Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании управлений государственной службы Главного управления государственной службы в Автономной Республике Крым, областях, гг. Киеве и Севастополе

КМ Украины
Постановление КМ от 05.07.2004 № 842
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 липня 2004 р. N 842

Київ

Про утворення управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 5 квітня 2006 року N 457
,
від 13 травня 2009 року N 464
,
від 29 липня 2009 року N 786
,
 від 8 грудня 2009 року N 1432

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 січня 2015 року N 30)

Відповідно до Указу Президента України від 5 березня 2004 р. N 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі управління державної служби, які є територіальними органами Головного управління державної служби.

2. Затвердити Типове положення про управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (додається).

3. Головному управлінню державної служби разом з Міністерством фінансів передбачати щороку під час формування проекту Державного бюджету України видатки на утримання територіальних органів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення територіальних органів Головного управління державної служби необхідними приміщеннями та засобами зв'язку.

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 19

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі

(У тексті Типового положення слова "місцеві органи виконавчої влади" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "місцеві органи виконавчої влади, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 року N 457)

1. Управління державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі (далі - управління) є територіальним органом, підзвітним та підконтрольним Головдержслужбі.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Головне управління державної служби, його наказами та цим положенням.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

3. Основними завданнями управління є:

участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері державної служби в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі;

забезпечення дотримання державними органами вимог законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції, а також єдиних вимог щодо професійної відповідності кандидатів на зайняття вакантної посади державного службовця;

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

участь у проведенні адміністративної реформи;

координація здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить в межах своїх повноважень Головдержслужбі пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

2) здійснює контроль за дотриманням визначених законодавством умов реалізації громадянами права на державну службу;

3) надає роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

4) веде комп'ютерний облік даних про державних службовців четвертої - сьомої категорії в межах території, на яку поширюється компетенція управління, надає державним органам методично-консультаційну допомогу щодо впровадження в роботу відповідних кадрових служб локальної системи "Картка" єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри", здійснює контроль, узагальнення та аналіз даних і подає відповідну інформацію Головдержслужбі;

5) проводить у межах своїх повноважень перевірку дотримання державними органами вимог законодавства з питань державної служби, запобігання та протидії корупції, інформує про її результати Головдержслужбу, бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання проявам корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 р. N 1432)

6) вносить в установленому порядку пропозиції керівникам державних органів щодо скасування рішень з питань державної служби, прийнятих усупереч законодавству, а також щодо усунення виявлених недоліків та притягнення до відповідальності винних державних службовців;

7) за рішенням Начальника Головдержслужби бере участь у проведенні службових розслідувань стосовно державних службовців;

8) здійснює контроль за порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, формуванням і використанням кадрового резерву, проведенням конкурсного добору на зайняття посад державних службовців, атестації та щорічної оцінки виконання ними своїх обов'язків, узагальнює їх результати та подає відповідну інформацію Головдержслужбі;

9) здійснює консультаційне і методичне забезпечення з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

10) надає методично-консультаційну допомогу у створенні і забезпеченні функціонування системи управління якістю в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

11) бере участь у проведенні оцінки якості та ефективності надання органами виконавчої влади державних та адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, подає зазначеним органам пропозиції щодо вдосконалення механізму надання таких послуг;

12) організовує проведення функціонального обстеження місцевих органів виконавчої влади та вносить за його результатами Головдержслужбі пропозиції щодо упорядкування їх функцій та удосконалення структури,, надає методично-консультаційну допомогу в проведенні такого обстеження територіальним органам центральних органів виконавчої влади;

13) бере участь у межах своїх повноважень у реалізації проектів і виконанні програм у сфері вдосконалення державного управління та державної служби, зокрема міжнародних, а також програм залучення міжнародної технічної допомоги;

14) бере участь у здійсненні заходів з інформатизації системи державної служби;

15) аналізує та узагальнює інформацію про потреби у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, запобігання проявам корупції, бере участь у формуванні державного замовлення на професійне навчання зазначених осіб, вносить відповідні пропозиції Головдержслужбі;

16) координує в межах своїх повноважень організацію професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в центрах перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, регіональних інститутах Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

17) надає методично-консультаційну допомогу в здійсненні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у відповідних вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти, проводить аналіз у межах своїх повноважень професійних програм та планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вносить Головдержслужбі пропозиції щодо їх погодження;

18) надає методично-консультаційну допомогу кадровим службам державних органів та органів місцевого самоврядування в організації ведення обліку та моніторингу працевлаштування випускників, які навчалися за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "Державне управління";

19) надає консультаційну допомогу державним органам з питань надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків;

20) проводить вивчення, громадської думки щодо оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади, за результатами якого подає Головдержслужбі аналітичні висновки;

21) проводить консультації з громадськістю з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

5. Управління має право:

1) залучати вчених, спеціалістів державних органів, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій статистичні дані, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

3) скликати наради, проводити конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

(підпункт 3 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

4) утворювати на громадських засадах консультаційні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління завдань.

(пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами та організаціями.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

7. Управління у межах своїх повноважень видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, накази управління є обов'язковими для виконання державними органами та органами місцевого самоврядування.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

Нормативно-правові акти управління підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

Управління видає у разі потреби разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

8. Управління очолює начальник.

Начальник управління в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі призначається на посаду Начальником Головдержслужби за погодженням відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та звільняється з посади Начальником Головдержслужби.

(абзац другий пункту 8 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

Начальник управління має заступника, якого за його поданням призначає на посаду і звільняє з посади Начальник Головдержслужби.

(абзац третій пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

9. Начальник управління:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;

2) розподіляє обов'язки між працівниками управління, затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників;

(підпункт 2 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

3) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за діяльністю управління, вживає заходів до її удосконалення;

4) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

5) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;

6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про управління;

7) видає у межах своїх повноважень накази;

(пункт 9 доповнено підпунктом 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

8) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, вирішує питання дисциплінарної відповідальності працівників управління;

(пункт 9 доповнено підпунктом 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457)

9) представляє управління в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах та організаціях, засобах масової інформації.

(пункт 9 доповнено підпунктом 9 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 р. N 457
,
підпункт 9 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. N 786)

10. Управління утримується за рахунок державного бюджету.

11. Чисельність працівників, структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує Начальник Головдержслужби.

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

____________

Опрос