Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка продажи прав требования погашения просроченной более трех лет задолженности перед государством по кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии, бюджетным ссудам и финансовой помощью, предоставленной на возвратной основе

КМ Украины
Постановление КМ от 15.03.2006 № 315
редакция действует с 02.04.2008

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 2006 р. N 315

Київ

Про затвердження Порядку продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 квітня 2008 року N 299

(Установлено, що у 2008 році продаж прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 року N 299)

Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі

1. Цей Порядок визначає механізм продажу прав вимоги погашення простроченої понад три роки заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії (далі - кредити), бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі (далі - заборгованість).

2. Продаж прав вимоги погашення заборгованості, в тому числі оформленої простими векселями на ім'я Мінфіну (далі - права вимоги), здійснюється на відкритих аукціонах (далі - аукціон).

3. Для оформлення заборгованості (або її частини) векселями Мінфін на підставі даних обліку заборгованості звертається до боржника з відповідною письмовою пропозицією із зазначенням суми заборгованості, яку пропонується оформити векселями, номінальної суми векселів у валюті, в якій надано кредит, бюджетну позичку та фінансову допомогу на поворотній основі, та їх кількості, а також інформації про те, що у разі оформлення боржником таких векселів пеня, нарахована на відповідну суму заборгованості, підлягає списанню.

4. Боржник на підставі отриманої пропозиції може оформити заборгованість (або її частину) векселями.

Вексель видається відповідно до законодавства з урахуванням таких особливостей:

у безумовному зобов'язанні сплатити визначену боржником-векселедавцем суму зазначається словами сума векселя у валюті, в якій надано кредит, бюджетну позичку та фінансову допомогу на поворотній основі;

строк платежу не зазначається, у зв'язку з чим вексель підлягає оплаті за пред'явленням.

Боржник видає Мінфіну векселі за актом прийняття-передачі разом з інформацією про себе і фінансовою звітністю за останній звітний період. На момент видачі Мінфіну векселів проти боржника не повинне бути порушене провадження у справі про банкрутство (крім випадків, коли до реєстру вимог кредиторів не включено вимоги щодо заборгованості).

Мінфін:

відображає в оперативному обліку заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями, якими вона оформлена;

надсилає протягом семи робочих днів після прийняття векселів письмове повідомлення Державному казначейству та фінансовому агентові Кабінету Міністрів України, що веде облік заборгованості за кредитами боржника-векселедавця (далі - фінансовий агент), про суму заборгованості боржника-векселедавця, на яку оформлені та видані Мінфіну векселі, із зазначенням виду простроченої заборгованості (основний борг, відсотки, плата за надання гарантій та кредитів) і дати її утворення.

На підставі зазначеного повідомлення:

Державне казначейство відображає в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями, якими вона оформлена, та списує на дату видачі Мінфіну векселів суму пені, що нараховується на оформлену векселями суму заборгованості;

фінансовий агент відображає в обліку на окремих позабалансових рахунках заборгованість боржника-векселедавця як заборгованість за векселями.

(абзаци п'ятий і шостий пункту 4 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

5. Мінфін визначає організатора аукціону на конкурсних засадах, затверджує порядок та умови проведення конкурсу і склад конкурсної комісії.

6. Організатором аукціону може бути визначена юридична особа, стосовно якої не порушено справи про банкрутство, за:

1) наявності:

ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів;

власного капіталу в розмірі не менш як 5 млн. євро;

досвіду надання послуг з проведення аналогічних аукціонів;

2) відсутності заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

7. Мінфін укладає з організатором аукціону договір, який регулює відносини між ними щодо організації продажу прав вимоги на аукціоні. Договором передбачається, що у разі, коли організатор аукціону не перерахував у встановлений строк кошти до державного бюджету відповідно до пунктів 31 і 32 цього Порядку, він сплачує до дохідної частини державного бюджету пеню в розмірі 0,2 відсотка суми, що не перерахована відповідно до зазначених пунктів, за кожний день прострочення платежу.

8. Аукціон проводиться згідно з регламентом торгів, який затверджується організатором аукціону з урахуванням вимог цього Порядку та погоджується Мінфіном.

9. Продавцем прав вимоги є Мінфін в особі свого представника, який подав письмове підтвердження його повноважень організатору аукціону (далі - продавець).

10. Графік проведення торгів з продажу прав вимоги визначається продавцем за погодженням з організатором аукціону. Черговість виставлення організатором аукціону на торги прав вимоги визначається продавцем.

11. Продавець за десять робочих днів до проведення аукціону подає організаторові аукціону заявку на продаж прав вимоги, в якій зазначається:

1) найменування боржника;

2) номінальна вартість прав вимоги, що виставляються для продажу на аукціоні;

3) початкова ціна продажу прав вимоги (у відсотках номінальної вартості прав вимоги);

4) розмір гарантійного внеску у гривнях (за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день його сплати) із розрахунку п'ять відсотків початкової ціни продажу прав вимоги.

У заявці може зазначатися додаткова інформація щодо прав вимоги.

12. У разі коли заборгованість оформлена векселями, продавець подає організаторові аукціону інформаційне повідомлення про боржника із зазначенням:

1) коду згідно з ЄДРПОУ;

2) місцезнаходження;

3) звітного періоду, за який подається інформація;

4) розміру статутного фонду;

5) балансової вартості основних фондів;

6) ступеня зносу (знецінення) основних фондів (у відсотках їх вартості);

7) основних видів продукції (послуг), що виробляються (надаються) відповідно до установчих документів;

8) обсягу продукції (послуг), виробленої (наданої) за останній звітний період;

9) суми дебіторської та кредиторської заборгованості;

10) суми балансового прибутку за останній звітний період;

11) кількості працівників.

13. На підставі заявки продавця на продаж прав вимоги організатор аукціону формує аукціонний бюлетень, який розміщується на веб-сайті організатора аукціону та публікується в його офіційному друкованому виданні або в газеті "Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за тиждень до проведення аукціону.

Кожна позиція заявки на продаж прав вимоги є позицією аукціонного бюлетеня.

Після опублікування аукціонного бюлетеня до зазначеної заявки не можуть вноситися зміни і вона не може бути відкликана.

14. Для участі у торгах юридичні особи подають організаторові аукціону не пізніше 16 години робочого дня, що передує дню проведення торгів, заявку на купівлю прав вимоги із зазначенням відповідних позицій аукціонного бюлетеня та сплачують гарантійні внески, що не повертаються у разі відмови учасника аукціону, який у ході торгів запропонував найвищу ціну, від підписання договору купівлі-продажу.

Гарантійні внески повинні надійти на рахунок організатора аукціону не пізніше 17 години робочого дня, що передує дню проведення торгів.

Юридична особа, гарантійні внески від якої не надійшли в установлений строк, не допускається до участі в аукціоні.

15. Після закінчення строку приймання заявок на купівлю прав вимоги організатор аукціону складає їх перелік, який завіряється підписом уповноваженої особи організатора аукціону, та подає продавцю не пізніше 9 години дня проведення торгів.

Юридичні особи, заявки яких включені до переліку (їх уповноважені особи), реєструються організатором аукціону як учасники аукціону.

16. Торги проводяться окремо за кожною позицією аукціонного бюлетеня.

17. Учасники аукціону мають право брати участь у торгах лише за тими позиціями бюлетеня, за якими вони подали заявки на купівлю прав вимоги та сплатили гарантійний внесок.

18. Початкова ціна продажу прав вимоги на торгах встановлюється в розмірі 100 відсотків їх номінальної вартості.

19. Торги проводяться на зниження ціни з кроком зміни ціни продажу, який дорівнює 1 відсотку початкової ціни продажу прав вимоги. Зазначений крок зміни ціни застосовується також під час проведення торгів на підвищення ціни, якщо кілька учасників аукціону запропонували однакову ціну. Покупцем визначається учасник аукціону, який у ході торгів запропонував найвищу ціну.

20. Продавець видає розпорядження, в якому зазначається граничне зниження ціни продажу прав вимоги, та подає його ведучому аукціону. Максимальне можливе зниження початкової ціни продажу прав вимоги становить 50 відсотків їх номінальної вартості.

21. Проведення аукціону може бути припинено продавцем, а права вимоги знято з продажу в разі порушення організатором аукціону регламенту торгів. У такому разі аукціон визнається недійсним і його учасникам повертаються гарантійні внески.

22. Про порушення організатором аукціону регламенту торгів продавцем складається акт у двох примірниках, один з яких видається організатору, а другий зберігається у продавця.

23. За результатами аукціону в день його проведення:

1) організатор аукціону та продавець складають у двох примірниках (по одному для кожної сторони) і підписують протокол аукціону із зазначенням проданих прав вимоги, покупців, ціни продажу та номінальної вартості таких прав вимоги;

2) організатор аукціону складає договори купівлі-продажу прав вимоги в трьох примірниках, підписує їх та передає для підписання покупцям. У договорі зазначається, що він набирає чинності після реєстрації організатором аукціону відповідно до пункту 26 цього Порядку, а також що порушення покупцем строків оплати придбаних прав вимоги, передбачених пунктом 27 цього Порядку, є підставою для розірвання договору.

У разі коли права вимоги придбані особою, що діяла за дорученням третьої особи, в договорі купівлі-продажу зазначаються реквізити відповідного доручення;

3) покупці підписують договори купівлі-продажу та подають їх організаторові аукціону.

У разі коли покупцем провадиться діяльність за дорученням третьої особи, він подає організаторові аукціону два примірники завірених копій відповідних доручень (по одному для організатора аукціону та продавця).

24. Організатор аукціону передає підписані ним та покупцями договори купівлі-продажу для підписання продавцю.

25. Продавець підписує не пізніше наступного робочого дня після проведення аукціону договори купівлі-продажу та передає їх організаторові аукціону для реєстрації.

26. Організатор аукціону реєструє договори купівлі-продажу в день їх надходження і не пізніше наступного робочого дня передає їх покупцям та продавцю.

27. На підставі укладених договорів купівлі-продажу покупці протягом двох робочих днів після їх реєстрації вносять у повному обсязі на рахунок організатора аукціону кошти за придбані права вимоги (з відрахуванням сплаченої суми гарантійних внесків) та комісійну винагороду організаторові аукціону у розмірі 1 відсотка вартості придбання прав вимоги. При цьому джерелом виплати комісійної винагороди не можуть бути кошти, сплачені покупцем за права вимоги.

28. Розрахунки за придбані права вимоги за наданими в іноземній валюті кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі здійснюються у гривнях за офіційним курсом Національного банку, встановленим на день проведення аукціону.

29. Учасникам аукціону, яких не визнано покупцями, сума сплачених гарантійних внесків повертається організатором аукціону протягом двох робочих днів після його проведення.

30. Учасник аукціону, який у ході торгів запропонував найвищу ціну, але відмовився від підписання договору купівлі-продажу, або покупець, який порушив строки внесення оплати за придбані права вимоги, передбачені пунктом 27 цього Порядку, позбавляються у подальшому права участі в торгах. При цьому результати торгів за відповідними позиціями аукціонного бюлетеня анулюються, про що складається акт, який підписується продавцем та організатором аукціону. Такі права вимоги вважаються непроданими і можуть бути виставлені для продажу на наступних аукціонах.

31. Сума сплаченого гарантійного внеску перераховується до дохідної частини загального фонду державного бюджету за кодом бюджетної класифікації 24060300 "Інші надходження" (з відрахуванням суми комісійної винагороди організатора аукціону):

учасника аукціону, який у ході торгів запропонував найвищу ціну, але відмовився від підписання договору купівлі-продажу - протягом двох робочих днів після проведення аукціону;

покупця, який порушив строки внесення оплати за придбані права вимоги, передбачені пунктом 27 цього Порядку, - не пізніше наступного робочого дня після розірвання договору.

