Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 11.07.2007 № 897
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2007 р. N 897

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101
,
 від 2 вересня 2010 року N 809

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2011 року N 862)

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 27 серпня 2003 року N 920/2003

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний комітет телебачення та радіомовлення України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 51

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет телебачення та радіомовлення України

1. Державний комітет телебачення та радіомовлення України (Держкомтелерадіо) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.

Держкомтелерадіо є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах.

2. Держкомтелерадіо у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Держкомтелерадіо узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Держкомтелерадіо в межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є:

участь у формуванні та реалізації державної політики в інформаційній і видавничій сферах, у сфері захисту суспільної моралі;

сприяння реалізації конституційного права на свободу слова;

координація діяльності в інформаційній та видавничій сферах;

здійснення державного регулювання і контролю в інформаційній та видавничій сферах;

сприяння розвитку інформаційного суспільства, розширенню національного інформаційного простору.

4. Держкомтелерадіо відповідно до покладених на нього завдань:

1) подає в установленому порядку пропозиції щодо формування державної політики і вдосконалення системи управління в інформаційній та видавничій сферах, визначення пріоритетів подальшого розвитку таких сфер, формування державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

2) вживає разом з іншими органами виконавчої влади заходів для інформаційного забезпечення підтримки інноваційних процесів та розвитку національної складової Інтернет, розширення спектра засобів і вдосконалення методів оприлюднення в Інтернеті об'єктивної соціально-політичної, економічної, освітньої, правової, науково-технічної та інших видів інформації;

3) розробляє в межах своїх повноважень проекти документів з питань розширення доступу до національних інформаційних ресурсів і вживає заходів для впровадження новітніх інформаційних технологій;

4) сприяє підвищенню рівня інформаційного забезпечення населення відповідно до європейських стандартів;

5) проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення рівня функціонування таких веб-сайтів та надання інформаційних послуг з використанням Інтернету органами виконавчої влади;

(підпункт 5 пункту 4 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 р. N 809)

6) готує та подає Кабінету Міністрів України аналітичні матеріали про висвітлення у засобах масової інформації найважливіших питань внутрішньої та зовнішньої політики держави;

7) надає методичну допомогу прес-службам, іншим відповідним підрозділам з питань взаємодії органів виконавчої влади із засобами масової інформації та громадськістю;

8) розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує національним інтересам держави;

9) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Держкомтелерадіо, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

10) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

11) вживає заходів для розширення інформаційної сфери, підвищення її функціональних можливостей та ефективності, інформує громадськість про свою діяльність, стан розвитку інформаційної та видавничої сфер;

12) аналізує результати та проводить прогнозування розвитку ринків інформаційних послуг та видавничої продукції;

13) координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності державних засобів масової інформації, видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження, а також Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення з усіма підприємствами та організаціями, що входять до його складу;

14) спрямовує і контролює діяльність відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і взаємодіє з відповідним органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим;

15) бере участь у формуванні та реалізації державної науково-технічної, інвестиційної і антимонопольної політики в інформаційній та видавничій сферах;

16) бере участь у розробленні проектів державного бюджету, прогнозних і програмних документів з питань економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

17) виконує згідно із законодавством функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

18) вживає заходів для поліпшення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм, захисту суспільної моралі від негативного впливу низькопробної аудіо- і відеопродукції, а також підвищення конкурентоспроможності вітчизняної інформаційної продукції та розповсюдження її на світовому ринку;

19) сприяє вдосконаленню зовнішньоекономічної діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників інформаційної та видавничої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку;

20) здійснює в межах своїх повноважень міжнародне співробітництво в інформаційній та видавничій сферах, сприяє європейській і євроатлантичній інтеграції України, реалізації угод про партнерство між Україною і Європейським Союзом;

21) готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо виконання загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

22) розробляє пропозиції щодо стимулювання розвитку видавничої справи;

23) веде Державний реєстр України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

24) здійснює ліцензування і реєстрацію спеціалізованих друкованих засобів масової інформації сексуального чи еротичного характеру та контроль за додержанням ними ліцензійних умов;

25) видає дозволи на розповсюдження зарубіжних друкованих засобів масової інформації в Україні;

26) вживає заходів для забезпечення розвитку та функціонування української мови в інформаційній та видавничій сферах;

27) сприяє виданню та розповсюдженню за кордоном інформаційних вісників, бюлетенів, іншої друкованої, аудіо- і відеопродукції для забезпечення нею закордонних українців;

28) забезпечує перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації та видавничої сфери, виступає замовником наукових досліджень;

29) подає пропозиції щодо відзначення працівників інформаційної та видавничої сфер державними нагородами, а також щодо призначення державних стипендій видатним діячам інформаційної сфери;

30) виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Держкомтелерадіо має право:

залучати вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому порядку обов'язкові примірники документів;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

розміщувати державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та радіопрограм, випуск книжкової продукції;

засновувати в установленому порядку офіційні засоби масової інформації;

здійснювати контроль за діяльністю об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

6. Держкомтелерадіо під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

7. Держкомтелерадіо у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання та у разі потреби видає разом з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Комітету підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держкомтелерадіо, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

8. Держкомтелерадіо очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Верховна Рада України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держкомтелерадіо має заступників, у тому числі першого, яких призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України.

9. Голова Держкомтелерадіо:

1) здійснює загальне керівництво Комітетом, несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань і здійснення ним своїх функцій;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Комітету, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Комітету;

(підпункт 2 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;

4) погоджує проекти нормативно-правових актів, що належать до компетенції Комітету;

5) представляє Комітет у відносинах з іншими органами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Комітет;

7) приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України територіальних органів Держкомтелерадіо, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету, затверджує положення про них (статути);

8) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

9) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам Комітету відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

10) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Комітету;

11) підписує нормативно-правові акти Держкомтелерадіо;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомтелерадіо, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету.

У разі потреби до складу колегії Держкомтелерадіо можуть входити інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє від виконання обов'язків Голова Держкомтелерадіо.

Рішення колегії провадяться в життя наказами Держкомтелерадіо.

11. Для розгляду наукових рекомендацій щодо визначення основних напрямів діяльності в інформаційній та видавничій сферах в Держкомтелерадіо можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад дорадчих та консультативних органів і положення про них затверджує Голова.

12. Граничну чисельність працівників Держкомтелерадіо затверджує Кабінет Міністрів України.

Структура центрального апарату Держкомтелерадіо та положення про його структурні підрозділи затверджуються в установленому порядку за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис і кошторис Держкомтелерадіо затверджує Голова за погодженням з Мінфіном.

13. Держкомтелерадіо є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос