Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об Аграрном фонде

КМ Украины
Постановление КМ от 06.07.2005 № 543
редакция действует с 14.11.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2005 р. N 543

Київ

Про Аграрний фонд

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 вересня 2005 року N 866
,
від 23 липня 2009 року N 847
,
 від 23 листопада 2011 року N 1409
,
 від 17 квітня 2013 року N 317
,
 від 14 вересня 2016 року N 627
,
від 6 листопада 2019 року N 916

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Аграрний фонд (далі - Фонд) та затвердити Положення про нього (додається).

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2013 р. N 317)

3. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на забезпечення діяльності Фонду.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. N 1409,
від 06.11.2019 р. N 916)

4. Взяти до відома, що Фонд тимчасово розміщується по вул. Грінченка, 1, у м. Києві.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Аграрний фонд

(У тексті  Положення слова "Міністр аграрної політики та продовольства" в усіх відмінках замінено словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку, а слово "Мінагрополітики" - словом "Мінекономіки" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року N 916)

1. Аграрний фонд (далі - Фонд) є державною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в агропромисловому секторі економіки.

Фонд належить до сфери управління Мінекономіки, є підзвітним і підконтрольним йому.

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України "Про державну підтримку сільського господарства України", іншими законами, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Мінекономіки та цим Положенням.

3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку, а також штампи і бланки із своїм найменуванням.

4. Місцезнаходження Фонду - м. Київ.

5. Фонд несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна відповідно до законодавства.

6. Основними завданнями Фонду є:

проведення цінової політики в агропромисловому секторі економіки у межах, визначених законом;

виконання від імені держави функції кредитора на період дії режиму заставних закупівель окремих об'єктів державного цінового регулювання;

виконання бюджетних програм, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку.

7. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

виступає в установленому законодавством порядку замовником під час закупівлі товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного бюджету;

продає або купує на Аграрній біржі об'єкти державного цінового регулювання з або до державного інтервенційного фонду і має право на придбання та продаж об'єктів державного цінового регулювання для потреб державного інтервенційного фонду, а також на продаж об'єктів державного цінового регулювання, які були конфісковані або підлягають продажу відповідно до закону;

здійснює на організованому аграрному ринку товарні інтервенції шляхом продажу (поставки) окремих об'єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не більше максимальної інтервенційної ціни;

здійснює на організованому аграрному ринку фінансові інтервенції шляхом купівлі окремих об'єктів державного цінового регулювання на умовах споту або форварду з метою встановлення ціни рівноваги (фіксингу) в розмірі не менше мінімальної інтервенційної ціни;

здійснює закупівлю послуг, пов'язаних з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та страхування об'єктів державного цінового регулювання, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю або продаж визначених об'єктами державного цінового регулювання товарів, не пов'язаних з державним ціновим регулюванням. При цьому ціни закупівлі або продажу не повинні бути вищими/нижчими більш як на 20 відсотків максимальної/мінімальної інтервенційної ціни, встановленої на поточний маркетинговий період для об'єкта державного цінового регулювання;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює закупівлю та продаж матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників;

здійснює з використанням сприятливої ринкової кон'юнктури реалізацію об'єктів державного цінового регулювання з метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету;

за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює експорт об'єктів державного цінового регулювання;

утворює державні підприємства, установи та організації;

готує пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, і подає їх на розгляд Мінекономіки;

організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників Фонду;

забезпечує поширення інформації про кон'юнктуру аграрного ринку;

подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження та скасування тимчасового режиму адміністративного регулювання цін для окремих об'єктів державного цінового регулювання на організованому аграрному ринку;

подає пропозиції щодо переліку об'єктів та періодів державного цінового регулювання;

здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

8. Фонд не може придбавати або продавати об'єкти державного цінового регулювання поза організованим аграрним ринком.

9. Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право:

одержувати і використовувати відповідно до законодавства кошти державного бюджету;

утворювати регіональні відділення за погодженням з Мінекономіки;

одержувати від органів виконавчої влади в установленому порядку необхідну йому інформацію;

укладати цивільно-правові договори;

залучати в установленому порядку до роботи спеціалістів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

10. Фонд провадить свою діяльність на засадах гласності, взаємодіючи з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, кредитними спілками, інвестиційними і страховими компаніями, іншими юридичними особами.

11. Органом управління Фонду є дирекція Фонду.

12. До складу дирекції Фонду входять генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України, та три заступники генерального директора, які призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

13. Дирекція Фонду:

організовує виконання покладених на Фонд завдань;

подає Мінекономіки пропозиції щодо встановлення рівня максимальних і мінімальних інтервенційних цін на об'єкти державного цінового регулювання;

приймає рішення про здійснення товарних та фінансових інтервенцій;

забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду;

за погодженням з Мінекономіки утворює та ліквідує регіональні відділення Фонду;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

14. Генеральний директор:

організовує роботу Фонду;

забезпечує виконання рішень Мінекономіки;

головує на засіданнях дирекції, підписує протоколи зазначених засідань;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду, керівників його регіональних відділень;

вносить Міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади заступників генерального директора;

звітує перед Кабінетом Міністрів України та Мінекономіки про результати діяльності Фонду;

розпоряджається коштами Фонду та здійснює управління його майном у межах, визначених законодавством;

представляє Фонд у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;

розподіляє обов'язки між заступниками генерального директора;

приймає рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Фонду;

затверджує положення про структурні підрозділи та регіональні відділення Фонду;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету в межах кошторису, затвердженого Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Штатний розпис та структура Фонду затверджуються Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

16. Діяльність Фонду може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства.

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.09.2005 р. N 866
,
від 23.07.2009 р. N 847,
від 23.11.2011 р. N 1409,
від 17.04.2013 р. N 317,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.09.2016 р. N 627)

____________

Опрос