Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Департаменте государственной исполнительной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 03.08.2005 № 711
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 серпня 2005 р. N 711

Київ

Про затвердження Положення про Департамент державної виконавчої служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 квітня 2006 року N 575
,
 від 6 липня 2006 року N 941

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 листопада 2006 року N 1622)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Департамент державної виконавчої служби, що додається.

2. Міністерству юстиції привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 31

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент державної виконавчої служби

1. Департамент державної виконавчої служби (далі - Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мін'юсту та підпорядковується йому.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мін'юсту.

3. До складу Департаменту входить державна виконавча служба Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, державна виконавча служба у районах, містах (містах обласного значення), районах у містах (далі - органи державної виконавчої служби).

4. Основним завданням Департаменту є участь у реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень).

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

організовує своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

здійснює керівництво органами державної виконавчої служби, а також фінансове, матеріально-технічне та нормативно-методичне забезпечення їх діяльності;

розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, а також проводить їх правову експертизу;

узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд Міністра юстиції;

організовує ведення статистичної звітності органів державної виконавчої служби та узагальнення практики державних виконавців щодо виконання окремих рішень;

організовує ведення діловодства та архіву, контролює стан діловодства в органах державної виконавчої служби;

забезпечує представництво інтересів органів державної виконавчої служби у судах;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Департамент має право:

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань,

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

7. Департамент очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

Директор Департаменту є членом колегії Мін'юсту.

8. Директор Департаменту має чотирьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 575,
 від 06.07.2006 р. N 941)

9. Директор Департаменту:

здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром юстиції за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів Департаменту, органів державної виконавчої служби та інших працівників Департаменту, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів;

організовує добір кадрів та веде кадровий резерв органів державної виконавчої служби, забезпечує підвищення професійного рівня та проходження стажування працівників, а також організовує їх атестацію;

вирішує відповідно до законодавства питання про заохочення та притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів Департаменту та інших працівників, крім заступників директора;

ініціює розгляд питань, які належать до компетенції Департаменту, на засіданнях колегії Мін'юсту;

підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та органи державної виконавчої служби;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

10. Департамент для виконання покладених на нього завдань може за погодженням з Міністром юстиції утворювати територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Департаменту.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, керівників органів державної виконавчої служби та структурних підрозділів Департаменту.

У разі потреби до складу колегії можуть входити інші особи.

Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр юстиції за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

12. Граничну чисельність працівників Департаменту за поданням директора затверджує Міністр юстиції.

Структуру Департаменту затверджує директор за погодженням з Міністром юстиції.

13. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром юстиції та Мінфіном.

14. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мін'юсту.

15. Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос