Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственном фонде документации по землеустройству

КМ Украины
Постановление КМ от 17.11.2004 № 1553
редакция действует с 29.11.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2004 р. N 1553

Київ

Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 липня 2006 року N 1022
,
 від 10 жовтня 2012 року N 930
,
 від 1 березня 2017 року N 109
,
від 22 листопада 2017 року N 890

Відповідно до статей 25 і 32 Закону України "Про землеустрій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державний фонд документації із землеустрою, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд документації із землеустрою

(У тексті Положення слово "Держкомзем" у всіх відмінках замінено словом "Держземагентство" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 930)

(У тексті Положення слово "Держземагентство" в усіх відмінках замінено словом "Держгеокадастр" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року N 109)

1. Державний фонд документації із землеустрою (далі - Державний фонд) формується на основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

2. Документація із землеустрою, включена до Державного фонду, є державною власністю і не може передаватись у приватну власність.

3. Державний фонд складається з:

Головного фонду документації із землеустрою (далі - Головний фонд);

регіональних фондів документації із землеустрою (далі - регіональні фонди) - Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя;

місцевих фондів документації із землеустрою (далі - місцеві фонди) - адміністративних районів та міст обласного значення.

4. Головний фонд створюється, формується і ведеться Держгеокадастром.

Головний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні, та централізованого обліку відомостей про документи регіональних і місцевих фондів.

5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться головними управліннями Держгеокадастру в областях та м. Києві.

(абзац перший пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

Регіональний фонд призначений для обліку і зберігання документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні, та обліку відомостей про документи місцевих фондів.

6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться територіальними органами Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

Місцевий фонд призначений для обліку та зберігання документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

7. Для формування Державного фонду Держгеокадастр забезпечує:

організацію надходження, облік та зберігання документації із землеустрою;

ведення централізованого обліку відомостей про документи Державного фонду;

методичну координацію роботи щодо створення та забезпечення ефективного функціонування регіональних і місцевих фондів;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

8. Для формування регіональних і місцевих фондів територіальні органи Держгеокадастру забезпечують:

організацію надходження документації із землеустрою, її облік та зберігання;

надання інформації щодо наявності документації із землеустрою для централізованого її обліку;

надання користувачам інформації, що міститься в документації із землеустрою.

9. Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконаних робіт до:

Головного фонду - із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні;

регіонального фонду - із землеустрою, проведеного на регіональному рівні;

місцевого фонду - із землеустрою, проведеного на місцевому рівні.

Передача документації із землеустрою здійснюється згідно з актом приймання-передачі встановленої форми, який складається у двох примірниках за зразком згідно з додатком 1.

10. Документація із землеустрою надходить до Державного фонду у формі затверджених програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, атласів, технічної документації за переліком згідно з додатком 2.

11. Документація із землеустрою, яка надійшла до Державного фонду, підлягає обліку за її видами. Облік документації ведеться у журналах за формою згідно з додатком 3.

Документація, яка містить відомості, що становлять державну таємницю, обліковується в окремому журналі.

Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі.

На лицьовому боці кожного зареєстрованого документа проставляється штамп або робиться напис "Державний фонд документації із землеустрою".

12. Облік документації із землеустрою у місцевому фонді ведеться по адміністративних районах в розрізі населених пунктів та містах обласного значення.

Місцевий фонд один раз на півріччя надає регіональному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у місцевому фонді.

Облік документації із землеустрою у регіональному фонді ведеться по Автономній Республіці Крим, областях у розрізі адміністративних районів та по мм. Києву і Севастополю.

Для централізованого обліку регіональний фонд щороку надає Головному фонду інформацію про наявність документації із землеустрою у регіональному та місцевому фондах.

Облік документації із землеустрою у Головному фонді та централізований облік відомостей стосовно документів Державного фонду ведеться по Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києву та Севастополю.

13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі, регіонального фонду - у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду - у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронний (цифровий) вигляд.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.03.2017 р. N 109)

14. Матеріали Державного фонду постійно зберігаються у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням умов, які забезпечують їх схоронність та обмежений доступ.

15. Для контролю наявності та фізичного стану документації із землеустрою один раз на два роки проводиться її інвентаризація.

16. Використання матеріалів Державного фонду здійснюється з дотриманням вимог законодавства про авторські права.

17. Матеріали Державного фонду надаються в електронному вигляді на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за письмовим запитом згідно з додатком 4 протягом 30 календарних днів з дня реєстрації такого запиту.

Матеріали Державного фонду, що містять персональні дані фізичної особи або є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, надаються відповідно до Законів України "Про захист персональних даних" і "Про державну таємницю".

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890)

18. Переліки документацій із землеустрою в електронному вигляді, що включені до Державного фонду, із зазначенням кодів документації із землеустрою та їх назв підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.

(пункт 18 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890)

 

АКТ
приймання-передачі документації до Державного фонду документації із землеустрою

          Я, ______________________________________________________________________________
                                      (для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що передає матеріали, 
                                                                            найменування та місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
відповідно до Закону України "Про землеустрій" і Положення про Державний фонд документації із землеустрою передав на зберігання матеріали за переліком (на звороті),
я, ___________________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, що приймає матеріали)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (назва фонду та його місцезнаходження)
прийняв на зберігання до Державного фонду документації із землеустрою документацію за переліком (на звороті).

        Акт складено ___ ____________ 200_ р. у двох примірниках, з яких один залишається у Державному фонді документації із землеустрою, другий видається особі, що передає документацію. 

           Здав _______________________
                                                 (підпис) 

           М. П. 

            Прийняв _______________________
                                                             (підпис) 

            М. П. 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, що передаються до Державного фонду документації із землеустрою

N
п/п 

Вид матеріалів 

Кількість томів (аркушів) 

Кількість аркушів у картографічних матеріалах 

 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, які надходять, обліковуються та зберігаються у Державному фонді документації із землеустрою

Вид матеріалів 

Орган, який веде облік матеріалів 

Місце зберігання матеріалів 

Документація із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні 

Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону 

Держгеокадастр 

м. Київ 

Державні цільові програми використання та охорони земель 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення загальнодержавного значення 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж областей, районів та мм. Києва і Севастополя 

- " - 

- " - 

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель областей 

- " - 

- " - 

Інші види документації із землеустрою, проведеного на загальнодержавному рівні 

- " - 

- " - 

Регіональні програми використання та охорони земель 

Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві

м. Сімферополь, обласні центри, мм. Київ і Севастополь 

Схеми землеустрою і техніко-економічне обґрунтування використання та охорони земель адміністративних районів і регіонів 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення місцевого значення 

- " - 

- " - 

Інші види документації із землеустрою, проведеного на регіональному рівні 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів 

структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні

районні центри, міста обласного значення 

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь 

- " - 

- " - 

Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів 

- " - 

- " - 

Робочі проекти землеустрою 

- " - 

- " - 

Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

- " - 

- " - 

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку 

- " - 

- " - 

Спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання 

- " - 

- " - 

Матеріали земельно-оціночних робіт 

- " - 

- " - 

Матеріали інвентаризації земель 

- " - 

- " - 

Інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому рівні 

- " - 

- " - 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. N 1022,
 від 10.10.2012 р. N 930
,
від 01.03.2017 р. N 109)

 

ЖУРНАЛ
обліку документації із землеустрою

_________________ область, район (місто) __________________

Дата надходження 

Найменування розробника 

Вид документації 

Кількість сторінок 

Кількість аркушів у картографічних матеріалах 

Рішення про затвердження, дата і номер 

Примітка 

 

 

________________________________________ (найменування територіального органу
________________________________________
Держгеокадастру)
________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи /
________________________________________
повне найменування юридичної особи)
_______________________________________
(податковий номер / серія та номер паспорта
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття номера)
________________________________________
(реквізити документа, що посвідчує особу,
яка звернулася із запитом
________________________________________
(назва документа, номер та серія, дата видачі), та ________________________________________
документа, що посвідчує повноваження діяти
від імені особи)
________________________________________
(місце проживання фізичної особи /
________________________________________
місцезнаходження юридичної особи)
________________________________________
(контактний телефон)

ЗАПИТ

Прошу надати документацію із землеустрою (матеріали), що включена до Державного фонду документації із землеустрою, а саме:

код документації ______________________________________________________________________,
назва документації _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Інформацію надати на електронну адресу _________________________________________________.

______________________________
                        (дата)

_______________________________
(підпис)

Примітка. Запит подається окремо на кожну документацію із землеустрою.

(Положення доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. N 890)

____________

Опрос