Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном комитете ядерного регулирования Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 27.12.2006 № 1830
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2006 р. N 1830

Київ

Про затвердження Положення про Державний комітет ядерного регулювання України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 липня 2008 року N 664
,
 від 10 червня 2009 року N 571

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 вересня 2011 року N 969)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет ядерного регулювання України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 25 січня 2007 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет ядерного регулювання України

1. Державний комітет ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. N 664)

Держатомрегулювання здійснює в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.

2. Держатомрегулювання у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Держатомрегулювання організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держатомрегулювання узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держатомрегулювання є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;

здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки;

координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства здійснюють державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

4. Держатомрегулювання відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

2) бере участь у:

розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, розробленні державних наукових, науково-технічних програм;

3) організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм з ядерної та радіаційної безпеки, проведення наукових і науково-технічних досліджень у сфері використання ядерної енергії;

4) розробляє і здійснює заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії;

5) визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов'язкове під час використання ядерної енергії; розробляє і затверджує в межах своїх повноважень норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; погоджує проекти державних і галузевих стандартів;

6) установлює вимоги до систем (елементів), важливих для безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і уранових об'єктів, до управління безпекою таких установок та об'єктів, а також порядок ведення обліку та реєстрації зазначених систем (елементів), контролює його додержання;

7) установлює вимоги щодо забезпечення належної якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і уранових об'єктів, безпечного перевезення радіоактивних матеріалів;

8) здійснює оцінку безпеки ядерних установок і державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і уранових об'єктів, координує роботу з проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки інших джерел іонізуючого випромінювання;

9) готує висновки щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки у разі експорту, імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

10) здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування:

проектування ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, переробки уранових руд, перевезення радіоактивних матеріалів, переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів, виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання, підготовки персоналу для експлуатації ядерних установок за переліком посад та спеціальностей, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання і ядерних установок, за переліком видів діяльності, що затверджується Кабінетом Міністрів України;

діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;

діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторними установками атомних електростанцій;

11) видає відповідно до законодавства дозволи на виконання робіт чи проведення операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок, експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів, а також дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів і сертифікати щодо безпечного їх перевезення;

12) здійснює:

відповідно до національного законодавства, міжнародних договорів України заходи щодо організації і ведення державного обліку ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, запобігання їх незаконному обігу та забезпечення зберігання;

державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

контроль за проведенням заходів, спрямованих на запобігання аварії у процесі виробництва та використання джерел іонізуючого випромінювання на ядерних установках, об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, і уранових об'єктах, забезпечення готовності підприємств, установ і організацій до ліквідації її наслідків;

13) контролює додержання встановленого порядку подання інформації про випадки порушень у роботі ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, з'ясування причин таких порушень, а також обставин виникнення ядерного інциденту і радіаційної аварії;

14) застосовує в межах своїх повноважень примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, а також умов, визначених у ліцензіях, що ним видані;

15) готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та огляди і подає їх Верховній Раді України, Президентові України, іншим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування, громадським організаціям;

16) оперативно сповіщує через засоби масової інформації про радіаційну аварію на території України, а також за її межами в разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин;

17) організовує та координує підготовку національних доповідей про вжиті Україною заходи до виконання зобов'язань, передбачених Конвенцією про ядерну безпеку, Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, іншими міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції, затверджує такі доповіді та представляє їх у відповідних міжнародних організаціях;

18) виконує функції компетентного органу та пункту зв'язку, відповідального за передачу і повідомлення інформації у разі ядерної аварії відповідно до Конвенції про оперативне оповіщення про ядерні аварії, інших міжнародних договорів України;

19) здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, зокрема бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, укладає у межах своїх повноважень міжнародні договори України;

20) готує пропозиції щодо виконання зобов'язань за міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки, аналізує стан виконання таких зобов'язань, координує заходи щодо реалізації Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, Додаткового протоколу до зазначеної Угоди;

21) виконує функції компетентного органу з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів;

22) координує з питань, що належать до його компетенції, взаємодію органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з Міжнародним агентством з атомної енергії, іншими міжнародними організаціями та органами іноземних держав, що провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, зокрема у питаннях боротьби з незаконним обігом ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

23) виконує функції компетентного органу та пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу згідно з Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу;

24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та здійснює заходи щодо вирішення порушених у них питань;

25) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому законодавством порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

27) забезпечує в межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

271) приймає на підставі інформації про безпеку ядерного судна, яке має намір зайти в територіальне море України, рішення щодо його заходження в територіальне море або щодо заборони такого заходження;

(пункт 4 доповнено підпунктом 271 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 571)

28) здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Держатомрегулювання має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4) утворювати за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

6) надсилати ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов'язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки;

7) застосовувати в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, умов, визначених у ліцензіях, що ним видані;

8) обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацію підприємств, установ, організацій та об'єктів у разі порушення ними вимог ядерної та радіаційної безпеки;

9) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, одержувати від ліцензіатів, власників чи керівників підприємств відповідні пояснення, матеріали та інформацію;

10) притягати в установленому законодавством порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про використання ядерної енергії;

11) надсилати ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;

12) передавати правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки;

13) володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.

6. Працівники Держатомрегулювання, які здійснюють державний нагляд за дотриманням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, вимог ядерної та радіаційної безпеки, мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи і організації всіх форм власності для проведення в межах своїх повноважень відповідної перевірки, а також інші права, передбачені законодавством.

7. Держатомрегулювання під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав.

8. Держатомрегулювання здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (державні інспекції з ядерної та радіаційної безпеки).

9. Держатомрегулювання в межах своїх повноважень видає на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

Держатомрегулювання видає в разі потреби разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держатомрегулювання підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держатомрегулювання обов'язкові для виконання іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, громадянами.

10. Держатомрегулювання очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держатомрегулювання несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова Держатомрегулювання має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Один із заступників Голови Комітету є за посадою Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.

Голова здійснює керівництво Держатомрегулювання, подає Прем'єр-міністру України пропозиції щодо кандидатур на посади заступників Голови, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності та керівників структурних підрозділів Комітету, призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держатомрегулювання.

11. Для вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії, обговорення найважливіших напрямів діяльності Держатомрегулювання, проектів нормативно-правових актів, програм, розгляду інших питань утворюється колегія у складі Голови Комітету (голова колегії), його заступників, інших керівних працівників Держатомрегулювання.

До складу колегії можуть входити інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держатомрегулювання.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів діяльності Держатомрегулювання, обговорення найважливіших питань щодо застосування досягнень науки і техніки у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки в Комітеті можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад дорадчих та консультативних органів і положення про них затверджує Голова Держатомрегулювання.

13. У складі Держатомрегулювання Кабінет Міністрів України може утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

14. Граничну чисельність працівників Держатомрегулювання затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Комітету затверджує його Голова за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.

Штатний розпис і кошторис Комітету затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держатомрегулювання затверджує його Голова.

15. Держатомрегулювання є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос