Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном департаменте по вопросам банкротства

КМ Украины
Постановление КМ от 19.04.2006 № 533
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2006 р. N 533

Київ

Про затвердження Положення про Державний департамент з питань банкрутства

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 11 лютого 2009 року N 81

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 395/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний департамент з питань банкрутства, що додається.

2. Міністерству економіки у місячний строк:

внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із цією постановою;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 18

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент з питань банкрутства

1. Державний департамент з питань банкрутства (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінекономіки та йому підпорядковується.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінекономіки.

3. Основними завданнями Департаменту є участь у реалізації державної політики у сфері запобігання банкрутству і забезпечення умов здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, і суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

2) забезпечує ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, визначає форму подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі) інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних;

3) забезпечує здійснення процедури банкрутства відсутнього боржника;

4) організовує роботу із забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

5) ліцензує діяльність арбітражних керуючих;

6) організовує роботу комісії з підготовки пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих, утвореної Мінекономіки;

7) пропонує господарському суду за участю органу, уповноваженого управляти державним майном, кандидатури арбітражних керуючих для державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та в інших випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

8) аналізує результати діяльності арбітражних керуючих, готує та подає на розгляд Мінекономіки відповідні матеріали з висновками та пропозиціями;

9) організовує проведення експертизи фінансового становища державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, у процесі підготовки справи про банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи з наданням відповідного доручення;

10) готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки щодо наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

11) узагальнює практику застосування законодавства з питань банкрутства та ліцензування діяльності арбітражних керуючих, готує та подає на розгляд Мінекономіки пропозиції щодо його вдосконалення;

12) розробляє проекти типових документів з питань здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом і подає їх Мінекономіки;

13) розглядає пропозиції органів виконавчої влади щодо фінансування заходів, передбачених планом досудової санації, за рахунок коштів державного бюджету і подає Мінекономіки відповідні висновки;

14) здійснює у визначених Мінекономіки межах управління майном підприємств, що належать до сфери управління зазначеного Міністерства;

15) видає відповідно до законодавства довідки про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства;

151) здійснює моніторинг стану задоволення вимог кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати з метою використання зазначеної інформації під час здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих;

(пункт 4 доповнено підпунктом 151 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. N 81)

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Департамент має право:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

3) проводити у межах своїх повноважень моніторинг здійснення процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом стосовно державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, відповідно до вимог законодавства;

4) утворювати для виконання покладених на нього завдань комісії, експертні та консультаційні ради, робочі групи;

5) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Департамент у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра економіки.

8. Директор Департаменту є членом колегії Мінекономіки.

9. Директор Департаменту має трьох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра економіки, погодженим з директором Департаменту.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром економіки за виконання покладених на Департамент завдань;

2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів Департаменту, інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

3) розподіляє обов'язки між заступниками директора, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

5) організовує добір кадрів, забезпечує підвищення їх професійного рівня, проходження стажування та атестацію;

6) підписує накази Департаменту, організовує перевірку їх виконання;

7) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

8) очолює комісію з підготовки пропозицій господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

11. Департамент для виконання покладених на нього завдань може утворювати за погодженням з Міністром економіки в межах граничної чисельності працівників Департаменту територіальні органи.

Керівників територіальних органів призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економіки в установленому порядку.

Положення про територіальні органи затверджує директор Департаменту.

12. Граничну чисельність працівників Департаменту затверджує Міністр економіки за поданням директора Департаменту в межах граничної чисельності працівників Мінекономіки, визначеної Кабінетом Міністрів України.

13. Структуру Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром економіки.

14. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром економіки та Мінфіном.

15. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінекономіки.

16. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос