Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы обеспечения стабильного развития региона добычи и первичной переработки уранового сырья на 2006 - 2030 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 16.12.2004 № 1691
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2004 р. N 1691

Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006 - 2030 роки

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 22 червня 2011 року N 704)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006 - 2030 роки (далі - Програма), що додається.

2. Дніпропетровській та Кіровоградській облдержадміністраціям, Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції під час складання проектів державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати починаючи з 2006 року кошти для виконання Програми.

3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції разом з Дніпропетровською та Кіровоградською обласними державними адміністраціями подавати щороку до 1 квітня Кабінетові Міністрів України узагальнені матеріали про стан виконання Програми.

 

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
 

 
М. АЗАРОВ
 

Інд. 33

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006 - 2030 роки

Загальна частина

Сталий розвиток регіону видобування та первинної переробки уранової сировини (далі - регіон) передбачає створення повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі його соціально, економічно та екологічно збалансованого розвитку шляхом раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження і збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Регіон включає мм. Жовті Води і Дніпродзержинськ, Дніпропетровський, Криворізький, П'ятихатський та Софіївський райони Дніпропетровської області, а також мм. Кіровоград і Мала Виска, Кіровоградський, Маловисківський та Петрівський райони Кіровоградської області.

Об'єктами видобування та первинної переробки уранової сировини є шахти, рудники, кар'єри, геологорозвідувальні підземні виробки, комплекси підземного вилуговування, гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, хвостові господарства, транспортні підприємства.

Соціально-економічне становище та екологічна ситуація в регіоні

Дніпропетровська та Кіровоградська області мають потужний промисловий потенціал, однак ряд факторів не дають змоги досягти бажаного соціально-економічного ефекту.

Промисловий вміст урану в рудних тілах, розташованих на більшій частині території Дніпропетровської та Кіровоградської областей, обумовив будівництво та функціонування уранодобувних і переробних підприємств.

Протягом тривалого часу ядерно-паливний комплекс цих областей забезпечує значну частину загального виробництва електроенергії в Україні (понад 40 відсотків). Разом з тим ядерне паливо для атомних електростанцій України постачається з Росії. При цьому майже 30 відсотків природного урану та 100 відсотків цирконієвого концентрату, необхідних для виготовлення зазначеного палива, виробляються в Україні, а кінцеві елементи, необхідні для забезпечення виробничого циклу атомних електростанцій - в Росії та Казахстані.

Зменшення попиту на уранову сировину, необхідність перепрофілювання та реструктуризації інших промислових підприємств негативно впливають на соціально-економічний розвиток регіону. Протягом останніх десятиріч накопичилося багато проблем, які потребують невідкладного розв'язання. Це призвело до погіршення демографічної ситуації в регіоні, стану зайнятості, посилення процесів депопуляції населення, скорочення його чисельності, зниження рівня життя населення, а також певною мірою зумовило занепад агропромислового виробництва.

Значна частина інженерних мереж і комунікацій потребує реконструкції. Ситуація ускладнюється, оскільки всі види планово-запобіжного ремонту через відсутність коштів виконуються несвоєчасно і в недостатньому обсязі.

Через нестачу коштів державного і місцевих бюджетів майже припинено розроблення та коригування генеральних планів розвитку населених пунктів регіону, що є основою для вирішення питань забезпечення раціонального використання територій.

У регіоні склалася незадовільна радіологічна та екологічна ситуація, що негативно впливає на навколишнє природне середовище і здоров'я населення. Це зумовлено тим, що на території регіону протягом більш як 50 років провадять свою діяльність Східний гірничо-збагачувальний комбінат, ВО "Придніпровський хімічний завод" та інші підприємства.

Особливу екологічну небезпеку становлять місця складування (хвостосховища) рідких низькоактивних відходів переробки уранових руд, які забруднюють підземні води, приземні шари атмосфери і ґрунту.

Зазначені та інші чинники призвели до значної деградації земельних ресурсів регіону, високого рівня забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, нагромадження значної кількості небезпечних, у тому числі токсичних, відходів виробництва та відходів переробки уранових руд. Наслідком тривалої дії цих факторів стало погіршення стану здоров'я населення, зменшення народжуваності, збільшення смертності.

Мета і основні завдання, строки виконання

Мета Програми - забезпечення повноцінного життєвого середовища для населення регіону шляхом раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури.

