Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете рыбного хозяйства Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 24.01.2007 № 42
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 січня 2007 р. N 42

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 23 листопада 2011 року N 1409)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет рибного господарства України, що додається.

2. Внести до Положення про Міністерство аграрної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 р. N 1541 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 45, ст. 2999), зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1226 "Про затвердження Положення про Державний департамент рибного господарства" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1367);

пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2016).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет рибного господарства України

1. Державний комітет рибного господарства України (Держкомрибгосп) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики.

Держкомрибгосп забезпечує проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

2. Держкомрибгосп у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держкомрибгосп організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією.

Держкомрибгосп узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомрибгоспу є:

участь у формуванні та забезпечення проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості;

розроблення та здійснення комплексних заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку рибництва, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів у рибогосподарських водоймах України, вивчення стану їх запасів та організація рибальства у виключній (морській) економічній зоні і на континентальному шельфі України, а також у водах за межами юрисдикції України відповідно до міжнародних договорів України;

здійснення державного управління, регулювання та контролю у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, контролю за ефективністю функціонування системи моніторингу риболовних суден.

4. Держкомрибгосп відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює регулювання рибальства, охорону, використання водних живих ресурсів і середовища їх перебування, заходи, пов'язані з відтворенням та збереженням водних живих ресурсів;

2) бере участь у підготовці проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання;

3) подає в установленому порядку пропозиції до проекту Державного бюджету України щодо фінансової підтримки галузі;

4) здійснює державний контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів;

5) розробляє проекти лімітів та квот використання водних живих ресурсів і після затвердження в установленому порядку доводить їх до відома відповідних органів та користувачів;

6) здійснює спостереження за санітарним станом водних об'єктів та прилеглих до них територій;

7) розробляє та затверджує в установленому законодавством порядку правила добування водних живих ресурсів;

8) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

9) веде облік суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво консервів та пресервів з риби та інших водних живих ресурсів, і присвоює таким підприємствам номери;

10) організовує роботу з розроблення національних та галузевих стандартів;

11) забезпечує підготовку, перепідготовку і дипломування фахівців галузі рибного господарства згідно з вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів;

12) виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню передового досвіду;

13) узгоджує проекти будівництва, реконструкції, консервації та ліквідації підприємств і споруд, виконання інших робіт, а також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан рибогосподарських водойм, бере участь у проведенні експертизи таких проектів;

14) виконує у межах своїх повноважень функції з управління об'єктами державної власності, які належать до сфери його управління;

15) проводить науково-технологічну політику селекції у рибництві;

16) організовує діяльність галузевої системи науково-технічної інформації;

17) забезпечує охорону суден рибного господарства, будівель та споруд морських рибних портів, дотримання кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден, функціонування морських рибних портів, а також системи моніторингу риболовних суден;

18) запроваджує спеціальні форми статистичної звітності в галузі рибного господарства щодо водних живих ресурсів згідно з міжнародними стандартами та нормами;

19) бере в установленому порядку участь у розробленні схем розвитку та розташування продуктивних сил, територіальних схем комплексного використання водних, земельних та інших ресурсів щодо їх впливу на водні живі ресурси та середовище їх перебування;

20) установлює порядок носіння форменого одягу та формені знаки розрізнення працівників рибного господарства;

21) здійснює в установленому порядку технічний нагляд за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством;

22) затверджує в установленому порядку спеціальні правила експлуатації, обліку та технічного нагляду за суднами рибного господарства, а також нормативно-правові акти з питань безпеки мореплавства, охорони праці, забезпечення екологічної, пожежної безпеки, радіозв'язку риболовних суден, експлуатації морських рибних портів, місць базування суден рибного господарства, роботи капітана морського рибного порту та інспекцій державного портового нагляду;

23) забезпечує виконання суднами рибного господарства усіх форм власності під українським прапором вимог міжнародних договорів (конвенцій, угод), стороною яких є Україна, які регулюють рибальську діяльність у водах за межами юрисдикції України;

24) здійснює у межах своїх повноважень контроль за любительським і спортивним рибальством;

25) бере в установленому порядку участь у співробітництві з класифікаційними товариствами і міжнародними організаціями з питань безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища, охорони праці, рибного господарства;

26) забезпечує в межах своїх повноважень контроль за збереженням державної таємниці у Держкомрибгоспі;

27) видає дипломи, кваліфікаційні сертифікати та документи про відповідність компанії і суден згідно з вимогами Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS-74), Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередження забруднення 1993 року (МКУБ-93);

28) видає дозволи, сертифікати, довідки міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів з питань ведення рибного промислу та торгівлі рибою та морепродуктами;

29) бере участь у підготовці міжнародних договорів України у межах своїх повноважень та за дорученням Кабінету Міністрів України укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними договорами України у галузі рибного господарства;

30) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держкомрибгосп має право:

1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) засновувати в установленому порядку друковані засоби масової інформації.

6. Посадові особи Держкомрибгоспу та його спеціальних органів, що здійснюють державний контроль у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, мають право:

зупиняти і оглядати судна та інші плавучі засоби, що здійснюють вилов водних живих ресурсів у водних об'єктах на території України, виключної (морської) економічної зони і на її континентальному шельфі та в установленому порядку відповідно до міжнародних договорів України у зонах відповідальності міжнародних рибогосподарських організацій, для перевірки дотримання правил рибного промислу;

безперешкодно відвідувати територію і приміщення підприємств, установ та організацій, що здійснюють добування і переробку водних живих ресурсів у водах під юрисдикцією України, а також гідротехнічні споруди, території природно-заповідного фонду України для перевірки дотримання законодавства з питань охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів.

Держкомрибгосп має також інші права, передбачені законом.

7. Держкомрибгосп під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

8. Держкомрибгосп у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Рішення Держкомрибгоспу, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

Держкомрибгосп у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Держкомрибгоспу підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

9. Держкомрибгосп може утворювати територіальні органи у межах встановленої граничної чисельності працівників Комітету.

Забезпечення безпеки мореплавства флоту рибного господарства та здійснення державного контролю у сфері охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів здійснює Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства, державна організація "Виконавче бюро" та органи охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства, утворення, реорганізація і ліквідація яких проводиться Держкомрибгоспом.

10. Держкомрибгосп очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держкомрибгоспу має заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Кабінет Міністрів України.

Голова здійснює керівництво Держкомрибгоспом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками Голови, призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Комітету, затверджує положення про територіальні органи та структурні підрозділи цього Комітету.

Голова Держкомрибгоспу є Головним державним інспектором рибоохорони.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомрибгоспу, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі його Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови.

До складу колегії Держкомрибгоспу можуть входити інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку науки, техніки та технологій у галузі рибного господарства і рибної промисловості в Держкомрибгоспі можуть бути утворені науково-технічна, науково-промислова ради, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Держкомрибгоспу.

13. Граничну чисельність працівників Держкомрибгоспу затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Комітету затверджує Міністр аграрної політики.

14. Штатний розпис та кошторис Держкомрибгоспу затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

15. Держкомрибгосп є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство аграрної політики України

1. В абзаці другому пункту 1 та абзаці третьому пункту 3 слова "рибного господарства" виключити.

2. У пункті 4:

останній абзац підпункту 19 виключити;

підпункт 21 виключити;

у підпункті 53 слово "рибництва," виключити.

____________

Опрос