Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения об управлении по делам прессы и информации областной, Севастопольской городской, управлении прессы и информации Киевской городской государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2007 № 954
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2007 р. N 954

Київ

Про затвердження Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 1 серпня 2007 року N 996

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 лютого 2013 року N 99)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 01.08.2007 р. N 996)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 51

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації

1. Управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської, управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом держадміністрації, утворюється її головою, підзвітне і підконтрольне голові держадміністрації та Держкомтелерадіо.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо, розпорядженнями голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації;

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою повнішого задоволення потреби населення відповідної території в інформаційній та видавничій продукції;

здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури на відповідній території.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє реалізації державної політики у сфері інформації і видавничої справи з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреби населення в інформаційній та видавничій продукції;

2) вносить пропозиції щодо визначення пріоритетів державної політики у сфері інформації;

3) сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова;

4) проводить моніторинг дотримання засобами масової інформації та суб'єктами видавничої справи законодавства з питань, що належать до його компетенції, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань формування державної політики у сфері інформації і видавничої справи;

5) вживає у межах своїх повноважень заходів забезпечення розвитку і функціонування української мови у сфері інформації та видавничої справи;

6) включає в установленому законодавством порядку суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, забезпечує надання державної підтримки вітчизняному книговиданню;

7) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі відповідної території шляхом моніторингу інтернет-ресурсів, вітчизняних та іноземних засобів масової інформації.

8) готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в держадміністрації;

9) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на розвиток місцевої інформаційної інфраструктури;

10) сприяє створенню системи суспільного телерадіомовлення;

11) надає місцевим засобам масової інформації, суб'єктам видавничої справи всіх форм власності методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції;

12) сприяє висвітленню засобами масової інформації діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

13) забезпечує інформаційне наповнення офіційних сторінок Інтернет держадміністрацій та оприлюднення в Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток відповідної території та держави в цілому;

14) сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської та євроатлантичної інтеграції;

15) вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань діяльності суб'єктів підприємництва у сфері інформації та видавничої справи;

16) сприяє впровадженню державних стандартів і технічних умов у зазначеній сфері;

17) бере участь у розробленні та виконанні науково-технічних, інвестиційних програм розвитку сфери інформації та видавничої справи;

18) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази державних та комунальних засобів масової інформації, видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження;

19) вживає у межах своїх повноважень заходів до активізації зовнішньоекономічного співробітництва, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку;

20) бере участь в організації міжнародних заходів, пов'язаних з діяльністю у сфері інформації і видавничої справи;

21) реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно дотримання державної таємниці;

22) організовує розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції;

23) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції;

24) готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території з питань, що належать до його компетенції;

25) сприяє самоорганізації журналістів;

26) забезпечує підвищення кваліфікації працівників інформаційної сфери;

27) вносить пропозиції щодо відзначення державними нагородами України представників інформаційної сфери та громадськості;

28) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та органів статистики інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

використовувати системи зв'язку і комунікації держадміністрації;

готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням з Держкомтелерадіо.

Начальник управління має заступників.

Заступників начальника управління і начальників відділів призначає на посаду та звільняє з посади голова держадміністрації за поданням начальника управління, погодженим з Держкомтелерадіо.

8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;

затверджує положення про структурні підрозділи управління, видає в межах їх повноважень накази і контролює їх виконання;

подає на затвердження голови держадміністрації кошторис і штатний розпис управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

9. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо напрямів розвитку сфери інформації і видавничої справи в управлінні можуть створюватися дорадчі і консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує начальник управління.

10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань визначає голова держадміністрації після попередньої їх експертизи фінансовим управлінням держадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 451 "Про затвердження Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державної адміністрації і управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 857).

2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1446 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1827).

3. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. N 905 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 25, ст. 1195).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1811 "Про внесення змін до Типового положення про управління у справах преси та інформації обласної, Севастопольської міської державної адміністрації і управління преси та інформації Київської міської державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2508).

5. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2005 р. N 1128 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 3005).

____________

Опрос