Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка подготовки, заключения и выполнения соглашения по региональному развитию и соответствующего типового соглашения

КМ Украины
Постановление КМ от 23.05.2007 № 751
редакция действует с 25.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2007 р. N 751

Київ

Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 березня 2010 року N 233
,
 від 13 вересня 2010 року N 862
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1067
,
 від 31 травня 2012 року N 491
,
 від 13 серпня 2012 року N 748
,
від 17 липня 2015 року N 499

Відповідно до статей 4 та 5 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку;

типову угоду щодо регіонального розвитку.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити виконання функцій з координації розроблення угод щодо регіонального розвитку, здійснення їх державної реєстрації, а також наукового та методичного забезпечення діяльності у цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.09.2010 р. N 862,
 від 20.10.2011 р. N 1067
,
від 17.07.2015 р. N 499)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 39

 

ПОРЯДОК
підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року N 499)

1. Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, підготовки та підписання угоди щодо регіонального розвитку, а також проведення моніторингу її виконання.

2. Угода щодо регіонального розвитку (далі - угода) укладається між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та інших актів законодавства з метою:

узгодження діяльності органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів;

реалізації міжрегіонального проекту.

3. У цьому Порядку термін "міжрегіональний проект" означає інвестиційний проект (захід) розвитку окремих секторів економіки, соціальної, транспортної інфраструктури, екологічної, культурної, наукової та інноваційної сфери, результати реалізації якого сприяють поліпшенню соціально-економічного розвитку двох і більше регіонів.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

4. Угода, метою якої є узгодження діяльності органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, укладається на середньостроковий період (три роки) у строки, узгоджені з державним стратегічним плануванням та бюджетним процесом.

Строк дії угоди, метою якої є реалізація міжрегіонального проекту, може перевищувати три роки.

5. Ініціатором укладення угоди можуть бути Кабінет Міністрів України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада.

Для укладення угоди ініціатор укладення угоди надсилає на розгляд Мінрегіону як координаторові розроблення угод відповідну письмову пропозицію.

Для укладення угоди, метою якої є реалізація міжрегіонального проекту, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада, надсилає Мінрегіону спільну пропозицію.

6. Мінрегіон разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою протягом одного місяця вивчає подані відповідно до пункту 5 цього Порядку пропозиції та визначає:

повноту обґрунтування доцільності підготовки та укладення угоди;

відповідність пріоритетних напрямів стратегії розвитку відповідного регіону пріоритетним напрямам державної стратегії регіонального розвитку;

пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться спільні заходи органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласної, Київської або Севастопольської міської ради з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку і стратегії розвитку відповідного регіону (далі - спільні заходи);

актуальність проблемних питань соціально-економічного розвитку регіону, які передбачається розв'язати у результаті виконання угоди;

доцільність та ефективність реалізації міжрегіонального проекту (для угод, метою яких є реалізація зазначених проектів);

очікувані результати виконання угоди.

Мінфін протягом двох тижнів аналізує пропозиції щодо орієнтовного обсягу фінансування спільних заходів та умов їх співфінансування, визначає повноту обґрунтування фінансової спроможності їх здійснення і подає Мінрегіону відповідні висновки.

7. Мінрегіон з урахуванням висновків Мінфіну, пропозицій заінтересованих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності укладення угоди.

Про прийняте рішення Мінрегіон повідомляє за дорученням Прем'єр-міністра України ініціаторові укладення угоди.

8. Підготовку проекту угоди забезпечує ініціатор її укладення.

9. Проект угоди готується відповідно до типової угоди і вимог законодавства з урахуванням строків, визначених у Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834). Строк підготовки угоди становить не більш як шість місяців.

10. Для забезпечення координації робіт з підготовки і подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узгодженого проекту угоди Мінрегіон утворює робочу групу за участю керівників заінтересованих органів виконавчої влади або їх заступників, а також представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради.

Робочу групу очолює Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, який затверджує її персональний склад та план роботи.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

11. Матеріали з питань укладення угоди Мінрегіон надсилає заінтересованим органам виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській або Севастопольській міській раді для підготовки пропозицій щодо визначення спільних заходів.

Одержані протягом одного місяця від органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради пропозиції щодо визначення спільних заходів узагальнюються Мінрегіоном та виносяться на розгляд робочої групи.

12. У разі виникнення спірних питань стосовно врахування окремих пропозицій щодо визначення спільних заходів робоча група проводить детальне обговорення варіантів рішень із спірних позицій, до якого можуть залучатися представники заінтересованих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради, що мають зауваження, а також фахівці відповідної сфери діяльності.

Визначені робочою групою за результатами обговорення пропозиції щодо спільних заходів надсилаються ініціаторові укладення угоди для врахування під час підготовки проекту угоди.

13. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного бюджету передбачається лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.

Умови співфінансування спільних заходів встановлюються порядками використання коштів, що передбачені у Державному бюджеті України на відповідний рік.

14. Проект угоди узгоджується Мінрегіоном із заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою і оприлюднюється протягом десяти днів у регіональних засобах масової інформації та (або) Інтернеті з метою проведення громадського обговорення.

15. Зауваження і пропозиції до проекту угоди, висловлені заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, та зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, вивчаються робочою групою, яка вносить у разі потреби зміни до проекту угоди або приймає рішення про їх відхилення.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції Мінфіну підлягають обов'язковому врахуванню.

16. Мінрегіон після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою рішення щодо укладення угоди готує та в установленому порядку подає проект відповідного рішення Кабінетові Міністрів України разом з проектом угоди та іншими матеріалами, що обґрунтовують необхідність її укладення і підтверджують узгодження із заінтересованими органами.

17. Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди приймається на його засіданні, на яке запрошується відповідно Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради або Київський міський голова.

18. Угода підписується Прем'єр-міністром України або іншою особою за дорученням Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної, Севастопольської міської ради або Київським міським головою і набирає чинності після її схвалення відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською або Київською міською радою.

Схвалена угода підлягає державній реєстрації в Мінрегіоні та офіційному опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр", а також оприлюдненню в регіональних засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

19. Для проведення моніторингу стану виконання угоди Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада, органи виконавчої влади, відповідальні за здійснення спільних заходів, аналізують кожного півріччя хід виконання угоди і подають до 1 березня та 1 серпня Мінрегіону відповідну інформацію за формою згідно з додатком.

Мінрегіон щороку до 1 квітня та 1 вересня подає Кабінетові Міністрів України звіт про виконання угоди та повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласну, Київську або Севастопольську міську раду, а також забезпечує його оприлюднення в засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

20. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, зокрема фінансових, органи виконавчої влади вживають вичерпних заходів до забезпечення їх виконання, проводять консультації з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, надають необхідну інформацію та письмові пояснення, а також повідомляють про зазначене Мінрегіон.

21. За необхідності питання про стан виконання угоди заслуховується на засіданні Кабінету Міністрів України.

22. У разі необхідності внесення змін до угоди може бути укладено додаткову угоду з додержанням порядку, визначеного для укладення угоди.

23. Уточнення обсягів фінансування спільних заходів та їх відповідальних виконавців здійснюється щороку шляхом підготовки плану фінансування та виконання угоди на відповідний рік.

24. Інформація про обсяги фінансування спільних заходів щороку уточнюється головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, рішеннями про затвердження місцевих бюджетів та у разі необхідності затвердження в установленому порядку порядків використання коштів і подається для узагальнення Мінрегіону.

Мінрегіон на підставі поданих даних формує план фінансування та виконання угоди і подає його для підписання органам, які є сторонами угоди.

Форма плану фінансування та виконання угоди встановлюється Мінрегіоном.

 

ФОРМА ЗВІТУ
про виконання угоди щодо регіонального розвитку

I. Вступна частина

Стисло зазначається узагальнена інформація про стан виконання угоди щодо регіонального розвитку, зокрема, про запланований обсяг фінансування на звітний період, дані щодо фактичного спрямування коштів, а також загальні фактори, що обумовили поточний стан виконання угоди.

II. Оцінка стану виконання угоди щодо регіонального розвитку в розрізі спільних заходів

За кожним спільним заходом угоди щодо регіонального розвитку наводяться дані щодо:

відповідальних виконавців спільного заходу;

запланованих та фактичних обсягів спрямування коштів державного, місцевого бюджетів та інших джерел на виконання такого заходу у звітному періоді;

конкретних досягнень у результаті виконання спільного заходу;

причин невиконання / неповного виконання спільного заходу та зазначаються додаткові заходи, що вживалися відповідальним виконавцем для поліпшення ситуації;

проблем, пов'язаних з виконанням спільного заходу, розв'язання яких потребує прийняття рішень Кабінету Міністрів України, відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

III. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
стану виконання угоди

Моніторинг стану фінансування спільних заходів

Пріоритетний напрям ______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування)

Спільний захід ____________________________________________________________________________________________

1.
2.
_________
Разом

Спільний захід ___________________________________________________________________________________________

1.
2.
__________
Разом

Усього

Моніторинг стану виконання спільних заходів

Пріоритетний напрям ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                       (найменування)

Спільний захід _________________________________________________________________________________________

1.
2.

Спільний захід _________________________________________________________________________________________

1.
2.

