Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Основных концептуальных подходов к повышению эффективности управления корпоративными правами государства

КМ Украины
Постановление КМ от 11.02.2004 № 155
редакция действует с 08.08.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2004 р. N 155

Київ

Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 11 травня 2011 року N 483
,
 від 28 березня 2012 року N 256
,
 від 4 липня 2012 року N 716

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 25

 

ОСНОВНІ
концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави

(У тексті Основних концептуальних підходів слова "статутний фонд" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року N 483)

I. Загальна частина

Основні концептуальні підходи до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави (далі - Основні підходи) розроблено з метою вдосконалення системи управління корпоративними правами держави та з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Основні підходи спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, контролю за функціонуванням соціально значущих галузей та підвищенням ефективності фінансово-господарської діяльності господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, максимального соціально-економічного ефекту від функціонування цього сектору економіки.

Управління корпоративними правами держави передбачає розв'язання таких завдань:

забезпечення участі суб'єктів господарювання у здійсненні заходів, пов'язаних з виконанням державних функцій (економічна безпека, оборона, державні резерви, соціальні програми, державна монополія тощо), а також досягнення інших стратегічних цілей, визначених державою;

збільшення за рахунок поліпшення фінансових результатів господарювання об'єктів управління надходження сум податків і зборів до бюджетів, обов'язкових платежів (внесків) до державних цільових фондів, а також неподаткових надходжень у вигляді дивідендів (доходів), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності;

здійснення контролю за використанням і збереженням майна господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка.

Удосконалення системи управління корпоративними правами держави повинно здійснюватися за такими основними напрямами:

ведення обліку цих прав, їх класифікація залежно від особливостей завдань управління ними та розміру державної частки в статутному капіталі господарського товариства шляхом формування та ведення Реєстру корпоративних прав держави;

оптимізація кількості господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка;

створення надійного механізму захисту інтересів держави у процесі управління цими правами без обмеження законних інтересів інших власників;

визначення повноважень та відповідальності суб'єктів управління;

визначення критеріїв ефективності управління цими правами та законодавчого впровадження на їх основі моніторингу результатів управління;

підвищення професійного рівня та відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та інших суб'єктів управління за результати діяльності відповідних господарських товариств.

II. Корпоративні права держави

Корпоративні права держави - це право держави, частка якої визначається в статутному капіталі господарського товариства, що включає право на управління цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації відповідно до законодавства, а також інші права, передбачені законом та установчими документами.

Для обліку корпоративних прав держави Фонд державного майна за участю інших органів виконавчої влади формує та веде Реєстр корпоративних прав держави, який передбачається як складова частина Реєстру об'єктів державної власності.

Корпоративні права держави класифікуються залежно від суб'єкта управління, ступеня корпоративного контролю держави у господарських товариствах, галузевих особливостей цих товариств і строку закріплення корпоративних прав у власності держави.

Залежно від ступеня корпоративного контролю держави за прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств корпоративні права держави поділяються відповідно до їх обсягу на такі, що забезпечують контроль держави над прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств (більше ніж 50 відсотків акцій), і такі, що неповною мірою забезпечують здійснення зазначеного контролю.

III. Суб'єкти управління корпоративними правами держави

До суб'єктів управління корпоративними правами держави (далі - суб'єкти управління) пропонується віднести:

Кабінет Міністрів України;

Фонд державного майна;

органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України управляти об'єктами державної власності, уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі (далі - уповноважені органи);

(абзац четвертий розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 716)

громадян або юридичних осіб, визначених за результатами конкурсу, з якими укладено договір доручення з управління корпоративними правами держави (далі - уповноважені особи).

Для оперативного управління дрібними низьколіквідними пакетами акцій (до 25 відсотків статутного капіталу) пропонується їх згрупувати в корпоративні фонди, управління якими може здійснюватися на договірних засадах в порядку, що визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Для виконання функцій з управління корпоративними правами держави суб'єктам управління доцільно призначати своїх представників - фізичних осіб в органах управління господарських товариств (далі - представники), визначених на конкурсних засадах.

