Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 28.08.2003 № 1375
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 серпня 2003 р. N 1375

Київ

Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 31 березня 2004 року N 409
,
 від 3 листопада 2004 року N 1480
,
 від 3 вересня 2005 року N 864

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 грудня 2006 року N 1766)

Відповідно до статті 262 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1598 "Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1487);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1537 "Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1779).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України

1. Цей Порядок визначає умови та форми декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України.

2. Терміни і поняття у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в статті 1 Митного кодексу України.

3. Митна вартість товарів обчислюється відповідно до Митного кодексу України на момент перетинання товарами митного кордону України і заявляється (декларується) митному органу з урахуванням вимог цього Порядку.

4. Заявлена декларантом митна вартість товарів та подані ним відомості щодо її визначення повинні грунтуватися на достовірній, документально підтвердженій інформації та подаватися у кількісному виразі.

5. Митна вартість товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, незалежно від засобу та способу їх переміщення, заявляється у митній декларації, яка подається в порядку та у випадках, встановлених законодавством.

6. Митна вартість товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, для цілей нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) визначається на підставі підтвердних документів (товарних чеків, ярликів тощо), які можна ідентифікувати з наявними товарами. Під час визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні, крім вартості самих товарів, враховується вартість їх страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання ними митного кордону України.

У разі відсутності підтвердних документів або наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності відомостей стосовно заявленої митної вартості товарів митні органи відповідно до Митного кодексу України визначають митну вартість самостійно на підставі ціни на ідентичні чи подібні (аналогічні) товари.

7. Митна вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, заявляється у вантажній митній декларації згідно з Митним кодексом України та іншими актами законодавства.

8. У разі переміщення підприємствами через митний кордон України товарів, які підлягають обкладенню податками і зборами (обов'язковими платежами), за угодою (договором, контрактом), вартість якої перевищує суму, еквівалентну 5000 євро, разом із вантажною митною декларацією подається декларація митної вартості за формою згідно з додатками 1 - 3. Декларація митної вартості подається на паперовому та електронному носіях.

(абзац перший пункту 8 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. N 409)

Порядок заповнення декларацій митної вартості визначається Держмитслужбою.

9. Митна вартість товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, визначається відповідно до статті 274 Митного кодексу України.

10. Для заявлення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) підприємствами з України, на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, подається декларація митної вартості за формою ДМВ-3.

11. Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, визначається шляхом відповідного застосування методів, передбачених статтями 266 - 273 Митного кодексу України.

12. Митна вартість товарів, що ввозяться (імпортуються) підприємствами на митну територію України, заявляється декларантом митному органу шляхом подання декларації митної вартості за формою ДМВ-1 або ДМВ-2 за умови, що ці товари ввозяться (імпортуються) на митну територію України із застосуванням відповідного митного режиму або попередньо заявлений митний режим щодо таких товарів змінюється на інший, який передбачає обкладення цих товарів податками і зборами (обов'язковими платежами).

Декларація митної вартості за формою ДМВ-1 подається для заявлення митної вартості товарів, яка визначена шляхом застосування методу оцінки за ціною угоди щодо товарів (метод 1) відповідно до статті 267 Митного кодексу України.

Декларація митної вартості за формою ДМВ-2 подається для заявлення митної вартості товарів, визначеної шляхом застосування одного з передбачених статтями 268 - 273 Митного кодексу України методів оцінки: за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2); за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3); на основі віднімання вартості (метод 4); на основі додавання вартості (метод 5); резервного (метод 6).

13. Декларант самостійно заповнює декларацію митної вартості, за винятком граф, призначених для відміток митниці.

Посадова особа митного органу, що проводить перевірку оформлення декларації митної вартості, не має права з власної ініціативи або за дорученням чи на прохання декларанта вписувати будь-які дані до граф декларації, які повинні заповнюватися декларантом, або вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.

14. Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, декларант подає:

угоду (договір, контракт), на підставі якої здійснюється поставка товарів, і додатки до неї;

рахунок-фактуру (інвойс) і банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено) або рахунок-проформу для умовно-вартісних угод (договорів, контрактів), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару;

угоду (договір, контракт) про перевезення, транспортні та страхові документи;

рахунок про сплату наданих транспортно-експедиційних послуг або офіційно завірену керівником і головним бухгалтером підприємства калькуляцію транспортних витрат у разі, коли транспортні витрати не були включені до рахунка-фактури (інвойсу);

пакувальні листи;

ліцензію на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню;

сертифікат про походження товару, сертифікат якості, безпеки тощо;

абзац дев'ятий пункту 14 виключено

(пункт 14 доповнено абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2004 р. N 1480
,
 абзац дев'ятий пункту 14 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 р. N 864)

15. Для підтвердження заявленої декларантом митної вартості товарів у разі потреби на вимогу митного органу можуть додатково подаватися такі документи:

установчі документи підприємства, що переміщує товари;

угода з третіми особами, що пов'язана з угодою (контрактом) поставки товарів, митна вартість яких визначається;

абзац четвертий пункту 15 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 03.11.2004 р. N 1480)

рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця;

рахунки про сплату комісійних, брокерських послуг, пов'язаних з виконанням умов угоди щодо товарів, митна вартість яких визначається;

відповідна бухгалтерська документація;

ліцензійні чи авторські угоди;

замовлення на поставку товарів;

каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) фірми-виробника;

калькуляція фірми-виробника на товари, митна вартість яких визначається;

інші документи, що можуть бути використані для підтвердження відомостей, заявлених у декларації митної вартості.

16. У разі потреби митний орган може надати декларантові за наявності у базі даних Держмитслужби інформацію про середньоконтрактні ціни або митну вартість товарів, що була визначена під час митного оформлення ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів, ввезених в Україну за іншою угодою. З метою забезпечення конфіденційності така інформація надається у знеособленому вигляді.

17. Митний орган під час митного оформлення товарів здійснює контроль за правильністю визначення їх митної вартості, у тому числі за правильністю обрання та застосування методу такого визначення, повнотою (комплектністю) поданих документів та їх відповідністю вимогам, установленим законодавством.

Достовірність відомостей, зазначених у декларації митної вартості, може бути встановлена шляхом проведення митними органами на підприємствах перевірки щодо відповідності документів на товари і транспортні засоби, поданих для підтвердження митної вартості товарів, даним бухгалтерського обліку та іншій документації підприємства.

Процедура контролю за правильністю визначення митної вартості товарів повинна здійснюватися з дотриманням строків, визначених законодавством для митного оформлення товарів.

18. У разі коли декларант не може документально підтвердити заявлену ним митну вартість товарів або коли виникають обґрунтовані сумніви щодо достовірності поданих декларантом відомостей, митний орган може вимагати подання декларації митної вартості та самостійно визначити митну вартість товарів, що декларуються, послідовно застосовуючи методи, передбачені Митним кодексом України, на підставі наявних у нього відомостей, у тому числі цінової інформації щодо ідентичних чи подібних (аналогічних) товарів з коригуванням, що здійснюється згідно із зазначеним Кодексом.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. N 409)

19. У разі здійснення коригування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, та відповідно податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають справлянню, усі розрахунки проводяться відповідно до законодавства, чинного на день прийняття митним органом документів для митного оформлення товарів.

Коригування митної вартості товарів, у тому числі випущених у вільний обіг, здійснюється з урахуванням курсу валюти, встановленого Національним банком на день прийняття митним органом документів для митного оформлення товарів.

20. Після прийняття документів для митного оформлення товарів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України, коригування їх митної вартості, здійснене митним органом, розглядається як митна оцінка товарів і може бути оскаржено декларантом у встановленому порядку.

21. Оскарження декларантом прийнятого митним органом рішення про митну оцінку товарів або подання письмового запиту до митного органу не звільняє декларанта від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до визначеної митним органом митної оцінки товарів.

22. За недостовірність відомостей, зазначених у митній декларації, декларації митної вартості та в документах, поданих на підтвердження митної вартості товарів, декларант несе відповідальність згідно із законодавством.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Форма ДМВ-1

1. Продавець 

Для відміток митного органу 

2(а). Покупець 

2(б). Декларант 

Увага!

Відповідно до законодавства декларант несе відповідальність за достовірність усіх відомостей, зазначених у цій декларації та в документах, поданих ним на підтвердження правильності визначення митної вартості товарів. Під час митного оформлення товарів декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додаткові відомості, що підтверджують правильність визначення заявленої митної вартості 

3. Умови поставки 

4. Номер і дата рахунка 

5. Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) 

6. Номер і дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-1

  

7(а). Чи є взаємозалежність продавця та покупця?* 

 так ні 

7(б). Чи вплинула взаємозалежність продавця та покупця на ціну ввезеного товару?* 

 так ні 


8(а). Чи є обмеження для покупця щодо користування товаром, за винятком: 

  

обмежень, установлених законодавством; 

  

обмежень географічного регіону, в якому товари можуть бути перепродані; 

  

обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів 

 так ні 

8(б). Чи є будь-які умови угоди, вплив яких на ціну не може бути врахований? 

 так ні 

Якщо "так", то зазначте подробиці. 

  

Якщо умову кількісно визначено, то заповніть графу 11(б) 

  


9(а). Чи передбачено ліцензійні або аналогічні платежі, що покупець безпосередньо чи опосередковано вносить продавцеві, як умову продажу товарів 

 так ні 

9(б). Чи є умова, за якої частина доходів від будь-якого наступного перепродажу, передачі або використання товарів, що оцінюються, підлягає поверненню продавцеві? 

 так ні 

Якщо на 9(а) і 9(б) дано відповідь "так", то зазначте подробиці, а в графах 15 і 16 цієї декларації - відповідну суму 

  


* Особи є взаємозалежними, якщо один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди; учасники угоди є співвласниками підприємства; учасники угоди пов'язані трудовими відносинами; один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди обсягом не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу; обидва учасники угоди перебувають під безпосереднім або опосередкованим контролем третьої особи; учасники угоди разом, безпосередньо чи опосередковано контролюють третю особу; один з учасників угоди безпосередньо чи опосередковано контролює іншого учасника угоди; учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств - учасників угоди є родичами 

10(а). Кількість додаткових аркушів до цієї декларації 

10(б). Місце заповнення _________

Дата ___ ____________ 200_ р.

________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові декларанта) 

Підпис та печатка декларанта 

 

Аркуш N 

Форма ДМВ-1 

Для відміток митного органу 

Номер
товару 

Номер
товару 

Номер
товару 

  

  

  

Код
товару 

Код
товару 

Код
товару 

  

  

  

А. Підстава для розрахунку 

11(а). Ціна угоди в іноземній валюті (кошти, що фактично сплачені або підлягають сплаті продавцеві) 

  

  

  

Ціна угоди, гривень 

  

  

  

Код валюти 

  

  

  

Курс перерахунку 

  

  

  

11(б). Непрямі платежі, гривень 

  

  

  

12. УСЬОГО "А", гривень 

  

  

  

Б. Додаткові нарахування до ціни угоди, що не включені до розділу "А"* і підлягають включенню до митної вартості, гривень 

13. Витрати покупця на оплату:
а) комісійних та інших посередницьких послуг (за винятком комісійних за закупівлю товару) 

  

  

  

б) контейнерів, тари та пакування 

  

  

  

14. Вартість товарів і послуг, наданих покупцем безоплатно або за зниженими цінами для використання їх під час виробництва та продажу на експорт товарів, що ввозяться, за статтями:
а) сировина, матеріали, деталі, напівфабрикати та інші комплектуючі вироби 

  

  

  

б) інструменти та інше подібне обладнання 

  

  

  

в) матеріали, витрачені під час виробництва товарів, що оцінюються 

  

  

  

г) дизайн, інженерне та дослідно-конструкторське розроблення, креслення, виконані поза межами території України 

  

  

  

15. Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів інтелектуальної власності (див. графу 9) 

  

  

  

16. Частина доходу покупця від будь-якого наступного перепродажу, передачі або використання товарів, що оцінюються, на території України, яка підлягає поверненню продавцеві (див. графу 9) 

  

  

  

17. Витрати на доставку до _________________
                                                                      (місце доставки)
у тому числі на:
а) транспортування 

  

  

  

  

  

  

б) вантаження, розвантаження, обробку 

  

  

  

в) страхування 

  

  

  

18. УСЬОГО "Б" 

  

  

  

В. Списання сум, включених до розділу "А", гривень* 

19. Витрати на монтаж, складення, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після ввезення 

  

  

  

20. Витрати на доставку з пункту пропуску на кордоні до місця призначення 

  

  

  

21. Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення або продажу товарів 

  

  

  

22. УСЬОГО "В" 

  

  

  

23. Заявлена митна вартість:
а) у гривнях
б) в іноземній валюті 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

Г. * Якщо суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі зазначається сума в іноземній валюті та курс перерахунку за кожним елементом вартості і товаром. 

Номер позиції з розділів "Б" і "В" 

Код валюти 

Сума 

Курс перерахунку 

Підпис та печатка декларанта

 

ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Форма ДМВ-2

1. Продавець 

Для відміток митного органу 

2(а). Покупець 

2(б). Декларант 

Увага!

Відповідно до законодавства декларант несе відповідальність за достовірність усіх відомостей, зазначених у цій декларації та в документах, поданих ним на підтвердження правильності визначення митної вартості товарів. Під час митного оформлення товарів декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додаткові відомості, що підтверджують правильність визначення заявленої митної вартості 

3. Умови поставки 

4. Номер і дата рахунка або іншого документа, що є підставою для поставки товару 

5. Номер і дата прийняття рішення митним органом 

6. Митна вартість товарів визначена із застосуванням методу оцінки: 

Необхідне позначити "х" 

а) за ціною угоди щодо ідентичних товарів (метод 2) 

˜  

б) за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів (метод 3) 

˜

в) на основі віднімання вартості (метод 4) 

˜

г) на основі додавання вартості (метод 5) 

˜

ґ) резервного (метод 6) 

˜


7. Обгрунтування обрання методу оцінки із зазначенням причини неприйняття попередніх методів 

8. Джерела інформації, що використовувалися для обгрунтування правильності визначення митної вартості 

9. Кількість додаткових аркушів до цієї декларації

 

10(б). 

Прізвище, ім'я та по батькові декларанта 

  

___________________________

 
 
___________________________
                           (телефон) 


10(а).  

Підпис та печатка декларанта 

Дата заповнення 

_____________________ 

___ ____________ 200_ р. 

Місце заповнення 

  


  

Аркуш N 

Форма ДМВ-2 

Для відміток митного органу 

Номер товару 

Номер товару 

Номер товару 

  

  

  

Розрахунок митної вартості товару 

Код товару 

Код товару 

Код товару 

  

  

  

А. Підстава для розрахунку:
номер і дата прийняття відповідного рішення митним органом 

11(а). Ціна угоди щодо ідентичних/подібних (аналогічних) товарів:
а) в іноземній валюті
б) у гривнях
(для методів 2, 3 і 6) 

  

  

  

  

  

  

11(б). Ціна одиниці товару, за якою товари, ідентичні або подібні (аналогічні) з товарами, що оцінюються, були продані на території України найбільшою партією покупцеві, який не є взаємозалежною з продавцем особою, гривень (для методів 4 і 6) 

  

  

  

11(в). Розрахункова вартість товарів, визначена шляхом додавання вартості складових її елементів, гривень (для методів 5 і 6) 

  

  

  

Б. Коригування вартості відповідно до ціни (+ -), гривень 

12. Коригування з урахуванням розміру партії (+ -) 

  

  

  

13. Коригування з урахуванням комерційних умов (+ -) 

  

  

  

14. Сума коригування, усього (+ -) 

  

  

  

15. Ціна угоди (вартість) з урахуванням коригування (графа 11(а) + графа 14) 

  

  

  

В. Додаткові нарахування (+) та відрахування (-), гривень 

16. Вартість транспортування (+) 

  

  

  

17. Вартість вантаження, розвантаження та обробки (+) 

  

  

  

18. Вартість страхування (+) 

  

  

  

19. Комісійні та інші посередницькі витрати, пов'язані з увезенням (+) 

  

  

  

20. Прибуток, комісійні та торговельні націнки у зв'язку з продажем на внутрішньому ринку (-) 

  

  

  

21. Вартість додаткової обробки чи переробки ввезених товарів (-) 

  

  

  

22. Мито, податки, збори та інші внутрішні платежі (-) 

  

  

  

23. Інші витрати та платежі, пов'язані з продажем на внутрішньому ринку (-) 

  

  

  

  

24. УСЬОГО "В" 

  

  

  

25. Заявлена митна вартість:

а) у гривнях

б) в іноземній валюті 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

Підпис та печатка декларанта.

 

ДЕКЛАРАЦІЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Форма ДМВ-3

1. Продавець 

Для відміток митного органу 

2(а). Покупець 

2(б). Декларант 

Увага!

Відповідно до законодавства декларант несе відповідальність за достовірність усіх відомостей, зазначених у цій декларації та в документах, поданих ним на підтвердження правильності визначення митної вартості товарів. Під час митного оформлення товарів декларант зобов'язаний своєчасно надати митному органу додаткові відомості, що підтверджують правильність визначення заявленої митної вартості 

3. Умови поставки 

4. Номер і дата рахунка 

5. Номер і дата укладення угоди (договору, контракту) 

6. Номер і дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у графах 7 - 9 ДМВ-3

 

7(а). Чи є взаємозалежність продавця та покупця?* 

 так ні 

7(б). Чи вплинула взаємозалежність продавця та покупця на ціну товару, що експортується? 