Основними завданнями Програми є:

розбудова соціальної інфраструктури населених пунктів регіону, створення умов для повноцінного розвитку особистості, поліпшення демографічної ситуації;

удосконалення виробничої інфраструктури із забезпеченням її економічної ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості населення, відновлення кадрового та наукового потенціалу, достатньої кількості робочих місць;

планування забудови населених пунктів регіону з урахуванням його екологічних особливостей;

забезпечення населення регіону житлом з дотриманням соціальних стандартів, санітарно-гігієнічних умов і норм радіаційної безпеки;

удосконалення транспортної та інженерної інфраструктури в регіоні;

охорона, відновлення та раціональне використання пам'яток культурної спадщини;

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів регіону, створення безпечних умов для життя і здоров'я людини;

раціональне використання мінерально-сировинних, земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення;

забезпечення захисту населення від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідація їх наслідків;

проведення наукових досліджень, які сприятимуть вирішенню соціально-економічних, екологічних, медико-біологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку регіону;

створення регіональної інформаційної системи, систем екологічного та радіаційного моніторингу;

проведення моніторингу сталого розвитку регіону.

Програма виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі (2006 - 2011 роки) розв'язуватимуться першочергові екологічні, економічні та соціальні проблеми, які перешкоджають сталому розвитку регіону. Передбачається здійснити комплекс заходів щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, реконструкції матеріально-технічної бази соціальної сфери та поступового збільшення обсягів будівництва, а також подолати бідність як соціальне явище.

На другому етапі (2012 - 2016 роки) продовжуватиметься здійснення заходів з підтримки розвитку житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури до досягнення оптимальних нормативів забезпечення населення, розв'язання екологічних проблем, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону, збільшенню обсягів інвестування у виробничу сферу як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел.

На третьому етапі (2017 - 2030 роки) здійснюватимуться структурні та функціональні перетворення в економіці, екологізація суспільно-економічних відносин, технологічне оновлення виробництва.

Організаційне та фінансове забезпечення

Організацію, моніторинг і контроль за виконанням Програми здійснюють Дніпропетровська та Кіровоградська облдержадміністрації, загальну координацію та методичне забезпечення - Мінекономіки.

Для виконання Програми створюється економічний механізм, який забезпечить ефективне управління соціально-економічним розвитком на державному, регіональному та місцевому рівнях.

На державному рівні формуються елементи економічного механізму для всіх міст регіону як частини господарського комплексу і системи розселення, забезпечується вдосконалення законодавчої бази для проведення експериментів у сфері управління господарськими комплексами.

На регіональному та місцевому рівнях розробляються програми соціально-економічного та екологічного розвитку, коригуються генеральні плани, розробляються і затверджуються місцеві правила забудови, забезпечується взаємодія державних, комунальних та приватних підприємств у вирішенні питань, пов'язаних з розвитком територій, надається підтримка розвитку підприємництва, реалізуються повноваження органів місцевого самоврядування щодо формування власних доходів.

Для забезпечення сталого розвитку регіону необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для здійснення заходів, передбачених цією Програмою, становить 3789 млн. гривень, які розподіляються за територіями, що входять до регіону, і строками згідно з додатком 2.

Заходи Програми узгоджені з програмами розвитку підприємств ядерно-енергетичного комплексу в регіоні, соціально-економічними і екологічними програмами.

Наукове забезпечення виконання Програми здійснюється науковими установами Національної академії наук.

Для виконання Програми необхідно провести наукові дослідження за такими основними напрямами:

розроблення заходів з розвитку підприємництва в регіоні, мікрокредитування малого підприємництва, налагодження ефективних шляхів взаємодії великих підприємств і суб'єктів малого підприємництва;

дослідження стану матеріальних, фінансових, трудових, природних та інших ресурсів регіону;

виконання науково-дослідних, пошуково-розвідувальних і проектних робіт з оптимізації забудови територій міст регіону з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей;

проведення експертних оцінок стану соціальної інфраструктури, житлово-комунального і транспортного господарства міст регіону;

розроблення проектів нормативних актів з питань збереження, раціонального використання та відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки міст регіону.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

досягти сталого розвитку економіки та соціальної сфери регіону, збільшити ресурсні можливості території;

максимально використати місцеві природні, трудові, виробничі, науково-технічні, інтелектуальні та інші ресурси;

залучити кошти державного та місцевих бюджетів, фізичних і юридичних осіб для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіону та забезпечити їх ефективне використання, значно скоротити централізовані державні видатки.