Представники визначаються з найбільш досвідчених посадових осіб і спеціалістів суб'єктів управління.

Передбачається, що суб'єкти управління реалізують повноваження щодо управління корпоративними правами держави у такому порядку:

1) Кабінет Міністрів України визначає систему та механізм управління корпоративними правами держави, здійснює інші повноваження щодо реалізації прав держави як власника корпоративних прав відповідно до законодавства та з урахуванням Основних підходів;

2) Фонд державного майна здійснює управління:

корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах, утворених відповідно до законодавства про приватизацію (корпоратизацію);

державними холдинговими (акціонерними, лізинговими та іншими) компаніями;

корпоративними фондами;

акціями закритих акціонерних товариств, що перебувають у власності держави, частками у спільних підприємствах, створених не в процесі приватизації;

корпоративними правами держави в інших суб'єктах господарювання, що утворені за участю держави або в яких держава є правонаступником державних підприємств, установ та організацій;

3) органи виконавчої влади та уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі відповідно до галузевої належності суб'єктів господарювання здійснюють управління:

(абзац перший пункту 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 716)

відкритими акціонерними товариствами, утвореними шляхом корпоратизації державних підприємств, до прийняття рішення про їх приватизацію;

відкритими акціонерними товариствами, утвореними відповідно до законодавства про приватизацію;

національними акціонерними компаніями, державними холдинговими (акціонерними, лізинговими та іншими) компаніями;

державними акціонерними товариствами (корпоратизованими підприємствами), крім тих, управління якими здійснює Фонд державного майна;

4) громадяни або юридичні особи, визначені на конкурсних засадах, з якими орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави.

IV. Механізм забезпечення захисту інтересів держави

Корпоративні права держави в обсязі, що забезпечує контроль держави над прийняттям рішень щодо діяльності господарських товариств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави чи регіональне значення, доцільно передавати в управління Фонду державного майна, інших центральних органів виконавчої влади, уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та до статутних капіталів або в управління національних акціонерних компаній та державних холдингових компаній.

(абзац перший розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 716)

Потребує законодавчого закріплення положення про те, що управління корпоративними правами держави, переданими до статутних капіталів державних холдингових компаній, є основним видом діяльності цих компаній, а національні акціонерні компанії, які поєднують управління корпоративними правами держави з провадженням іншої господарської діяльності, поступово реорганізуються у державні холдингові компанії в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Управління корпоративними правами держави в одному господарському товаристві може здійснюватися лише одним суб'єктом управління.

Потребує законодавчого закріплення положення про те, що корпоративні права держави відчужуються виключно Фондом державного майна.

Суб'єкти управління корпоративними правами держави в обсязі, що забезпечує контроль держави над прийняттям рішень щодо діяльності господарського товариства, повинні забезпечити:

обрання (призначення) своїх представників до складу спостережної ради та ревізійної комісії товариства, а також голови правління та головного бухгалтера товариства;

обрання до складу ревізійної комісії товариства осіб, які не належать до пов'язаних осіб та не перебувають у залежності від осіб, діяльність яких вони ревізують;

надійність ведення обліку прав власності держави та інших акціонерів на належні їм корпоративні права держави шляхом відбору реєстраторів (зберігачів) акцій, які мають бездоганну професійну репутацію;

контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, зокрема шляхом конкурсного відбору аудитора товариства;

підвищення ринкової вартості корпоративних прав держави, розширення присутності на ринку основних видів продукції, підготовку, затвердження, узгодження з відповідним державним органом та виконання фінансового плану товариства, дотримання затверджених критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави.

Передбачається, що представники суб'єктів управління, у тому числі національних акціонерних компаній та державних холдингових компаній, яким корпоративні права держави передані в управління або для формування їх статутних капіталів, виключно за погодженням з Фондом державного майна відповідно до угод, укладених між суб'єктами управління корпоративними правами держави та Фондом, використовують ці корпоративні права для прийняття рішень щодо:

ліквідації, банкрутства чи реорганізації товариства;

внесення змін до установчих документів товариства;

зменшення державної частки у статутному капіталі товариства;

відчуження активів товариства понад мінімальний розмір, визначений його статутом.

