Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2003 г. N 510

КМ Украины
Постановление КМ от 08.12.2006 № 1699
действует с 08.12.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 грудня 2006 р. N 1699

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. N 510

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. N 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 16, ст. 706) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. N 510

1. Абзац третій пункту 3 постанови викласти у такій редакції:

"типовий договір складського зберігання зерна".

2. Договір складського зберігання зерна, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"Типовий договір
складського зберігання зерна

м. _________________                                        N _______                               ___ ____________ 200_ р.

______________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування юридичної особи)
(далі - зерновий склад) в особі ___________________________________________________________,
                                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                            (статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)
_____________________________________________________________________________________,
з однієї сторони, та _____________________________________________________________________
                                                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
(далі - поклажодавець), в особі __________________________________________________________,
                                                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________________________
                                                                                  (статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію -
______________________________________________________________________________________
                                                    для юридичної особи; серія, номер паспорта, ким і коли виданий -
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 для фізичної особи)
з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене. 

Предмет договору

1. Поклажодавець зобов'язується передати зерно ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                  (найменування сільськогосподарської культури)
за заліковою вагою _____________________________________________________________________
                                                                                                          (цифрами та словами)
на зерновий склад, який зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством. 

Вимоги до якості зерна

2. Поклажодавець або зерновий склад має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки його якості.

Витрати, пов'язані з проведенням зазначеної перевірки, компенсує заінтересована сторона.

3. Зерновий склад видає посвідчення про відповідність якості зерна державним стандартам.

4. У разі виникнення спорів щодо якості зерна поклажодавець має право провести незалежну перевірку його якості.

5. У разі невідповідності якості показників зерна вимогам державних стандартів зерновий склад за письмовою згодою поклажодавця та за його рахунок доводить зерно до необхідної кондиції.

Права та обов'язки сторін

6. Зерновий склад зобов'язаний:

1) прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;

2) прийняти зерно за заліковою вагою та провести перевірку його якості;

3) повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна;

4) надати додаткові послуги у разі одержання від поклажодавця письмового замовлення на такі послуги;

5) видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання.

У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва зерновий склад здійснює страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, знищення, нестачі, пошкодження та втрат;

6) зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;

7) продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;

8) у разі виявлення пошкодження зерна повідомити поклажодавця протягом одного дня;

9) забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;

10) повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

7. Зерновий склад має право:

1) змінити вартість наданих послуг у визначених пунктом 15 цього договору випадках;

2) вимагати від поклажодавця забрати зерно до ___ ____________ 20__ р. у разі закінчення строку його зберігання;

3) вимагати від поклажодавця відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

8. Поклажодавець зобов'язаний:

1) забезпечити доставку зерна за власний рахунок;

2) своєчасно розрахуватися за надані послуги з приймання, зберігання, відвантаження, а також додаткові послуги;

3) витребувати зерно після закінчення строку його зберігання;

4) відшкодувати зерновому складу витрати, пов'язані з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

9. Поклажодавець має право:

1) запитувати інформацію про умови зберігання і якість зерна;

2) переоформити право власності на зерно відповідно до законодавства;

3) замовляти додаткові послуги;

4) проводити огляд зерна протягом строку його зберігання;

5) встановити строк зберігання зерна з урахуванням умов цього договору і мети своєї діяльності.

Взаєморозрахунки сторін

10. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі з урахуванням податку на додану вартість.

11. Розмір плати (тариф) за надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не передбачено законодавством.

Вид послуги 

Найменування сільськогосподарської культури 

Розмір плати (тариф) за надані послуги, гривень за тонну 

Приймання, за тонну фізичної ваги 

 

 

Зберігання, за тонну на місяць 

 

 

Відвантаження, за тонну 

 

 

Додаткові послуги 

 

 

12. Граничний розмір плати (тарифу) за зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, встановлюється відповідно до законодавства.

13. Поклажодавець сплачує вартість послуг із зберігання зерна за _______________________________ в строк до ___ ___________ 20__ року.
                                 (період)                                                        (дата внесення плати за зберігання) 

14. Відвантаження зерна поклажодавцеві здійснюється після відшкодування витрат зернового складу у повному обсязі.

15. У разі зміни тарифів на енергетичні, матеріальні та інші ресурси зерновий склад залишає за собою право змінювати вартість послуг. При цьому зерновий склад зобов'язаний попередити поклажодавця про зміну тарифів не пізніше ніж за ___ днів і подати обґрунтування змін у витратах.

Зміна вартості послуг із зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.

Право на розпорядження зерном

16. Зерновий склад _____________________________________________________________________
                                                                                                              (має право, не має права)
розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця. 

17. У разі коли зерновий склад має право розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця, застосовуються правила про позику, відповідно до яких зерновий склад сплачує поклажодавцю за користування зерном ____ відсотків за кожний місяць з урахуванням ринкових цін. Строк повернення права розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця встановлюється до ___ ___________ 20__ року.

Відповідальність сторін

18. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

19. У разі невиконання підпункту 2 пункту 8 розділу "Права та обов'язки сторін" та пункту 13 розділу "Взаєморозрахунки сторін" цього договору поклажодавець за кожний день прострочення платежу виплачує зерновому складу пеню в розмірі ____ відсотків його суми.

Сплата пені не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

20. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного свідоцтва та не вніс суму заборгованості за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми заборгованості згідно із свідоцтвом.

21. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій, природного або екологічного характеру).

Строк зберігання

22. Строк зберігання зерна становить _____________________________________________________.

23. Зберігання зерна понад строк, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною домовленістю сторін шляхом укладення додаткової угоди.

24. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування.

25. У разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною.

Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.

26. Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно, придбане за кошти державного бюджету, до пред'явлення поклажодавцем вимоги про його повернення.

Інші умови

27. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

28. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються законодавством.

29. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

30. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

31. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін.

32. Дія договору припиняється згідно із законодавством.

33. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною складовою.

Місцезнаходження та реквізити

Зерновий склад

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______   __________________________
  (підпис)                     (ініціали та прізвище)

М. П. 

Поклажодавець

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______   __________________________
  (підпис)                          (ініціали та прізвище)

М. П.". 

____________

Опрос