Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Министерстве юстиции Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 14.11.2006 № 1577
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 листопада 2006 р. N 1577

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101
,
від 5 березня 2009 року N 161

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 жовтня 2011 року N 1109)

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 30 грудня 1997 року N 1396/97

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство юстиції України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство юстиції України

(У тексті Положення слова "головні управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі" в усіх відмінках замінено словами "Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року N 161)

1. Міністерство юстиції України (Мін'юст) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики.

2. Мін'юст у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Міністерство в установленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Основними завданнями Мін'юсту є:

забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

підготовка пропозицій щодо проведення правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері;

підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, його систематизація, розроблення проектів нормативно-правових актів та міжнародних договорів України з правових питань, проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів, державна реєстрація нормативно-правових актів, ведення Єдиного державного реєстру таких актів;

планування за пропозиціями інших центральних органів виконавчої влади законопроектної роботи та роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, координація нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади та контроль за провадженням такої діяльності;

координація роботи з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

організація виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до законів, робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

організація роботи нотаріату та органів реєстрації актів громадянського стану;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

здійснення міжнародно-правового співробітництва.

4. Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції щодо проведення правової реформи;

2) готує разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, науковими установами проекти концепцій розвитку законодавства та їх наукове обґрунтування з урахуванням світового досвіду;

3) розробляє за дорученням Кабінету Міністрів України та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, відносин між громадянином і державною владою, конституційного устрою, повноважень і взаємовідносин органів державної влади, судоустрою та судочинства, цивільного і кримінального законодавства, або разом з іншими органами виконавчої влади бере участь у їх підготовці;

4) здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності Конституції та законам України, вимогам нормопроектувальної техніки проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

5) розробляє за поданням міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щорічні плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність в центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністю;

6) проводить експертизу (готує висновки) щодо відповідності acquis communautaire проектів законів та інших нормативно-правових актів, що за предметом регулювання належать до сфер, відносини в яких регулюються правом ЄС;

7) організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, проводить моніторинг її виконання;

8) здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, переклад актів acquis communautaire українською мовою, підготовку глосарія термінів acquis communautaire;

9) готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів при їх підготовці для подання на підпис Президентові України;

10) організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

11) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

12) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр таких актів;

13) забезпечує функціонування єдиної системи правової інформатизації, є офіційним видавцем збірників законодавства та кодексів України, видає інформаційний бюлетень "Офіційний вісник України", бере участь у виданні журналів і газет з правових питань;

14) веде Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, надає інформацію з його бази даних;

15) здійснює роботу із систематизації законодавства, готує пропозиції щодо його кодифікації, веде Єдиний класифікатор галузей законодавства;

16) дає роз'яснення законодавства державним органам, підприємствам, установам та організаціям, готує за дорученням Кабінету Міністрів України правові висновки з відповідних питань;

17) погоджує типовий регламент роботи кваліфікаційної комісії суддів;

18) організовує виконання замовлення на підготовку спеціалістів апарату судів;

19) організовує в установленому порядку своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), яке покладено на державних виконавців;

20) організовує відповідно до законодавства експертне забезпечення правосуддя та проведення науково-дослідних розробок в галузі судової експертизи, спрямовує і контролює діяльність науково-дослідних інститутів судової експертизи, які належать до сфери управління Міністерства, координує роботу центральних органів виконавчої влади з питань розвитку судової експертизи, проводить атестацію судових експертів, веде Реєстр атестованих судових експертів та здійснює контроль за їх діяльністю;

21) здійснює відповідно до законодавства легалізацію всеукраїнських об'єднань громадян, проводить реєстрацію міжнародних громадських організацій, відділень, філій, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав в Україні, всеукраїнських і міжнародних благодійних організацій, контролює додержання об'єднаннями громадян положень їх статутів; проводить реєстрацію політичних партій та їх символіки, контролює додержання політичними партіями вимог Конституції та законів України, їх статутів, а також проводить реєстрацію всеукраїнських творчих спілок, Торгово-промислової палати, постійно діючих третейських судів, всеукраїнських професійних спілок, їх об'єднань та символіки відповідних об'єднань громадян і благодійних організацій, статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, статутів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами;

22) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності;

23) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію юридичних осіб, веде Державний реєстр застав рухомого майна, організовує в установленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового і технічного характеру;

24) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів та виконання ними правил нотаріального діловодства, видає та анулює свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, забезпечує реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, організовує виготовлення та контролює використання спеціальних бланків нотаріальних документів, веде журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затверджує зразки печатки державної нотаріальної контори та печатки приватного нотаріуса, погоджує визначену Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі кількість посад стажистів;

(підпункт 24 пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 р. N 161)

25) здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає допомогу консульським установам з питань вчинення нотаріальних дій;

26) забезпечує роботу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату;

27) реєструє адвокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці адвокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та звільнення громадян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських об'єднань;

28) присвоює кваліфікацію судового експерта та видає свідоцтво встановленого зразка;

29) здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів реєстрації актів громадянського стану, контролює їх діяльність, забезпечує виготовлення та контролює використання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану;

30) надає практичну і методичну допомогу консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо реєстрації актів громадянського стану;

31) здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

32) здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, перевіряє стан такої роботи і дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення нормативних актів зазначених органів у відповідність із законодавством, вживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб;

33) координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; здійснює методичне забезпечення такої діяльності, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти в навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях, надає їм необхідну допомогу, бере участь разом з МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, вносить до відповідних органів пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з вивченням права в неюридичних вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів; розробляє і розповсюджує освітні програми у сфері захисту прав людини;

34) готує в межах своїх повноважень пропозиції з питань міжнародно-правових відносин та приєднання України до міжнародних договорів;

35) укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує в межах своїх повноважень взаємодію з ними;

36) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з правових питань, здійснює в установленому порядку опублікування міжнародних договорів, що набрали чинності;

37) забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи та інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

38) представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

39) проводить правову експертизу на відповідність Конституції України та законам України проектів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності міжнародними договорами України, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

40) забезпечує підготовку відповідних документів та представництво інтересів держави в Європейському Суді з прав людини під час розгляду справ про порушення прав людини в Україні, направляє спостерігачів у місії з контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

41) бере в установленому порядку участь у роботі міжнародних організацій, двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників з правових питань посольств та консульств України за кордоном;

42) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що належать до його компетенції, у зв'язку з участю України у відповідних міжнародних організаціях та інтеграцією її в ці організації;

43) виступає як представник інтересів Президента України, утворених ним для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб та Кабінету Міністрів України під час розгляду справ судами України та іноземних держав або міжнародними судовими органами та установами;

44) здійснює добір кадрів у системі Міністерства, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів установ юстиції, заохочує працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

45) бере участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

46) організовує планово-фінансову роботу в системі Міністерства, затверджує кошториси на утримання підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, та фінансує їх, бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку України, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення системи обліку, вносить у встановленому порядку пропозиції до планів капітальних вкладень у будівництво приміщень підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також житла для працівників системи Міністерства;

47) здійснює у межах своїх повноважень функції з управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

48) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції і пов'язані з роботою управлінь юстиції, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, вживає відповідних заходів;

49) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

50) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

51) здійснює на основі та на виконання Конституції та законів України, а також указів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, актів Кабінету Міністрів України інші функції.

5. Міністерство відповідно до покладених на нього завдань і повноважень має право:

1) залучати вчених, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенції комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, здійснення їх експертизи та надання консультацій;

3) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від органів статистики - статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників управлінь юстиції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

6) скасовувати в межах своєї компетенції акти управлінь юстиції, що суперечать Конституції України, актам законодавства України та рішенням Міністерства;

7) перевіряти в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, установах та організаціях додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, вносити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

8) скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій;

9) здійснювати у межах своєї компетенції разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, виділених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

10) зупиняти дію або анулювати видані ним свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

6. Мін'юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління.

У складі Мін'юсту Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління.

7. Мін'юст під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

8. Мін'юст у межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мін'юст у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Міністерства підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

Рішення Мін'юсту, прийняті в межах його повноважень, обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. Мін'юст очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра.

Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

3) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

4) представляє за дорученням Прем'єр-міністра України Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, організаціями в Україні та за її межами;

5) проводить згідно з повноваженнями, наданими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, переговори і підписує міжнародні договори;

6) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її засіданнях;

7) є відповідно до Конституції України членом Вищої ради юстиції;

8) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство;

9) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо утворення і ліквідації судів загальної юрисдикції, погоджені з Головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду, для подання Президентові України;

10) затверджує програми і плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

11) призначає членів кваліфікаційних комісій суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

12) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;

13) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(підпункт 13 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

14) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра;

15) представляє в установленому порядку працівників центрального апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів і установ до відзначення державними нагородами України;

16) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

17) приймає за погодженням з Прем'єр-міністром України рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення про зазначені органи або їх статути;

18) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Міністерство, та доповідає з інших питань під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

19) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мін'юсту;

20) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Міністерства;

(підпункт 20 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

21) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства;

22) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;

23) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння працівникам центрального апарату Міністерства та підпорядкованих йому органів і установ відповідних рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

24) веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Мін'юсту;

25) погоджує кандидатури для призначення на посаду керівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

26) укладає та розриває за погодженням з Прем'єр-міністром України відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

27) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

10. Для підготовки рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики, обговорення найважливіших напрямів діяльності в Мін'юсті утворюється колегія.

До складу колегії входять Міністр (голова колегії) та заступники Міністра, начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства та інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо основних напрямів розвитку правової системи в Міністерстві може бути утворена наукова рада.

Склад ради та положення про неї затверджує Міністр.

12. Граничну чисельність працівників Мін'юсту затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис Мін'юсту затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

13. Мін'юст є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос