Идет загрузка документа (164 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы развития государственной службы на 2005 - 2010 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 08.06.2004 № 746
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 червня 2004 р. N 746

Київ

Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 вересня 2008 року N 776

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 травня 2020 року N 366)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Програму розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки (далі - Програма), що додається.

2. Головному управлінню державної служби і Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2005 року під час складання проекту Державного бюджету України кошти, необхідні для виконання Програми.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на Головне управління державної служби.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 19

 

ПРОГРАМА
розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки

I. Загальна частина

Державна служба є складовою державного управління, спрямованою на задоволення потреб суспільства, забезпечення захисту основних прав і свобод людини і громадянина, послідовного і сталого розвитку країни та поступового входження її до європейської спільноти.

Метою цієї Програми, що розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, положень Послання Президента України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки", Указу Президента України від 5 березня 2004 р. N 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу", є визначення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності органів державної влади, інших державних органів (далі - державні органи) та досягнення європейських стандартів рівня життя громадян України.

Програма передбачає спрямування зусиль державних органів на розвиток професійної, ефективної та прозорої державної служби в Україні.

II. Цілі та основні завдання Програми

З урахуванням потреби в гармонізації системи державної служби Програма передбачає такі цілі та завдання:

підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави. Для цього необхідно:

- визначити та запровадити стандарти професійної діяльності державних службовців на засадах стратегічного планування діяльності державних органів з орієнтацією на надання державних послуг (далі - послуги);

- забезпечити моніторинг ефективності діяльності державних органів та їх посадових осіб щодо реалізації стратегічних документів і надання послуг;

- удосконалити систему добору кадрів на державну службу для визначення найбільш кваліфікованих фахівців з питань економічної, підприємницької, фінансової, банківської та інших видів діяльності, обізнаних із сучасними управлінськими технологіями, та здібних випускників вищих навчальних закладів;

- удосконалити систему оплати праці державних службовців на засадах забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці та заохочення державних службовців за результативну, сумлінну роботу;

- забезпечення прозорості державної служби, високого рівня відповідальності та звітності за підготовку і виконання управлінських рішень, надання послуг шляхом:

- створення прозорої системи управління персоналом державної служби;

- посилення відповідальності державних службовців за результати своєї діяльності;

- запровадження прозорої процедури просування по службі на підставі професійних досягнень;

- створення системи управління якістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 

(розділ II доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим)

адаптація інституту державної служби до європейських стандартів з урахуванням національних особливостей шляхом забезпечення:

- комплексного розвитку законодавства про державну службу як професійного засобу виконання завдань і функцій держави; системного визначення видів державної служби; удосконалення законодавства з питань проходження державної служби; 

- політичної нейтральності державних службовців у процесі виконання своїх професійних обов'язків, посилення їх правової та соціальної захищеності;

- стимулювання професійного зростання та високих результатів діяльності державних службовців на засадах рівності оплати за однакові обсяг, інтенсивність роботи і рівень відповідальності;

- удосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням подальшої професіоналізації державної служби, засад організації навчання державних службовців в країнах - членах ЄС;

- інституціонального розвитку державних органів.

(розділ II доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

III. Державна служба і громадянське суспільство

Подальший розвиток державної служби здійснюватиметься на таких принципах і засадах взаємодії системи державної служби та громадянського суспільства:

законність і правова регламентація діяльності державних органів та державних службовців, запобігання проявам суб'єктивізму і недопущення порушень установленого порядку прийняття рішень і надання послуг;

дотримання державними службовцями вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства, етичних норм і правил поведінки, належне виконання посадових обов'язків;

демократизація та прозорість системи державної служби;

професіоналізм у підготовці управлінських рішень і наданні послуг;

прозорість процедури прийняття державними органами рішень, забезпечення участі громадян у процесі їх підготовки;

об'єктивність інформування громадян України про діяльність державних органів і державних службовців;

захищеність державних службовців від втручання в їх діяльність;

заміщення посад державної служби професійно підготовленими, висококваліфікованими фахівцями;

оприлюднення через засоби масової інформації відомостей про доходи, отримані протягом року державними службовцями, які займають посади I - II категорій;

створення умов для запобігання виникненню обставин, що сприяють проявам корупції і зловживанням на державній службі;

забезпечення збереження конфіденційної інформації, отриманої під час виконання державними службовцями посадових обов'язків.

IV. Підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави

Заходи, спрямовані на підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави, здійснюватимуться з урахуванням результатів комплексного систематичного аналізу діяльності державних органів та їх апарату. Такий аналіз започатковується з 2005 року і включатиме функціональне обстеження та дослідження щодо:

повноважень, завдань і функцій державного органу та його апарату, а також процедури підготовки, затвердження та виконання програми його діяльності з урахуванням визначених для цього ресурсів;

функціональної та організаційної структури державного органу відповідно до цілей його діяльності;

ресурсного, інформаційного та кадрового забезпечення для реалізації цілей діяльності державного органу;

запровадження починаючи з 2007 року стратегічного планування діяльності державних органів та їх апарату, державних службовців;

доцільності надання певних послуг конкретними державними органами;

відповідності системи державного управління в Україні базовим показникам SIGMA;

(розділ IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять третій вважати
 відповідно абзацами восьмим - тридцять четвертим)

проведення громадської оцінки результатів діяльності державного органу шляхом залучення спеціально підготовлених експертів та опитування громадян для визначення рівня задоволення їх потреб у послугах.

Надання послуг державними службовцями стане складовою їх професійної діяльності, що потребуватиме здійснення починаючи з 2006 року таких заходів:

визначення груп споживачів послуг і складення переліків послуг, які їм надаються;

установлення порядку і регламенту надання послуг, визначення критеріїв оцінки їх якості, міри відповідальності державних службовців;

заохочення державних службовців за досягнення ними високих результатів у роботі;

вивчення доцільності передачі права надання окремих послуг бюджетним установам та організаціям.

Для проведення оцінки якості надання послуг державними органами та їх апаратом, забезпечення виконання функцій держави з урахуванням громадської думки необхідно започаткувати з 2008 року дієвий моніторинг ефективності надання послуг (далі - моніторинг), який включатиме:

(абзац чотирнадцятий розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

абзац п'ятнадцятий розділу IV виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

вивчення результатів щорічної оцінки діяльності державних службовців;

проведення щорічного конкурсу "Приязна адміністрація";

(абзац сімнадцятий розділу IV у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

періодичне проведення "гарячої лінії" з метою визначення проблем, які виникають у процесі надання послуг;

проведення громадських слухань.

Результати моніторингу використовуються для:

удосконалення функціональної та організаційної структури державних органів, їх діяльності;

забезпечення оперативного управління з урахуванням відхилень від прогнозованих показників діяльності;

підготовки пропозицій щодо посилення відповідальності державних службовців за результати діяльності державного органу;

удосконалення методології планування професійної діяльності на основі результату, кількісні і якісні показники якого визначають ступінь його досягнення.

Для організації моніторингу необхідно забезпечити:

(абзац двадцять п'ятий розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

надання центральному органу виконавчої влади з питань державної служби та його територіальним органам повноваження на проведення аналізу результатів діяльності державних службовців з подальшою підготовкою пропозицій щодо її вдосконалення;

здійснення нагляду за дотриманням професійної етики поведінки державних службовців.

Стандарти надання послуг повинні бути науково обґрунтовані, а їх запровадження та удосконалення здійснюватиметься з урахуванням результатів соціологічних досліджень.

З метою забезпечення ефективності роботи державних службовців необхідно створити умови для досягнення конкурентоспроможності державної служби на ринку праці, що передбачає:

встановлення рівня оплати праці, що стимулюватиме залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців і запобігатиме відпливу професіоналів, а також сприятиме сумлінній, високопродуктивній праці (виходячи з реальних можливостей державного бюджету);

збільшення в 2 рази посадових окладів державних службовців порівняно з тими, що встановлені на момент прийняття цієї Програми;

законодавче закріплення з урахуванням досвіду країн - членів ЄС превалюючої частки посадового окладу державного службовця у його заробітній платі;

(абзац тридцять другий розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

наближення розміру заробітної плати державного службовця найнижчої категорії посад до не менш як трикратного розміру прожиткового мінімуму, що визначається щороку Верховною Радою України, та забезпечення оптимального співвідношення між розмірами посадових окладів державних службовців;

(абзац тридцять третій розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

стимулювання праці державних службовців за результатами її щорічної оцінки.

V. Прозорість і відповідальність у сфері державної служби

Державна служба як інструмент реалізації державної політики в демократичній державі повинна стати прозорою для громадського контролю та відповідальною перед державою.

Прозорість державної служби та діяльності державних службовців законодавчо врегульовується та передбачає розроблення відповідних механізмів і технологій. З цією метою необхідно протягом 2008 - 2010 років визначити правові основи щодо:

(абзац другий розділу V із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

об'єктивного та вичерпного інформування громадськості про діяльність державних органів та їх апарату;

створення умов для взаємодії між державними органами та громадськістю;

залучення широких верств населення до обговорення та оцінки програм діяльності державних органів;

запровадження процедури публічної звітності державних органів та їх керівників;

організації відкритого доступу до архівних матеріалів державних органів.

Для забезпечення належного рівня відповідальності доцільно створити починаючи з 2007 року єдину систему планування, оцінювання та заохочення державних службовців, що передбачає:

встановлення відповідальності державних службовців за результати їх діяльності;

встановлення кількісних і якісних показників для визначення ступеня досягнення результату діяльності кожного державного органу і встановлення відповідності між ними та результатами роботи державного службовця;

удосконалення порядку проведення щорічної оцінки діяльності державних службовців на основі впровадження методики врахування результатів їх роботи для оцінки роботи державного органу в цілому;

встановлення прозорого механізму заохочення державних службовців за досягнення визначених планових показників діяльності та їх перевищення;

проведення щорічного конкурсу "Кращий державний службовець";

(розділ V доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати
 відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим)

розроблення засобів організаційно-методичного забезпечення впровадження зазначеної системи в державних органах.

Посиленню відповідальності державних службовців сприятиме:

спрямованість діяльності кожного державного органу на поліпшення добробуту населення, розвиток суспільства, збереження навколишнього природного середовища;

звітування державних органів та їх керівників про результати діяльності;

порівняльний аналіз результатів діяльності державних органів;

оприлюднення інформації про відповідальність державних органів та інших надавачів послуг;

встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення правил поведінки державних службовців;

вдосконалення законодавчого врегулювання процедури притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

(абзац двадцять перший розділу V у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

VI. Розвиток нормативно-правового забезпечення функціонування системи державної служби

Нормативно-правова база функціонування системи державної служби покликана забезпечити цілісність законодавства з питань виконання завдань і функцій держави в системі державного управління.

Розвиток законодавства з питань державної служби повинен здійснюватися відповідно до Конституції України, законів, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, стандартів Європейського Союзу щодо організації та функціонування державної служби, національних особливостей державного устрою.

З метою законодавчого та нормативно-правового врегулювання питань організації державної служби необхідно забезпечити починаючи з 2005 року: 

розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань визначення принципів та особливостей організації державної служби і системи державних органів відповідно до європейських стандартів, у тому числі запобігання вчиненню корупційних дій;

(абзац четвертий розділу VI у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

нормативно-правове врегулювання статусу державного службовця з урахуванням виду державної служби та відповідного механізму проходження державної служби, визначення основ професійної етики поведінки державного службовця та відповідальності за її порушення.

Розроблення проектів актів законодавства з питань державної служби повинне здійснюватися згідно з вимогами до ефективності державного управління, що передбачає уточнення правового статусу інституту державної служби. В зазначених проектах актів необхідно:

визначити перелік осіб, які підпадають під дію законодавства з питань державної служби та мають статус державних службовців;

визначити критерії класифікації посад державних службовців відповідно до змісту і характеру роботи, міри відповідальності та контролю за її виконання;

удосконалити, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до законодавства, порядок призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців;

(абзац дев'ятий розділу VI у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

визначити основи надання послуг, місце і роль в цьому процесі державної служби та державних службовців;

визначити як функції державної служби надання рекомендацій і порад з питань формування державної політики та її реалізації, провадження адміністративних дій, надання послуг фізичним та юридичним особам;

визначити механізм забезпечення політичної незалежності і стабільності державної служби.

Розроблення нормативно-правового забезпечення функціонування системи державної служби повинне бути завершено у 2010 році.

(абзац тринадцятий розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

Розвиток інституту державної служби передбачає визначення і забезпечення дотримання стандартів професійної діяльності, що потребує:

(абзац чотирнадцятий розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

розроблення та прийняття ряду нормативно-правових актів, які б визначали перелік, порядок та регламент надання послуг для кожного державного органу;

запровадження відповідальності державних службовців за дотримання стандартів та юрисдикційних основ захисту виконання державними службовцями своїх повноважень.

Гармонізація системи державної служби із стандартами ЄС потребує уточнення статусу державних службовців, особливості якого пов'язуються із запровадженням процедури надання послуг. Для цього необхідно передбачити нормативно-правове врегулювання прав і обов'язків державних службовців щодо:

надання послуг фізичним і юридичним особам;

розроблення рекомендацій і порад з питань формування і реалізації державної політики, управлінських рішень та їх виконання;

дотримання норм, правил в межах посадових повноважень в процесі їх виконання.

Уточнення статусу державних службовців обумовлює законодавче визначення вимог до кандидатів на зайняття посад державних службовців різних категорій, удосконалення процедури прийняття та просування по службі.

Підвищення вимог до державних службовців супроводжуватиметься здійсненням заходів щодо їх соціальної захищеності, зокрема з удосконалення їх матеріального заохочення.

Прийняті нормативно-правові акти повинні забезпечити починаючи з 2007 року:

перехід до демократичної системи просування по службі державних службовців;

просування по службі державного службовця відповідно до його професійних досягнень і професійної підготовки;

визначення основ формування, розвитку і функціонування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування;

визначення основ управління системою державної служби та професійного навчання;

запобігання виникненню законодавчих колізій, що створюють можливості для корупційних дій та інших зловживань на державній службі.

(розділ VI доповнено новим абзацом двадцять сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзац двадцять восьмий
 вважати абзацом двадцять дев'ятим)

На основі нормативно-правових актів з питань державної служби необхідно прийняти Кодекс державної служби України, який в частині делегованих повноважень регулюватиме питання служби в органах місцевого самоврядування.

VII. Раціоналізація системи управління державною службою

Ефективне управління державною службою передбачає удосконалення законодавства щодо проведення єдиної політики у сфері державної служби. З метою раціоналізації системи управління державною службою слід забезпечити починаючи з 2005 року:

проведення моніторингу ефективності діяльності державних органів та їх посадових осіб на основі систематичного комплексного аналізу результатів їх діяльності;

запровадження механізму аналізу звернень громадян з питань ефективності функціонування апарату державних органів, посилення протидії проявам корупції, бюрократизму і корпоративності;

удосконалення аналітико-прогностичної, інформаційної та координаційної діяльності у сфері державної служби шляхом формування відповідного інституціонального забезпечення на центральному і місцевому рівні в частині реалізації прямого управління державною службою.

Раціоналізація системи управління державною службою передбачає, в першу чергу, створення інституціональної спроможності державних органів здійснювати комплекс заходів, спрямованих на адаптацію державної служби України до стандартів ЄС, зокрема:

(розділ VII доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

використання таких інструментів інституціонального розвитку Європейської Комісії, як Twinning і TAIEX, які є необхідними для адаптації законодавства України до законодавства ЄС та встановлення робочих зв'язків між державними службовцями України та країн ЄС;

(розділ VII доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

створення, забезпечення функціонування і розвиток мережі груп аналізу політики в усіх державних органах як інституціональної основи для координації процесу формування державної політики;

(розділ VII доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

ініціювання, підготовку та реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів інституціонального розвитку у сфері державної служби.

(розділ VII доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

Серед пріоритетних напрямів раціоналізації управління державною службою належне місце повинне зайняти врегулювання процедурних питань проходження державної служби, зокрема в частині:

добору кадрів із застосуванням механізму ротації, прозорості просування по службі на основі використання інституту кадрового резерву, впровадження процедури тестування при проведенні іспитів у процесі конкурсу на зайняття посад державних службовців;

впровадження механізму попереднього відбору для включення до резерву на посади державних службовців із залученням центрів оцінювання персоналу, що утворюються в системі управління державною службою;

абзац дванадцятий розділу VII виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

адаптації молодих державних службовців, планування їх кар'єри, розв'язання соціальних проблем;

відбору державних службовців з урахуванням рівня професійної компетентності та забезпеченням публічного, прозорого і справедливого оцінювання кандидатів на зайняття посад усіх рівнів.

(розділ VII доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

Одним із шляхів раціоналізації системи управління державної служби є стандартизація діяльності органу виконавчої влади, зокрема визначення єдиних стандартів і процедур його діяльності, розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2001, що дасть змогу забезпечити належну якість надання державних послуг та їх адресність.

(розділ VII доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

VIII. Професіоналізація державної служби

Пріоритетним напрямом кадрової політики є створення дієвого механізму підготовки та залучення до роботи на державній службі висококваліфікованих фахівців, забезпечення конкурентоспроможності державної служби на ринку праці.

Професіоналізація державної служби передбачає:

створення умов для залучення кваліфікованої молоді на державну службу з перспективою подальшого професійного зростання;

(абзац третій розділу VIII у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

цільову підготовку починаючи з 2005 року висококваліфікованих фахівців державного управління, в тому числі з міжнародного права, світової та європейської інтеграції;

оновлення змісту і державних стандартів професійного навчання, що відповідає перспективам розвитку державного управління та державної служби, держави і суспільства в цілому;

створення ефективної системи формування та розподілу починаючи з 2006 року державного замовлення на підготовку державних службовців в галузі знань "Державне управління";

(абзац шостий розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

збільшення обсягів державного замовлення на професійне навчання державних службовців з урахуванням спеціалізацій, зокрема з аналізу політики, управління трансформаційними процесами;

проведення починаючи з 2006 року незалежної оцінки рівня фахової підготовленості та ділових якостей кандидатів на посади державних службовців та державних службовців при просуванні по службі;

проведення ліцензування та акредитації закладів для професійного навчання державних службовців із залученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби;

(абзац дев'ятий розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників системи професійного навчання державних службовців один раз на три роки;

поступовий перехід до безперервного навчання протягом періоду перебування на державній службі із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

удосконалення механізму вивчення потреб державних органів у професійному навчанні державних службовців з метою їх ефективного задоволення, а також здійснення подальшого планування таких потреб;

(розділ VIII доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

адаптацію програм професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до стандартів ЄС;

(розділ VIII доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

створення гнучкої системи організації тренінгового навчання державних службовців з метою набуття ними практичних навичок, необхідних для виконання службових обов'язків;

(розділ VIII доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

створення умов для періодичного стажування та навчання державних службовців у відповідних органах та установах інших держав, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

(розділ VIII доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

організацію та проведення спільних заходів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з метою розв'язання проблем державного управління та місцевого самоврядування, у тому числі із залученням молоді.

(розділ VIII доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати
 відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять шостим)

У контексті адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів ЄС необхідно актуалізувати зміст навчання шляхом введення починаючи з 2005 року до програми професійної підготовки таких модулів:

право та інституції ЄС;

загальна міжнародна політика і політика безпеки;

європейська економічна інтеграція з акцентом на розвиток внутрішнього ринку;

законодавство ЄС та держав - членів ЄС;

правове регулювання відносин України з ЄС;

(розділ VIII доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

інформаційна політика ЄС та європейська модель налагодження зв'язків державних структур з громадськістю;

(розділ VIII доповнено новим абзацом двадцять третім згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776,
у зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять шостий
 вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим)

комунікативні навички і основи ведення переговорів.

Під час прийому на державну службу та просування по службі слід враховувати:

результати професійного навчання;

володіння кандидатом на посаду державного службовця принаймні однією з офіційних мов ЄС;

наявність у кандидата на посаду державного службовця таких якостей, як ініціативність, спроможність до творчості, новаторства.

Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинне здійснюватися з урахуванням європейських стандартів з метою створення ефективної системи підготовки висококваліфікованих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

(розділ VIII доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

IX. Застосування інформаційних технологій в системі державної служби

Функціонування системи державної служби передбачає широке застосування інформаційних комп'ютерних технологій, що сприятимуть підвищенню ефективності діяльності державних службовців, зміні її характеру, посиливши аналітичну складову в процесі прийняття рішень.

Для цього необхідно здійснити такі заходи:

розширити спектр доступної для аналізу інформації, зокрема стосовно вакантних посад державних службовців, результатів контролю за дотриманням порядку проходження державної служби, державної статистичної звітності з питань державної служби, відомостей про кандидатури для роботи на посадах державних службовців;

забезпечити функціонування інформаційної системи з питань професійного навчання, добору кадрів і обліку проходження служби державними службовцями;

забезпечити можливість проведення регулярного обміну досвідом між державними службовцями та обговорення актуальних проблем державного управління, місцевого самоврядування, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

забезпечити відкритість і прозорість державної служби.

Технологічною основою для застосування засобів інформатизації в системі державної служби повинна бути інформаційна мережа системи управління державною службою, побудована на базі Спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи (СІТС) органів виконавчої влади.

Інформаційні технології повинні забезпечити управління розподіленими базами даних і централізовану актуалізацію засобів їх супроводження, сумісність з інформаційною системою "Електронний Уряд".

Забезпечення функціонування інформаційної мережі здійснюється в результаті створення таких наскрізних програмно-технологічних комплексів:

управління персоналом державної служби, який починаючи з 2005 року повинен включати засоби:

- обліку відомостей про державних службовців, у тому числі засоби інформаційного обміну і віддаленої актуалізації баз даних;

- аналізу резерву та процесів просування по службі державних службовців;

- віддаленого тестування та оцінки персоналу;

- ведення інтегрованої бази щодо кількісного і якісного складу державних службовців та аналізу показників кадрового потенціалу державного управління на його відповідність професійно-кваліфікаційним характеристикам посад в державних органах;

моніторингу діяльності органів державної влади, який з 2006 року повинен включати засоби:

- обліку документів і контролю їх виконання;

- оцінки соціологічних досліджень з питань діяльності державних органів;

- аналізу електронних публікацій, звернень громадян щодо ефективності діяльності державних органів, надання ними послуг фізичним та юридичним особам;

інформаційного забезпечення функціонування системи державної служби, який починаючи з 2005 року повинен реалізувати технології:

- супроводження класифікаторів і реєстрів системи державної служби;

- підготовки та рубрикації інформаційних матеріалів, включаючи засоби ведення довідкової бази даних з питань державної служби та її кадрового забезпечення;

- дистанційного інформування та надання консультацій державним службовцям з використанням технологій мережі Інтернет; 

дистанційного професійного навчання державних службовців, у межах якого повинні бути створені:

(абзац двадцять третій розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

- регіональні вузли навчальної мережі з технологією підготовки і підтримки дистанційних навчальних курсів;

- засоби автоматизації управління системою професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;

- засоби забезпечення функціонування дистанційного навчання державних службовців з використанням телекомунікаційної мережі та локальних автоматизованих навчальних систем;

- довідкова підсистема з питань змісту та рекомендацій щодо професіоналізації державної служби;

телекомунікаційної мережі інфраструктури управління державною службою. У рамках програмно-технологічного комплексу необхідно створити:

(абзац двадцять восьмий розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

- вузол інформаційної мережі в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань державної служби з технологічними засобами підтримки і ведення баз даних загального користування;

(абзац двадцять дев'ятий розділу IX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

- засоби забезпечення обміну інформацією між центральним і місцевим рівнями системи управління державною службою на базі СІТС;

- засоби безпеки експлуатації інформаційної мережі та програмно-технологічних комплексів;

- єдину базу даних про вакантні посади державних службовців усіх державних органів, які розміщувати на офіційних веб-сайтах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та інших державних органів. 

(розділ IX доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

IX1. Очікувані результати та ефективність Програми

У результаті виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, буде забезпечено:

формування ефективного інституту державної служби, який базуватиметься на принципах стабільності, професіоналізму, політичної неупередженості та відповідатиме європейським стандартам;

прийняття нового законодавства про державну службу з урахуванням стандартів ЄС;

удосконалення структури державних органів з метою забезпечення ефективного надання державних послуг;

підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок державних службовців відповідно до європейських стандартів;

формування інституціональної спроможності системи державної служби з метою її наближення до стандартів ЄС;

запровадження у системі державних органів електронного урядування;

створення ефективного механізму запобігання проявам корупції на державній службі.

Результати виконання завдань і заходів Програми відображаються в заключному аналітичному звіті про її виконання.

(Програму доповнено розділом IX1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

X. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до орієнтовного обсягу, зазначеного у додатку.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми визначається щороку виходячи з обсягів видатків, передбачених з цією метою у Державному бюджеті України на відповідний рік.

(розділ X у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
розвитку державної служби на 2008 - 2010 роки

Найменування завдання 

Найменування показника 

Значення показника 

Найменування заходу 

Головний розпорядник бюджетних коштів 

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) 

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень 

У тому числі за роками 

усього 

за роками 

2008 

2009 

2010 

2008 

2009 

2010 

Підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави 

1. Удосконалення системи та структури органів виконавчої влади 

кількість проектів нормативно-правових
актів 

  

  

розроблення проекту Концепції удосконалення системи та структури органів виконавчої влади 

Головдержслужба 

державний бюджет 

300 

300 

  

  

кількість реєстрів державних функцій 

  

  

формування реєстрів державних функцій та послуг за результатами горизонтального функціонального обстеження органів виконавчої влади 

- " - 

- " - 

850 

850 

  

  

оновлення реєстрів державних функцій 

  

запровадження механізму постійного оновлення реєстрів державних функцій та послуг 

- " - 

- " - 

1200 

  

600 

600 

кількість конкурсів 

  

проведення щорічного конкурсу "Приязна адміністрація" 

- " - 

- " - 

1600 

  

750 

850 

2. Посилення в влади інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до законодавства ЄС (acquis communautaire) 

кількість проектів Twinning 

30 

10 

10 

10 

застосування інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX і SIGMA та забезпечення діяльності Адміністративного офісу програми Twinning 

- " - 

державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

4600 

1200 

1600 

1800 

кількість заходів TAIEX  

75 

25 

25 

25 

чисельність учасників заходів TAIEX  

1800 

600 

600 

600 

кількість заходів, проведених за участю експертів SIGMA 

12 

частка центральних органів виконавчої влади, в яких здійснюються заходи, відсотків 

90 

40 

60 

90 

забезпечення адаптації державної служби до стандартів ЄС 

Головдержслужба 

державний бюджет 

11550 

3550 

3750 

4250 

кількість документів з питань державної політики 

42 

15 

20 

забезпечення інституціоналізацїї та розвитку мережі груп аналізу політики в системі центральних органів виконавчої влади 

- " - 

- " - 

6753 

1253 

2600 

2900 

3. Організація наукових досліджень і прикладних розробок у сфері державної служби та з питань її адаптації до стандартів ЄС 

кількість академічних видань 

дослідження історії державної служби в Україні 

- " - 

- " - 

1500,5 

700,5 

800 

  

кількість реалізованих пілотних проектів 

  

розроблення механізму оцінювання професійних, ділових і моральних якостей кандидатів на посади державних службовців 

- " - 

- " - 

2850 

  

1400 

1450 

кількість прикладних розробок 

  

удосконалення механізму та процедури публічного адміністрування відповідно до стандартів ЄС 

- " - 

- " - 

3800 

  

1700 

2100 

4. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління 

кількість міжнародних заходів 

45 

10 

15 

20 

виконання планів співробітництва і проведення спільних заходів у рамках міжурядових та міжвідомчих договорів про співробітництво у сфері державної служби, з питань державного управління та адміністративної реформи 

- " - 

державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

1500 

300 

460 

740 

кількість заходів, проведених міжнародними організаціями за участю України 

11 

посилення ролі України у міжнародних організаціях, що беруть участь у вирішенні питань державного управління та державної служби (насамперед в Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейському інституті державного управління, Організації Чорноморського економічного співробітництва), з урахуванням сплати членських внесків 

Головдержслужба 

державний бюджет 

2200 

400 

800 

1000 

кількість організаційних заходів 

12 

здійснення заходів щодо залучення іноземних партнерів з метою проведення в Україні у 2017 році Глобального форуму ООН з питань державного управління 

- " - 

- " - 

250 

  

100 

150 

кількість інвестиційних проектів 

  

  

забезпечення підготовки спільного із Світовим банком інвестиційного проекту "Інституціональний розвиток та модернізація державної служби" 

- " - 

державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

7000 

  

  

7000 

Прозорість і відповідальність у сфері державної служби 

5. Запобігання проявам корупції на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування 

кількість державних службовців, що підвищили кваліфікацію, тисяч 

2,1 

0,6 

1,5 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією відповідно до рекомендацій GRECO 

Головдержслужба 

державний бюджет 

2800 

500 

900 

1400 

6. Інформування громадськості з питань функціонування та розвитку державної служби 

кількість інформаційних заходів 

28 

10 

15 

проведення інформаційно-рекламної соціальної кампанії, запровадження тематичної рубрики в друкованих засобах масової інформації, створення теле- та радіопередач, спрямованих на популяризацію серед населення, зокрема молоді, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, поширення інформації щодо протидії корупції, правове виховання громадян та роз'яснення актів законодавства 

- " - 

- " - 

3900 

1100 

1400 

1400 

кількість друкованих видань 

36 

12 

12 

12 

забезпечення випуску друкованих видань з питань функціонування та розвитку державної служби 

- " - 

- " - 

2100 

700 

700 

700 

Розвиток нормативно-правового забезпечення функціонування системи державної служби 

7. Розроблення нового законодавства з питань державної служби та підготовка до його впровадження 

кількість нормативно-
правових актів 

26 

  

26 

  

розроблення проектів нормативно-правових актів:

необхідних для виконання Закону України "Про державну службу" (нова редакція) 

Головдержслужба 

технічна допомога Уряду Королівства Данія 

  

  

  

  

- " - 

  

  

з питань дисциплінарної відповідальності державних службовців 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

- " - 

  

  

з питань врегулювання конфлікту інтересів 

- " - 

державний бюджет 

  

  

  

  

- " - 

30 

18 

з питань удосконалення регулювання державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" 

- " - 

- " - 

600 

100 

140 

360 

Раціоналізація системи управління державною службою 

8. Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби 

кількість реалізованих пілотних проектів 

  

запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби стосовно добору та вступу на державну службу, її проходження, оцінювання результатів діяльності державних службовців 

- " - 

технічна допомога Уряду Канади 

  

  

  

  

кількість моделей 

  

  

розроблення нової моделі класифікації посад державних службовців 

Головдержслужба 

технічна допомога Уряду Канади 

  

  

  

  

- " - 

  

  

розроблення моделі оплати праці з урахуванням результатів порівняльних досліджень 

- " - 

- " - 

  

  

  

  

кількість нормативно-правових актів 

  

  

розроблення проекту Державної цільової програми реформування державної служби на 2011 - 2015 роки 

- " - 

державний бюджет 

700 

  

400 

300 

кількість ярмарків 

108 

  

54 

54 

організація регіональних ярмарків вакантних посад державних службовців, насамперед з метою залучення молоді до державної служби 

- " - 

- " - 

2200 

  

1100 

1100 

Професіоналізація державної служби 

9. Формування нової інституціональної спроможності для професійного навчання державних службовців та розвитку вищого корпусу державної служби 

кількість заходів 

50 

  

20 

30 

створення, розвиток та забезпечення діяльності школи вищого корпусу державної служби, зокрема підготовка та виконання тренінгових програм у сфері державної служби, державного управління і європейської інтеграції для державних службовців, що займають посади I - II категорії 

- " - 

державний бюджет, технічна допомога Уряду Ірландії 

9000 

  

4000 

5000 

кількість центрів, у яких запроваджено нову модель роботи 

23 

  

15 

модернізація центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

Головдержслужба 

державний бюджет 

9200 

  

3300 

5900 

кількість вищих навчальних закладів - учасників реалізації пілотного проекту 

12 

  

удосконалення системи підготовки у галузі знань "Державне управління" 

- " - 

- " - 

3400 

  

1500 

1900 

кількість конкурсів 

  

проведення щорічного конкурсу "Кращий державний службовець" 

- " - 

- " - 

1900 

  

900 

1000 

кількість державних службовців, зокрема, з числа молоді, що пройшли навчання (стажування) 

300 

  

120 

180 

направлення на навчання (стажування) за кордоном державних службовців, передусім з числа молоді 

- " - 

державний бюджет, міжнародна технічна допомога 

12800 

  

5100 

7700 

кількість випускників, тисяч 

підготовка фахівців у галузі знань "Державне управління" 

- " - 

державний бюджет 

91500 

29500 

31000 

31000 

кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, тисяч 

15 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що займають посади I - IV категорії 

- " - 

- " - 

11400 

3400 

4000 

4000 

Застосування інформаційних технологій в системі державної служби 

10. Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби 

кількість державних органів, в яких впроваджено телекомунікаційну IP-мережу (центральних; територіальних органів) 

5; 27 

1; 5 

1; 8 

3; 14 

створення телекомунікаційної IP-інфраструктури державної служби для забезпечення сучасними програмно-технічними засобами взаємодії державних службовців та обміну даними інформаційно-аналітичних систем 

Головдержслужба 

державний бюджет 

7710,5 

940 

3363,2 

3407,3 

кількість державних органів, підключених до центру обміну документами системи інтегрованого електронного документообігу 

  

впровадження в органах виконавчої влади інтегрованого електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису на базі спеціальної інформаційно-
телекомунікаційної системи 

- " - 

- " - 

1810 

510 

600 

700 

наповнення бази даних кадрового обліку, відсотків 

90 

80 

85 

90 

розвиток системи автоматизованого кадрового обліку та накопичення в системі "Картка" даних про державних службовців 

- " - 

- " - 

604 

271,2 

252,8 

80 

наповнення національної бази електронних особових справ, відсотків 

20 

  

  

20 

створення національної бази електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, системи обліку та заміщення вакантних посад державних службовців 

- " - 

- " - 

33600 

3000 

13600 

17000 

місце офіційного веб-сайту Головдержслужби у рейтингу інформаційних ресурсів державних органів 

  

14 

12 

10 

модернізація інформаційних ресурсів офіційного веб-сайту Головдержслужби з урахуванням розвитку веб-ресурсів територіальних органів для надання інформаційних послуг 

Головдержслужба 

державний бюджет 

1500 

160 

800 

540 

кількість автоматизованих робочих місць, підключених до інформаційно-аналітичної системи забезпечення прийняття рішень Головдержслужби 

62 

  

14 

48 

створення у Головдержслужбі інформаційно-аналітичної системи забезпечення прийняття рішень 

- " - 

- " - 

3000 

  

1100 

1900 

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2008 р. N 776)

____________

Опрос