Суб'єкти управління у межах наданих повноважень забезпечують провадження діяльності господарськими товариствами відповідно до корпоративно-дивідендної політики держави, зокрема щодо оптимального розподілу прибутку товариств, виплати дивідендів власникам корпоративних прав (ураховуючи фінансове становище товариств), впливу розподілу прибутку на подальший розвиток товариств та виконання завдань державного бюджету з нарахування дивідендів.

Потребує законодавчого закріплення положення про те, що дивіденди, нараховані на корпоративні права держави, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть спрямовуватися на фінансування витрат, пов'язаних з викупом акцій вторинної емісії акціонерних товариств або її часток у статутних капіталах господарських товариств, а також на заходи, пов'язані з управлінням корпоративними правами держави.

Для сприяння надходженню недержавних інвестицій у розвиток стратегічно важливих господарських товариств, які мають регіональне значення, з одночасним забезпеченням в них контролю держави над прийняттям рішення щодо їх подальшої діяльності пропонується запровадити механізм, у тому числі правовий, збереження державної частки у статутному капіталі товариства у разі здійснення додаткових емісій акцій (реінвестування прибутку, резервування державних фондів для фінансування відповідних заходів тощо). Додаткові фінансові ресурси можуть залучатися також шляхом випуску облігацій підприємств та інших фінансових інструментів. У разі потреби доцільно внести зміни до законодавства.

З метою запобігання втратам держави внаслідок банкрутства господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, передбачається:

створення єдиної бази даних про підприємства з державною часткою, стосовно яких порушено провадження справ про банкрутство або розпочато процедуру досудової санації, отримано звернення кредиторів до господарських судів із заявами щодо порушення справ про банкрутство або накладено арешт на майно;

забезпечення безпосередньої участі уповноважених органів та уповноважених осіб у процесі реструктуризації підприємства та досудової санації, в тому числі шляхом погодження Фондом державного майна планів санації державних підприємств, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, та господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що забезпечує контроль над прийняттям рішень щодо їх діяльності;

законодавче закріплення права Фонду державного майна брати участь у судовому розгляді справи про банкрутство та процесі призначення розпорядника майна, керуючого санацією і ліквідатора (арбітражного керуючого) господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить більше ніж 25 відсотків;

запобігання фіктивному банкрутству господарських товариств та зниженню їх капіталізації шляхом забезпечення постійного моніторингу їх фінансово-господарської діяльності посадовими особами, обраними (призначеними) за поданням суб'єктів управління;

запровадження антикризового менеджменту на підприємствах, які перебувають у стані неплатоспроможності.

Для усунення перешкод у прийнятті рішення загальними зборами господарських товариств доцільно законодавчо закріпити порядок проведення повторних зборів акціонерів (учасників) за умови присутності на цих зборах осіб, які володіють більше ніж 50 відсотками голосів.

З метою підвищення ефективності управління дрібними пакетами акцій пропонується законодавчо закріпити захист інтересів міноритарних акціонерів шляхом визначення підстав та порядку викупу акцій у цих акціонерів на їх вимогу за ринковою вартістю, а також механізм кумулятивного голосування в процесі виборів членів спостережних рад.

V. Контроль та оцінка ефективності управління корпоративними правами держави

Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України необхідно, щоб із залученням державних і регіональних органів державної влади розроблялася стратегія розвитку та затверджувалися фінансові плани господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), національних акціонерних компаній, державних холдингових компаній та інших господарських товариств, у яких держава володіє корпоративними правами в обсязі, що забезпечує контроль над прийняттям рішень щодо їх діяльності.

Для контролю та оцінки ефективності управління корпоративними правами держави суб'єкти управління:

забезпечують проведення моніторингу та здійснення постійного контролю за виконанням затверджених планів;

систематично заслуховують звіти голів спостережних рад та голів правління, обраних (призначених) за поданням суб'єктів управління;

про результати моніторингу подають інформацію Кабінетові Міністрів України та Фонду державного майна, у разі потреби ініціюють звернення до державних органів про вжиття відповідних заходів.