 так ні 


8(а). Чи є обмеження щодо прав продавця на товари, за винятком: 

  

обмежень, установлених законодавством 

  

обмежень, що істотно не впливають на ціну товарів 

 так ні 

8(б). Чи є будь-які умови угоди, вплив яких на ціну не може бути врахований? 

 так ні 

Якщо "так", то зазначте подробиці. 

  

Якщо умову кількісно визначено, то заповніть графу 11(б) 

  


9(а). Чи передбачено ліцензійні або аналогічні платежі, що покупець безпосередньо чи опосередковано вносить продавцеві, як умову продажу товарів 

 так ні 

9(б). Чи є умова, за якої частина доходів від будь-якого наступного перепродажу, передачі або використання товарів, що оцінюються, підлягає поверненню продавцеві? 

 так ні 

Якщо на 9(а) і 9(б) дано відповідь "так", то зазначте подробиці, а в графах 15 і 16 цієї декларації - відповідну суму 

  


* Особи є взаємозалежними, якщо один з учасників угоди - фізична особа чи посадова особа одного з підприємств - учасників угоди є одночасно посадовою особою іншого підприємства - учасника угоди; учасники угоди є співвласниками підприємства; учасники угоди пов'язані трудовими відносинами; один з учасників угоди володіє вкладом (паєм) чи акціями з правом голосу в статутному капіталі іншого учасника угоди обсягом не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу; обидва учасники угоди перебувають під безпосереднім чи опосередкованим контролем третьої особи; учасники угоди разом, безпосередньо чи опосередковано контролюють третю особу; один з учасників угоди безпосередньо чи опосередковано контролює іншого учасника угоди; учасники угоди - фізичні особи чи посадові особи підприємств - учасників угоди є родичами 

10(а). Кількість додаткових аркушів до цієї декларації 

10(б). Місце заповнення _________

Дата ___ ____________ 200_ р.

________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові декларанта) 

Підпис та печатка декларанта 

 

Аркуш N 

Форма ДМВ-3 

Для відміток митного органу 

Номер
товару 

Номер
товару 

Номер
товару 

  

  

  

Код
товару 

Код
товару 

Код
товару 

  

  

  

А. Підстава для розрахунку 

11(а). Ціна угоди в іноземній валюті (кошти, що фактично сплачені або підлягають сплаті продавцеві) 

  

  

  

Ціна угоди, гривень 

  

  

  

Код валюти 

  

  

  

Курс перерахунку 

  

  

  

11(б). Непрямі платежі, гривень 

  

  

  

12. УСЬОГО "А", гривень 

  

  

  

Б. Додаткові нарахування до ціни угоди, що не включені до розділу "А"* і підлягають включенню до митної вартості, гривень 

13. Комісійні та брокерські винагороди 

  

  

  

14. Ліцензійні та подібні платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності (див. графу 9) 

  

  

  

15. Частина доходу покупця від будь-якого наступного перепродажу, передачі або використання товарів, що оцінюються, яка підлягає поверненню продавцеві (див. графу 9) 

  

  

  

16. Витрати на доставку до _________________
                                                                      (місце доставки)
у тому числі на:
а) транспортування 

  

  

  

  

  

  

б) вантаження, розвантаження, обробку 

  

  

  

в) страхування 

  

  

  

17. УСЬОГО "Б" 

  

  

  

В. Списання сум, включених до розділу "А", гривень* 

18. Витрати на монтаж, складання, налагодження обладнання або подання технічної допомоги після вивезення 

  

  

  

19. Витрати на доставку з пункту пропуску на державному кордоні до місця призначення 

  

  

  

20. Мито, податки та збори, що сплачуються під час ввезення товарів у країні імпорту 

  

  

  

21. УСЬОГО "В" 

  

  

  

22. Заявлена митна вартість:
а) у гривнях
б) в іноземній валюті 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

Г. * Якщо суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі зазначається сума в іноземній валюті та курс перерахунку за кожним елементом вартості і товаром. 

Номер позиції з розділів "Б" і "В" 

Код валюти 

Сума 

Курс перерахунку 

Підпис та печатка декларанта

____________

Опрос