Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 декабря 1992 г. N 731

КМ Украины
Постановление КМ от 28.10.2004 № 1440
действует с 28.10.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 2004 р. N 1440

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731

1. У постанові:

1) У пункті 1:

абзац третій після слів "державну реєстрацію нормативно-правових актів" доповнити словами "у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, відповідні органи прокуратури та засоби масової інформації";

2) у пункті 2:

в абзаці третьому слово "переглянути" замінити словами "постійно переглядати"; 

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку";

3) доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

"21. Керівники міністерств та інших органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за недотримання вимог цієї постанови".

2. У Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після слова "контролю" словами "які виступають суб'єктами нормотворення";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. На державну реєстрацію подаються нормативно-правові акти, прийняті уповноваженими на це суб'єктами нормотворення у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, що містять норми права, мають неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх дії (постійні чи обмежені певним часом) та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами "Для службового користування", "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно" та іншими, а також прийняті в порядку експерименту";

3) абзац четвертий пункту 6 після слів "інших підрозділів" доповнити словами "територіальних органів центральних органів виконавчої влади";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію у п'ятиденний строк після його прийняття у чотирьох примірниках: оригінал, три завірені в установленому законодавством порядку копії (з них дві українською мовою та одна копія в перекладі на російську мову) розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення, постанови тощо), а також затвердженого ним положення (інструкції, порядку тощо) і додатків до них.

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними заінтересованими органами у формі, встановленій законодавством.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим";

5) пункт 9 доповнити підпунктом "б1" такого змісту:

1) копія нормативно-правового акта, до якого вносяться зміни або який визнається таким, що втратив чинність, у контрольному стані";

6) пункт 10 виключити;

7) абзац четвертий пункту 11 виключити;

8) доповнити Положення пунктом 111 такого змісту:

"111. Нормативно-правовий акт може бути повернутий реєструючим органом без державної реєстрації для доопрацювання на прохання органу, що його прийняв, а також якщо органом, що його прийняв, порушено вимоги цього Положення або порядку подання акта на державну реєстрацію, встановленого реєструючим органом.

У разі повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації суб'єкт нормотворення повинен врахувати всі висловлені реєструючим органом зауваження та усунути виявлені порушення і протягом місяця повторно подати акт на державну реєстрацію або надати реєструючому органу копію документа про скасування такого акта";

9) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. У разі коли нормативно-правовий акт відповідає вимогам, зазначеним у пункті 8 цього Положення, реєструючий орган готує висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за встановленою Мін'юстом формою, заносить його до державного реєстру та на оригіналі акта робить напис встановленого зразка про дату державної реєстрації і номер акта згідно з державним реєстром (додатки 1 і 2)";

10) у пункті 13:

в абзаці першому слова "може бути відмовлено" замінити словом "відмовляється";

підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:

"видано за наявності будь-якої з обставин, визначених у частині першій статті 25 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (на підставі повідомлення Держпідприємництва або його територіального органу)";

у підпункті "в" слова "якщо таке узгодження відповідно до чинного законодавства є обов'язковим" виключити;

в останньому абзаці слово "відміну" замінити словом "відмову";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Копія відповідного розпорядчого документа в цей же строк направляється до реєструючого органу";

11) у пункті 14 слова "одна копія передається Українському державному центру правової інформації Мін'юсту для створення банку даних про нормативно-правові акти, занесені до державного реєстру, друга залишається в реєструючому органі для обліку" виключити;

12) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, органи господарського управління і контролю направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим";

13) абзац другий пункту 16 після слова "акта" доповнити словами "а також рішення про втрату нормативно-правовим актом чинності";

14) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:

"19. Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 15 днів після прийняття рішення про скасування його державної реєстрації, а у разі оскарження цього рішення - з дня отримання реєструючим органом позитивного висновку за результатами розгляду скарги";

15) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає скасуванню органом, що його прийняв, протягом 5 днів з дня отримання повідомлення про виключення з державного реєстру.

Копія відповідного розпорядчого документа направляється до реєструючого органу протягом 2 днів з дня скасування нормативно-правового акта".

____________

Опрос