Передбачається, що Кабінет Міністрів України з урахуванням галузевих та інших особливостей встановлює систему критеріїв оцінки ефективності управління корпоративними правами держави на основі результатів аналізу інформації про діяльність господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка.

Оцінку ефективності управління корпоративними правами держави доцільно проводити систематично. У разі виявлення невідповідності управління корпоративними правами держави встановленим нормативам суб'єкт управління вживає заходів до підвищення його ефективності. Фонд державного майна щороку узагальнює практику управління корпоративними правами держави і подає відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

VI. Організаційне та кадрове забезпечення

Передбачається, що Кабінет Міністрів України затверджує порядок визначення повноважень посадових осіб та представників держави в господарських товариствах, у статутних капіталах яких є державна частка, здійснення контролю та забезпечення відповідальності цих осіб перед державою.

З метою організаційного та кадрового забезпечення управління корпоративними правами держави пропонується:

утворити в органах, уповноважених управляти корпоративними правами держави, відповідні структурні підрозділи, укомплектовані кадрами, які пройшли курс навчання за спеціальними професійними програмами;

запровадити встановлення відповідності рівня підготовки фахівців з питань управління корпоративними правами держави кваліфікаційним вимогам, особливо для осіб, які є представниками суб'єктів управління або пропонуються ними для обрання (призначення) на посади органів управління господарських товариств;

проводити професійну підготовку та перепідготовку осіб з питань управління корпоративними правами держави у навчальних закладах, визначених на конкурсних засадах, у порядку, встановленому Фондом державного майна, за затвердженими ним навчальними програмами;

визначити в посадових інструкціях державних службовців, які представляють інтереси держави у спостережних радах або ревізійних комісіях господарських товариств, положеннях про відповідні структурні підрозділи уповноважених органів обов'язки своєчасно і високоякісно виконувати завдання з управління корпоративними правами держави, встановлені уповноваженими органами, а також конкретні функції та відповідальність за результати цієї діяльності. При цьому зазначені функції є додатковим завданням до основних повноважень за посадою на період їх виконання;

установити, що проведення регулярної оцінки діяльності осіб, які здійснюють управління корпоративними правами держави, є обов'язковим. Уповноважений орган повинен проводити постійний аналіз виконання посадовими особами господарського товариства, уповноваженими управляти корпоративними правами держави, покладених на них обов'язків.

Одним з основних критеріїв проведення оцінки виконання державними службовцями своїх обов'язків є якість здійснення ними функцій з управління державними корпоративними правами, яка враховується під час вирішення питань про присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, просування по службі;

включити до обов'язкових умов контракту з головою правління національної акціонерної та державної холдингової компанії:

завдання щодо управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу цих компаній;

питання про матеріальне стимулювання за ефективність управління корпоративними правами держави;

відповідальність голови правління за результати діяльності національної акціонерної та державної холдингової компанії, а також товариств, корпоративні права держави яких передано в управління або для формування статутного капіталу національної акціонерної та державної холдингової компанії, чи набуто нею в процесі господарської діяльності;

запровадити механізм укладення з юридичними особами, яким корпоративні права держави передані в управління на комерційних засадах, а також головами спостережних рад та головами правління господарських товариств, опціонних контрактів на придбання корпоративних прав таких товариств за фіксованою ціною в обсязі та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України;

запровадити практику притягнення до відповідальності згідно із законодавством за невиконання або неналежне виконання представниками з управління корпоративними правами держави своїх обов'язків.

VII. Заходи, спрямовані на забезпечення цілей, визначених Основними підходами

1. Забезпечити формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави в установленому порядку.

(пункт 1 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. N 256)

2. Розробити та затвердити рекомендації щодо формування цілей, завдань і методів корпоративного управління залежно від розміру корпоративних прав держави у господарських товариствах, галузевої специфіки та завдань, поставлених перед конкретними господарськими товариствами.