Міжнародне співробітництво в рамках виконання Програми

Міжнародні організації можуть залучатися до:

розроблення спільних програм оцінок впливу сховищ відходів уранового виробництва на навколишнє природне середовище;

проведення моніторингу надходження радіонуклідів у навколишнє природне середовище;

моделювання впливу сховищ відходів уранового виробництва на навколишнє природне середовище та населення в надзвичайних ситуаціях;

дослідження природних матеріалів для створення бар'єрів у місцях зберігання відходів уранового виробництва;

виведення з експлуатації уранових об'єктів, консервації, рекультивації сховищ відходів уранового виробництва, санації забруднених територій, дезактивації будівель і споруд.

 

ЗАХОДИ
щодо забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини

(тис. гривень)

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Орієнтовний обсяг фінансу-
вання 

У тому числі 

I етап 

II етап 

III етап 

2006 рік 

2007 рік 

2008 рік 

2009 - 2011 роки 

усього 

1. Житлове будівництво 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго 

411542 

21172 

24948 

26409 

87890 

160419 

123037 

128086 

Дніпропетровська область - усього

145534 

10972 

11625 

12086 

24395 

59078 

40123 

46333 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

122707 

9129 

9648 

9977 

20183 

48937 

31510 

42260 

місцеві бюджети 

9961 

674 

759 

838 

1291 

3562 

2389 

4010 

інші джерела 

12866 

1169 

1218 

1271 

2921 

6579 

6224 

63 

Кіровоградська область - усього 

266008 

10200 

13323 

14323 

63495 

101341 

82914 

81753 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

63608 

9600 

12273 

12123 

14945 

48941 

7914 

6753 

місцеві бюджети 

6900 

400 

550 

700 

750 

2400 

2000 

2500 

інші джерела 

195500 

200 

500 

1500 

47800 

50000 

73000 

72500 

2. Будівництво (реконструкція) об'єктів охорони здоров'я, освіти та культури 

- " - 

540380,5 

66337 

82687 

67755,5 

71348 

288127,5 

115000 

137253 

Дніпропетровська область - усього 

357587,5 

48613 

58807 

48664,5 

49610 

205694,5 

86560 

65333 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

331959,5 

46819 

56830 

46407,5 

45889 

195945,5 

79611 

56403 

місцеві бюджети 

22944 

1564 

1726 

1974 

3102 

8366 

5721 

8857 

інші джерела 

2684 

230 

251 

283 

619 

1383 

1228 

73 

Кіровоградська область - усього 

  

182793 

17724 

23880 

19091 

21738 

82433 

28440 

71920 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

  

153061,3 

15962,3 

22080 

16862 

18011 

72915,3 

17558 

62588 

місцеві бюджети 

  

7231,7 

733,7 

772 

802 

1500 

3807,7 

2424 

1000 

інші джерела 

  

22500 

1028 

1028 

1427 

2227 

5710 

8458 

8332 

3. Будівництво (реконструкція) систем житлово-комунального господарства 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго Держжитлокомунгосп 

969673,9 

87289 

108299 

107709 

139121,9 

442418,9 

261343 

265912 

Дніпропетровська область - усього

724836,9 

55933 

73809 

80471 

113968,9 

324181,9 

220143 

180512 

у тому числі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет 

693093,9 

53562 

71154 

77462 

108953,9 

311131,9 

210789 

171173 

місцеві бюджети 

24013 

1676 

1931 

2225 

3190 

9022 

5878 

9113 

інші джерела 

7730 

695 

724 

784 

1825 

4028 

3476 

226 

Кіровоградська область - усього 

244837 

31356 

34490 

27238 

25153 

118237 

41200 

85400 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

229937 

30756 

33490 

26238 

24203 

114687 

39300 

75950 

місцеві бюджети 

13500 

500 

800 

800 

900 

3000 

1500 

9000 

інші джерела 

1400 

100 

200 

200 

50 

550 

400 

450 

4. Екологічне оздоровлення території та моніторингові обстеження 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго Мінекоресурсів 

329232 

44353 

58048 

32286 

55490 

190177 

59913 

79142 

Дніпропетровська область - усього 

180343 

13174 

14083 

14031 

39530 

80818 

43753 

55772 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

174517 

12700 

13599 

13506 

38514 

78319 

41776 

54422 

місцеві бюджети 

3243 

238 

249 

273 

433 

1193 

800 

1250 

інші джерела 

2583 

236 

235 

252 

583 

1306 

1177 

100 

Кіровоградська область - усього 

148889 

31179 

43965 

18255 

15960 

109359 

16160 

23370 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

142164 

30929 

43515 

17755 

15110 

107309 

15460 

19395 

місцеві бюджети 

2150 

250 

300 

350 

600 

1500 

200 

450 

інші джерела 

4575 

  