32. Після надходження в повному обсязі коштів від покупця організатор аукціону не пізніше наступного робочого дня перераховує їх на рахунок, відкритий Державним казначейством для зарахування до державного бюджету коштів, що надходять від продажу прав вимоги.

33. Про перерахування коштів за кожним договором купівлі-продажу вноситься запис до зведеного реєстру виконаних договорів, який завіряється підписом головного бухгалтера і печаткою організатора аукціону. Такий реєстр подається продавцю не пізніше ніж на четвертий робочий день після реєстрації договорів купівлі-продажу.

34. Мінфін письмово повідомляє протягом п'яти робочих днів після закінчення аукціону про результати продажу прав вимоги фінансовому агенту, а також Державному казначейству, які відображають зменшення суми заборгованості за векселями на номінальну суму проданих векселів відповідно в обліку, а також в бухгалтерському обліку та звітності про виконання державного бюджету:

(абзац перший пункту 34 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

1) зменшення суми прав вимоги на фактичну суму надходжень до державного бюджету від їх продажу та на суму зниження ціни їх продажу;

2) надходження коштів від продажу прав вимоги у частині:

повернення кредитів, бюджетних позичок та фінансової допомоги, наданої на поворотній основі (крім плати за надання гарантій, кредитів і відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі), за відповідними кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (розділ "Кредитування"). При цьому такі надходження відображаються з виконання:

- загального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 3511630 "Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою" і 3511660 "Повернення бюджетних позичок, наданих з державного бюджету у минулі роки";

- спеціального фонду державного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2801440 "Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання" і 2801380 "Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років";

внесення плати за надання державою гарантій та кредитів за кодом класифікації доходів бюджету 24110100 "Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії" (розділ "Доходи");

сплати відсотків, нарахованих на заборгованість перед державою за бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, за кодом класифікації доходів бюджету 24110800 "Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами" (розділ "Доходи").

(підпункт 2 пункту 34 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

35. Державне казначейство подає Мінфіну інформацію про надходження коштів за договорами купівлі-продажу прав вимоги.

36. У разі продажу прав вимоги за заборгованістю, оформленою векселями, Мінфін:

протягом двох робочих днів після отримання від Державного казначейства зазначеної в пункті 35 цього Порядку інформації забезпечує передачу безпосереднім покупцям векселів, якими оформлена заборгованість боржника-векселедавця, права вимоги за якою продані, за актом прийняття-передачі із здійсненням на таких векселях бланкового індосаменту на користь безпосередніх покупців із застереженням "без права регресу до мене";

звертається до боржників з пропозицією про подальше оформлення векселів у межах сум заборгованості.

37. Мінфін забезпечує передачу Державному казначейству векселів не пізніше трьох місяців до закінчення строку платежу за векселем.

Державне казначейство передає через свої територіальні органи з використанням фельд'єгерського зв'язку органові державної податкової служби за місцем державної реєстрації боржника-векселедавця як платника податків зазначені векселі для пред'явлення протягом десяти робочих днів від імені Мінфіну у тижневий строк після їх надходження в установленому законодавством порядку боржнику-векселедавцю для здійснення платежу за векселем або у разі потреби для вчинення протесту.

(пункт 37 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

38. Державне казначейство відображає в балансі державного бюджету непродані на аукціонах векселі як заборгованість, оформлену цінними паперами в активах державного бюджету.

(Порядок доповнено пунктом 38 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

39. Державне казначейство відображає в бухгалтерському обліку та звітності виконання державного бюджету надходження коштів до державного бюджету в рахунок погашення заборгованості за непроданими на аукціонах та пред'явленими боржнику-векселедавцю векселями як надходження коштів за кодами бюджетної класифікації відповідно до виду простроченої заборгованості, яка оформлена векселями, та одночасно зменшує заборгованість боржника-векселедавця за векселями.

(Порядок доповнено пунктом 39 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 р. N 299)

____________

Опрос