Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ

КМ Украины
Постановление КМ от 10.08.2004 № 1017
редакция действует с 11.09.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2004 р. N 1017

Київ

Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
від 14.12.2016 р. N 950)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 березня 2006 року N 361
,
 від 7 вересня 2011 року N 968
,
 від 21 листопада 2012 року N 1067
,
від 14 грудня 2016 року N 950
,
від 29 серпня 2018 року N 743
,
від 3 листопада 2019 року N 922
,
від 9 вересня 2020 року N 795

З метою забезпечення державного фінансового контролю за законним і ефективним використанням коштів державного бюджету і місцевих бюджетів під час виконання бюджетних програм та відповідно до статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 р. N 743)

Затвердити Порядок проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (додається).

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
від 14.12.2016 р. N 950)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК
проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держаудитслужбою, її міжрегіональними територіальними органами (далі - органи Держаудитслужби) державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.

Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм (далі - аудит) - вид державного фінансового аудиту, спрямований на проведення аналізу і перевірки законності та ефективності управління і використання коштів державного та місцевих бюджетів під час виконання бюджетних програм, досягнення економії бюджетних коштів та їх цільового використання, досягнення результативних показників бюджетних програм, правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової та бюджетної звітності, функціонування системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аудиторські процедури - комплекс дій державного аудитора (аудиторська вибірка, методи і способи, формування та дослідження гіпотез аудиту (суджень державного аудитора щодо причин виникнення та наявності проблем, упущень і недоліків, порушень, ризиків), що спрямовані на отримання аудиторських доказів (документів, інформації) під час проведення аудиту;

2) державний аудитор - посадова особа органу Держаудитслужби, яка наділена повноваженнями щодо проведення державного фінансового аудиту та користується правами, визначеними статтею 10 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні";

3) об'єкт аудиту - головний розпорядник бюджетних коштів та/або відповідальний виконавець бюджетної програми;

4) учасник аудиту - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми і форми власності та фізичні особи - підприємці, які беруть (брали) участь у виконанні бюджетних програм та/або отримують (отримували) кошти на виконання завдань і заходів, передбачених ними.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України та Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

3. Основними завданнями аудиту є:

1) проведення аналізу та перевірки:

законності та ефективності планування і виконання бюджетних програм, досягнення їх результативних показників;

законності та ефективності управління і використання бюджетних коштів, досягнення їх економії, цільового використання і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів під час виконання бюджетних програм;

правильності ведення бухгалтерського обліку, достовірності фінансової, бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів;

функціонування системи внутрішнього контролю та стану внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;

2) розроблення пропозицій та рекомендацій щодо усунення виявлених під час проведення аудиту недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому (далі - пропозиції та рекомендації).

4. Аудит проводиться такими етапами:

1) планування та організація аудиту (попереднє вивчення об'єкта аудиту, розроблення плану, складення та затвердження програми аудиту).

Програму аудиту складає керівник аудиту та подає на затвердження керівникові органу Держаудитслужби або його заступнику. Керівник аудиту подає для ознайомлення програму аудиту об'єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 14 цього Порядку;

2) проведення аудиторських процедур, формування і оформлення аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій та рекомендацій;

3) звітування за результатами аудиту шляхом оформлення та узгодження проекту звіту про результати аудиту (далі - звіт), підписання протоколу узгодження, формування, підписання та подання звіту об'єкту аудиту;

4) проведення моніторингу виконання поданих за результатами аудиту пропозицій та рекомендацій і результатів їх впровадження.

Документування проведення аудиту здійснюється в паперовій формі.

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.09.2020 р. N 795)

6. Під час проведення аудиту з метою дослідження гіпотез аудиту та отримання аудиторських доказів може здійснюватися збір інформації (отримання від учасника аудиту необхідних документів, інформації) такими способами:

за письмовим запитом органу Держаудитслужби;

державними аудиторами за місцезнаходженням учасника аудиту. Результати збору інформації (зокрема зустрічних звірок) таким способом відображаються в довідці, яка підписується державним аудитором та керівником учасника аудиту і додається до звіту.

7. Аудит проводиться згідно із затвердженим у встановленому порядку планом проведення заходів державного фінансового контролю, що розміщується на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2019 р. N 922
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 795)

8. Для проведення аудиту та/або збору інформації за місцезнаходженням учасника аудиту на кожного державного аудитора оформляється у двох примірниках направлення за встановленими Мінфіном зразками, яке підписує керівник органу Держаудитслужби.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 795)

9. Державні аудитори видають керівникові об'єкта аудиту чи його заступникові направлення в день виходу на проведення аудиту за місцезнаходженням об'єкта аудиту.

10. Загальна тривалість проведення аудиту становить не більш як 120 робочих днів.

11. Аудит проводиться групою державних аудиторів.

Керівництво групою державних аудиторів здійснює керівник аудиту, який визначається із складу групи державних аудиторів.

Склад групи державних аудиторів, строки проведення аудиту визначає орган Держаудитслужби відповідно до завдань аудиту.

12. Строк проведення аудиту може бути продовжено за рішенням керівника органу Держаудитслужби або його заступника з одночасним внесенням в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю. При цьому загальна тривалість аудиту становить не більш як 120 робочих днів.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 795)

У разі продовження строку проведення аудиту державні аудитори зобов'язані пред'явити керівнику об'єкта аудиту чи його заступникові направлення з відміткою про продовження строку його дії.

У разі зміни періоду проведення аудиту після внесення в установленому порядку змін до плану проведення заходів державного фінансового контролю нове направлення не оформляється.