150 

150 

250 

550 

500 

3525 

5. Будівництво підприємств зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго Мінтрансзв'язку 

144139,3 

8862 

8012 

5409 

30927 

53210 

50560 

40369,3 

Дніпропетровська область - усього 

70380,3 

8842 

7393 

5189 

10727 

32151 

19960 

18269,3 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

59900,3 

3753 

6848 

4664 

9728 

24993 

17999 

16908,3 

місцеві бюджети 

3096 

204 

256 

259 

387 

1106 

740 

1250 

інші джерела 

7384 

4885 

289 

266 

612 

6052 

1221 

111 

Кіровоградська область - усього 

73759 

20 

619 

220 

20200 

21059 

30600 

22100 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

  

  

  

  

  

  

  

  

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

73759 

20 

619 

220 

20200 

21059 

30600 

22100 

6. Компенсаційні виплати населенню, яке проживає в регіоні видобутку та переробки уранової сировини 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго Мінпраці 

1330823,5 

46600,1 

57792,6 

57208 

159696 

321296,8 

318761,5 

690765,2 

Дніпропетровська область - усього 

534347,5 

18960,1 

20566,6 

22350 

62591 

124467,8 

144157,5 

265722,2 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

530831,5 

18766,1 

20362,6 

22108 

62184 

123420,8 

142427,5 

264983,2 

місцеві бюджети 

2481 

133 

146 

181 

391 

851 

970 

660 

інші джерела 

1035 

61 

58 

61 

16 

196 

760 

79 

Кіровоградська область - усього 

796476 

27640 

37226 

34858 

97105 

196829 

174604 

425043 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

796476 

27640 

37226 

34858 

97105 

196829 

174604 

425043 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів, які проживають у регіонах видобутку та переробки уранової сировини 

облдержадміністрації Мінекономіки Мінпаливенерго Мінпраці 

63214,5 

2206,5 

2266 

2323 

6323 

13118,5 

15403 

34693 

Дніпропетровська область - усього 

63151,5 

2202,5 

2262 

2318 

6314 

13096,5 

15386 

34669 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

62116,5 

2137,5 

2192 

2242 

6185 

12756,5 

15081 

34279 

місцеві бюджети 

905 

60 

65 

71 

114 

310 

280 

315 

інші джерела 

130 

15 

30 

25 

75 

Кіровоградська область - усього 

63 

22 

17 

24 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

63 

22 

17 

24 

місцеві бюджети 

  

  

  

  

  

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Оздоровлення та відновлення функціонування підприємств ядерно-енергетичного комплексу, розвиток соціально орієнтованих галузей промисловості регіону 

Мінпаливенерго облдержадміністрації 

в обсягах, визначених у державних, регіональних та місцевих програмах  

3789005,7 

276819,6 

342052,6 

299099,5 

550795,9 

1468767,7 

944017,5 

1376220,5 

Дніпропетровська область - усього 

2076180,7 

158696,6 

188545,6 

185109,5 

307135,9 

839487,7 

570082,5 

666610,5 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1975125,7 

146866,6 

180633,6 

176366,5 

291636,9 

795503,7 

539193,5 

640428,5 

місцеві бюджети 

66643 

4549 

5132 

5821 

8908 

24410 

16778 

25455 

інші джерела 

34412 

7281 

2780 

2922 

6591 

19574 

14111 

727 

Кіровоградська область - усього 

1712825 

118123 

153507 

113990 

243660 

629280 

373935 

709610 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1385309,3 

114891,3 

148588 

107841 

169383 

540703,3 

254853 

589753 

місцеві бюджети 

29781,7 

1883,7 

2422 

2652 

3750 

10707,7 

6124 

12950 

інші джерела 

297734 

1348 

2497 

3497 

70527 

77869 

112958 

106907 

 

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ
на забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини

(тис. гривень)