___ ___________ 20__ р.

________________________________________
   (найменування посади керівника органу виконавчої
            влади / органу місцевого самоврядування)

__________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ р.

 

 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. N 233
,
 від 13.09.2010 р. N 862
,
від 20.10.2011 р. N 1067
,
 від 31.05.2012 р. N 491
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2012 р. N 748)

 

ТИПОВА УГОДА
щодо регіонального розвитку

                                __________________________________________________
                                                                                        (найменування регіону)

______________________
           (місце укладення)

___ ________ 20__ р.

Кабінет Міністрів України в особі _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
(далі - Кабінет Міністрів України), що діє на підставі доручення Кабінету Міністрів України від ____ __________ 20___ р. N ___________, з одного боку, та Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міська рада (далі - рада) в особі голови ради, Київського міського голови _____________________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі
Законів України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ" та рішення __________________________ ради _____ скликання від ___ ______________ 20__ р. N ____ про обрання голови ради, рішення Київської міської територіальної виборчої комісії про визнання Київського міського голови, обраним від ___ ____________ 20__ р. N __, з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та інших актів законодавства уклали цю угоду щодо регіонального розвитку ___________________________________________________ (далі - угода).
                                                (найменування регіону)

I. Предмет угоди

1. Предметом угоди є узгоджена діяльність сторін щодо здійснення спільних заходів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування з реалізації державної стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку _____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування регіону)
та/або реалізації міжрегіонального проекту (далі - спільні заходи) згідно з додатком 1 до угоди.

2. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін (міжрегіонального проекту) щодо здійснення спільних заходів є*:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II. Права та обов'язки сторін

3. Кожна сторона має право:

вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення питань, що виникають під час виконання угоди;

запитувати і одержувати в установленому порядку від іншої сторони інформацію та документи, необхідні для виконання угоди.

4. Сторони зобов'язані:

виконувати свої зобов'язання за угодою в установлені строки і порядку та сприяти іншій стороні в їх виконанні;

спрямовувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансування спільних заходів в обсягах та порядку, що визначені в додатку 2 до угоди, з метою досягнення найбільш ефективного їх використання;

забезпечувати перерахування коштів для здійснення спільних заходів в обсязі та строки, що визначені в додатках 2 - 4 до угоди;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та інших ресурсів, передбачених для фінансування спільних заходів;

своєчасно повідомляти про зміни чи інші обставини, що можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань за угодою;

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному угодою, про стан здійснення спільних заходів.

Кабінет Міністрів України зобов'язується:

щороку під час підготовки проекту загальнодержавної програми економічного і соціального розвитку України передбачати здійснення спільних заходів;

забезпечити координацію діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх повноважень;

забезпечити своєчасне опублікування угоди в газеті "Урядовий кур'єр".

5. Рада зобов'язується:

передбачати щороку в регіональних програмах соціально-економічного та культурного розвитку здійснення спільних заходів;

забезпечити здійснення спільних заходів відповідно до компетенції;

залучати в установленому порядку додаткові кошти та інші ресурси для здійснення спільних заходів;

оприлюднити цю угоду в регіональних засобах масової інформації;

проводити щороку до 1 березня та 1 серпня аналіз виконання угоди і використання виділених для цього коштів та подавати Мінрегіону в установленому порядку відповідну інформацію, підписану уповноваженою особою, в паперовій та електронній формі.

III. Порядок, обсяг та строки фінансування спільних заходів

6. Фінансування спільних заходів здійснюється за пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів в обсязі та строки, що визначені у додатках 2 - 4 до угоди.

7. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить _____ тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету ___________, місцевих бюджетів - __________, інших джерел - ___________ тис. гривень.

8. Обсяг фінансування спільних заходів визначається щороку в державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до законодавства.

9. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється у тримісячний строк після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених закону чи рішень.

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів та їх відповідальних виконавців здійснюється шляхом підготовки плану фінансування та виконання угоди на відповідний рік.

10. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється з додержанням вимог бюджетного законодавства в межах видатків, визначених у встановленому порядку.

11. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється в порядку та на умовах, визначених у додатку 2 до угоди.

12. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії угоди.

IV. Порядок інформування про стан виконання угоди

13. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання угоди та подання відповідної інформації іншій стороні.

14. Рада аналізує кожного півріччя хід виконання угоди за показниками, визначеними в додатках 1 - 4 до угоди, і подає до 1 березня та 1 серпня відповідну інформацію за встановленою формою для узагальнення Мінрегіону.

15. Мінрегіон надсилає щороку до 1 квітня та 1 вересня сторонам за встановленою формою звіт про стан виконання угоди, підготовлений за даними ради та органів виконавчої влади.

16. Мінрегіон, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада забезпечують оприлюднення звіту про виконання угоди в засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

17. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до забезпечення їх здійснення, проводить консультації з іншою стороною, надає їй необхідну інформацію та письмові пояснення.

18. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан виконання угоди.

V. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів

19. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за угодою відповідно до законодавства.

Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою відмову від виконання зобов'язань, визначених угодою.

20. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов'язані організувати роботу на належному рівні.

21. Сторони не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за угодою, якщо це зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

22. Сторона, яка через обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) не має змоги виконати свої зобов'язання за угодою, зобов'язана не пізніше ____ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону.

У разі коли обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) наявні протягом більше ніж півроку, будь-яка із сторін може достроково припинити дію угоди у порядку, визначеному в пункті 31 угоди.

23. Спірні питання, що виникають у ході виконання угоди, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.

24. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для розв'язання спорів.

VI. Інші умови

25. Питання, не врегульовані угодою, вирішуються в установленому законодавством порядку.

26. Додатки до угоди є її невід'ємною частиною.

VII. Внесення змін до угоди та дострокове припинення її дії

27. У разі зміни спільних заходів до угоди можуть бути внесені зміни за письмовою згодою сторін.

Зміни до угоди вносяться шляхом укладення додаткової угоди з додержанням встановленого порядку.

28. Сторона, що ініціює внесення змін до угоди, подає у письмовій формі свої пропозиції іншій стороні з умотивованим їх обґрунтуванням та зазначенням строків проведення відповідних переговорів.

29. Дія угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.

30. Дія угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою сторін або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань будь-якою стороною.

31. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди, письмово повідомляє про це іншу сторону з умотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж за шість місяців до дати, з якої така сторона передбачає припинити дію угоди.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії угоди шляхом переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного письмового повідомлення про це однією із сторін.

VIII. Порядок набрання чинності угодою та строк її дії

32. Угода набирає чинності після її схвалення радою і діє до ___ ____________ 20__ року.

33. Угода підлягає державній реєстрації в Мінрегіоні протягом місяця після схвалення радою.

Після державної реєстрації угода протягом десяти днів підлягає офіційному опублікуванню в газеті "Урядовий кур'єр", а також оприлюдненню в регіональних засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

34. Угоду укладено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, другий - у раді, третій - в Мінрегіоні.

Найменування та юридична адреса сторін

____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________

Угоду підписали:

 

Від Кабінету Міністрів України

Від Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради

_________________________________
              (посада уповноваженої особи)

Голова ради / Київський міський голова

__________    _____________________
      (підпис)                  (ініціали та прізвище)
___ _________________ 20__ р.

__________     _____________________
      (підпис)                     (ініціали та прізвище)
___ ______________ 20__ р.

____________
* Пріоритетні напрями узгодженої діяльності сторін (міжрегіонального проекту) щодо здійснення спільних заходів визначаються з урахуванням пріоритетних напрямів державної стратегії регіонального розвитку та стратегії розвитку відповідного регіону.

(типова угода із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

 

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються за пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін

Пріоритетний напрям ________________________________________________________________
                                                                                                                (найменування)

Спільні заходи ______________________________________________________________________
                                                                                                                (найменування)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються за пріоритетним напрямом

                                       __________________________________________
                                                                                                 (найменування)

Зміст спільного заходу ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

від Кабінету Міністрів України _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                 (зміст заходу, обсяг робіт, відповідальні виконавці)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

від ради ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                                (зміст заходу, обсяг робіт, відповідальні виконавці)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Порядок та умови фінансування спільного заходу _________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                (джерела, форми, обсяги, строки фінансування із зазначенням головних
___________________________________________________________________________________
                                                         розпорядників коштів, порядок та умови співфінансування)
___________________________________________________________________________________

Очікуваний результат ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                                      (очікуваний ефект та конкретні показники, яких буде досягнуто в
___________________________________________________________________________________
                                                                            результаті здійснення спільного заходу)
___________________________________________________________________________________

_____________
Примітка.
Згідно з цим додатком оформляється кожний спільний захід угоди щодо регіонального розвитку та зобов'язання щодо його здійснення.

 

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ
угоди щодо регіонального розвитку
(за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами)

Пріоритетний напрям __________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                 (найменування)

Спільний захід ________________________________________________________________________________________________

1.
2.
_________________
Разом

Спільний захід ________________________________________________________________________________________________

1.
2.
__________________
Разом

Усього

 

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ
угоди щодо регіонального розвитку
(за джерелами та головними розпорядниками коштів)

Державний бюджет - разом

у тому числі за головними
розпорядниками коштів:
__________________________________
__________________________________

Місцеві бюджети - разом

у тому числі за головними
розпорядниками коштів:
__________________________________
__________________________________

Інші джерела - разом

у тому числі за головними
розпорядниками коштів:
_________________________________
_________________________________

Усього

_________________________________

 

 

 

(Типова угода із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 року N 862
,
 від 20 жовтня 2011 року N 1067
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.08.2012 р. N 748)

____________

Опрос