Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы развития физической культуры и спорта на 2007 - 2011 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 15.11.2006 № 1594
редакция действует с 01.11.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 листопада 2006 р. N 1594

Київ

Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити у двомісячний строк регіональні програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 30 грудня Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

  

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки

Загальні питання

В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. Лише 13 відсотків населення залучено до занять фізичною культурою і спортом.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я. За інтегральним показником здоров'я населення - середньою очікуваною тривалістю життя людини Україна займає одне з останніх місць в Європі.

Потребує нагального розв'язання проблема розвитку спорту вищих досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд.

Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами:

невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;

недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;

недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;

незадовільний стан матеріально-технічної бази. В Україні рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами (з розрахунку на 10 тис. осіб) у 2 - 3 рази нижчий, ніж у розвинутих державах, плавальними басейнами - у 30 разів. Понад 80 відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам;

недостатнє бюджетне фінансування (з державного бюджету виділяється у середньому 0,5, з місцевих бюджетів - 2 відсотки їх видатків), неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій; не провадиться діяльність з випуску та проведення державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах Європи;

низький рівень заробітної плати, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, недостатнє фінансування наукових досліджень (менш як 0,5 відсотка видатків державного бюджету спрямовується на сферу фізичної культури і спорту);

недостатнє пропагування серед широких верств населення здорового способу життя.

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема удосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму.

Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

участь у міжнародній діяльності.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у державному бюджеті для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити до 20 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

поліпшити результати виступів національних збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях;

сформувати сучасну систему підготовки резерву для національних збірних команд України, збільшити до 14 відсотків загальної чисельності кількість школярів, що відвідують спортивні школи;

підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками (з розрахунку на 10 тис. осіб);

довести кількість організацій і центрів, яким видано ліцензію на провадження фізкультурно-спортивної діяльності, до 2 одиниць на 10 тис. осіб;

створити 8 тис. додаткових робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, забезпечити престижність відповідних професій, підвищити рівень підготовки та кваліфікацію фахівців;

зменшити на 12 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу;

забезпечити збільшення на 30 відсотків витрат громадян, пов'язаних із залученням до фізичної культури (з розрахунку на душу населення).

Етапи виконання

Програма виконується двома етапами:

перший (2007 - 2008 роки) - розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту, а також відповідних регіональних програм, здійснення заходів згідно з додатком;

другий (2009 - 2011 роки) - здійснення заходів, визначених Програмою, та їх коригування.

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Мінсім'ямолодьспорт.

З метою забезпечення моніторингу і оцінки ходу виконання Програми утворюється координаційна рада, яка формується з представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, Спортивного комітету, фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, видатних спортсменів та тренерів.

Головою координаційної ради є Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту, який затверджує Положення про раду, її регламент та склад.

 

ЗАХОДИ
з розвитку фізичної культури і спорту на 2007 - 2011 роки

Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах

1. Створити належні умови для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах в обсязі не менше 5 - 6 годин рухової активності на тиждень, у тому числі відповідні умови для дітей-інвалідів.

2. Забезпечити підготовку і видання з використанням інноваційних технологій підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою організації навчального процесу та спортивних заходів у навчальних закладах, зокрема для дітей-інвалідів.

3. Розробити та запровадити у навчальних закладах систему контролю за станом фізичного розвитку та здоров'я вихованців, учнів, студентів та інших осіб, що навчаються в цих закладах.

4. Ввести до переліку предметів для державної підсумкової атестації у 9, 11 (12) класах загальноосвітніх навчальних закладів предмет "Фізичне виховання" за вибором.

5. Забезпечити проведення в установленому порядку атестації викладачів з фізичного виховання та тренерів-викладачів з видів спорту.

6. Сприяти утворенню та функціонуванню спортивних клубів при загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

7. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів для проведення позакласної роботи з фізичного виховання.

8. Розглянути питання щодо доцільності створення на базі лабораторії фізичного розвитку Академії педагогічних наук Науково-дослідного інституту фізичного виховання.

9. Сприяти діяльності учнівських і студентських спілок фізкультурно-спортивної спрямованості, пов'язаній з розвитком фізичної культури і спорту в навчальних закладах.

Спорт для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

10. Запровадити систему моніторингу рівня залучення населення до масового спорту та провести роботу з удосконалення статистичної звітності у сфері фізичної культури і спорту.

11. Затвердити та здійснити узгоджені заходи щодо створення умов для організації активного сімейного дозвілля.

12. Забезпечити належні умови для організації навчання плавання у місцях масового відпочинку громадян на воді та в оздоровчих і спортивних таборах.

13. Розробити та визначити критерії оцінки ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади з розвитку спорту для усіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

14. Розробити та затвердити фізкультурно-оздоровчий комплекс тестування населення різних вікових груп "Крок до здоров'я".

15. Сприяти утворенню та функціонуванню в усіх містах України центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" і розширенню мережі фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання з урахуванням потреб і фінансових можливостей регіонів.

16. Сприяти розвитку із залученням інвесторів мережі сучасних центрів та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та високоякісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян, зокрема інвалідам.

17. Продовжити роботу із здійснення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів у санаторно-курортних закладах для різних груп населення.

18. Створити умови для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах, інших військових формуваннях та проводити щороку Всеукраїнську спартакіаду допризовної молоді.

Масовий спорт серед сільського населення

19. Сприяти утворенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах, а також галузях агропромислового комплексу.

20. Вивчити питання та надати пропозиції щодо можливості та доцільності введення до штатного розпису виконкомів сільських і селищних рад, сільських фізкультурно-спортивних клубів посади інструктора з фізичної культури.

21. Провести інвентаризацію спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових спортивних споруд.

22. Забезпечити проведення щороку багатоступеневих Всеукраїнських сільських спортивних ігор та Всеукраїнського огляду-конкурсу "Краще спортивне село".

23. Сприяти розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення та фахівців галузей агропромислового комплексу.

Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

24. Підготувати узгоджені пропозиції щодо реформування системи фізичної культури та масового спорту.

25. Запровадити ефективні форми проведення виробничої гімнастики у режимі робочого дня, активного відпочинку та післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивної спрямованості.

26. Розробити методичні рекомендації щодо створення суб'єктами господарювання спортивних клубів та їх функціонування.

27. Сприяти введенню до штатного розпису суб'єктів господарювання усіх форм власності посади інструктора з фізичної культури.

28. Розробити та визначити в установленому порядку критерії оцінки ефективності розвитку фізичної культури і масового спорту суб'єктами господарювання та проводити щороку конкурси на визначення найкращої у цій сфері організації.

29. Забезпечити проведення щороку всеукраїнських і регіональних галузевих спартакіад та інших масових спортивних змагань.

30. Підвищити ефективність загальної, професійно орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

(пункт 30 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

31. Розробити та затвердити нову редакцію Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах, відповідно до якої затвердити нові навчальні програми та тематичні плани за дисципліною "Фізична підготовка у вищих військових навчальних закладах та військових частинах Збройних Сил України".

Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

32. Провести аналіз функціонування мережі центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та вжити заходів до їх утворення в містах обласного значення з урахуванням потреб та можливостей регіонів.

33. Сприяти формуванню та функціонуванню мережі спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності для інвалідів.

34. Сприяти наданню у користування на пільгових умовах спортивних споруд, облаштованих засобами безперешкодного доступу до них усіх форм власності для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів і забезпечити доступ до них осіб з обмеженими фізичними можливостями.

35. Організовувати щороку Всеукраїнську спартакіаду "Повір у себе" серед дітей-інвалідів з проведенням фінальних змагань у Міжнародному дитячому центрі "Артек" і Національному центрі паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів (м. Євпаторія), табори фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів.

36. Розробити стандарти та методичні рекомендації до ДБН В.2.2-13-2003 "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" з питання адаптації діючих спортивних споруд до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

37. Розробити та визначити критерії оцінки ефективності діяльності регіональних центрів "Інваспорт", пов'язаної з організацією фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів.

38. Забезпечити фінансову підтримку в межах відповідних бюджетних призначень Національному комітетові спорту інвалідів для розвитку фізичної культури і спорту серед інвалідів.

Розвиток олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту

Дитячий спорт

39. Ввести систему швидкого навчання усіх дітей основним елементам пріоритетних видів спорту шляхом запровадження інноваційних форм співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами, зокрема з метою відбору найбільш обдарованих дітей.

40. Регулярно проводити спеціалізовані заходи за участю видатних вітчизняних та зарубіжних спортсменів і тренерів для короткочасного навчання дітей основним елементам пріоритетних видів спорту.

Дитячо-юнацький спорт

41. Удосконалити навчально-спортивну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та систему підготовки і відбору юних спортсменів.

42. Розробити та затвердити нормативи матеріально-технічного забезпечення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

43. Забезпечити збереження діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл та сприяти відкриттю і функціонуванню нових шкіл, їх відділень, філіалів.

44. Налагодити співпрацю дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та спортивних клубів різних організаційно-правових форм з підготовки і відбору спортсменів.

45. Організувати на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

46. Розглянути питання щодо підпорядкування регіональним центрам з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів.

47. Розробити порядок акредитації дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

48. Проводити юнацькі спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіади школярів, всеукраїнські змагання "Юний динамовець", "Юний спартаківець", "Хто ти, майбутній олімпієць?", інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді.

49. Розробити та затвердити нормативи матеріально-технічного забезпечення роботи спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю.

