Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной геологической службе

КМ Украины
Постановление КМ от 24.09.2005 № 980
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 2005 р. N 980

Київ

Про затвердження Положення про Державну геологічну службу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1022
,
 від 8 листопада 2006 року N 1570

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 391/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну геологічну службу, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну геологічну службу

1. Державна геологічна служба (далі - Держгеолслужба) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінприроди і йому підпорядковується.

2. Держгеолслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінприроди.

3. Основними завданнями Держгеолслужби є:

участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, охорони та раціонального використання надр, організація їх геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення, картування геологічного середовища, пошуку та розвідки родовищ корисних копалин на території України, її континентальному шельфі і у виключній морській економічній зоні;

створення єдиної інформаційної системи користування надрами.

4. Держгеолслужба відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує у межах своїх повноважень пропозиції до проектів Державної програми економічного та соціального розвитку і Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

2) бере участь у розробленні та виконанні державних цільових програм геологічного вивчення надр, їх раціонального використання, охорони та розвитку мінерально-сировинної бази;

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1022)

3) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства і подає їх на розгляд Мінприроди;

4) організовує моніторинг мінерально-сировинної бази та геологічного середовища;

5) організовує проведення наукових досліджень з метою розроблення і впровадження у виробництво новітніх технологій прогнозування, пошуку і розвідки родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та з інших питань геологічного вивчення надр;

6) здійснює в установленому порядку передачу розвіданих родовищ для промислового освоєння;

7) забезпечує розміщення державного замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для його виконання на конкурсних засадах, здійснює в установленому порядку оплату робіт, пов'язаних з виконанням державного замовлення;

8) забезпечує на основі результатів моніторингу геологічного середовища розроблення і застосування методів вивчення провісників землетрусів, бере участь у проведенні робіт з розвитку національної системи сейсмічних спостережень;

9) розробляє нормативи плати за користування надрами і збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за кошти державного бюджету, бере участь у встановленні квот на видобуток окремих видів корисних копалин;

10) забезпечує проведення державної реєстрації та ведення обліку робіт з геологічного вивчення надр, ведення державного балансу запасів корисних копалин, державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, формування Державного фонду родовищ корисних копалин та Державного фонду надр;

11) здійснює державний контроль за проведенням робіт з геологічного вивчення та використання надр;

12) визначає склад та обсяг геологічної інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України;

13) видає ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та видобуток уранових руд, а також спеціальні дозволи на користування ділянками надр в установленому законодавством порядку та контролює в межах своїх повноважень додержання суб'єктами господарювання ліцензійних умов;

(підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1570)

14) бере участь у роботі Комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин Мінприроди та Міжвідомчої комісії у справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній комісії по запасах корисних копалин;

15) виконує роботи із стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

16) бере участь у видавничій діяльності у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

17) виконує у визначених Мінприроди межах функції з управління майном геологічних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, і розробляє пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;

18) здійснює координацію діяльності геологічних підприємств, установ і організацій з методичних, методологічних, технологічних та технічних питань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

19) погоджує та подає на розгляд Мінприроди проекти статутів новоутворених і пропозиції щодо внесення змін до статутів діючих геологічних підприємств, установ і організацій, вносить пропозиції щодо призначення осіб на посаду керівників геологічних підприємств, установ і організацій;

20) аналізує, узагальнює та погоджує пооб'єктні плани спеціалізованих підприємств, установ і організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, вносить до зазначених планів у разі потреби зміни і подає їх на розгляд Мінприроди;

21) здійснює контроль за додержанням користувачами надр незалежно від форми власності вимог законодавства про надра, а також стандартів, норм і правил щодо їх геологічного вивчення та використання;

22) бере участь у встановленому порядку у міжнародному співробітництві з питань геологічного вивчення, охорони та використання надр, готує проекти міжнародних договорів галузевого характеру, здійснює геологічне вивчення надр на замовлення інших держав, а також сприяє залученню інвестицій для геологічного вивчення надр та експлуатації родовищ корисних копалин в Україні, за дорученням Мінприроди організовує та бере участь у проведенні відповідних конкурсів (тендерів);

23) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Держгеолслужба має право:

залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

припиняти відповідно до законодавства всі види робіт з геологічного вивчення надр, які проводяться з порушенням стандартів, норм і правил, що може призвести до виснаження родовищ, істотного зниження ефективності робіт або заподіяння значних збитків;

анулювати ліцензії на пошук (розвідку) корисних копалин та видобуток уранових руд;

анулювати спеціальні дозволи на користування надрами і зупиняти роботу видобувних підприємств у випадках, передбачених законодавством;

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 р. N 1570)

давати згідно із законодавством обов'язкові для виконання вказівки (приписи) про усунення порушень, допущених у процесі геологічного вивчення та використання надр;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Держгеолслужба в межах своїх повноважень взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, відповідними органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян.

7. Держгеолслужбу очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Голова Держгеолслужби є членом колегії Мінприроди.

8. Голова Держгеолслужби має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони навколишнього природного середовища, погодженим з головою Держгеолслужби.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Держгеолслужби.

9. Голова Держгеолслужби:

здійснює керівництво Держгеолслужбою, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром охорони навколишнього природного середовища за виконання покладених на Держгеолслужбу завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім заступників голови;

визначає ступінь відповідальності заступників голови Держгеолслужби і керівників структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держгеолслужби, крім заступників голови;

видає в межах своїх повноважень накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держгеолслужби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань щодо визначення найважливіших напрямів діяльності в Держгеолслужбі утворюється колегія у складі голови, його заступників та керівників підрозділів Держгеолслужби. Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгеолслужби.

11. Граничну чисельність працівників Держгеолслужби за поданням її голови затверджує Міністр охорони навколишнього природного середовища в межах граничної чисельності працівників Мінприроди, визначеної Кабінетом Міністрів України.

Структуру Держгеолслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища.

12. Штатний розпис і кошторис Держгеолслужби затверджує її голова за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища і Мінфіном.

13. Держгеолслужба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінприроди.

Умови оплати праці працівників Держгеолслужби визначаються Кабінетом Міністрів України.

14. Держгеолслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос