Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении новой редакции Устава Академии педагогических наук Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 13.07.2004 № 914
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 липня 2004 р. N 914

Київ

Про затвердження нової редакції Статуту Академії педагогічних наук України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 лютого 2014 року N 51)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити нову редакцію Статуту Академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2412), прийняту загальними зборами Академії 16 квітня 2002 р., що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

СТАТУТ
Академії педагогічних наук України

Загальні положення

1. Академія педагогічних наук України (далі - Академія) заснована Указом Президента України від 4 березня 1992 р. N 124 "Про заснування Академії педагогічних наук України".

Академія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Статутом.

Академія об'єднує у своєму складі дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів, які обираються загальними зборами Академії, а також усіх наукових співробітників, які працюють в установах, на підприємствах, в організаціях та закладах, що входять до складу Академії (далі - наукові установи).

Академія провадить свою діяльність у тісній взаємодії з МОН, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Національною академією наук, іншими галузевими академіями наук.

2. Повне найменування Академії: українською мовою - Академія педагогічних наук України, англійською мовою - Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; скорочене - АПН України.

3. Академія є науковою організацією, що заснована на державній власності.

4. Академія є самоврядною організацією, яка самостійно визначає основні напрями наукових досліджень з педагогіки і психології, проблем освіти, свою структуру, вирішує науково-організаційні, господарські, кадрові питання, здійснює міжнародні наукові зв'язки.

5. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Місцезнаходження Академії: Україна, 04053, м. Київ, вул. Артема, 52а.

Завдання і функції Академії

7. Основними завданнями діяльності Академії є теоретичне і методичне забезпечення розвитку національної системи освіти, всебічне наукове супроводження і широкомасштабна дослідницька робота в галузі педагогіки і психології.

Академія всіляко сприяє найповнішому використанню і відтворенню інтелектуального та культурного потенціалу українського народу, утвердженню загальнолюдських і національних цінностей та забезпечує випереджувальний розвиток педагогічної і психологічної наук з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку України.

8. Академія відповідно до основних завдань, передбачених у пункті 7 цього Статуту:

визначає основні напрями досліджень, які проводяться науковими установами;

організовує, координує та проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження з проблем освіти, педагогіки і психології, інформує громадськість про їх результати;

розробляє наукові основи розвитку освіти з урахуванням науково-технічного прогресу, соціально-економічних змін, національно-культурних традицій, а також зарубіжного досвіду;

розвиває педагогіку, психологію та інші науки, проводить міждисциплінарні дослідження;

проводить наукову експертизу освітніх інновацій та навчальної літератури, вивчає та узагальнює досягнення педагогічної і психологічної наук, сприяє їх впровадженню у практику;

об'єднує вчених Академії, інших наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів у наукових радах, товариствах і асоціаціях;

налагоджує зв'язки з науковими установами інших держав з питань освіти;

проводить підготовку і перепідготовку наукових і педагогічних кадрів;

організовує та здійснює підвищення кваліфікації працівників наукових установ, науково-педагогічних і педагогічних працівників з педагогіки і психології та методики окремих дисциплін, керівних працівників, їх резерву, а також працівників методичних служб і закладів післядипломної педагогічної освіти, практичних психологів;

провадить видавничу діяльність;

скликає наукові сесії, з'їзди, конференції і наради, у тому числі міжнародні, для обговорення наукових проблем і питань координації науково-дослідницької роботи;

сприяє створенню підприємств для підготовки дидактичних матеріалів та надання науково-технічних і науково-методичних послуг, розвитку різних форм інноваційної діяльності та міжнародного науково-технічного співробітництва в галузі освіти, педагогіки і психології.

9. Свої завдання і функції Академія виконує шляхом:

проведення членами Академії та співробітниками наукових установ, спеціально створюваними колективами фундаментальних, прикладних, пошукових і прогностичних досліджень, розроблення програм, проектів, прогнозів, різноманітних засобів і технологій для науково-методичного забезпечення системи освіти;

розроблення відповідно до покладених на неї обов'язків основ наукової політики в галузі освіти, педагогіки і психології;

наукового обґрунтування змісту освіти, сучасних освітніх та інформаційних технологій, форм і методів виховання та навчання, розроблення підручників і методичних посібників для навчальних закладів;

дослідження світових тенденцій розвитку освіти, педагогічної і психологічної наук, проведення аналізу державних стандартів освіти та її змісту в іноземних державах, оцінки рівня освіти в українській і зарубіжній школах;

вивчення, узагальнення та поширення освітніх нововведень, перспективного вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду;

підготовки пропозицій щодо створення, реорганізації і ліквідації наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету;

утворення наукових рад, товариств, асоціацій з найважливіших проблем в галузі педагогіки і психології;

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через докторантуру та аспірантуру;

створення сприятливих умов для підвищення кваліфікації наукових співробітників, викладачів, інших працівників в галузі освіти, педагогіки і психології;

провадження видавничої діяльності (випуск наукової, навчальної та методичної літератури, інформаційних вісників, бюлетенів);

пропагування досягнень науки і сприяння поширенню знань з педагогіки і психології;

збереження рукописів учених, а також архівних та інших матеріалів наукових установ, що мають наукову, культурну та історичну цінність;

обміну друкованими виданнями та іншими видами інформації з науковими установами, вищими навчальними закладами, інформаційними центрами, бібліотеками і музеями, іншими організаціями і фондами в Україні та за її межами;

заснування і присудження відзнак і премій Академії за значні досягнення у науково-педагогічній та освітній діяльності; присвоєння звання почесного доктора наукової установи відповідно до положення, яке розробляється установою і затверджується президією Академії.

Склад Академії і порядок проведення виборів її членів

10. До персонального складу Академії входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні академіки та іноземні члени, які обираються в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про вибори до Академії, що затверджується її президією.

11. Дійсними членами Академії обираються члени-кореспонденти з числа осіб - громадян України, що досягли значних успіхів у науковій та науково-педагогічній діяльності і збагатили педагогічну або психологічну науку визначними працями.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, які виїхали на постійне проживання за межі України і стали громадянами іншої держави, набувають статусу іноземних членів Академії. Вивільнені ними місця дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії оголошуються президією вакантними.

12. Членами-кореспондентами Академії обираються доктори наук з числа осіб - громадян України, що підготували та видали визначні наукові праці з педагогіки і психології, методики, є авторами винаходів і успішно поєднують наукову та науково-педагогічну діяльність, мають значні досягнення у розробленні та впровадженні у навчальний процес нових технологій.

13. Почесними академіками можуть бути обрані громадяни України, що зробили вагомий внесок у розвиток системи освіти, педагогічної і психологічної наук, беруть активну участь у виконанні статутних завдань Академії.

14. Іноземними членами Академії обираються відомі міжнародній науковій громадськості вчені - громадяни інших держав, що співпрацюють з ученими Академії.

15. Почесні академіки та іноземні члени Академії мають право дорадчого голосу.

16. Вибори дійсних членів та членів-кореспондентів Академії проводяться за наявності вакансій в умовах широкої поінформованості наукової громадськості і призначаються президією Академії не рідше ніж один раз на три роки.

Дійсними членами та членами-кореспондентами обираються доктори наук з відповідних спеціальностей.

17. Після досягнення дійсними членами та членами-кореспондентами Академії 70-річного віку відкриваються вакансії для виборів нових дійсних членів та членів-кореспондентів Академії.

За дійсними членами та членами-кореспондентами, які досягли зазначеного віку, зберігаються всі права, передбачені цим Статутом.

18. Повідомлення президії Академії про проведення виборів дійсних членів та членів-кореспондентів публікується в пресі не пізніше ніж за три місяці до проведення виборів.

19. Ученим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, державним організаціям, педагогічним радам шкіл, місцевим органам управління освітою, дійсним членам Академії надається право висувати кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Академії із зазначених у повідомленні спеціальностей і протягом одного місяця від дня публікації повідомлення про вибори письмово сповіщати про це Академію.

Списки висунутих і зареєстрованих кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти публікуються в пресі не пізніше ніж за місяць до дня виборів.

20. Вибори дійсних членів та членів-кореспондентів Академії проводяться поетапно - на загальних зборах відділень та на загальних зборах Академії. Кандидатури, які набрали не менш як 2/3 голосів учасників загальних зборів відділення, виносяться на розгляд загальних зборів Академії, які обирають дійсних членів та членів-кореспондентів з числа кандидатів, обраних загальними зборами відділень у межах оголошених вакансій.

21. Передвиборна кампанія і вибори проводяться на демократичній основі, в умовах повної гласності та поінформованості наукової громадськості. Кандидатури для обрання в дійсні члени та члени-кореспонденти Академії широко обговорюються в наукових колективах. Результати обговорення доводяться до відома членів відділень, до яких балотуються кандидати.

На загальних зборах відділень і на загальних зборах Академії створюються умови для всебічного обговорення кандидатур. З метою встановлення відповідності спеціальностей висунутих кандидатів оголошеним вакансіям та визначення рейтингу претендентів президією створюються експертні комісії з числа дійсних членів.

22. Дійсний член Академії має право ухвального голосу на всіх етапах виборів, а член-кореспондент - на виборах кандидатів у члени-кореспонденти на загальних зборах відділень Академії, а також членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів на загальних зборах Академії.

23. Вибори кандидатів у дійсні члени Академії проводяться на загальних зборах відділення таємним голосуванням дійсних членів, а кандидатів у члени-кореспонденти Академії - таємним голосуванням дійсних членів та членів-кореспондентів, які входять до складу відділення. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як 2/3 особового складу дійсних членів та членів-кореспондентів Академії, які входять до складу відділення.

Обраними кандидатами в дійсні члени Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 членів Академії відділення.

24. Дійсні члени Академії обираються на загальних зборах Академії таємним голосуванням дійсних членів Академії, а члени-кореспонденти Академії - таємним голосуванням дійсних членів і членів-кореспондентів. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як 2/3 особового складу Академії.

Обраними дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами Академії вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 кількості дійсних членів або дійсних членів та членів-кореспондентів, які брали участь у голосуванні.

Список новообраних членів Академії публікується у пресі.

25. Кандидати в почесні академіки та іноземні члени Академії висуваються загальними зборами відділень і обираються загальними зборами Академії. У виборах беруть участь дійсні члени та члени-кореспонденти Академії. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах присутні не менш як 2/3 особового складу дійсних членів та членів-кореспондентів. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало не менш як 2/3 кількості членів Академії, які брали участь у голосуванні.

Висування кандидатів і обрання в почесні академіки та іноземні члени Академії може проводитися за рішенням загальних зборів відділення і загальних зборів Академії відкритим голосуванням.

Права і обов'язки дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії

26. Члени Академії мають переважне право на створення Академією умов для проведення ними наукових досліджень в наукових установах.

27. Кожний дійсний член, член-кореспондент Академії відповідно до своєї наукової спеціальності є членом одного з відділень Академії, має право переходити з одного відділення в інше, виносити на розгляд президії, загальних зборів відділення та загальних зборів Академії наукові та науково-організаційні питання.

Дійсні члени та члени-кореспонденти Академії, які входять до складу одного відділення, можуть за згодою загальних зборів іншого відділення брати участь у його роботі, користуючись усіма правами члена цього відділення (за винятком права ухвального голосу на виборах кандидатів у члени Академії, академіка-секретаря відділення, ученого секретаря та членів бюро відділення), а також бути членами інших академій наук, у тому числі іноземних, і членами міжнародних наукових організацій.

28. Основними обов'язками дійсних членів та членів-кореспондентів Академії є збагачення педагогічної і психологічної наук новими досягненнями шляхом особистого проведення наукових досліджень, організації і керівництва колективним розробленням фундаментальних наукових проблем; підготовки наукових кадрів та сприяння впровадженню досягнень науки в систему освіти і використанню їх у соціально-економічному та культурному розвитку країни; поєднання наукової творчості з підготовкою і перепідготовкою педагогічних кадрів, виконання доручень президії Академії і відповідного відділення.

29. Дійсним членам та членам-кореспондентам Академія виплачує довічну плату, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі смерті дійсного члена чи члена-кореспондента Академії або його виїзду на постійне місце проживання за межі України та невиконання ним вимог цього Статуту виплата щомісячної довічної плати припиняється.

30. Дійсні члени та члени-кореспонденти Академії щороку подають відповідному відділенню пропозиції щодо формування тематичного плану наукових досліджень, індивідуальний план і письмовий звіт про свою наукову діяльність, а також раз на 2 - 3 роки звітують перед загальними зборами відділення.

Керівні органи і структура Академії

31. Вищим керівним органом Академії є загальні збори, в яких беруть участь її дійсні члени, члени-кореспонденти, почесні академіки та іноземні члени. На загальні збори запрошуються представники наукових установ і наукової та педагогічної громадськості, які користуються правом дорадчого голосу.

32. Правом ухвального голосу на загальних зборах Академії користуються дійсні члени та члени-кореспонденти.

33. Загальні збори Академії:

приймають Статут Академії та вносять до нього зміни і доповнення з подальшим затвердженням Кабінетом Міністрів України;

визначають основні напрями наукових досліджень в галузі педагогіки і психології та основні напрями наукової роботи Академії;

вирішують питання щодо організації наукової діяльності та внутрішнього розпорядку Академії;

заслуховують і обговорюють доповіді наукового та науково-організаційного спрямування;

обирають дійсних членів, членів-кореспондентів, почесних академіків та іноземних членів;

обирають президента, першого віце-президента, віце-президентів, головного вченого секретаря Академії, членів її президії;

вирішують інші питання роботи Академії.

34. Загальні збори Академії скликаються її президією в разі потреби, але не рідше ніж один раз на рік. Збори можуть бути також скликані на письмову вимогу не менш як 1/3 загальної кількості дійсних членів та членів-кореспондентів Академії.

35. Рішення загальних зборів Академії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів у разі присутності не менш як 2/3 загальної кількості членів Академії, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів передбачається інший порядок.

Рішення загальних зборів є обов'язковими для всіх членів Академії, працівників наукових установ та апарату президії Академії.

36. У період між загальними зборами Академії її роботою керує президія, яка обирається строком на 5 років. До складу президії входять президент Академії, перший віце-президент, віце-президенти, головний учений секретар Академії, академіки-секретарі відділень. Інші члени президії обираються з числа членів Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Кількість членів президії визначається загальними зборами Академії.

Рішення президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів у разі присутності не менш як 2/3 кількості її членів і є обов'язковими для всіх членів Академії, працівників наукових установ та апарату президії Академії.

37. Президії надається спеціальним рішенням право не включати на час загальних зборів до особового складу членів Академії, які з поважних причин не можуть брати участі в роботі зборів та голосуванні.

38. Президент Академії обирається загальними зборами з числа дійсних членів таємним голосуванням строком на 5 років простою більшістю голосів.

39. Президент Академії:

організовує роботу Академії та її президії;

здійснює керівництво діяльністю Академії щодо розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі педагогіки і психології, сприяє впровадженню їх результатів у практику;

вирішує питання добору і розстановки керівних кадрів Академії, її наукових установ;

відповідає за фінансово-технічне забезпечення, капітальне будівництво, міжнародні зв'язки;

установлює відповідно до законодавства працівникам апарату президії посадові оклади, надбавки і доплати, визначає розміри премії відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи;

затверджує відповідно до законодавства розміри посадових окладів і надбавок керівникам наукових установ;

забезпечує здійснення зв'язків Академії з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національною академією наук, іншими галузевими академіями наук та громадськими організаціями;

представляє інтереси Академії в судах, видає довіреності;

головує на загальних зборах, засіданнях президії, організовує виконання рішень загальних зборів та президії, застосовує заходи заохочення до працівників Академії і дисциплінарні стягнення до працівників апарату президії, керівників наукових установ та їх заступників, які призначаються ним на ці посади.

У разі відсутності президента його обов'язки виконує перший віце-президент, один з віце-президентів або головний учений секретар.

Перший віце-президент, віце-президенти та головний учений секретар Академії обираються таємним голосуванням на час повноважень її президента загальними зборами дійсних членів простою більшістю голосів.

Академіки-секретарі відділень обираються загальними зборами відділень з числа дійсних членів Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 5 років і затверджуються загальними зборами Академії таємним голосуванням простою більшістю голосів.

Інші члени президії Академії обираються загальними зборами дійсних членів та членів-кореспондентів таємним голосуванням строком на 5 років простою більшістю голосів.

40. Президія Академії за пропозицією її президента затверджує розподіл обов'язків між членами президії.

41. У своїй діяльності президія Академії підзвітна загальним зборам Академії, на яких інформує про найважливіші рішення, прийняті в період між зборами.

42. Загальні збори Академії можуть таємним голосуванням достроково припинити простою більшістю голосів повноваження окремих членів президії та діяльність президії в цілому і обрати нових членів або президію в порядку, визначеному цим Статутом.

43. Президія Академії:

затверджує структуру свого апарату, здійснює правовий і соціальний захист його працівників;

затверджує структуру та статути наукових установ;

установлює посадові оклади працівникам наукових установ відповідно до схем посадових окладів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

здійснює контроль за додержанням науковими установами цього Статуту;

скликає загальні збори Академії;

призначає вибори членів Академії;

подає на обговорення і затвердження загальними зборами Академії програми, звіти про діяльність Академії та наукових установ;

готує для розгляду загальними зборами проект бюджету Академії та звітує про його виконання;

забезпечує координацію досліджень, пов'язаних з проведенням науково-дослідних робіт відповідно до завдань, покладених на Академію;

затверджує тематичні плани науково-дослідної роботи членів Академії та наукових установ;

розглядає питання щодо проведення науковими установами досліджень і експериментальної роботи, результати перевірки їх наукової та фінансової діяльності;

приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію відповідно до законодавства наукових установ, тимчасових творчих колективів, затверджує напрями їх наукової діяльності;

затверджує керівників наукових установ, їх заступників з наукової роботи та учених секретарів; ректорів і проректорів навчальних закладів, начальників управлінь та відділів апарату президії, учених секретарів відділень (за поданням академіків-секретарів на період їх повноважень);

здійснює управління майном наукових установ, що є державною власністю;

погоджує відповідно до законодавства питання здачі в оренду державного майна, переданого в користування Академії;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю, збереженням державного майна, економним використанням матеріальних і фінансових ресурсів, веденням у наукових установах бухгалтерського обліку;

утворює загальноакадемічні наукові ради з найважливіших проблем педагогічної і психологічної наук, комітети та комісії, заслуховує звіти про їх роботу;

здійснює контроль за виконанням науковими установами державних, національних і галузевих програм;

організовує підготовку та підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних кадрів наукових установ;

вносить МОН пропозиції щодо відкриття і закриття аспірантур та докторантур у наукових установах;

сприяє використанню результатів науково-дослідних робіт у галузі освіти, економіки та культури, соціальній сфері;

налагоджує зв'язки з Національною академією наук, галузевими академіями, науковими установами і навчальними закладами в Україні та за її межами, укладає відповідні угоди;

присуджує іменні премії Академії за кращі наукові праці, опубліковані співробітниками наукових установ, іменні премії та інші нагороди молодим ученим і студентам вищих навчальних закладів за кращі наукові праці;

рекомендує кандидатури для призначення державних стипендій і довічних стипендій Президента України видатним діячам науки та освіти, стипендій Кабінету Міністрів України молодим ученим;

проводить збори, конференції, симпозіуми з питань, що належать до компетенції Академії;

розв'язує соціальні проблеми працівників Академії;

здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

44. Президія Академії є головним розпорядником коштів, що виділяються їй з державного бюджету, і майна Академії, здійснює контроль за цільовим їх використанням, залучаючи до цього керівників відповідних відділень та наукових установ.

45. Президія Академії має постійно діючий апарат, який забезпечує виконання її рішень.

Керівництво діяльністю апарату президії здійснюють президент, перший віце-президент, віце-президенти і головний учений секретар відповідно до розподілу обов'язків.

Кошторис та штатний розпис за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук України" затверджує президент Академії за погодженням з Мінфіном.

46. Кошториси та штатні розписи бюджетних наукових установ затверджує президент Академії.

47. Члени Академії однієї чи кількох спеціальностей об'єднуються у відповідні відділення Академії з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, координують діяльність наукових установ, які входять до складу відділень, залучають до роботи провідних наукових і науково-педагогічних працівників з відповідних спеціальностей, творчих учителів, громадських діячів.

Відділення Академії є науковим і науково-організаційним центром, що діє на підставі положення про відділення Академії.

48. Основними завданнями відділення Академії є:

організація і проведення наукових досліджень в галузі педагогіки і психології;

прогнозування розвитку освітніх систем та їх наукове забезпечення;

сприяння впровадженню результатів наукових досліджень у практику;

утворення відповідних рад з тематики досліджень в галузі педагогіки і психології та подання на розгляд президії Академії пропозицій щодо визначення їх складу;

участь у міжнародній діяльності, орієнтованій на розв'язання специфічних проблем відділення.

Інші завдання, функції, права, обов'язки і порядок діяльності відділення визначаються положенням, яке затверджується загальними зборами Академії після попереднього обговорення в наукових установах.

Кількість і найменування відділень Академії визначаються загальними зборами Академії.

Вищим керівним органом відділення є загальні збори його членів.

49. З метою координації діяльності наукових установ, вищих навчальних закладів та інших організацій у розв'язанні наукових проблем з педагогіки і психології, що мають важливе значення для культурного та соціального розвитку регіонів, можуть утворюватися регіональні відділення і наукові центри Академії у порядку, встановленому законодавством.

Регіональні відділення і наукові центри Академії діють на підставі положень, які затверджуються президією Академії.

50. Наукові установи діють відповідно до своїх статутів (положень), які затверджуються президією Академії та реєструються в установленому законодавством порядку.

Наукова установа самостійно організовує свою діяльність та визначає свою структуру, яка затверджується президією Академії, встановлює наукові зв'язки з організаціями і підприємствами України та інших держав, вступає до спілок, асоціацій, вирішує кадрові та інші питання (за винятком тих, що згідно із законодавством і цим Статутом належать до компетенції інших органів Академії).

Керівник наукової установи обирається на конкурсній основі відповідно до її статуту (положення) і затверджується президією Академії. Керівник наукової установи призначається на посаду наказом президента Академії за контрактом строком від 1 до 5 років.

Майно та кошти Академії

51. Академія володіє основними фондами та обіговими коштами, що передані державою в її безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності, а також іншим майном, придбаним Академією відповідно до законодавства.

52. Фінансування діяльності Академії здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

53. Майно та кошти використовуються науковими установами відповідно до їх статутних цілей і завдань.

Порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Академії визначає її президія відповідно до законодавства і цього Статуту.

54. Майно, що є державною власністю, закріплюється за бюджетними науковими установами на правах оперативного управління.

55. Кошти, одержувані бюджетними науковими установами як власні надходження, використовуються для утримання цих установ згідно із законодавством.

56. Суб'єктами права на об'єкти інтелектуальної власності (науково-дослідні, дослідно-конструкторські розробки, винаходи тощо), створені в наукових установах, є їх автори та ці установи.

Наукові установи набувають майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності в установленому законодавством порядку.

Об'єкти інтелектуальної власності підлягають правовій охороні в установленому законодавством порядку.

Вартість створених і придбаних об'єктів інтелектуальної власності наукові установи зобов'язані враховувати в активі своїх балансів відповідно до законодавства.

Академія та наукові установи мають право згідно із законодавством реалізувати на внутрішньому і зовнішньому ринку об'єкти інтелектуальної власності, устатковання, матеріали та іншу наукоємну продукцію, що їм належить, надавати науково-технічні послуги.

Облік і звітність

57. Академія щороку інформує Кабінет Міністрів України про результати наукової діяльності та використання коштів, виділених з державного бюджету, на основі звітів, що надійшли від наукових установ.

Подання щорічного звіту за встановленою Академією формою є обов'язковим для кожної наукової установи.

58. Академія веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

59. Фінансовий рік Академії збігається з календарним роком.

Зовнішньоекономічна діяльність Академії

60. З метою забезпечення фінансування і виконання своїх програм та проектів Академія може самостійно провадити у визначених законодавством межах міжнародну наукову діяльність, створювати філіали за кордоном.

Порядок затвердження і зміни цього Статуту

61. Цей Статут, а також зміни і доповнення до нього приймаються рішенням загальних зборів Академії не менш як 2/3 голосів дійсних членів та членів-кореспондентів і набирають чинності після їх затвердження Кабінетом Міністрів України.

___________

Опрос