3. Підготувати проект акта Кабінету Міністрів України щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави відповідних господарських товариств органам, уповноваженим управляти корпоративними правами держави, з попереднім узгодженням цього питання з Президентом України.

4. Розробити пропозиції щодо створення та діяльності державних корпоративних фондів для здійснення управління дрібними низьколіквідними пакетами корпоративних прав держави на комерційних засадах.

5. Проаналізувати діяльність національних акціонерних та державних холдингових компаній стосовно її відповідності Основним концептуальним підходам до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави та в разі потреби подати Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

6. Підготувати законопроект про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства", в якому передбачити захист інтересів дрібних акціонерів шляхом визначення підстав та порядку викупу акцій самим товариством у цих акціонерів на їх вимогу за ринковою вартістю.

7. Запровадити встановлення органами, уповноваженими управляти корпоративними правами держави, завдань для господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, щодо збільшення присутності на ринку основних видів продукції, чистого прибутку (зменшення збитків), надходження дивідендів на державну частку, зменшення кредиторської заборгованості, погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат. Забезпечити постійний контроль за виконанням цих завдань.

8. Підготувати проект нормативно-правового акта щодо забезпечення під час голосування з питань порядку денного засідань спостережних рад господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, консолідації голосів усіх членів спостережної ради, що представляють інтереси держави.

9. Доопрацювати з урахуванням Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави Положення про представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами держави, в органах управління господарських товариств.

10. Передбачити в посадових інструкціях державних службовців (у разі, коли вони представляють інтереси держави у спостережних радах або ревізійних комісіях господарських товариств), положеннях про відповідні структурні підрозділи обов'язки щодо своєчасного і якісного виконання завдань з управління державними корпоративними правами, встановлених органами, уповноваженими управляти державними корпоративними правами, і відповідальності за результати цієї діяльності.

11. Розглянути питання про створення в органах виконавчої влади, уповноважених управляти державними корпоративними правами, структурних підрозділів з питань управління цими правами.

12. Розглянути питання щодо конкретизації функцій та відповідальності представника органу, уповноваженого управляти відповідними корпоративними правами держави, в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить менше ніж 50 відсотків, та у разі потреби подати відповідні пропозиції.

13. Запровадити щоквартальний аналіз виконання головами та членами спостережних рад, уповноваженими управляти корпоративними правами держави, покладених на них обов'язків.

Оцінювати роботу зазначених державних службовців з урахуванням результатів цього аналізу.

14. Розробити кваліфікаційні вимоги до осіб, уповноважених управляти корпоративними правами держави.

15. Розробити порядок регулярної оцінки діяльності осіб (не державних службовців), уповноважених управляти корпоративними правами держави.

16. Визначити основні критерії відбору навчальних закладів, що здійснюватимуть підготовку та перепідготовку осіб, які забезпечують управління корпоративними правами держави.

Визначити на конкурсних засадах навчальні заклади, які забезпечуватимуть підготовку та перепідготовку голів та членів спостережних рад, уповноважених управляти корпоративними правами держави, а також інших державних службовців, які забезпечують управління цими правами.

17. Затвердити навчальні програми з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань управління корпоративними правами держави, визначити графік підготовки та перепідготовки державних службовців, які здійснюють управління корпоративними правами держави, визначити джерела їх фінансування.

18. Запровадити регулярне проведення оцінки діяльності осіб, уповноважених управляти корпоративними правами держави.

19. Запровадити поступове заміщення представників з управління корпоративними правами держави особами, які пройшли відповідну оцінку і отримали право на здійснення таких функцій.

20. Проаналізувати професійні властивості голів правлінь господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, ураховуючи насамперед знання ринкової економіки, досвід управління виробництвом, моральні якості, та вжити відповідних заходів.

21. Забезпечити дотримання представниками з управління корпоративними правами держави методичних рекомендацій з питань виявлення фактів доведення до фіктивного банкрутства господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, та зниження їх капіталізації.

