Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 6 апреля 2005 г. N 263

КМ Украины
Постановление КМ от 31.08.2005 № 835
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2005 р. N 835

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. N 263

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 червня 2007 року N 833)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. N 263 "Про запровадження моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 719) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 39

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2005 р. N 263

1. У пунктах 3 і 5 постанови слова "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству економіки".

2. У Порядку проведення моніторингу результатів діяльності Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади подають не пізніше ніж до 27 числа місяця, що настає за звітним періодом, за підписом керівника:

Мінекономіки дані для проведення моніторингу. Мінфін подає такі дані не пізніше ніж до 29 числа;

Держкомстату інформацію щодо виконання показників соціально-економічного розвитку регіонів".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

2) пункт 6 після слів "подають Мінекономіки" доповнити словами "і Держкомстату";

3) доповнити Порядок після пункту 6 новим пунктом такого змісту:

"7. Держкомстат щомісяця виконує розрахунок оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій за Методикою згідно з додатком 4, готує у розрізі усіх показників соціально-економічного розвитку регіонів відповідний бюлетень та подає Кабінетові Міністрів України і Мінекономіки до 3 числа другого місяця, що настає за звітним періодом".

У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;

4) у додатку 1 до Порядку позицію

"Приріст (зменшення) зайнятих в офіційному секторі економіки на 1000 населення працездатного віку, відсотків 

 

     

щокварталу 

на 90 день наступного періоду 

Держкомстат" 

замінити позиціями такого змісту:

"Створення нових робочих місць: 
тис. 
відсотків до річного завдання 

 

  

щокварталу 

на 55 день наступного періоду 

Мінпраці 

Рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відсотків 

 

  

щомісяця 

на 15 день наступного періоду 

- " -"; 

5) додаток 3 до Порядку викласти у такій редакції:

ПОКАЗНИКИ
соціально-економічного розвитку регіонів

Найменування показника 

Відповідальні за подання даних 

Фінансовий сектор 

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків* 

Мінфін, Державне казначейство 

Абсолютний приріст доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) на одну особу, гривень* 

- " - 

Коефіцієнт співвідношення доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) та видатків місцевих бюджетів (включаючи трансферти) 

- " - 

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за зобов'язаннями платників, відсотків** 

Державна податкова адміністрація 

Темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків* 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування, відсотків* 

- " - 

Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств, відсотків 

- " - 

___________
* Тут і далі - порівняно з показниками відповідного періоду попереднього року.

** Тут і далі - порівняно з показниками на початок звітного року. 

Розвиток малого бізнесу 

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств,*** відсотків* 

Держкомстат 

Частка податкових надходжень від діяльності малого підприємництва (фізичних та юридичних осіб) у загальному обсязі податкових надходжень, відсотків 

Державна податкова адміністрація 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків** 

Держкомстат 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу, доларів США 

- " - 

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій в основний капітал, відсотків* 

- " - 

Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу, гривень 

- " - 

Темп зростання (зменшення) обсягу інвестицій у житлове будівництво, відсотків* 

- " - 

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків* 

- " - 

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів 

- " - 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 

- " - 

Соціальний сектор 

Приріст (зменшення) населення, відсотків** 

- " - 

Інтенсивність міжрегіональної міграції на 1 тис. осіб, проміле 

Держкомстат 

Створено нових робочих місць, у відсотках до річного завдання 

Мінпраці 

Рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відсотків 

  

Абсолютний приріст середньомісячної номінальної заробітної плати одного працюючого, гривень* 

Держкомстат 

Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати, відсотків* 

- " - 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи, відсотків 

- " - 

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків** 

- " - 

Кількість померлих дітей віком до 1 року на 1 тис. народжених, проміле 

- " - 

____________
*** Квартальна звітність розраховується за методом експертної оцінки без сільськогосподарських підприємств та банків тільки на регіональному рівні. 

Споживчий ринок 

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу, гривень* 

Держкомстат 

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг на одну особу, гривень* 

- " - 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг, відсотків 

- " - 

Безпека життя 

Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. осіб, одиниць 

МВС 

Реагування на звернення громадян 

Кількість відповідей на звернення громадян, наданих з порушенням установленого законодавством строку, одиниць 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 

Питома вага повторних звернень громадян у загальній кількості їх звернень, відсотків 

- " -

"; 

6) доповнити Порядок додатком 4 такого змісту:

МЕТОДИКА
розрахунку оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій

На першому етапі рейтингова оцінка здійснюється на основі підрахунку відносних відхилень показників соціально-економічного розвитку регіону від їх найвищих значень в інших регіонах за формулою

  

  

Xmax - Xij 

  

Xij - Xmin 

Rj 

е 

--------------- 

е 

---------------, 

  

  

i = 1 

Xmax - Xmin 

  

i = 1 

Xmax - Xmin 

де Rj - сума рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окрему сферу діяльності;

Xij - значення i-го показника j-го регіону (i = від 1 до n);

Xmax, Xmin - максимальне та мінімальне значення показників.

Перша частина формули використовується для оцінки показників, зростання яких має позитивне значення (наприклад зростання обсягу прямих іноземних інвестицій), друга для оцінки показників, зростання яких має негативний ефект (наприклад зростання податкового боргу).

На другому етапі визначається середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками за формулою

  

  

R

Rcpj 

----, 

  

  

де Rcpj - середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок конкретного регіону за всіма показниками;

n - кількість показників, за якими проводився розрахунок.

За результатами розрахунку визначається місце кожного регіону в загальному рейтингу. Найкращим вважається регіон, у якого середнє арифметичне значення суми рейтингових оцінок має найнижчу номінальну величину.

Одночасно з розрахунками в розрізі регіонів проводяться відповідні розрахунки по Україні в цілому. Отримані результати є характеристикою середнього рівня соціально-економічного розвитку регіонів".

____________

Опрос