Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2007 № 971
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2007 р. N 971

Київ

Про затвердження Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України

Дію постанови зупинено
Указом Президента України
 від 15 серпня 2007 року N 708/2007

Постанову скасовано
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 грудня 2007 року N 1403)

Дію постанови відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 вересня 2008 року N 865)

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2012 року N 256)

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 21 серпня 2004 року N 943/2004
,
 конституційне подання Президента України
 від 15 серпня 2007 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України

1. Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

НКРЗ є органом регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

2. НКРЗ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями НКРЗ є:

забезпечення проведення єдиної державної політики з питань регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

здійснення державного регулювання та нагляду у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку з метою максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв'язку, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, розвитку та модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки;

забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом і функціонування ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та споживачів цих послуг;

сприяння розвиткові конкуренції та підприємництва, забезпечення рівних умов діяльності суб'єктів усіх форм власності, вдосконалення механізму регулювання ринкових відносин у галузі зв'язку.

4. НКРЗ відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

2) проводить аналіз стану ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, готує пропозиції щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

3) реалізовує державну стратегію розвитку у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку;

4) в установленому порядку бере участь у підготовці проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку, вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів з цих питань;

5) подає в установленому порядку пропозиції щодо програм економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України на відповідний рік та Програми діяльності Кабінету Міністрів України, у межах своїх повноважень здійснює контроль за їх виконанням;

6) забезпечує у межах своїх повноважень формування та реалізацію державної тарифної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку, вдосконалення нормативно-методологічної бази формування тарифів, а також проведення моніторингу цін у зазначеній сфері;

7) встановлює відповідно до закону граничні або фіксовані тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, тарифи на надання в користування каналів електрозв'язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку цих послуг, порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку, а також тарифи на роботи (послуги) Українського державного центру радіочастот та розміри плати за видачу дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, здійснює відповідно до законодавства інші заходи щодо тарифного регулювання у зазначеній сфері;

8) видає операторам та провайдерам телекомунікацій дозвіл на встановлення спеціальних тарифів для інвалідів та соціально незахищених осіб на загальнодоступні телекомунікаційні послуги;

9) здійснює організаційно-правове забезпечення загальнодоступних телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку;

10) забезпечує державний нагляд за дотриманням законодавства суб'єктами ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, координує та контролює здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом;

11) здійснює відповідно до законодавства ліцензування у сфері надання телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, а також користування радіочастотним ресурсом, встановлює ліцензійні умови та порядок контролю за їх дотриманням;

12) бере участь у розробленні та погоджує проекти змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог законодавства;

13) здійснює відповідно до законодавства заходи з формування простору нумерації, кодів географічних зон, ідентифікаційних кодів мереж та послуг в телекомунікаційних мережах загального користування, присвоює та обліковує номерний ресурс, видає та скасовує дозволи на його використання, забезпечує державний нагляд за використанням номерного ресурсу;

14) здійснює в межах своїх повноважень контроль за якістю телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, достатністю їх асортименту та обсягу, а також за дотриманням умов застосування технічних засобів у телекомунікаційних мережах загального користування;

15) приймає відповідно до законодавства рішення про покладання на операторів телекомунікацій обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсації збитків, установленого Кабінетом Міністрів України;

16) застосовує в установленому законодавством порядку адміністративні стягнення до суб'єктів ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку;

17) бере в межах своїх повноважень участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики у галузі зв'язку (демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, застосування антимонопольного законодавства), передає до Антимонопольного комітету матеріали в разі виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

18) звертається до суду з відповідними позовними заявами в разі порушення суб'єктами господарювання, що провадять діяльність на ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, законодавства про телекомунікації та про поштовий зв'язок, а також з позовами про скасування державної реєстрації у випадках, передбачених законом;

19) забезпечує взаємодію операторів телекомунікацій під час взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі:

регулює технічні, організаційні та комерційні умови взаємопідключення операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;

встановлює:

- обов'язкові вимоги до договорів про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, що укладаються операторами і провайдерами телекомунікацій;

- розрахункові такси на доступ до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій;

- порядок подання, розгляду і затвердження пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

затверджує і публікує в офіційному бюлетені не менше одного разу на рік каталог пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їх телекомунікаційними мережами та щокварталу - перелік договорів, укладених між операторами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

визначає порядок розгляду звернень, дослідження матеріалів, винесення рішення стосовно спору між операторами і провайдерами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж;

за зверненням будь-якої із сторін втручається у відносини операторів телекомунікацій під час укладення договорів про взаємоз'єднання, здійснює відповідні заходи для досудового врегулювання спорів між операторами і провайдерами телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, приймає обов'язкові для виконання учасниками такого взаємоз'єднання рішення з цих питань;

20) співпрацює з організаціями, які представляють інтереси споживачів, забезпечує в установленому порядку такі організації та споживачів необхідною інформацією про діяльність операторів і провайдерів телекомунікацій;

21) створює сприятливі організаційні та економічні умови для залучення інвестицій у сферу телекомунікацій, у тому числі щодо надання телекомунікаційних послуг для потреб телебачення і радіомовлення, та у сферу надання послуг поштового зв'язку;

22) забезпечує рівні умови для діяльності у сфері телекомунікацій, надання послуг поштового зв'язку, а також для отримання радіочастотного ресурсу;

23) веде реєстри операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку;

24) розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розмірів щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом, плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та видачу її дубліката;

25) встановлює порядок реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядок ввезення їх із-за кордону;

26) здійснює координацію робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону, забезпечує в межах своїх повноважень стандартизацію у сфері телекомунікацій, узгоджує перелік органів, уповноважених на провадження діяльності з підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій;

27) вирішує спірні питання між операторами, провайдерами телекомунікацій та їх абонентами щодо розбіжності показників тривалості послуг на лічильниках телекомунікаційних послуг, що встановлюються на кінцевому обладнанні;

28) забезпечує за участю центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;

29) забезпечує разом з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, Генеральним штабом Збройних Сил та НКАУ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;

30) узгоджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;

31) вживає в межах своїх повноважень заходів до науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, користування радіочастотним ресурсом, впровадження нових світових технологій та засобів телекомунікацій, модернізації телекомунікаційних мереж з урахуванням інтересів національної безпеки;

32) забезпечує міжнародну координацію та міжнародний захист частотних присвоєнь України, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції НКРЗ, організовує в установленому порядку виконання їх рішень;

33) здійснює управління та контроль за діяльністю Державної інспекції зв'язку та Українського державного центру радіочастот відповідно до вимог законодавства;

34) розробляє та затверджує в межах своїх повноважень регламент НКРЗ, а також інші нормативно-правові акти;

35) розглядає звернення споживачів і приймає рішення з питань, що належать до її компетенції;

36) здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку іноземних держав;

37) бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори міжвідомчого характеру;

38) видає офіційний друкований бюлетень, забезпечує публікацію в ньому нормативно-правових актів, відомостей, передбачених законом, та іншої інформації;

39) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

40) забезпечує відповідно до законодавства реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Комісії, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

41) проводить в установленому порядку заходи з підготовки і перепідготовки працівників апарату Комісії та Державної інспекції зв'язку, підвищення їх кваліфікації;

42) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Комісії;

43) виконує інші функції, що передбачені законами, іншими нормативно-правовими актами та випливають з покладених на Комісію завдань.

5. НКРЗ для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та експертні групи для підготовки проектів актів законодавства, проведення їх експертизи та надання консультацій;

3) отримувати:

від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в установленому порядку документи, матеріали, статистичну та іншу визначену законодавством інформацію;

безоплатно від операторів і провайдерів телекомунікацій, а також операторів поштового зв'язку статистичну та іншу звітність, інформацію в обсягах, порядку і строки, визначені законодавством;

4) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів Комісії, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

5) проводити в установленому порядку переговори і укладати галузеві угоди з представниками найманих працівників;

6) проводити наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Комісії;

7) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації, провадити видавничу діяльність, а також висвітлювати питання розвитку та функціонування ринків послуг зв'язку в інших засобах масової інформації.

6. НКРЗ є колегіальним органом у складі Голови та семи членів Комісії, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

7. Голова НКРЗ:

координує роботу Комісії з метою забезпечення оперативного та ефективного вирішення всіх питань, які належать до повноважень Комісії;

розподіляє обов'язки між членами Комісії;

організовує діяльність Комісії та її апарату, головує на засіданнях Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з вищими посадовими особами органів державної влади, інформує їх в установленому порядку щодо прийнятих Комісією рішень та нормативних документів, надає щорічні звіти про діяльність Комісії;

видає накази з питань діяльності апарату Комісії та з інших питань, що належать до його компетенції;

затверджує положення про структурні підрозділи апарату Комісії;

приймає відповідно до законодавства рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних підрозділів Комісії та затверджує положення про них;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Комісії, розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам апарату Комісії рангів державних службовців, представлення працівників, які мають особливі трудові заслуги, до відзначення державними нагородами, здійснює інші визначені законодавством заходи стосовно заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує нормативно-правові акти Комісії та документи, які видаються відповідно до рішень Комісії;

представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

8. Рішення НКРЗ приймаються на засіданнях, які проводяться у формі відкритих або закритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, у яких мають право брати участь суб'єкти ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку і громадські організації в установленому Комісією порядку.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як п'ять членів Комісії.

Рішення НКРЗ приймаються більшістю голосів її загального складу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов'язкові для виконання всіма суб'єктами ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, користувачами радіочастотного ресурсу.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

9. Для здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом, за ринком телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку у складі НКРЗ утворюється Державна інспекція зв'язку.

10. Для здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом, за ринком телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку посадові особи НКРЗ та Державної інспекції зв'язку мають право відповідно до своїх повноважень:

1) безперешкодного доступу на територію і в приміщення операторів і провайдерів телекомунікацій та операторів поштового зв'язку, користувачів радіочастотного ресурсу;

2) надавати в межах своїх повноважень суб'єктам ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, користувачам радіочастотного ресурсу обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень нормативно-правових актів;

3) застосовувати в установленому законодавством порядку санкції за порушення законодавства про телекомунікації та поштовий зв'язок, користування радіочастотним ресурсом до суб'єктів ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, користувачів радіочастотного ресурсу;

4) безоплатно отримувати від суб'єктів ринку телекомунікаційних послуг та послуг поштового зв'язку, користувачів радіочастотного ресурсу необхідні документи, інформацію, пояснення та інші матеріали;

5) інші права, визначені законодавством.

11. НКРЗ у процесі виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

Комісія у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Комісії підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

12. Для реалізації повноважень НКРЗ формується її апарат у межах асигнувань, визначених Державним бюджетом України.

Граничну чисельність працівників апарату Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Комісії затверджує її Голова.

Кошторис Комісії та штатний розпис її апарату затверджує Голова Комісії за погодженням з Мінфіном.

13. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів діяльності НКРЗ, науково-технічного забезпечення розвитку телекомунікацій, користування радіочастотним та номерним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, обговорення найважливіших програм та інших питань при Комісії утворюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців у галузі зв'язку.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує Голова Комісії.

При Комісії з урахуванням специфіки її діяльності можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Комісії.

14. НКРЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос