Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации работы по подготовке и реализации проектов Twinning в Украине

КМ Украины
Постановление КМ от 07.02.2007 № 154
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2007 р. N 154

Київ

Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 4 червня 2008 року N 528
,
від 1 жовтня 2008 року N 868
,
 від 22 серпня 2012 року N 809

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 жовтня 2016 року N 700)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні, що додається.

2. Взяти до відома, що функції адміністративного офіса програми Twinning в Україні виконує Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 р. N 528)

3. Національному агентству з питань державної служби забезпечити надання відповідних роз'яснень щодо особливостей застосування Порядку, затвердженого цією постановою, та з інших питань, пов'язаних з організацією роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ПОРЯДОК
організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні

(У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року N 809)

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та реалізації проектів у рамках інструменту інституціональної розбудови Twinning (далі - інструмент Twinning) в Україні.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

проект Twinning (далі - проект) - проект технічної допомоги ЄС, який полягає в організації співпраці державного органу (установи) держави - члена ЄС (далі - держава-партнер) з відповідним державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту з метою обміну досвідом та надання допомоги в питаннях державного управління та адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

Twinning-контракт (далі - контракт) - договір, що укладається у формі, визначеній Європейською Комісією, між державним органом (установою) держави-партнера та Європейською Комісією за погодженням з державним органом (установою) України - бенефіціаром проекту і Нацдержслужбою. Обов'язковим додатком до контракту є робочий план, у якому визначаються обов'язкові результати реалізації проекту, заходи, що передбачається здійснити для їх досягнення, із зазначенням строку і критеріїв виконання, а також обов'язків учасників проекту;

технічне завдання - опис проекту, в якому визначаються обов'язкові результати, що повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту;

контактна особа з питань реалізації проекту - державний службовець, який працює у державному органі (установі) України - бенефіціарі проекту, займає посаду не нижче керівника структурного підрозділу і здійснює організаційне забезпечення підготовки та реалізації проекту;

керівник проекту від держави-партнера - державний службовець або прирівняна до державного службовця особа (громадянин держави - члена ЄС), що працює в державному органі (установі) такої держави, здійснює разом з керівником проекту від України загальне керівництво роботою з підготовки контракту та реалізації проекту у відповідному державному органі (установі) і несе відповідальність за досягнення обов'язкових результатів його реалізації;

керівник проекту від України - державний службовець, що займає посаду не нижче заступника керівника державного органу (установи) України - бенефіціара проекту, який разом з керівником проекту від держави-партнера здійснює загальне керівництво роботою з підготовки та реалізації проекту і несе відповідальність за досягнення обов'язкових результатів його реалізації;

постійний радник проекту - державний службовець або прирівняна до державного службовця особа (громадянин держави - члена ЄС), яка постійно працює у рамках проекту і відряджається в Україну не менш як на один рік для забезпечення реалізації проекту в державному органі (установі) України - бенефіціарі проекту;

партнер постійного радника проекту - керівник самостійного структурного підрозділу державного органу (установи) - бенефіціара проекту, який на постійній основі співпрацює безпосередньо з постійним радником проекту протягом усього періоду реалізації проекту;

радник проекту (далі - радник) - представник державного органу (установи) держави-партнера, громадянин держави - члена ЄС, який відповідно до контракту та робочого плану проекту тимчасово (в основному на період від кількох днів до кількох тижнів) відряджається в Україну до відповідного державного органу (установи) для реалізації проекту;

індикативний список проектів - перелік підтриманих Європейською Комісією проектів, до якого вноситься інформація щодо їх підготовки та реалізації;

робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning - робоча група, що утворюється Нацдержслужбою та Мінекономрозвитку з метою забезпечення координації роботи з підготовки та реалізації проектів за участю представників МЗС, інших державних органів (установ), а також Європейської Комісії.

(абзац дванадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. N 809)

Ініціювання проектів

3. Нацдержслужба щороку до 1 лютого інформує державні органи (установи) про можливості залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning.

4. У разі потреби державні органи (установи) готують і подають щороку до 1 березня Нацдержслужбі проектні пропозиції щодо залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning та визначають контактну особу з питань реалізації проекту.

Проектна пропозиція складається у довільній формі та повинна містити інформацію про державний орган (установу), який ініціює проект (повна назва державного органу (установи), статус, повноваження, основні завдання, структура (кількість департаментів, управлінь, відділів та їх взаємодія), загальна кількість працівників, кількість працівників, які вільно володіють іноземними мовами, можливість надання приміщення та обладнання для роботи постійного радника проекту та радників), та проект, що пропонується (назва, проблема, на розв'язання якої спрямований проект, загальна мета, завдання, обов'язкові результати).

Проектна пропозиція готується з урахуванням:

зобов'язань, узятих Україною відповідно до Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, інших договорів між Україною та ЄС;

пріоритетів та результативних показників планування діяльності державних органів (установ).

5. Нацдержслужба:

здійснює аналіз та оцінку поданих проектних пропозицій, у тому числі з урахуванням спроможності державного органу (установи) реалізувати проект, забезпечує їх узагальнення. З метою проведення аналізу та оцінки поданих проектних пропозицій Нацдержслужбою можуть утворюватися робочі групи за участю представників державних органів (установ), Представництва Європейської Комісії в Україні;

готує перелік проектних пропозицій, який щороку до 1 квітня подає на розгляд і схвалення Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);

подає схвалений перелік проектних пропозицій на розгляд робочої групи з питань координації впровадження інструменту Twinning:

інформує Кабінет Міністрів України та заінтересовані державні органи (установи) щодо прийнятих робочою групою рішень.