22. Підготувати пропозиції щодо підвищення відповідальності керівників підприємств, у статутних капіталах яких є державна частка, голів і членів спостережних рад, а також представників з управління корпоративними правами держави за діяльність або бездіяльність, яка призводить до зростання боргів, банкрутства підприємств.

23. Сприяти прийняттю Верховною Радою України законопроекту про збільшення розміру сукупних безспірних вимог кредитора (кредиторів) до боржника, що дає підстави для порушення господарським судом справи про банкрутство, з урахуванням важливості суб'єктів господарювання для економіки та безпеки держави.

24. Підготувати законопроект про внесення змін до законодавства з питань банкрутства, в якому передбачити право участі Фонду державного майна як третьої особи в процесі порушення або розгляду справ про банкрутство.

25. Розробити положення про атестацію голів правлінь відкритих акціонерних товариств, холдингових компаній та державних акціонерних компаній.

26. Внести зміни до Положення про порядок укладення або переукладення контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства, холдингової компанії та державної акціонерної компанії, а також до типової форми контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства, зокрема щодо:

посилення відповідальності голови правління за виконання умов контракту, ефективне використання майна і прибутку товариства;

навчання та атестації голови правління відповідно до вимог законодавства;

удосконалення стимулювання голови правління за прибуткову діяльність господарського товариства;

порядку звітності голови правління, визначення умов та розміру оплати праці.

27. Вивчити питання про можливість надання у разі ефективної роботи голові правління та членам спостережної ради господарського товариства права на придбання корпоративних прав держави на пільгових умовах.

28. Підготувати з метою усунення перешкод для надходження недержавних інвестицій у розвиток стратегічно важливих підприємств, а також господарських товариств, що мають регіональне значення, пропозиції щодо:

можливості та соціально-економічних наслідків упровадження Інституту "золота акція" у новостворених державою господарських товариствах, які мають стратегічне значення для економіки України та потребують залучення недержавних інвестицій;

порядку формування за рахунок дивідендів, отриманих на державну частку, спеціального фонду для збереження розміру державного пакета акцій в статутному капіталі господарських товариств, які мають стратегічне значення для економіки держави;

емісії облігацій як альтернативного механізму додаткової емісії акцій при збереженні розміру державної частки в статутному капіталі акціонерного товариства;

запровадження прозорого механізму прийняття рішення про збільшення розміру статутних капіталів господарських товариств, якщо це може призвести до зменшення розміру державної частки в статутному капіталі товариства.

29. Розробити нормативно-правові акти з питань забезпечення більш ефективного захисту інтересів держави під час утворення господарськими товариствами, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, нових господарських товариств, передбачивши, зокрема, визначення порядку передачі їм активів, які прямо або опосередковано (через корпоративні права) належать державі, а також умов заборони здійснення такої передачі у разі, коли у нових господарських товариствах державна частка становитиме менше ніж 50 відсотків.

30. Розробити для стратегічно важливих підприємств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків та які перебувають у стані неплатоспроможності, план виходу із зазначеного стану, залучивши до цього в установленому порядку консалтингові та інжинірингові вітчизняні та іноземні фірми.

Опрацювати механізм запровадження антикризового менеджменту на підприємствах, у статутних капіталах яких є державна частка та які перебувають у стані неплатоспроможності, та подати відповідні пропозиції Кабінетові Міністрів України.

31. Забезпечити безпосередню участь у процедурі банкрутства і санації стратегічно важливих підприємств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 25 відсотків, осіб, що здійснюють функції з управління корпоративними правами держави.

32. Запровадити конкурсний відбір реєстраторів для ведення реєстрів власників акцій господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків.

Провести аналіз роботи реєстраторів, які ведуть реєстри власників акцій господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, з метою виявлення фактів порушення вимог законодавства, зловживання посадовими обов'язками в інтересах третіх осіб та вжити невідкладних заходів для заміщення в установленому порядку їх іншими реєстраторами, відібраними на конкурсних засадах.

33. Вирішити питання про оплату послуг зберігачів, які здійснюють операції з обліку випущених у бездокументарній формі акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств.

34. Визначити критерії оцінки ефективності управління корпоративними правами держави.