Область, місто, район 

Орієнтовні витрати 

У тому числі за роками 

2006 

2007 

2008 

2009 - 2011 

2012 - 2016 

2017 - 2030 

Дніпропетровська область - усього 

2076180,7 

158696,6 

188545,6 

185109,5 

307135,9 

570062,5 

666610,5 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1975125,7 

146866,6 

180633,6 

176366,5 

291636,9 

539193,5 

640428,5 

місцеві бюджети 

66643 

4549 

5132 

5821 

8908 

16778 

25455 

інші джерела 

34412 

7281 

2780 

2922 

6591 

14111 

727 

м. Жовті Води - усього 

981616,7 

71006,6 

94170,6 

83679,5 

109359,9 

182387,5 

441012,5 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

976341,7 

66241,6 

94020,6 

83479,5 

109199,9 

182387,5 

441012,5 

місцеві бюджети 

630 

120 

150 

200 

160 

  

  

інші джерела 

4645 

4645 

  

  

  

  

  

м. Дніпродзержинськ - усього 

428043 

27937 

31682 

35943 

53769 

103625 

175087 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

366896 

23944 

27157 

30807 

46088 

88823 

150077 

місцеві бюджети 

61147 

3993 

4525 

5136 

7681 

14802 

25010 

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

  

Дніпропетровський район - усього 

45529 

4374 

4375 

4280 

3500 

4000 

25000 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

45411 

4338 

4339 

4245 

3489 

4000 

25000 

місцеві бюджети 

118 

36 

36 

35 

11 

  

  

інші джерела 

  

  

  

  

  

  

  

Криворізький район - усього 

299891 

26609 

28116 

29538 

67890 

135415 

12323 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

284290 

25228 

26659 

28008 

64444 

128445 

11506 

місцеві бюджети 

600 

50 

50 

50 

50 

200 

200 

інші джерела 

15001 

1331 

1407 

1480 

3396 

6770 

617 

П'ятихатський район - усього 

184849 

16378 

17299 

18281 

41866 

83444 

7581 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

171665 

15214 

16065 

16989 

38877 

77034 

7486 

місцеві бюджети 

1734 

149 

161 

160 

394 

775 

95 

інші джерела 

11450 

1015 

1073 

1132 

2595 

5635 

  

Софіївський район - усього 

136252 

12392 

12903 

13388 

30751 

61211 

5607 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

130522 

11901 

12393 

12838 

29539 

58504 

5347 

місцеві бюджети 

2414 

201 

210 

240 

612 

1001 

150 

інші джерела 

3316 

290 

300 

310 

600 

1706 

110 

Кіровоградська область - усього 

1712825 

118123 

153507 

113990 

243660 

373935 

709610 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1385309,3 

114891,3 

148588 

107841 

169383 

254853 

589753 

місцеві бюджети 

29781,7 

1883,7 

2422 

2652 

3750 

6124 

12950 

інші джерела 

297734 

1348 

2497 

3497 

70527 

112958 

106907 

м. Кіровоград - усього 

1191229 

96069 

107955 

80095 

153230 

218550 

535330 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

1164505 

94619 

106155 

77945 

150030 

212726 

523030 

місцеві бюджети 

23300 

1300 

1500 

1750 

2550 

4800 

11400 

інші джерела 

3424 

150 

300 

400 

650 

1024 

900 

Мала Виска разом з Маловисківським районом - усього 

413800 

9300 

8300 

7350 

77750 

148000 

163100 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

116625 

8072 

6422 

3873 

7023 

35042 

56193 

місцеві бюджети 

3424 

50 

200 

400 

850 

1024 

900 

інші джерела 

293751 

1178 

1678 

3077 

69877 

111934 

106007 

Кіровоградський район 

55442 

200 

24572 

14436 

6370 

3728 

6136 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

53919 

175 

23776 

14259 

6195 

3578 

5936 

місцеві бюджети 

1024 

25 

297 

177 

175 

150 

200 

інші джерела 

499 

  

499 

  

  

  

  

Петрівський район - усього 

52354 

12554 

12680 

12109 

6310 

3657 

5044 

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

державного бюджету 

50260,3 

12025,3 

12235 

11764 

6135 

3507 

4594 

місцевих бюджетів 

2033,7 

508,7 

425 

325 

175 

150 

450 

інші джерела 

60 

20 

20 

20 

  

  

  

Разом 

3789005,7 

276819,6 

342052 

29999,5 

550795,9 

944017,5 

1376220,5 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

державний бюджет 

3360435 

261757,9 

329221,6 

284207,5 

461019,9 

794046,5 

1230181,5 

місцеві бюджети 

96424,7 

6432,7 

7554 

8473 

12658 

22902 

38405 

інші джерела 

332146 

8629 

5277 

6419 

77118 

127069 

107634 

____________

Опрос