Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Главном контрольно-ревизионном управлении Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.06.2007 № 884
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 червня 2007 р. N 884

Київ

Про затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 грудня 2008 року N 1053

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 7 вересня 2011 року N 968)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне контрольно-ревізійне управління України

1. Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів.

ГоловКРУ бере участь у формуванні єдиної державної політики у сфері державного фінансового контролю, забезпечує її реалізацію та здійснює міжгалузеву координацію.

2. ГоловКРУ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

У межах своїх повноважень ГоловКРУ організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями ГоловКРУ є:

1) здійснення державного фінансового контролю за:

використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов'язань, використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, бюджетних установах і суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, установах та організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), виконанням місцевих бюджетів;

використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності, в межах повноважень, визначених законом;

2) здійснення контролю за усуненням виявлених недоліків і порушень та розроблення пропозицій щодо недопущення їх у подальшому.

4. ГоловКРУ відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо формування, реалізації державної політики у сфері державного фінансового контролю та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів України;

2) бере участь у розробленні програм економічного і соціального розвитку України, проектів законів про Державний бюджет України, пропозицій щодо вдосконалення фінансової системи, підготовці та виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) подає Міністрові фінансів на погодження для внесення в установленому порядку до Кабінету Міністрів України на затвердження проект плану основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на відповідний рік;

4) проводить:

у підконтрольних установах ревізії фінансово-господарської діяльності, використання і збереження фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильності визначення потреби в бюджетних коштах та взяття зобов'язань, стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, звітності про виконання державного бюджету, місцевих бюджетів і кошторисів;

державний фінансовий аудит виконання державних (бюджетних) програм і місцевих бюджетів, діяльності бюджетних установ, суб'єктів господарювання державного сектору економіки та інших суб'єктів господарювання, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно;

перевірки державних закупівель та здійснює інші функції відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

позапланові ревізії за наявності підстав, передбачених законом;

5) розробляє проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, які погоджуються та вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Міністром фінансів;

6) здійснює контроль за:

виконанням функцій з управління об'єктами державної власності;

цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;

використанням і своєчасним поверненням кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України;

7) забезпечує участь представників ГоловКРУ в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного фонду;

8) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавства;

звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

проводить аналіз стану додержання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування;

готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення та запобігання причинам і умовам, які призвели до допущення недоліків і порушень;

здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих органами державної контрольно-ревізійної служби міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами здійснення державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і Мінфін;

накладає стягнення, санкції чи вживає інших заходів до осіб, винних у порушенні законодавства;

передає правоохоронним органам матеріали ревізій у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діянь; інформує правоохоронні органи про факти інших виявлених порушень законодавства;

9) подає щомісяця Верховній Раді України та Мінфіну звіти про результати здійснення державного фінансового контролю;

10) інформує Кабінет Міністрів України про факти порушень фінансової дисципліни, виявлені під час здійснення державного фінансового контролю;

11) визначає порядок погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби питання щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

12) установлює форму та строки подання ГоловКРУ, його територіальним органам звітності про результати контрольно-ревізійної роботи у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади;

13) координує та надає методичну допомогу в проведенні контрольно-ревізійної роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах, а також здійснює контроль за станом цієї роботи;

14) погоджує плани роботи контрольно-ревізійних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів;

15) розглядає листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з питань фінансової діяльності, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення;

16) розробляє проекти нормативно-правових актів та методичні матеріали, пов'язані з його діяльністю;

17) опрацьовує та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, в тому числі з питань використання бюджетних коштів та державного майна;

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в органах державної контрольно-ревізійної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1053)

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та здійснює контроль за їх виконанням в органах державної контрольно-ревізійної служби, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

(підпункт 19 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1053)

20) здійснює відповідно до законодавства управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

21) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів органів державної контрольно-ревізійної служби;

22) організовує роботу контрольно-ревізійних підрозділів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі із здійснення державного фінансового контролю;

23) здійснює методологічне керівництво і контроль за діяльністю органів контрольно-ревізійної служби, узагальнює досвід роботи у цій сфері та забезпечує його поширення, розробляє пропозиції щодо удосконалення державного фінансового контролю;

24) здійснює обмін інформацією з Мінфіном у порядку, визначеному Міністром фінансів;

25) взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності, якщо інше не передбачене законодавством;

26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. ГоловКРУ відповідно до покладених на нього завдань і повноважень має право:

1) перевіряти у підконтрольних установах грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устатковання тощо);

2) безперешкодного доступу під час проведення ревізій на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підконтрольним установам, для їх обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з ревізією;

3) вимагати від керівників підконтрольних установ, що ревізуються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у разі відмови у її проведенні - звертатися до суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення відповідного рішення судом - опечатувати в установленому порядку каси, касові приміщення, склади та архіви;

4) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються, письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення ревізій;

5) вилучати під час проведення ревізії у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про зловживання, а на підставі рішення суду - вилучати до закінчення ревізії оригінали зазначених документів;

6) одержувати від Національного банку і його установ, інших банків та кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються, а від інших підприємств та організацій, у тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами, - довідки і копії документів про операції і розрахунки з підприємствами, установами та організаціями;

7) надсилати запити та одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань і повноважень;

8) звертатися в установленому порядку за наявності відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи правоохоронних органів інших держав за додатковою інформацією про порушення фінансової дисципліни на підприємствах, установах та організаціях;

9) проводити зустрічні звірки відповідно до законодавства;

10) залучати на договірних засадах фахівців міністерств, інших органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ та організацій для проведення контрольних замірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків у виробництво сировини і матеріалів, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

11) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади;

12) призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів у разі виявлення порушень законодавства;

13) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними державними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням законодавства;

14) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без встановлених законом підстав та з порушенням законодавства;

15) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ адміністративні стягнення;

16) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях;

17) вносити до Мін'юсту подання про припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії, якщо в ході проведення ревізії буде виявлено факти, які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності, були використані на фінансування участі цієї партії у виборах до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування або на цілі, не пов'язані з провадженням статутної діяльності.

6. ГоловКРУ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами іноземних держав.

7. ГоловКРУ здійснює свої повноваження безпосередньо та через контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах, містах, районах у містах.

8. ГоловКРУ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Управління у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти ГоловКРУ погоджуються з Міністром фінансів та підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Управління, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами.

9. ГоловКРУ очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади Голови Управління вносить Міністр фінансів.

Голова має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

10. Голова ГоловКРУ:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на нього завдань;

2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності;

3) у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Управління, а також керівників контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;

(підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1053)

4) затверджує положення про структурні підрозділи ГоловКРУ, контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, типове положення про контрольно-ревізійний підрозділ (відділ, групу) в районах, містах, районах у містах;

41) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ГоловКРУ, затверджує їх положення (статути);

(пункт 10 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1053)

42) укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ГоловКРУ;

(пункт 10 доповнено підпунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. N 1053)

5) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ГоловКРУ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні утворюється колегія.

До складу колегії входять Голова ГоловКРУ (голова колегії), заступники Голови, посадові особи державної контрольно-ревізійної служби та Мінфіну. В разі потреби до складу колегії можуть бути включені в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами ГоловКРУ.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо напрямів і методів контрольно-ревізійної роботи, обговорення найважливіших проектів нормативно-правових актів та інших питань у ГоловКРУ може утворюватися методологічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад методологічної ради та положення про неї затверджує Голова Управління.

13. Гранична чисельність працівників ГоловКРУ затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура Управління затверджується у встановленому законодавством порядку.

14. Штатний розпис і кошторис ГоловКРУ затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. ГоловКРУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос