Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Министерстве промышленной политики Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 02.11.2006 № 1538
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2006 р. N 1538

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 лютого 2008 року N 101

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 року N 459)

Додатково див.
 Указ Президента України
 від 21 вересня 2001 року N 849/2001

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство промислової політики України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 20 листопада 2006 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 40

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство промислової політики України

1. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінпромполітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики.

2. Мінпромполітики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Мінпромполітики узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

У межах своїх повноважень Мінпромполітики організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Мінпромполітики є:

підготовка пропозицій щодо формування державної промислової політики, а також розроблення механізмів її реалізації;

розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економіки;

розроблення та реалізація державних програм розвитку промисловості України;

визначення напрямів розвитку науково-технічного потенціалу промислового сектору економіки;

розроблення прогнозів виробничо-технічного та фінансово-економічного розвитку промислового виробництва;

створення сприятливих умов для розбудови високорозвинутого промислового сектору економіки;

участь у формуванні та реалізації державної регіональної промислової політики;

забезпечення реалізації державної інноваційної політики у сфері промисловості.

4. Мінпромполітики відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у формуванні Програми діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її виконання;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку промисловості;

3) бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки;

4) забезпечує відповідно до законодавства проведення у промисловому секторі економіки України єдиної соціальної, науково-технічної, інвестиційної та природоохоронної політики;

5) у межах своєї компетенції координує зовнішньоекономічну діяльність промислових підприємств, у тому числі у сфері оборонного комплексу, забезпечує в установленому порядку складання та подання українськими суб'єктами господарювання антидемпінгових, антисубсидиційних і спеціальних скарг (заяв);

6) бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів у порядку, встановленому законодавством;

7) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

8) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств, що належать до сфери його управління;

9) сприяє створенню нових організаційних форм підприємництва та бере участь у розробленні механізмів структурної перебудови у промисловому секторі економіки;

10) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування і реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової політики в промисловості, в установленому порядку розробляє фінансово-економічні та інші нормативи, механізми їх запровадження;

11) організовує і виконує роботи із стандартизації в межах повноважень, визначених законом;

12) у встановленому порядку сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у розвиток промисловості;

13) здійснює моніторинг та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання на внутрішньому і зовнішньому ринку;

14) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

15) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Мінпромполітики, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

16) аналізує стан розвитку промислового виробництва, формує баланси виробництва та споживання основних видів промислової продукції;

17) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу з питань промислової політики;

18) розробляє та реалізує відповідно до законодавства заходи щодо дотримання інтересів держави під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення і подвійного використання, забезпечує участь підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, в міжнародних виставках озброєнь, військової техніки тощо;

19) організовує виконання робіт з комплексної утилізації непридатних боєприпасів, утилізації рідинних компонентів і твердого ракетного палива та інших токсичних речовин на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

20) забезпечує державний нагляд за безпекою польотів експериментальних повітряних суден та суден авіаційного парку промисловості;

21) реалізує державну політику у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу з метою забезпечення національних інтересів України;

22) разом з Міноборони:

організовує і координує діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва;

розробляє за участю інших центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо формування та реалізації єдиної державної політики у сфері військово-технічного співробітництва, визначення його напрямів, форм та обсягів;

подає Кабінетові Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти законів, міжнародних договорів України, інших нормативно-правових актів у сфері військово-технічного співробітництва;

готує пропозиції щодо порядку виконання зобов'язань, узятих Україною за міжнародними договорами у сфері військово-технічного співробітництва;

вносить до Кабінету Міністрів України погоджені в установленому порядку проекти рішень про створення українських частин міжурядових комісій з питань військово-технічного співробітництва, участь у роботі міжнародних організацій, офіційних делегацій і підготовці та демонструванні національних експозицій України на міжнародних виставках (салонах) озброєння, військової техніки, іншого майна, технологій і послуг військового призначення та подвійного використання;

23) забезпечує координацію заходів, здійснюваних центральними і місцевими органами виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері функціонування і розвитку оборонно-промислового комплексу;

24) готує пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу;

25) готує пропозиції щодо фінансування оборонно-промислового комплексу та формування Державного бюджету України;

26) визначає напрями реструктуризації оборонно-промислового комплексу;

27) організовує і координує наукові дослідження в інтересах оборони та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції;

28) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації підприємств оборонно-промислового комплексу;

29) координує діяльність відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та організацій щодо співробітництва України з іноземними державами з питань організації та проведення наукових і дослідно-конструкторських робіт, виробництва товарів військового призначення;

30) проводить наукові дослідження у сфері функціонування та розвитку оборонно-промислового комплексу в інтересах оборони держави;

31) здійснює контроль за науково-технічним та технологічним розвитком оборонно-промислового комплексу в інтересах підвищення обороноздатності держави;

32) у межах своєї компетенції забезпечує здійснення державного управління у сфері охорони праці, пожежної безпеки, охорони довкілля, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, вирішення питань цивільної оборони, здійснює відповідне методичне керівництво і контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

33) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сфері промисловості;

34) забезпечує проведення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів у сфері промисловості і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік;

35) виступає замовником та організовує проведення державної науково-технічної експертизи інноваційних програм, проектів та об'єктів інтелектуальної власності у сфері промисловості;

36) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на нього завдань.

5. Мінпромполітики має право:

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та експертні групи, в тому числі із залученням фахівців на договірній основі;

одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Мінпромполітики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. Мінпромполітики в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Мінпромполітики в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Мінпромполітики підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Мінпромполітики, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

8. Мінпромполітики очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за поданням Міністра.

9. Міністр:

1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність за формування і реалізацію державної промислової політики та виконання покладених на Міністерство завдань;

2) координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань промислової політики, на виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

3) вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра;

4) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

(підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

5) вносить у встановленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства,

6) призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Міністерства;

(підпункт 6 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. N 101)

7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінпромполітики;

8) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;

9) укладає та розриває за погодженням з Прем'єр-міністром України в установленому законодавством порядку контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, які є суб'єктами міжнародного військово-технічного співробітництва та належать до сфери управління Міністерства; укладає та розриває за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України відповідно до законодавства контракти з керівниками інших підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінпромполітики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузей промисловості у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії) та заступників Міністра (за посадою), а також інших керівних працівників Міністерства.

У разі потреби до складу колегії Мінпромполітики можуть включатися в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпромполітики.

11. У складі Мінпромполітики за рішенням Кабінету Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

12. Для розгляду найважливіших питань подальшого розвитку конкурентоспроможного промислового комплексу, наукових рекомендацій та інших пропозицій, обговорення найважливіших програм та інших питань у Мінпромполітики може утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.

13. Гранична чисельність працівників Мінпромполітики затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Мінпромполітики затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Мінпромполітики затверджує Міністр.

Штатний розпис, кошторис Мінпромполітики затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

14. Мінпромполітики є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос