Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора аренды земли

КМ Украины
Постановление КМ, Типовой договор от 03.03.2004 № 220
редакция действует с 30.07.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 березня 2004 р. N 220

Київ

Про затвердження Типового договору оренди землі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 грудня 2006 року N 1724
,
від 3 вересня 2008 року N 780
,
від 23 листопада 2016 року N 843
,
від 22 листопада 2017 року N 890
,
від 22 липня 2020 року N 650

Відповідно до статті 14 Закону України "Про оренду землі" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типовий договір оренди землі, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 197 "Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 168).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

_______________________________________ "___" ____________ 20_ р.
                                (місце укладення) 

Орендодавець (уповноважена ним особа) _________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________, з одного боку, та
                           найменування юридичної особи)
орендар _____________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
________________________________________, з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку
(земельні ділянки) _____________________________________________________________________
                                                                                                 (цільове призначення)
з кадастровим номером (кадастровими номерами) _________________________________________,
яка розташована (які розташовані) _____________________________________________________
                                                                                                                 (місцезнаходження)

Об'єкт оренди

2. В оренду передається (передаються) земельна ділянка (земельні ділянки) загальною площею ____,
у тому числі _________________________________________________________________ (гектарів)
                                                              (площа та якісні характеристики земель, зокрема меліорованих,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                за їх складом та видами угідь - рілля,
_____________________________________________________________________________________
                                                                    сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. На
земельній ділянці (земельних ділянках) розміщені об'єкти нерухомого майна
_____________________________________________________________________________________
                                           (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________, а також інші об'єкти інфраструктури
_____________________________________________________________________________________
                     (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів інфраструктури, у тому числі доріг,
_____________________________________________________________________________________
                                                       майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається (передаються) в оренду разом з ________________
                                                                                                                               (перелік,
___________________________________________________________
                    характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів) 

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення договору становить:
_______________________________________________________________________ ______ гривень;
                                                                   (кадастровий номер земельної ділянки)

_______________________________________________________________________ ______ гривень
                                                                  (кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в оренду, має (мають) такі недоліки,
 що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню: _________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні
відносини* _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________________ років (у разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк оренди не може бути меншим як сім років; у разі створення індустріального парку на землях державної чи комунальної власності земельна ділянка (земельні ділянки) надається (надаються) в оренду на строк не менш як 30 років; у разі передачі в оренду для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 10 років). 

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі

_____________________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: у грошовій формі - у гривнях із зазначенням _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за
_____________________________________________________________________________________
земельні ділянки державної або комунальної власності - із зазначенням відсотків
_____________________________________________________________________________________
суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
_____________________________________________________________________________________
в натуральній формі (для земельних ділянок приватної
_____________________________________________________________________________________
власності) - перелік, кількість або частка продукції, одержуваної
_____________________________________________________________________________________
із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови,
_____________________________________________________________________________________
порядок, строки поставки, при цьому розрахунок у натуральній формі повинен
_____________________________________________________________________________________
відповідати грошовому еквіваленту вартості товарів за ринковими
___________________________________________________________________________________.
цінами на дату внесення орендної плати)

10. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку (земельні ділянки) приватної власності
здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації.
__________________________
          (непотрібне закреслити) 

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься у такі строки:

1) за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, набуті в оренду за результатами земельних торгів:

за перший рік - не пізніше трьох банківських днів з дня укладення договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

2) за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, набуті в оренду без проведення земельних торгів:

за перший рік - у п'ятиденний строк після підписання договору оренди;

починаючи з наступного року - відповідно до Податкового кодексу України;

3) за земельні ділянки приватної власності, земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності у такі строки ________________________________________.

12. Передача продукції в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається _________________ у разі:
                                                                                                         (періодичність)
зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з вини орендаря, що підтверджено документами;

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;

в інших випадках, передбачених законом.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та/або комунальної власності, які передані в оренду за результатами земельних торгів, не може переглядатися у бік зменшення.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором:

у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної плати, встановленої цим договором;

стягується пеня у розмірі ________ відсотків несплаченої суми за кожний день прострочення.

Умови використання земельної ділянки (земельних ділянок)

15. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду для ________________________
                                                                                                                        (мета використання)
________________________________________________________________

16. Цільове призначення земельної ділянки (земельних ділянок) ___________________________
________________________________________________________________

17. Умови збереження стану об'єкта оренди** ________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Розділ виключено

Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку (земельні ділянки) у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193).

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок), проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі,
підлягають (не підлягають)
(непотрібне закреслити)
відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки (земельних ділянок) визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (земельних ділянок)

26. На орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки)
встановлено (не встановлено)
(непотрібне закреслити)
обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб
________________________________________________________________
                               (підстави встановлення обмежень (обтяжень)
________________________________________________________________

27. Передача в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін*

28. Права орендодавця: ___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

29. Обов'язки орендодавця***: _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

____________
Визначаються відповідно до Закону України "Про оренду землі".

30. Права орендаря: _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

31. Обов'язки орендаря****: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе
орендар (орендодавець).
               (непотрібне закреслити) 

Страхування об'єкта оренди

33. Згідно з цим договором об'єкт оренди
підлягає (не підлягає)
         (непотрібне закреслити) 
страхуванню на весь період дії цього договору.

34. Страхування об'єкта оренди здійснює
орендар (орендодавець).
      (непотрібне закреслити) 

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов'язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об'єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;

викупу земельної ділянки (земельних ділянок) для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), яке істотно перешкоджає її (їх) використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку
допускається (не допускається).
              (непотрібне закреслити)

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є***** _____
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря
є (не є)
(непотрібне закреслити)
підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку (орендовані земельні ділянки) у разі смерті фізичної особи - орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду
переходить (не переходить)
            (непотрібне закреслити)
до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку (ці земельні ділянки) разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Реквізити сторін

Орендодавець

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
______________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
_____________________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
_____________________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
_____________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________
(індекс, область,
_____________________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _______________
                      (фізичної особи)

Ідентифікаційний код _________________
          (юридичної особи) 

 

Орендар 

______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані
______________________________________
(серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної
_____________________________________
особи, що діє на підставі установчого документа (назва,
_____________________________________
ким і коли затверджений), відомості про державну
_____________________________________
реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи
_____________________________________
(індекс, область,
_____________________________________
район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер _______________
                  (фізичної особи)

Ідентифікаційний код _________________
           (юридичної особи) 

Підписи сторін

Орендодавець

_______________________________
М. П. (за наявності печатки)

Орендар

____________________________
М. П. (за наявності печатки)  

____________
* У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 "Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини" договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) приватної власності рекомендується у пункті 7 "Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини" договору зазначати дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок).

** У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, у пункті 17 "Умови збереження стану об'єкта оренди" договору зазначаються вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги. Заходи щодо утримання та збереження полезахисних лісових смуг з такими характеристиками здійснюються орендарем відповідно до Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 650.

*** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності (сільськогосподарські угіддя) включається право орендодавця вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів шляхом проведення не рідше ніж один раз на три роки перевірки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) щодо відповідності показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

**** У разі передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов'язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об'єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

***** У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до статті 24 Закону України "Про оренду землі" та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог статті 32 Закону України "Про оренду землі" у разі недотримання такої вимоги, зокрема погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

(типовий договір із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. N 1724,
від 03.09.2008 р. N 780
,
від 23.11.2016 р. N 843
,
від 22.11.2017 р. N 890
,
від 22.07.2020 р. N 650)

____________

Опрос