Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Украинского агентства международного развития

КМ Украины
Постановление КМ от 06.07.2006 № 936
редакция действует с 08.04.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2006 р. N 936

Київ

Про утворення Українського агентства міжнародного розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2009 року N 464

(Одночасно з набранням чинності Указом Президента України про затвердження відповідного Положення про міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади, якому передано повноваження урядового органу, що ліквідується, ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити у складі Міністерства закордонних справ Українське агентство міжнародного розвитку як урядовий орган державного управління.

2. Затвердити Положення про Українське агентство міжнародного розвитку, що додається.

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

4. Міністерству закордонних справ:

подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення до актів законодавства змін у зв'язку з прийняттям цієї постанови;

забезпечити фінансування діяльності Українського агентства міжнародного розвитку у межах призначень Міністерству у Державному бюджеті України на відповідний рік.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 27

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Українське агентство міжнародного розвитку

1. Українське агентство міжнародного розвитку (далі - Агентство) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МЗС та йому підпорядковується.

2. Агентство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням та наказами МЗС.

3. Основними завданнями Агентства є:

участь у реалізації державної політики у сфері надання Україною міжнародної технічної допомоги іноземним державам (далі - міжнародна технічна допомога);

узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Агентства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення і внесення їх на розгляд МЗС;

здійснення заходів щодо координації роботи, пов'язаної з наданням міжнародної технічної допомоги;

налагодження взаємодії у сфері міжнародної технічної допомоги з іноземними державами, їх органами та установами, міжнародними організаціями, що надають або одержують таку допомогу.

4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і впроваджує відповідно до законодавства механізм реалізації державної політики у сфері надання міжнародної технічної допомоги;

2) узагальнює пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо визначення пріоритетних напрямів надання міжнародної технічної допомоги;

3) готує за участю відповідних органів виконавчої влади проект програми міжнародної технічної допомоги;

4) проводить консультації з питань надання міжнародної технічної допомоги, її можливих форм і обсягів;

5) розробляє порядок формування запитів на одержання міжнародної технічної допомоги, здійснює приймання таких запитів та проводить їх експертизу;

6) сприяє у пошуку донорів міжнародної технічної допомоги для іноземних держав;

7) надає консультаційні послуги українським та іноземним учасникам міжнародної технічної допомоги, здійснює оперативний обмін інформацією з донорами і реципієнтами;

8) подає пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України стосовно надання міжнародної технічної допомоги та бере участь у підготовці проектів таких договорів;

9) проводить у передбаченому законодавством порядку експертизу і забезпечує погодження технічних завдань, проектів (програм) щодо надання міжнародної технічної допомоги, а також здійснює контроль за їх виконанням;

10) сприяє разом із заінтересованими органами виконавчої влади та представництвами іноземних держав організації перебування делегацій і представників в Україні у справах міжнародної технічної допомоги;

11) створює систему інформаційного супроводу проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, разом з відповідними органами виконавчої влади веде облік інформації стосовно джерел такої допомоги;

12) сприяє подальшому входженню у світовий інформаційний простір, готує і видає цільові інформаційно-презентаційні матеріали про Україну, в тому числі у закордонних засобах масової інформації;

13) бере участь у формуванні системи інформаційно-консультаційних центрів з надання в іноземних державах освітніх послуг вітчизняними вищими навчальними закладами, що спеціалізуються на пропаганді досягнень української системи освіти і науки, технологій, а також культури;

14) готує і подає пропозиції до проектів державного бюджету та державної програми економічного і соціального розвитку України з питань, які належать до компетенції Агентства;

15) подає пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, надає допомогу у підготовці фахівців іноземних держав;

16) сприяє:

здобуттю закордонними українцями освіти в українських навчальних закладах;

розширенню експорту послуг українських навчальних закладів з метою залучення фінансових і матеріальних засобів для забезпечення розвитку системи освіти і науки;

направленню вітчизняних викладачів на роботу у вищі та спеціальні навчальні заклади іноземних держав;

наданню урядам іноземних держав державних стипендій і грантів для навчання громадян, підготовки фахівців та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах;

17) організовує проведення тематичних семінарів, виставкових заходів, конференцій, ознайомчих візитів представників органів державної влади та засобів масової інформації, а також підприємців країн-реципієнтів.

5. Агентство має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

звертатися у процесі реалізації проектів міжнародної технічної допомоги до громадських організацій, професійних союзів, консалтингових компаній та навчальних закладів щодо одержання відповідних послуг;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати та контролювати їх виконання.

6. Агентство очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра закордонних справ.

Голова Агентства є членом колегії МЗС.

7. Голова Агентства:

здійснює керівництво діяльністю Агентства, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром закордонних справ за виконання покладених на Агентство завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Агентства, крім заступників голови Агентства;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Агентства та керівників структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Агентства, крім заступників голови Агентства;

підписує накази Агентства;

затверджує положення про структурні підрозділи Агентства;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

8. Голова Агентства має двох заступників, один з яких перший, що призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра закордонних справ.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить голова Агентства.

9. Граничну чисельність працівників Агентства затверджує в межах встановленої Кабінетом Міністрів України граничної чисельності працівників МЗС за поданням голови Агентства Міністр закордонних справ.

Структуру Агентства затверджує його голова за погодженням з Міністром закордонних справ.

Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його голова за погодженням з Міністром закордонних справ та Мінфіном.

Агентство утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених для утримання МЗС.

Умови оплати праці працівників Агентства визначаються Кабінетом Міністрів України.

Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос