Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2006 № 1841
действует с 19.01.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. N 1841

Київ

Про внесення змін до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656, N 51, ст. 2290; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

1. В останньому абзаці пункту 5 слова "засіданнях військових рад оперативних командувань" замінити словами "нарадах керівного складу оперативних командувань (територіальних управлінь)".

2. Абзац перший пункту 6 після слів "підготовки громадян до військової служби," доповнити словами "всебічне вивчення особистих якостей призовників,".

3. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"Військові комісаріати разом з органами управління охороною здоров'я планують і контролюють проведення лікувально-оздоровчої роботи та один раз на рік інформують місцеві органи виконавчої влади про її результати.".

4. У пункті 13:

перше речення абзацу першого після слів "приписки громадян до призовних дільниць" доповнити словами "та їх призову на строкову військову службу";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Військові комісаріати інформують один раз на рік місцеві органи виконавчої влади про хід роботи з призовниками, які мають низький рівень освітньої підготовки, не володіють або недостатньо володіють державною мовою.".

5. Пункт 16 після слів "Військові комісаріати" доповнити словом "щороку".

6. У пункті 17:

в абзаці п'ятому слова "крім осіб, що відбувають покарання за вироками суду в місцях позбавлення волі" замінити словами "крім осіб, що відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру";

абзаци шостий - восьмий замінити абзацами такого змісту:

"Для проведення приписки громадян до призовних дільниць у районних (міських) військових комісаріатах утворюються комісії у такому складі:

районний (міський) військовий комісар - голова комісії;

представник районного (міського) органу управління освітою;

представник структурного підрозділу районного (міського) органу внутрішніх справ, який проводить роботу з неповнолітніми;

лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду громадян, які підлягають приписці;

психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

секретар комісії.

Персональний склад районної (міської) комісії з питань приписки, порядок її проведення затверджуються головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).

Для проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці, залучаються хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, а у разі потреби - інші лікарі-спеціалісти.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим.

7. В абзаці другому пункту 23 слова "облікової карти та особової справи призовника" замінити словами і цифрами "облікової картки та особової справи призовника (додатки 41 і 42)".

8. У пункті 26:

в абзаці другому слова "придатний до військової служби, призначити в" замінити словами "придатний до військової служби та попередньо призначений до служби у";

в абзаці п'ятому слово "зарахувати" замінити словами "підлягає взяттю";

в абзаці шостому слова "з виключенням" замінити словами "підлягає виключенню";

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування покарання;

підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

9. Абзац третій пункту 28 доповнити новим першим реченням такого змісту: "Посвідчення про приписку до призовної дільниці вручається в урочистій обстановці в день прийняття рішення комісією.".

10. Перше речення пункту 29 і пункт 30 після слів "з виключенням з військового обліку" доповнити словами ", а також ті, що були раніше засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання".

11. В абзацах восьмому і дев'ятому пункту 31 слово "вибіркова" в усіх відмінках виключити.

12. У пункті 37:

абзац п'ятий доповнити словом і цифрами "(додаток 111)";

абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Відомість контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку, затверджується щомісяця районним військовим комісаром і зберігається один рік.".

13. У другому реченні останнього абзацу пункту 40 слова "яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів" замінити словами "яких було раніше засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".

14. Абзаци третій - вісімнадцятий пункту 42 замінити абзацами такого змісту:

"З військового обліку призовників знімаються особи, що:

вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України у зв'язку із зміною місця проживання;

вибувають за межі України на строк понад три місяці;

згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії взяті на облік військовозобов'язаних;

отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Виключенню з військового обліку підлягають особи, що:

призвані чи прийняті на військову службу або направлені для проходження альтернативної (невійськової) служби;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли.".

15. В останньому абзаці пункту 43:

у другому реченні слова "засуджено до позбавлення волі" замінити словами "було засуджено за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання";

у третьому реченні слова "яких було засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів" замінити словами "яких було раніше засуджено до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину".

16. У пункті 57:

в абзаці першому слова "і віком" виключити, а після слів "виповнилося 18 років" доповнити словами "та старші особи, що не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Призов громадян на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

17. Абзац перший пункту 61 після слів "плану проведення призову громадян на строкову військову службу" доповнити словом і цифрами "(додаток 131)".

18. У пункті 72:

абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:

"Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії у такому складі:

заступник голови райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради) - голова комісії;

районний (міський) військовий комісар;

заступник керівника районного (міського) органу управління освітою;

заступник начальника районного (міського) органу внутрішніх справ;

лікар, що організовує роботу медичного персоналу з медичного огляду призовників;

психолог соціальної служби райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради);

представники Збройних Сил та інших військових формувань, громадських організацій, підприємств, установ і організацій (за попереднім узгодженням з головою комісії);

секретар комісії.

Персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік її засідань, порядок проведення заходів з організації призову громадян на строкову військову службу затверджуються головою райдержадміністрації (виконавчого органу міської ради).".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.

19. Пункт 73 викласти в такій редакції:

"73. Для керівництва і контролю за діяльністю районної (міської) призовної комісії в Автономній Республіці Крим, області та м. Києві утворюються відповідно призовна комісія Автономної Республіки Крим, обласна та Київська міська призовна комісія. Персональний склад призовної комісії, порядок проведення та забезпечення роботи з організації призову затверджуються Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської міської держадміністрації.".

20. Абзаци п'ятий - сьомий пункту 77 замінити абзацами такого змісту:

"направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, для проходження випробувань та складення вступних іспитів, чи прийняття рішення про відмову в такому направленні;

направлення до лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання (перебування) громадян, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби;

надіслання до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу;

виключення з військового обліку призовників громадян у зв'язку з направленням їх для проходження альтернативної (невійськової) служби;

внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотань щодо надання громадянам відстрочок від призову на строкову військову службу у випадках, не передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

21. В абзаці другому пункту 81 слова "до позбавлення волі" замінити словами "за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт, зокрема із звільненням від відбування покарання".

22. В абзаці першому пункту 82 слова "продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та іншими обставинами" замінити словами "здобуття освіти та продовження професійної діяльності.".

23. Абзац третій пункту 85 викласти в такій редакції:

"Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання. Громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість, втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі. Період навчання студента зазначається у довідці навчального закладу, згідно з якою районна призовна комісія надає відстрочку на конкретний термін.".

24. Абзац шостий пункту 90 викласти в такій редакції:

"на осіб, яких звільнено від призову на строкову військову службу на підставах, передбачених статтею 18 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", оформити витяги з протоколів засідань призовної комісії.".

25. Абзац другий пункту 96 доповнити словом і цифрами "(додаток 191)".

26. Перше речення абзацу першого пункту 105 після слів "з іменним списком" доповнити словами і цифрами "молодого поповнення (додаток 211)".

27. В абзаці першому пункту 110 слово "загального" виключити.

28. У тексті Положення:

слова "освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра" та "Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в усіх відмінках замінити відповідно словами "або професійно-технічна освіта" та "Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" у відповідному відмінку, а слова "облікова карта" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "облікова картка" у відповідному відмінку і числі;

доповнити після слів "командувач" та "оперативне командування" у всіх відмінках і формах числа відповідно словами "(начальник)" та "(територіальне управління)" у відповідному відмінку і числі. 

29. У тексті додатків 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16 і 18 до Положення слова "Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" у відповідному відмінку.

30. В останньому абзаці графи "Рішення комісії" додатка 5 слова "з виключенням" замінити словами "підлягає виключенню".

31. Доповнити Положення додатками 41, 42, 111, 131, 191 і 211 такого змісту:

ОБЛІКОВА КАРТКА ПРИЗОВНИКА

______________________________________________________________________________________
(прізвище)
______________________________________________________________________________________
(ім'я та по батькові) 

I. Загальні відомості

1. Рік, число і місяць народження _________________________________________________________
2. Місце народження ___________________________________________________________________
3. Домашня адреса _____________________________________________________________________
4. Місце роботи ________________________________________________________________________
5. Цивільна спеціальність ________________________________________________________________
6. Освіта:
    загальна ____________________________________________________________________________
    спеціальна __________________________________________________________________________
7. Знання іноземної мови ________________________________________________________________
8. Бажання проходити альтернативну службу _______________________________________________
9. Бажання проходити військову службу за
контрактом ___________________________________________________________________________
10. Судимість (за що та на який строк,
де і коли відбував покарання) ____________________________________________________________
11. Близькі родичі, які мають судимість ____________________________________________________
12. Військова спеціальність ______________________________________________________________
13. Спортивні розряди __________________________________________________________________
14. Проходження допризовної підготовки __________________________________________________ 

II. Склад сім'ї призовника

Родинні стосунки 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Рік
народження 

Адреса 

Працездатність 

III. Близькі родичі, які проживають окремо

Родинні стосунки 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Рік
народження 

Адреса 

Працездатність 

IV. Результати приписки

___ ____________ 200_ р. (протокол N _____)

Зріст ____________
Вага ____________
Об'єм грудей ____________
Висновки лікарів:
         офтальмолог ______________________________________________________________________
         отоларинголог ____________________________________________________________________
         стоматолог _______________________________________________________________________
         невропатолог _____________________________________________________________________
         терапевт _________________________________________________________________________
         хірург ____________________________________________________________________________
         психіатр __________________________________________________________________________
         окуліст ___________________________________________________________________________
Дані флюорографії _____________________________________________________________________
Придатний до військової служби та попередньо призначений _________________________________
Надається відстрочка за станом здоров'я ___________________________________________________
Потребує лікування _____________________________________________________________________
Непридатний у мирний час, обмежено здатний у воєнний
час ___________________________________________________________________________________
Непридатний до військової служби, підлягає виключенню з військового
обліку ________________________________________________________________________________
Виявлено бажання проходити альтернативну
службу _______________________________________________________________________________
Виявлено бажання проходити військову службу за
контрактом ___________________________________________________________________________

Підлягає взяттю на військовий облік військовозобов'язаних як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі, обмеження волі, арешту, виправних робіт за вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості, зокрема із звільненням від відбування покарання ___________________________ 

Підлягає виключенню з військового обліку як такий, що був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину _________________________________________ 

Голова комісії 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

представник районного (міського)
органу управління освітою 

 
___________ 

 
__________________ 

представник структурного
підрозділу районного (міського)
органу внутрішніх справ, який
проводить роботу з неповнолітніми 

 
 
 
___________ 

 
 
 
__________________ 

лікар, що організовує роботу
медичного персоналу з медичного
огляду громадян, які підлягають приписці 

 
 
___________ 

 
 
__________________ 

психолог соціальної служби
райдержадміністрації (виконавчого
органу міської ради) 

 
 
___________ 

 
 
__________________ 

секретар комісії 

___________ 

__________________ 

Посвідчення про приписку отримав 

_____________________________________________
(підпис) 

V. Результати призову

Результати 

200_ рік
(протокол N     ) 

200_ рік
(протокол N     ) 

200_ рік
(протокол N     ) 

Зріст __________
Вага ___________
Об'єм грудей _______________
Висновки лікарів:
       офтальмолог _______________________________________________________________________
       отоларинголог _____________________________________________________________________
       стоматолог ________________________________________________________________________
       невропатолог ______________________________________________________________________
       терапевт __________________________________________________________________________
       хірург _____________________________________________________________________________
      психіатр ___________________________________________________________________________
      окуліст ____________________________________________________________________________
Дані флюорографії ______________________________________________________________________
Придатний до військової служби і призначений _____________________________________________
Надати відстрочку ______________________________________________________________________
Звільнити від призову на строкову військову службу _________________________________________
Направлений для проходження альтернативної служби ______________________________________
Зарахований кандидатом для проходження військової
служби за контрактом __________________________________________________________________ 

Голова комісії 

________________
(підпис) 

_________________________
(ініціали та прізвище) 

Члени комісії: 

  

  

районний (міський)
військовий комісар 

 
________________ 

 
_________________________ 

заступник керівника
районного (міського)
органу управління
освітою 

 
 
 
________________ 

 
 
 
_________________________ 

заступник начальника
районного (міського)
органу внутрішніх справ 

 
 
________________ 

 
 
_________________________ 

лікар, що організовує
роботу медичного
персоналу з медичного
огляду призовників 

 
 
 
________________ 

 
 
 
_________________________ 

психолог соціальної служби
райдержадміністрації
(виконавчого органу міської ради) 

 
 
________________ 

 
 
_________________________ 

секретар 

________________ 

_________________________ 

VI. Відмітки про облік

Взято на облік 

Знято з обліку 

VII. Відмітки про результати перевірки законності
надання відстрочки від призову

Відмітка про відправлення призовника у військову частину

___ ____________ 200_ р., команда _________________________________________________
________________________________________________________________ військовий комісар 

_________________________
(військове звання) 

_________________________
(підпис) 

 

ОСОБОВА СПРАВА ПРИЗОВНИКА

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
(рік, число і місяць народження)

Освіта ________________________________________________________________________________
Цивільна спеціальність __________________________________________________________________
Судимість _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ військовий комісаріат
____________________________________________________ області (Автономної Республіки Крим) 

Перелік
документів особової справи

1. Документ про освіту.

2. Довідка про склад сім'ї.

3. Довідка з місця роботи (навчання).

4. Характеристика з місця навчання (роботи).

5. Лист вивчення призовника.

6. Довідка про рентгенологічне обстеження.

7. Інші документи про стан здоров'я та сімейний стан.

8. Повідомлення органу внутрішніх справ, органів дізнання та попереднього слідства, судового органу про притягнення до кримінальної відповідальності, органу реєстрації актів цивільного стану громадян про зміну прізвища, імені та по батькові, інші документи, що характеризують особистість призовника.

9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

____________
Примітка. На зворотному боці обкладинки приклеюється конверт для фотокарток.";

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________ військовий комісар 

_________________
(військове звання) 

______________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

ВІДОМІСТЬ
контролю за рухом призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку в ___________________________ військовому комісаріаті

станом на ___ ____________ 200_ р.

Найменування 

Кількість 

У тому числі за роками народження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Перебувало на обліку станом на
___ ____________ 200_ р. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Взято на облік,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

прибуло з інших військових комісаріатів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

переведено із запасу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

приписано в поточному році 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Знято з обліку,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

призвано і відправлено у військові частини 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

переведено у запас за різних обставин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

направлено для відбування покарань 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вибуло в інші військові комісаріати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

померло 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Залишилося на обліку, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Не підлягають призову, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

за сімейним станом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студенти вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студенти вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

учні загальноосвітніх навчальних закладів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у зв'язку з продовженням професійної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з інших причин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

за станом здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

засуджені чи перебувають під слідством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

не досягли 18-річного віку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Підлягають черговому призову,
усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Підлягають відправленню до військових частин, усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі із ступенем обмеження: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

перший і другий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

третій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

четвертий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

водіїв 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник другого відділення ______________________________________ військового
комісаріату ________________________________ 

_________________________________
(військове звання) 

_________________________________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р."; 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________ військовий комісар 

_________________
(військове звання) 

______________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р. 

ПЛАН
проведення призову громадян на строкову військову службу ___ - ___ років народження весною (восени) 200_ р.
у ________________ військовому комісаріаті

Розділ I

1. Перебуває на військовому обліку, усього _______________________________________________
2. Не підлягає призову, усього __________________________________________________________
з них:
  приписаних до призовних дільниць у поточному році _______________________________________
  не досягли 18-річного віку ______________________________________________________________
  мають право на відстрочку, усього _______________________________________________________
  у тому числі:
     за сімейними обставинами ____________________________________________________________
     за станом здоров'я ___________________________________________________________________
     здобуття освіти ______________________________________________________________________
    для продовження професійної діяльності _________________________________________________
    з інших обставин _____________________________________________________________________
   притягалися до кримінальної відповідальності, перебувають під слідством _____________________
3. Підлягає призову на строкову військову службу, усього _____________________________________
  у тому числі:
  за освітою:
     з вищою ___________________________________________________________________________
     з середньою ________________________________________________________________________
з них придатних для підготовки сержантів _________________________________________________ 

отримали спеціальність у навчальних закладах, усього _______________________________________
з них:
    водіїв автомобілів ____________________________________________________________________
    водіїв-автокранівників ________________________________________________________________ 

Найменування 

Наряд обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату 

Для накопичування мобілізаційних ресурсів 

Відібрано 

Залишки (нестача) 

Усього призвати 

 

 

 

 

з них: (далі за видами Збройних Сил та іншими військовими формуваннями)  

 

 

 

 

____________
Примітка. Окремими розділами відображаються відомості, що передбачені пунктом 61 цього Положення.

Начальник другого відділення ______________________________________ військового
комісаріату _______________________________________________________ 

_________________________________
(військове звання) 

_________________________________
(підпис) 

___ ____________ 200_ р."; 

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
на військову команду N ___, що направляється з _______________ військового комісаріату на обласний (Автономної Республіки Крим) збірний пункт для відправлення у військову частину

N
п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Рік народження 

Призначений (до якого виду Збройних Сил, а також за якою військовою спеціальністю необхідно підготувати) 

Військова спеціальність 

З'явився у військкомат для відправлення у військову частину (число, місяць, рік) 

Номер команди, коли та яким військовим ешелоном (командою) відправлений у військову частину 

М. П.

___________________________________________________________ військовий комісар

________________________________
(військове звання) 

________________________________
(підпис) 

Пояснення:

1. У списку зазначається номер, встановлений для кожної команди обласним (Автономної Республіки Крим) військовим комісаріатом, а в графі четвертій - номер режимної команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил.

2. Графа сьома заповнюється на обласному (Автономної Республіки Крим) збірному пункті у першому та другому примірниках списку.";

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
молодого поповнення, яке відправляється військовим ешелоном (командою) N ___ із збірного пункту _________________ обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату _______________ в розпорядження начальника пункту прийому молодого поповнення _______, станція ____________________ залізниці

N
п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Рік народження 

Яким військкоматом призваний 

Призначений (вид Збройних Сил, рід військ; зазначення за якою військовою спеціальністю необхідно підготувати) 

Наявність військової спеціальності 

З'явився у військкомат для відправлення у військову частину (число, місяць, рік) 

Відправлено у пункт прийому молодого поповнення (військову частину) 

М. П.

____________________________________________________________ військовий комісар

________________________________
(військове звання) 

________________________________
(підпис) 

Пояснення:

1. Іменний список складається в трьох примірниках на обласному (Автономної Республіки Крим) збірному пункті на підставі іменних списків, що надійшли з районних (міських) військових комісаріатів і видані начальникам військових ешелонів (команд) (перший та другий примірники). Третій залишається у справах обласного (Автономної Республіки Крим) військового комісаріату.

2. У разі здійснення централізованого транспортування призовників у назві списку зазначається номер військового ешелону (команди).

3. У графі п'ятій при направленні призовників у режимні військові частини зазначається номер команди, встановлений Генеральним штабом Збройних Сил (наприклад, К-20).

4. Графа восьма заповнюється тільки в першому примірнику списку. Напроти прізвища кожного призовника зазначаються дата його направлення для проходження служби та умовний номер військової частини".

____________

Опрос