Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы назначения и выплаты помощи семьям с детьми

КМ Украины
Постановление КМ от 21.04.2005 № 315
редакция действует с 16.01.2007

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2005 р. N 315

Київ

Деякі питання призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 березня 2006 року N 311
,
 від 12 квітня 2006 року N 503
,
 від 11 січня 2007 року N 13

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 26 березня 2008 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України  

Ю. ТИМОШЕНКО  

Інд. 28

 

ПОРЯДОК
призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

Порядок втратив чинність

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 р. N 503,
 втратив чинність згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. N 13)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 4 Положення про головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1091 "Деякі питання надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1590; 2004 р., N 34, ст. 2265), після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"проводити разом з представниками управління (відділу) у справах сім'ї, дітей та молоді і органу опіки та піклування або самостійно вибіркові обстеження окремих сімей з метою перевірки цільового використання допомоги для забезпечення належних умов для утримання та виховання дітей, на яких виплачуються відповідні суми державної допомоги при народженні дитини".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 38, ст. 1786, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110):

1) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Одноразова допомога при народженні дитини надається одному з батьків (усиновителю, опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі коли непрацююча особа, яка отримує одноразову допомогу при народженні дитини в органі праці та соціального захисту населення, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги продовжується зазначеним органом до закінчення строку її призначення";

2) у пункті 11:

абзац перший після слів "органу праці та соціального захисту населення" доповнити словами "за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу";

підпункт 6 доповнити словами "легалізовані в установленому порядку";

3) пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. Одноразова допомога при народженні дитини, яка народилася після 31 березня 2005 р., надається у сумі, кратній 22,6 розміру прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Виплата частини суми допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини у дев'ятикратному розмірі зазначеного прожиткового мінімуму в грошовій формі.

Решта суми допомоги, кратної 13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму, виплачується з метою створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини протягом 12 місяців після місяця народження дитини в грошовій формі. Допомога виплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем народження дитини, у розмірі, що дорівнює зазначеному прожитковому мінімуму, із збільшенням суми, що виплачена у попередньому місяці, на 2,2 відсотка. При цьому частка щомісячної суми у розмірі більш як 50 копійок округляється до 1 гривні. Остаточний розрахунок проводиться в останньому місяці виходячи із суми, кратної 13,6 розміру зазначеного прожиткового мінімуму.

Виплата допомоги припиняється у разі:

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

настання інших обставин, передбачених законодавством.

Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

У випадках, передбачених абзацами шостим і сьомим цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення.

Виплата допомоги поновлюється у випадках, передбачених абзацами п'ятим - восьмим цього пункту, у разі, коли особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини, усиновитель, опікун) і не застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, звернулася протягом шести місяців з дня припинення виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою заявою. Опікуни та усиновителі подають документи, передбачені пунктом 27 цього Порядку.

У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне державне утримання виплата допомоги здійснюється (поновлюється) органами праці та соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини в порядку, затвердженому Мінпраці, МОЗ, МОН і Мінфіном.

Контроль за цільовим використанням допомоги та створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей здійснюється головними державними соціальними інспекторами та державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї, дітей та молоді і органами опіки та піклування шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги, вибіркового обстеження окремих сімей.

У разі встановлення факту нецільового використання коштів зазначені органи подають органу, що призначив допомогу, пропозиції щодо припинення її виплати.

Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом 10 днів з дня реєстрації смерті дитини подають органам праці та соціального захисту населення відповідні відомості за формою, встановленою відповідно до законодавства";

4) у пункті 14 слова "особи, якій" замінити словами "одного з батьків, якому", слова "зазначеної особи" - словами "отримувача допомоги";

5) у пункті 33:

абзаци другий і третій викласти у такій редакції:

"Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати (вдова, вдівець), мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови, якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною)";

в абзаці шостому слова "на повному державному утриманні" замінити словами "на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави";

в абзаці дев'ятому слова "з місця навчання" замінити словами "навчального закладу за весь період навчання дитини";

6) у пункті 34:

абзаци перший і другий замінити абзацами такого змісту:

"34. Допомога на дітей одиноким матерям надається у сумі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 10 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, - одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Зазначена допомога призначається на кожну дитину".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

7) у пункті 35:

в абзаці першому слово "одержання" замінити словом "призначення";

абзац сьомий після слова "подають" доповнити словами "копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та";

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим, який доповнити словами "легалізованого в установленому порядку";

8) пункт 52 викласти у такій редакції:

"52. Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується через установи уповноважених банків, визначених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

До визначення уповноважених банків виплата державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюється відповідно до законодавства.

У селах та селищах виплата державної допомоги сім'ям з дітьми може здійснюватися державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за місцем проживання матері (батька, опікуна, усиновителя чи піклувальника), якій призначена допомога.

Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми проводиться щомісяця державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку за графіками, які складаються та узгоджуються з органами праці та соціального захисту населення і фінансовими органами, на підставі виплатних документів, які готуються органами праці та соціального захисту населення";

9) у пункті 55:

абзац перший викласти у такій редакції:

"55. Допомога, яка не отримана вчасно внаслідок невиконання її отримувачами умов, визначених цим Порядком, виплачується за минулий з моменту призначення час, але не більш як за три місяці з місяця звернення за її одержанням, крім випадків, визначених у абзаці дев'ятому пункту 33 цього Порядку";

у другому реченні абзацу другого слова "з компенсацією за несвоєчасну її виплату відповідно до законодавства" виключити;

10) пункт 57 після слів "розмір допомоги" доповнити словами "по вагітності і пологах".

____________

Опрос