Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о наблюдательном совете Национальной акционерной компании "Енергетична компанія України"

КМ Украины
Постановление КМ от 22.09.2004 № 1268
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2004 р. N 1268

Київ

Про затвердження Положення про наглядову раду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 15 грудня 2005 року N 1205)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про наглядову раду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 37

 

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"

1. Це Положення визначає правовий статус, повноваження, порядок формування, права і обов'язки членів наглядової ради НАК "Енергетична компанія України" (далі - Компанія) та організацію її роботи.

2. Наглядова рада є органом управління Компанії, який здійснює контроль за її діяльністю.

3. Компетенція наглядової ради визначається законом, статутом Компанії та цим Положенням.

4. До компетенції наглядової ради належить:

1) здійснення контролю за виконанням Компанією рішень Кабінету Міністрів України;

2) попередній розгляд річних фінансових планів та звітів про їх виконання, пропозицій щодо визначення розміру, порядку та строків сплати Компанією дивідендів до державного бюджету, інших матеріалів з питань, що віднесені статутом Компанії до виключної компетенції Кабінету Міністрів України;

3) погодження рішень президента Компанії про створення за рахунок прибутку Компанії фондів, призначених для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток її науково-технічного потенціалу, забезпечення матеріального стимулювання працівників, вирішення соціальних та інших питань;

4) погодження умов оплати праці президента, першого віце-президента, віце-президентів і головного бухгалтера Компанії;

5) визначення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

6) погодження кандидатур на посади першого віце-президента та віце-президентів Компанії, рішень президента Компанії щодо звільнення з посади першого віце-президента чи віце-президентів;

7) заслуховування звітів президента, першого віце-президента та віце-президентів Компанії про її діяльність;

8) затвердження бухгалтерського балансу Компанії;

9) затвердження договорів (контрактів), укладених Компанією, та операцій з майном Компанії на суму, що перевищує 2 відсотки її статутного фонду;

10) погодження питань про участь Компанії у господарських товариствах.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Компанії.

5. Наглядова рада щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про свою діяльність, загальні результати фінансово-господарської діяльності Компанії та вжиті нею заходи для досягнення мети діяльності Компанії.

6. Персональний склад наглядової ради затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. До складу наглядової ради не можуть входити особи, які перебувають у трудових відносинах з Компанією, а також особи, яким згідно із законодавством заборонено займати посади в органах управління господарських товариств.

8. Члени наглядової ради мають право:

отримувати своєчасно повну, достовірну інформацію про діяльність Компанії, ознайомлюватися з документами Компанії, отримувати їх копії;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

висловлювати у письмовій формі окрему думку у разі незгоди з рішенням наглядової ради.

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

діяти в інтересах держави та Компанії;

керуватися у своїй діяльності законодавством України, статутом Компанії та цим Положенням;

виконувати рішення Кабінету Міністрів України та наглядової ради, що стосуються діяльності Компанії;

особисто брати участь у засіданнях наглядової ради, а у разі неможливості участі у засіданні завчасно повідомляти про це голову наглядової ради із зазначенням причини;

дотримуватися установлених Компанією правил обігу та збереження інформації з обмеженим доступом;

не допускати розголошення конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю, що стала відома їм у зв'язку з виконанням обов'язків члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації.

10. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

складення із себе повноважень згідно із заявою;

виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню його обов'язків, зокрема зміни місця роботи;

невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків;

неможливості виконувати свої обов'язки через хворобу або у разі визнання судом недієздатним чи безвісти відсутнім;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради приймається радою з наступним затвердженням Кабінетом Міністрів України.

11. Для організаційного, інформаційного і експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради за її рішенням може створюватись секретаріат наглядової ради у кількості не більше ніж три особи. Кількісний склад секретаріату визначається наглядовою радою, а персональний - президентом Компанії за поданням голови наглядової ради.

12. Наглядова рада для вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Компанії має право залучати фахівців Компанії, а також у разі потреби інших консультантів та експертів.

13. Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради та її секретаріату, провадяться за рахунок коштів Компанії.

14. Голова наглядової ради:

організовує роботу наглядової ради, здійснює контроль за виконанням плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

скликає засідання наглядової ради та головує на них;

звітує перед Кабінетом Міністрів України про діяльність наглядової ради та вжиті заходи для досягнення мети діяльності Компанії;

укладає від імені засновника Компанії трудовий контракт з президентом Компанії.

15. У разі відсутності голови наглядової ради його обов'язки виконує заступник голови ради.

16. Секретаріат наглядової ради забезпечує:

підготовку та проведення засідань наглядової ради;

підготовку необхідної інформації та документації голові та членам наглядової ради;

оформлення рішень, що приймаються наглядовою радою;

підготовку пропозицій щодо вдосконалення форм і методів корпоративного управління Компанією;

зберігання протоколів засідань та кореспонденції наглядової ради.

17. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на три місяці. У разі потреби з ініціативи голови ради, за дорученням Кабінету Міністрів України або на вимогу членів ради, ревізійної комісії чи президента Компанії може скликатися позачергове засідання.

18. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради подається у письмовій формі або надсилається рекомендованим листом.

19. Позачергове засідання наглядової ради скликається головою ради не пізніше ніж через 10 днів після надходження відповідної вимоги.

20. Порядок денний засідання наглядової ради затверджує її голова.

21. Про скликання засідання наглядової ради членів наглядової ради повідомляють у письмовій формі не пізніше ніж за 7 днів до проведення засідання.

22. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її членів.

23. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови.

Окремі думки членів наглядової ради, висловлені у письмовій формі, додаються до рішення ради і є невід'ємною його частиною.

24. Рішення наглядової ради приймається, як правило, відкритим голосуванням. На письмову вимогу більшості членів ради рішення може прийматися таємним голосуванням.

25. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом трьох робочих днів після проведення засідання і підписується усіма присутніми на засіданні членами ради.

Рішення наглядової ради оформляються як витяги з протоколу окремо з кожного питання порядку денного засідання та підписуються її головою.

26. Наглядова рада може приймати рішення шляхом письмового опитування. У такому разі членам ради надсилається перелік питань, з яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

Рішення, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом (з доданням зазначених висновків), який підписує голова наглядової ради.

Рішення про проведення письмового опитування приймає голова наглядової ради.

27. Рішення, прийняті наглядовою радою з питань, що належать до її компетенції, обов'язкові для виконання членами ради, президентом та працівниками Компанії.

28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова ради чи за його дорученням секретаріат ради.

____________

Опрос