50. Вивчити питання щодо можливості утворення навчального закладу паралімпійського та дефлімпійського резерву.

51. Провести молодіжні спортивні ігри України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

52. Провести універсіади України та забезпечити участь вітчизняних спортсменів у Всесвітніх Універсіадах та гімназіадах, Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

Спорт вищих досягнень

53. Сприяти формуванню та функціонуванню системи спортивних клубів, які належать до складу місцевих та регіональних осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

54. Розробити та затвердити положення про відбір спортсменів до національних збірних команд України з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

55. Вивчити питання щодо можливості створення та забезпечення діяльності центрів олімпійської підготовки національних збірних команд з пріоритетних видів спорту та розвитку їх інфраструктури відповідно до міжнародних стандартів.

56. Забезпечити створення належних умов для підготовки спортсменів - членів національних збірних команд України та їх тренерів до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських, Всесвітніх ігор та Універсіад, чемпіонатів світу та Європи, інших офіційних міжнародних змагань, надання їм необхідної допомоги у вирішенні житлово-побутових та інших соціальних питань.

57. Вивчити питання щодо встановлення процедури переходу спортсменів з однієї організації в іншу, передбачивши компенсацію витрат, понесених під час підготовки спортсменів.

58. Проводити щороку на загальнодержавному та регіональному рівні рейтингову оцінку спортсменів, тренерів, спортивних організацій з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

59. Провести:

Європейські спортивні ігри з неолімпійських видів спорту в м. Києві.

Всеукраїнські спортивні ігри з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Всеукраїнські спортивні ігри серед інвалідів та фінальні змагання у Національному центрі паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації (м. Євпаторія).

чемпіонати, кубки України, інші всеукраїнські, а також міжнародні спортивні змагання з визнаних у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

60. Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання Національному олімпійському комітетові, Національному комітетові спорту інвалідів, Спортивному комітетові окремих повноважень стосовно розвитку спорту вищих досягнень, олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського та неолімпійського руху, а також забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту.

61. Забезпечити підготовку та участь національних збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, чемпіонатах світу та Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях з визнаних в Україні видів спорту.

62. Вжити заходів до надання фінансової підтримки у межах відповідних бюджетних програм Національному олімпійському комітетові на поточне його утримання, розвиток олімпійського руху, сприяння в установленні міжнародних зв'язків та здійснення додаткових заходів щодо підготовки та участі членів національних збірних команд України в Олімпійських іграх.

63. Вивчити питання щодо встановлення окремого порядку перерахування Національному олімпійському комітетові, Національному комітетові спорту інвалідів бюджетних коштів безпосередньо органами Державного казначейства.

Спорт ветеранів

64. Провести багатоступеневі Всеукраїнські спортивні ігри ветеранів спорту.

65. Сприяти підготовці та участі збірних команд України у чемпіонатах Європи, світу та Всесвітніх іграх серед ветеранів спорту.

66. Сприяти діяльності Ради ветеранів з фізичної культури і спорту та її регіональних осередків з метою розвитку спорту ветеранів.

Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

Нормативно-правове забезпечення

67. Розробити нормативно-правові акти з питань:

удосконалення механізму залучення спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

удосконалення порядку ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

визначення порядку акредитації дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

визначення порядку ведення реєстру визнаних в Україні видів спорту.

ведення реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту.

визначення порядку складення єдиних календарних планів спортивних заходів усіх рівнів.

удосконалення порядку проведення в Україні фізкультурно-спортивних заходів.

визначення норм забезпечення учасників фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходів серед інвалідів з порушеннями функції тазових органів виробами медичного призначення (зокрема засобами особистої гігієни тощо).

удосконалення порядку виплати винагород спортсменам - переможцям і призерам Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Всесвітніх Універсіад, інших офіційних міжнародних змагань та їх тренерам.

удосконалення системи виплати державних та інших стипендій для спортсменів, тренерів та видатних діячів сфери фізичної культури і спорту.

Кадрове забезпечення

68. Розробити та затвердити нормативи кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту для формування державного замовлення на підготовку відповідних фахівців, оптимізаціЇ кількості вищих навчальних закладів, які готують таких фахівців, і удосконалення порядку ліцензування та акредитації цих закладів.

69. Здійснити заходи щодо залучення, підготовки та використання волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.

70. Вивчити питання створення навчально-науково-спортивних комплексів на базі вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту.

71. Скласти та затвердити довгостроковий план видання державною мовою підручників, навчальних посібників та методичних рекомендацій з фізичної культури і спорту, забезпечити його виконання.

Матеріально-технічне забезпечення

72. Запровадити систему сертифікації спортивних споруд, яка включатиме вимоги з їх доступності для громадян з інвалідністю, та єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд.

73. Здійснити заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

74. Підготувати і подати Мінсім'ямолодьспорту пропозиції щодо створення та організації роботи пересувних пунктів прокату спортивного інвентарю і обладнання за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян.

75. Скласти перелік спортивних споруд для проведення в Україні офіційних міжнародних змагань, затвердити комплексні заходи щодо реконструкції цих споруд, а також баз олімпійської та паралімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів, вивчивши питання щодо визначення джерел фінансування відповідних робіт.

76. Розробити та затвердити в установленому порядку концепцію розвитку і реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський", передбачивши розміщення в ньому штаб-квартири Національного комітету спорту інвалідів із забезпеченням відповідною інфраструктурою.

77. Забезпечити ефективне збереження та використання мережі, закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів, а також підтримку їх функціонування.

78. Розробити та забезпечити здійснення комплексних заходів щодо державної підтримки вітчизняних виробників спортивної продукції України, зокрема спортивного одягу, взуття, інвентарю та обладнання, запровадити систему сертифікації такої продукції.

79. Сприяти проведенню міжнародних та всеукраїнських виставок спортивних товарів і обладнання, рекламуванню відповідних послуг.

Фінансове забезпечення

80. Забезпечити поступове збільшення обсягів видатків на виконання програм та здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів з урахуванням їх можливостей та провести роботу із залучення в межах законодавства позабюджетних коштів.

81. Вивчити питання щодо залучення надходжень від продажу лотерей для зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту.

82. Передбачити у проекті бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти для часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл у порядку, визначеному правлінням Фонду.

83. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій для розвитку сфери фізичної культури і спорту.

84. Здійснити заходи щодо збільшення обсягів надання платних послуг населенню бюджетними установами та закладами фізичної культури і спорту.

85. Вивчити питання та внести узгоджені пропозиції щодо порядку надання на конкурсних засадах фінансової допомоги громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення спортивних заходів, виконання відповідних програм та реалізації проектів.

Наукове забезпечення

86. Визначити пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень у сфері фізичної культури і спорту та сприяти виконанню відповідного зведеного плану науково-дослідної роботи.

87. Розробити та забезпечити виконання перспективного плану підготовки науково-педагогічних кадрів для сфери фізичної культури і спорту.

88. Створити у вищих навчальних закладах мережу проблемних науково-дослідних лабораторій, центрів з фізичної культури і спорту, забезпечити їх сучасною апаратурою та обладнанням.

89. Вивчити питання щодо створення спеціалізованої науково-практичної лабораторії фізичної культури і спорту інвалідів.

90. Розробляти та затверджувати щороку план міжнародних і всеукраїнських наукових конгресів та конференцій у сфері фізичної культури і спорту в Україні та організовувати їх проведення.

91. Підготувати узгоджені пропозиції щодо удосконалення системи фінансового та матеріально-технічного забезпечення науково-дослідних робіт з актуальних проблем розвитку сфери фізичної культури і спорту.

92. Розробити та визначити критерії оцінки науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, проводити щороку відповідні конкурси.

93. Забезпечити введення електронного паспорта спортсменів - членів національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

Медичне забезпечення

94. Утворити Єдину консультативну службу медико-біологічного та фармацевтичного забезпечення підготовки спортсменів вищої кваліфікації національних збірних команд з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту.

95. Здійснити заходи щодо забезпечення акредитації лабораторії Національного антидопінгового центру у Всесвітній антидопінговій агенції.

Інформаційне забезпечення

96. Удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на здоров'я людини оптимальної рухової активності, зокрема шляхом застосування соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.

97. Забезпечити висвітлення змагань з олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту, пропагувати фізкультурно-спортивний і реабілітаційно-спортивний рух серед інвалідів.

98. Опрацювати питання та внести узгоджені пропозиції щодо підготовки і випуску науково-популярних методичних видань, відеопродукції, комп'ютерних програм для осіб, які самостійно займаються фізичною культурою та спортом, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту.

99. Започаткувати та забезпечити випуск тематичних телевізійних програм, конкурсів та ігор з пропаганди фізичної культури і масового спорту, зокрема серед інвалідів.

100. Розробити та затвердити концепцію поетапного створення загальнонаціонального спортивного телеканалу.

101. Удосконалити систему підготовки спортивних журналістів, а також спортивних телевізійних та радіокоментаторів.

102. Забезпечити підтримку галузевих видань "Наука в олімпійському спорті", "Теорія і методика фізичного виховання і спорту", "Олімпійська арена", "Спортивна газета" та інших, опрацювати питання щодо випуску журналу "Спорт для всіх".

Міжнародна діяльність

103. Удосконалити систему співпраці з міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

104. Сприяти розвитку міжвідомчого двостороннього та багатостороннього співробітництва у сфері фізичної культури і спорту з іноземними державами.

105. Опрацювати питання щодо проведення в Україні Всесвітніх спортивних ігор українців, які проживають у різних країнах світу.

____________

Опрос