6. Робоча група з питань координації впровадження інструменту Twinning затверджує перелік проектних пропозицій, на його підставі складає індикативний список проектів і щороку вносить до нього зміни.

Підготовка проектів

7. Нацдержслужба:

забезпечує координацію роботи з підготовки проектів, у тому числі розроблення технічних завдань для експертів, перевірку проектів технічних завдань і проектів контрактів;

надає державним органам (установам) консультаційно-методологічну допомогу у підготовці та реалізації проектів;

погоджує та забезпечує подання до Європейської Комісії:

- для оголошення тендеру погоджений із заінтересованими державними органами (установами) проект технічного завдання;

- для підписання погоджений із державним органом (установою) проект контракту;

контролює та перевіряє готовність державного органу (установи) до реалізації проекту, проводить з цією метою моніторинг, визначає порядок його проведення;

інформує робочу групу з питань координації впровадження інструменту Twinning про готовність державного органу (установи) до реалізації проекту.

8. З метою підготовки проекту державні органи (установи) у визначений Нацдержслужбою строк:

погоджують проекти технічних завдань для експертів, проекти технічних завдань та проекти контрактів;

визначають керівника проекту від України, партнера постійного радника проекту;

утворюють робочі групи з питань підготовки та реалізації проекту та інформують Нацдержслужбу про їх склад;

визначають працівників для реалізації проекту та розподіляють обов'язки між ними.

Реалізація проектів

9. Державний орган (установа) - бенефіціар проекту:

забезпечує:

- протягом 15 днів з моменту підписання контракту подання в установленому порядку документів для реєстрації проекту та у разі потреби акредитації його виконавця;

- керівника проекту від держави-партнера, постійного радника проекту, а також радників інформацією, необхідною для виконання ними своїх обов'язків відповідно до контракту. Доступ керівника проекту від держави-партнера, постійного радника проекту, а також радників до інформації, яка становить державну таємницю, надається відповідно до законодавства. У разі коли документи або інші матеріали, необхідні для забезпечення реалізації проекту, містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, рішення про їх надання приймається керівником відповідного державного органу (установи);

- ознайомлення керівника проекту від держави-партнера, постійного радника проекту, а також радників з вимогами щодо охорони праці, правилами пожежної безпеки, іншими вимогами стосовно забезпечення безпеки їх робочого місця, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, що діють у відповідному державному органі (установі);

- виконання інших заходів, передбачених контрактом і робочим планом проекту;

ініціює відкликання державним органом (установою) держави-партнера постійного радника проекту та радників у разі неналежного виконання ними своїх обов'язків, визначених контрактом;

сприяє постійному раднику проекту та радникам у виконанні ними своїх обов'язків відповідно до контракту;

забезпечує за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік для утримання державного органу (установи):

- надання офісного приміщення, оснащеного меблями, комп'ютерною технікою з підключенням до Інтернету, засобами міжнародного телефонного (у тому числі факсимільного) та електронного зв'язку, копіювальною технікою для постійного радника та радників проекту;

- створення у відповідному державному органі (установі) належних умов для роботи постійного радника та радників проекту з урахуванням їх повноважень, визначених контрактом, в інтересах державного органу (установи);

- надання для проведення тренінгів, семінарів, конференцій, інших заходів у рамках проекту приміщень, оснащених спеціальним обладнанням для презентацій та синхронного перекладу;

подає СБУ:

- протягом 20 днів з моменту підписання контракту його копію;

- протягом трьох днів письмове повідомлення про прибуття керівника проекту від держави-партнера, постійного радника проекту та радників із зазначенням їх прізвища, імені та посади, громадянства, строку перебування в Україні;

- протягом 10 днів на її вимогу квартальні та підсумковий звіти про результати реалізації проекту у відповідному державному органі (установі).

10. Керівник проекту від України:

забезпечує участь представників державного органу (установи) - бенефіціара проекту в засіданнях робочих груп з питань реалізації проекту, у проведенні запланованих заходів в рамках проекту, у тому числі навчальних семінарах, робочих зустрічах, навчальних візитах тощо;

сприяє створенню та функціонуванню наглядового комітету проекту, організовує щомісячні наради щодо стану його реалізації;

здійснює розподіл обов'язків між працівниками державного органу (установи) з метою організації участі у проекті, вживає заходів до заохочення працівників, що залучені до реалізації проекту, зокрема шляхом преміювання;

забезпечує наступність при зміні (звільненні) осіб, залучених до реалізації проекту;

організовує разом з керівником проекту від держави-партнера підготовку квартальних і підсумкового звітів про результати реалізації проекту;

інформує щороку Нацдержслужбу про стан реалізації проекту, досягнення обов'язкових результатів, проблемні питання та подає пропозиції для їх вирішення.

Моніторинг проектів

11. Моніторинг стану реалізації проектів здійснює Нацдержслужба, у тому числі шляхом участі у щоквартальних засіданнях наглядових комітетів проектів, погодження квартальних та підсумкових звітів проектів, проведення інших заходів.

12. У разі потреби Нацдержслужба забезпечує розгляд питань щодо стану підготовки і реалізації проектів на засіданнях Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом).

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.10.2008 р. N 868)

____________

Опрос