Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых положений о Главном управлении агропромышленного развития областной, управлении агропромышленного развития Севастопольской городской, районной государственных администраций

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2007 № 967
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2007 р. N 967

Київ

Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типове положення про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій;

Типове положення про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій

1. Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій (далі - управління) є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрацій, підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Мінагрополітики.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голови відповідної держадміністрації і Положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій регіону;

організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

2) вносить Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

4) формує регіональний резерв сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

5) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

6) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, організовує експозиції на виставково-ярмаркових заходах в Україні та за кордоном;

7) організовує відповідно до законодавства роботу з ліцензування окремих видів господарської діяльності на відповідній території;

8) бере участь у приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

9) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби з розкраданням державного майна у підприємствах галузей агропромислового виробництва;

10) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат і втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

11) забезпечує гармонізацію системи стандартизації якості і безпеки аграрної сировини і продовольчих товарів до міжнародних норм і вимог, бере участь у розробленні і здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, в тому числі на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

12) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

13) розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

14) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

15) сприяє веденню лісового господарства і раціональному використанню та відтворенню лісових ресурсів у галузях агропромислового виробництва;

16) організовує роботу з розвитку насінництва, розсадництва, сортовипробування, карантинного режиму і захисту рослин;

17) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

18) бере участь у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

19) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин І обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

20) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

21) готує пропозиції стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому виробництві галузевих і регіональних угод;

22) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового виробництва;

23) бере участь у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

24) бере участь у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

25) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

26) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

27) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

28) здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь агропромислового розвитку районних держадміністрацій;

29) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати працівників інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, розпоряджень держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Мінагрополітики.

Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Мінагрополітики.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;

забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників управлінь агропромислового розвитку районних держадміністрацій та їх заступників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

розподіляє обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів управління.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації.

Склад колегії затверджує голова відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

11. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики, інших питань в управлінні може утворюватися наукова рада, до складу якої входять вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

Склад наукової ради та положення про неї затверджує голова відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для держадміністрації.

Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення їх експертизи головним фінансовим управлінням.

14. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

1. Управління агропромислового розвитку районної держадміністрації (далі - управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Головному управлінню агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій і Положенням про управління.

3. Основними завданнями управління є:

участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;

участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;

2) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

3) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;

4) сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;

5) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;

6) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

7) організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об'єктів;

8) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

9) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

10) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

11) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;.

12) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;

13) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;

14) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;

15) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;

16) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

17) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і сільських територій;

18) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;

19) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

залучати працівників інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації, розпоряджень районної держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови обласної держадміністрації та начальником Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальником Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.

9. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

контролює стан трудової та виконавської дисципліни в районному управлінні;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова відповідної районної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для районної держадміністрації.

Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова відповідної держадміністрації після проведення їх експертизи районним фінансовим управлінням.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1546 "Про затвердження типових положень про Головне управління сільського господарства і продовольства обласної, управління сільського господарства і продовольства Севастопольської міської, управління (відділ) сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1786).

2. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 910 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1199).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1788 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2505).

4. Абзац 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 478 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1048).

____________

Опрос