13. У разі наявності обставин, що перешкоджають (унеможливлюють) проведенню аудиту (недопущення державних аудиторів, відсутність ведення бухгалтерського обліку, ненадання необхідних для перевірки документів, наявність інших об'єктивних і незалежних від органу Держаудитслужби причин) та/або збору інформації, державний аудитор в установленому порядку складає та підписує в двох примірниках акт про неможливість проведення аудиту (далі - акт) та долучає другий примірник акта до матеріалів аудиту.

14. Перший примірник акта подається об'єкту аудиту одним із таких способів:

особисто під підпис керівнику, його заступникові або головному бухгалтеру об'єкта аудиту;

через структурний підрозділ діловодства об'єкта аудиту з відміткою на другому примірнику акта про дату реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта аудиту та підписом працівника структурного підрозділу діловодства, який здійснив реєстрацію;

рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення;

в електронній формі в установленому законодавством порядку.

15. Під час проведення аудиту можуть залучатись на договірних засадах кваліфіковані фахівці відповідних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.

16. Об'єкт аудиту забезпечує державним аудиторам місце для роботи, створення умов для зберігання документів, можливість користування службовим зв'язком, комп'ютерною, розмножувальною та іншою технікою, доступу до електронних баз, систем та програмних комплексів, що використовуються під час автоматизації провадження його фінансово-господарської діяльності, подання матеріалів, інформації, документів, необхідних для проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.

17. Керівник аудиту формує проект звіту та подає його об'єкту аудиту для ознайомлення не пізніше ніж за один робочий день до завершення визначеного в направленні строку проведення аудиту з урахуванням продовження такого строку одним із способів, передбачених пунктом 14 цього Порядку.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 р. N 795)

18. Керівник та визначені ним працівники об'єкта аудиту ознайомлюються з проектом звіту та готують (у разі потреби) обґрунтовані коментарі до нього у письмовій формі у строк, що не перевищує десяти робочих днів з дня отримання такого проекту звіту, одним із способів, визначених у пункті 14 цього Порядку.

19. Керівник та визначені ним працівники об'єкта аудиту разом з керівником аудиту та державними аудиторами обговорюють і узгоджують проект звіту у визначений органом Держаудитслужби у супровідному листі до такого проекту строк з урахуванням строку ознайомлення об'єкта аудиту з проектом звіту.

20. Під час обговорення та узгодження проекту звіту державні аудитори мають право отримувати від об'єкта аудиту додаткову інформацію, підтвердні документи та/або відповідні пояснення з метою уточнення викладених у коментарях до проекту звіту фактів.

21. За результатами обговорення та узгодження проекту звіту складається протокол узгодження за формою згідно з додатком. Протокол підписується у день обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту та керівником об'єкта аудиту по одному примірнику для органу Держаудитслужби та кожного об'єкта аудиту.

22. У разі коли за результатами обговорення та узгодження проекту звіту керівником аудиту не враховані коментарі об'єкта аудиту, протокол узгодження підписується з відповідною позначкою в ньому.

23. У разі відмови керівника об'єкта аудиту від узгодження проекту звіту та/або підписання протоколу узгодження керівник аудиту складає акт про відмову підписувати звіт, інформує про такий факт за рішенням керівника органу Держаудитслужби Кабінет Міністрів України, а також інші заінтересовані органи та робить відповідний запис у протоколі узгодження.

24. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження складає та підписує по одному примірнику звіту для органу Держаудитслужби та кожного об'єкта аудиту.

Примірники звіту візує керівник аудиту із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

25. Керівник аудиту протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу узгодження подає відповідний примірник звіту об'єкту аудиту одним із способів, визначених у пункті 14 цього Порядку.

26. Разом із звітом керівник аудиту подає об'єкту аудиту супровідний лист, підписаний керівником органу Держаудитслужби, із зазначенням строку інформування про виконання пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті.

Пропозиції та рекомендації, що містяться у звіті, обов'язкові до розгляду об'єктом аудиту.

27. Об'єкт аудиту у строк, визначений у листі органу Держаудитслужби, зазначеному в пункті 26 цього Порядку, інформує орган Держаудитслужби про стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті, заплановані та вжиті заходи, спосіб і результати впровадження пропозицій та рекомендацій.

28. Орган Держаудитслужби проводить моніторинг стану врахування і результатів впровадження пропозицій та рекомендацій, що містяться у звіті.

29. Керівник Держаудитслужби інформує Міністра фінансів про результати аудиту та/або стан врахування і результати впровадження пропозицій та рекомендацій об'єктом аудиту та приймає рішення про таке інформування заінтересованих органів та громадськості.

(абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2019 р. N 922)

Результати аудиту можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації.

30. Орган Держаудитслужби з метою інформування громадськості розміщує звіт на офіційному веб-сайті Держаудитслужби.

 

ПРОТОКОЛ
узгодження звіту про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм

____ ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
(найменування об'єкта аудиту)

_____________________________________________________________________________________,
(найменування посади, прізвище та ініціали керівника об'єкта аудиту)

з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                          (найменування посади, прізвище та ініціали керівника аудиту)

з іншої сторони, розглянули та обговорили проект звіту про результати державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (тема аудиту)

за період з __ ____________ 20__ р. по ___ ____________ 20__ року.

ЗВІТ ПОГОДЖЕНО:

Без коментарів (зауважень)

 

З коментаріями (зауваженнями)

 

___________________________
(найменування посади керівника
аудиту органу Держаудитслужби)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

___________________________
(найменування посади керівника
об'єкта аудиту)

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2006 р. N 361,
 від 07.09.2011 р. N 968
,
 від 21.11.2012 р. N 1067
,
від 14.12.2016 р. N 950
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.08.2018 р. N 743)

____________

Опрос