35. Розробити вимоги до змісту та порядку подання інформації Кабінетові Міністрів України органами, уповноваженими управляти корпоративними правами держави, за наслідками моніторингу результатів такого управління.

36. Запровадити щоквартальний моніторинг діяльності господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, а також орендних підприємств, створених на базі цілісних майнових комплексів, у розрізі кожного органу управління. Про результати моніторингу інформувати Кабінет Міністрів України та у разі потреби звертатися до державних органів з вимогою вжити відповідних заходів.

37. Визначити основні критерії оцінки виконання особами, уповноваженими управляти корпоративними правами держави (державними службовцями), покладених на них обов'язків, і враховувати їх під час прийняття рішення про присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, переведення на вищу посаду.

38. Визначити одним з основних критеріїв оцінки виконання особами, уповноваженими управляти корпоративними правами держави (державними службовцями), покладених на них обов'язків якість їх виконання.

39. Запровадити вивчення та узагальнення досвіду роботи господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна частка, а також досвіду (в тому числі світового) управління корпоративними правами держави, за результатами якого у разі потреби подавати відповідні пропозиції.

40. Запровадити заслуховування звітів осіб, що здійснюють функції з управління корпоративними правами держави, а також голів правлінь стратегічно важливих підприємств, у статутних капіталах яких є державна частка, на засіданнях колегій Фонду державного майна та інших органів, уповноважених управляти корпоративними правами держави.

41. Розробити та затвердити порядок відбору виконавця для проведення аудиту та формування ревізійних комісій господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків.

42. Запровадити проведення інструктивно-методичних нарад та семінарів з актуальних проблем діяльності господарських товариств з головами правлінь та головами спостережних рад господарських товариств, у статутному капіталі яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків.

43. Передбачити у разі внесення змін до державного бюджету фінансування заходів, пов'язаних із створенням єдиної бази даних про підприємства, у статутних капіталах яких є державна частка, щодо яких порушено провадження справ про банкрутство і розпочато процедуру досудової санації, та забезпечити доступ до цієї інформації органів виконавчої влади, вітчизняних та іноземних інвесторів.

44. Розробити та затвердити положення про здійснення контролю за розпорядженням активами, що належать господарським товариствам, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, у якому передбачити прозору процедуру прийняття відповідних рішень.

45. Розробити проект нормативно-правового акта щодо вдосконалення механізму планування фінансових результатів діяльності господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків, у якому передбачити:

типові форми фінансового плану господарських товариств з урахуванням визначених цілей управління корпоративними правами держави;

порядок розроблення і затвердження фінансових планів господарських товариств та внесення до них змін;

відповідальність керівників господарських товариств та уповноважених осіб з управління корпоративними правами держави за своєчасність розроблення та виконання фінансових планів господарських товариств.

46. Підготувати проект акта про внесення змін до Концепції корпоративно-дивідендної політики держави, основні положення якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 317, що випливають з Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

47. Підготувати пропозиції щодо визначення порядку подання інформації про накладення арешту на майно державних підприємств, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, та господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 25 відсотків, а також про звернення кредиторів до господарських судів з питань порушення справ про банкрутство зазначених підприємств.

48. Затвердити порядок погодження планів санації державних підприємств, стосовно яких прийнято рішення про приватизацію, та господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків.

49. Внести зміни до Положення про порядок реструктуризації підприємств і Положення про проведення досудової санації господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 25 відсотків, та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, де передбачити посилення впливу органів, уповноважених управляти корпоративними правами держави, та уповноважених осіб з управління цими правами на процеси реструктуризації та досудової санації підприємств.

Підготувати типовий план реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків.

50. Підготувати законопроект, спрямований на забезпечення захисту прав та економічних інтересів держави в процесі управління корпоративними правами.

51. Опрацювати питання щодо утворення госпрозрахункових організацій з управління корпоративними правами держави та розроблення механізмів їх роботи з урахуванням досвіду інших країн і подати пропозиції Кабінетові Міністрів України.

____________

Опрос