Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов

КМ Украины
Постановление КМ от 03.04.2006 № 412
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2006 р. N 412

Київ

Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1022
,
від 23 липня 2008 року N 664
,
 від 28 березня 2011 року N 346

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 року N 676)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, що додається.

2. Установити, що Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є правонаступником Державного комітету з енергозбереження в частині наданих йому повноважень у сфері енергозбереження.

3. Пункт 3 втратив чинність з 21 квітня 2011 року -  одночасно з набранням чинності Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 462/2011

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.03.2011 р. N 346)

4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Президента України, Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

1. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 р. N 664)

НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження.

2. НАЕР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України і актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

У межах своїх повноважень Агентство організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями НАЕР є:

проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;

створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів;

забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

4. НАЕР відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить в установленому порядку пропозиції щодо формування єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження і забезпечує її реалізацію;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших прогнозних та програмних документів соціального та економічного розвитку України;

3) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його повноважень;

4) розробляє державні цільові, погоджує галузеві та місцеві програми у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії, здійснює контроль за виконанням державних цільових програм у цій сфері;

(підпункт 4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1022)

5) бере участь у розробленні державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

6) готує пропозиції щодо закупівель паливно-енергетичних ресурсів для державних потреб;

7) забезпечує створення системи моніторингу та державного контролю за ефективністю використання енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями;

8) організовує проведення державної експертизи з енергозбереження;

9) розробляє державні норми, правила та стандарти у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних джерел енергії;

10) виступає державним замовником науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

11) бере участь у формуванні державної інвестиційної політики, виходячи з першочерговості заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

12) підтверджує в установленому порядку належність палива до альтернативного;

13) погоджує енергозберігаючі та енергоефективні проекти, що потребують фінансування з державного бюджету, та проводить моніторинг їх реалізації;

14) здійснює відповідно до законодавства функції з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

15) проводить кваліфікацію когенераційних установок;

16) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Агентства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

17) бере участь у межах своїх повноважень у налагодженні співробітництва України з Європейським Союзом та адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;

18) провадить інформаційну діяльність з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання енергетичних ресурсів, альтернативних джерел енергії та видів палива, бере участь в освітній діяльності у цій сфері;

19) забезпечує запровадження та функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні;

20) погоджує проекти спільного впровадження, які реалізуються відповідно до положень Кіотського протоколу, інвестиційні та інноваційні проекти із запровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, у тому числі з будівництва заводів з виробництва альтернативних видів палива;

21) забезпечує функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення;

22) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації державної цінової та тарифної політики;

23) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. НАЕР має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України.

6. НАЕР під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також відповідними органами іноземних держав.

7. НАЕР у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання.

У разі потреби Агентство видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Агентства підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Агентства, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

8. У складі НАЕР Кабінетом Міністрів можуть бути утворені урядові органи державного управління.

9. НАЕР очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Агентства має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Агентства.

10. Голова НАЕР:

здійснює загальне керівництво Агентством і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Агентство завдань;

подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Агентства урядових органів державного управління, призначення та звільнення їх керівників;

затверджує в установленому порядку граничну чисельність працівників зазначених органів, погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;

призначає на посади та звільняє з посад працівників Агентства;

розподіляє обов'язки між заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Агентства;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції НАЕР, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Агентстві утворюється колегія.

Персональний склад колегії Агентства затверджує його Голова.

До складу колегії входить Голова Агентства (голова колегії), його заступники, а також керівники структурних підрозділів Агентства.

У разі потреби до складу колегії Агентства можуть входити в установленому порядку інші особи.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.

12. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності НАЕР, обговорення найважливіших проблем та інших питань в Агентстві можуть утворюватися науково-технічна рада, інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих органів і положення про них затверджує Голова Агентства.

13. Граничну чисельність працівників НАЕР затверджує Кабінет Міністрів України.

Штатний розпис і кошторис Агентства затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

Структуру Агентства затверджує його Голова.

14. НАЕР є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос