Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора о разработке проекта землеустройства по отводу земельного участка

КМ Украины
Постановление КМ от 04.03.2004 № 266
действует с 04.03.2004

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. N 266

Київ

Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Відповідно до частини другої статті 123 Земельного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

_______________
(місце укладення) 

N ___ 

___ ____________ 200_ р. 

Замовник (уповноважена ним особа) ______________________________
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_______________________________________________, з одного боку, та
                        найменування юридичної особи)
виконавець ____________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
_____________________________________________________, з другого,
уклали цей договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується виконати з дотриманням вимог законодавства проектно-вишукувальні роботи (далі - роботи) з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - проект), а замовник - прийняти та оплатити виконані роботи.

1.2. Технічні, економічні та інші вимоги до проекту викладені у завданні на виконання робіт, що є невід'ємною частиною договору (додаток 1).

1.3. Етапи та строки виконання робіт визначаються погодженим сторонами календарним планом виконання робіт (додаток 2).

1.4. Отриманий внаслідок виконання цього договору проект є власністю замовника.

2. Вартість робіт і порядок її обчислення

2.1. Загальна вартість робіт за цим договором становить ______________
                                                                                                                     (сума цифрами і словами) 
гривень, у тому числі ПДВ _____________ гривень.
                                                     (сума цифрами і словами) 

Загальна вартість робіт визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт (додаток 3), що складається на підставі погодженого сторонами кошторису на виконання робіт (додаток 4).

2.2. Замовник у ___ денний строк починаючи з дня підписання договору зобов'язується здійснити авансовий платіж виконавцю у розмірі
________________________________ гривень.
                    (сума цифрами і словами) 

2.3. Замовник протягом ___ банківських днів з дня отримання ним проекту та підписання акта приймання-передачі робіт зобов'язується здійснити повну оплату виконавцю робіт згідно з пунктом 2.1 договору.

3. Порядок приймання і передачі робіт

3.1. Приймання виконаних робіт за цим договором оформляється актом приймання-передачі робіт (далі - акт).

3.2. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом ____ банківських днів з дня одержання проекту.

3.3. У разі відмови від підписання акта замовник складає протягом _____ днів з моменту отримання акта і проекту мотивований протокол розбіжностей.

4. Строк виконання робіт

4.1. Початок робіт - ___ ____________ 200_ року, їх закінчення - ___ ____________ 200_ року.

4.2. Виконавець має право виконати роботи достроково. Оплата у цьому разі проводиться у погоджений сторонами строк.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.

5.2. За порушення строків, визначених календарним планом виконання робіт, або за несвоєчасну оплату виконаних робіт виконавець/замовник сплачує
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5.3. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

6. Припинення дії договору

6.1. Умовами припинення (розірвання) договору є: __________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі спори, пов'язані з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін.

У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства.

8. Конфіденційність договору

8.1. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання робіт відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

9. Строк дії договору та інші умови

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

9.2. Зміни у договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього договору.

9.3. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього договору укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

9.5. Договір складено у ____________ примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10. Додаткові умови
(заповнюється у разі необхідності)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Реквізити сторін

Замовник

______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
______________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
______________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
______________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
______________________________
      реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

______________________________
                           (індекс, область,
______________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер _______
                                                 (фізичної особи)
Ідентифікаційний код _________
                                          (юридичної особи)  

Виконавець

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
_______________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
_______________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
_______________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
_______________________________
       реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

_______________________________
                                  (індекс, область,
_______________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)
Ідентифікаційний номер _______
                                                (фізичної особи)
Ідентифікаційний код __________
                                            (юридичної особи)
 

Підписи сторін 

Замовник
_____________________________
М. П. 

Виконавець
______________________________
М. П. 

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
____________________________________
       найменування юридичної особи)
________________________________
                              (посада)

___________  ________________________
      (підпис)             (ініціали та прізвище)

М. П.
___ ____________ 200_ р. 

ЗАВДАННЯ
на виконання робіт

Виконувана робота _____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Підставою для виконання роботи є ________________________________
______________________________________________________________
         (рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування)
від ___ ____________ 200_ р. N ___.

Характеристика об'єкта:

1) місце розташування __________________________________________
_____________________________________________________________;

2) форма власності _____________________________________________;
                                                            (державна, комунальна, приватна) 

3) цільове призначення _________________________________________.

Вихідні дані:

1) матеріали вибору місця розташування об'єкта;

2) розмір земельної ділянки ____ гектарів (кв. метрів);

3) викопіювання (фрагмент) з планово-картографічних матеріалів (генеральний план будівництва об'єкта, затверджена містобудівна документація, проект землеустрою тощо), державні будівельні норми, що обґрунтовують розмір земельної ділянки;

4) наявні обмеження;

5) земельні сервітути;

6) умови надання земельної ділянки _______________________________
                                                                                          (власність, постійне користування,
______________________________________________________________;
                                            оренда із зазначенням строку) 

7) інші матеріали (за наявності).

Документи і матеріали, що повинні бути представлені за результатами виконаних робіт ____________________________________________________

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ______________
______________________________________________________________ 
                                                                        (назва об'єкта) 

виготовляється у трьох примірниках (один - замовнику, другий - органу по земельних ресурсах, третій - Державному фонду документації із землеустрою).

Виконавець ____________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

_____________________________
(посада) 

___________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___ ____________ 200_ р.

 

Зразок

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
виконання робіт

Етап 

Строки виконання робіт 

Вартість робіт, гривень 

Підготовчі роботи 

  

  

Складення проекту 

  

  

Розгляд та затвердження проекту 

  

  

Усього  

  

  

Виконавець
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________
             найменування юридичної особи) 
______________________________
                           (посада) 

________  ______________________
    (підпис)            (ініціали  та прізвище)

М. П.

___ ____________ 200_ р.  

Замовник
_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________
           найменування юридичної особи)
_____________________________
                                  (посада) 

________  ______________________
    (підпис)            (ініціали  та прізвище)

М. П. 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни на виконання робіт

Виконавець ___________________________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

______________________________________________________________

Замовник _____________________________________________________
                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

______________________________________________________________
засвідчують, що сторонами досягнуто згоди про розмір договірної ціни в
сумі __________ гривень, у тому числі ПДВ __________ гривень.
    (цифрами і словами)                                                      (цифрами і словами)

Цей Протокол є підставою для взаємних розрахунків між виконавцем та замовником.

Виконавець
______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________
             найменування юридичної особи) 
______________________________
                           (посада) 

________  ______________________
    (підпис)            (ініціали  та прізвище)

М. П.

___ ____________ 200_ р.  

Замовник
_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________
           найменування юридичної особи)
_____________________________
                                  (посада) 

________  ______________________
    (підпис)            (ініціали  та прізвище)

М. П. 

___ ____________ 200_ р. 

 

Зразок

КОШТОРИС N ___
на виконання робіт

Найменування робіт ____________________________________________
______________________________________________________________

Виконавець ____________________________________________________
                                                   (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,   
______________________________________________________________
                                               найменування юридичної особи)

Замовник _____________________________________________________
                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________
                                 найменування юридичної особи) 

N
п/п 

Види робіт 

Номери частин, глав, таблиць, параграфів і пунктів, вказівок до розділу або глави відповідного збірника цін 

Розрахунок вартості робіт 

Вартість робіт, гривень 

Усього за кошторисом ____________________________________ гривень
                                                                          (сума словами) 

Виконавець 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________
(ініціали та прізвище) 

Кошторис склав  

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

_____________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

___ ____________ 200_ р.

____________

Опрос