Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.08.2003 № 1313
редакция действует с 15.06.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 2003 р. N 1313

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 20 листопада 2003 року N 690-р
,
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2012 року N 500

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767 "Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі експортного контролю" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 70; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490):

1) у назві та тексті постанови слова "галузі експортного контролю" замінити словами "галузі державного експортного контролю";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

а) у пункті 1 слова "здійснюють експорт (імпорт) та транзит" замінити словами "мають намір здійснювати міжнародні передачі";

б) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

товари, що підлягають контролю, - товари військового призначення і товари подвійного використання;

об'єкти експертизи - товари військового призначення, товари подвійного використання, а також суб'єкти підприємницької діяльності, які мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів;

експерт - висококваліфікований спеціаліст, який безпосередньо проводить експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість висновків відповідно до завдання на проведення експертизи.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

3. Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться Держекспортконтролем для вирішення питання про можливість надання суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, проведення реєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб'єктам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Основні завдання експертизи в галузі державного експортного контролю визначено у статті 11 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

в) в абзаці другому пункту 5:

у першому реченні:

після слів "виконавчої влади" доповнити речення словами "уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі державного експортного контролю";

слова "органах експортного контролю" замінити словами "цих органах";

у другому реченні:

слова "(не нижче начальника головного управління)" та "на керівних посадах в органах експортного контролю" виключити;

після слів "стаж роботи" доповнити речення словами "в Держекспортконтролі";

г) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Проведення Держекспортконтролем експертизи товарів військового призначення та подвійного використання, внесених до відповідних списків товарів, що підлягають контролю, є обов'язковим";

ґ) у пункті 7:

в абзаці четвертому слово "Держекспортконтролю" замінити словами "замовника експертизи";

в абзаці шостому:

слова "Держекспортконтролю та інших органів" замінити словами "розгляду Держекспортконтролем та іншими органами";

доповнити абзац словами "для прийняття відповідних рішень";

в абзаці сьомому слова "суб'єктів підприємницької діяльності, заінтересованих" замінити словами "замовника експертизи, заінтересованого";

д) у пункті 8:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"оцінки можливостей проведення реєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці шостому слово "поставки" замінити словами "здійснення міжнародних передач";

в абзаці сьомому:

слово "всіх" виключити;

слова "проведення експорту (імпорту) та транзиту" замінити словами "здійснення міжнародних передач";

е) в абзаці четвертому пункту 10 слова "експорту (імпорту) та транзиту" замінити словами "міжнародних передач";

є) пункт 12 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Експертами не можуть призначатися представники фірм чи організацій, заінтересованих у висновках експертизи".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим;

ж) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Попередня експертиза в галузі експортного контролю є обов'язковою і проводиться Держекспортконтролем із залученням у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, а також юридичних осіб, що мають на це повноваження Держекспортконтролю.

Для проведення попередньої експертизи товарів, що підлягають державному експортному контролю, суб'єкт підприємницької діяльності надсилає на ім'я Голови Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає:

оформлену заяву за типовою формою на проведення попередньої експертизи;

засвідчені нотаріально копії статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

технічну довідку, в якій зазначаються повне найменування, стислий опис, призначення та технічні характеристики кожного об'єкта (предмета), що передбачається для експорту, імпорту, тимчасового вивезення чи ввезення, з визначенням характеристик, які наведені у відповідному списку товарів, що підлягають контролю.

У разі коли суб'єкт підприємницької діяльності має намір здійснювати експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технології чи послуги, до технічної довідки додається анотований виклад зазначеної технології чи послуги. Технічна довідка підписується керівником суб'єкта підприємницької діяльності та керівником військового представництва (якщо таке представництво є на підприємстві) і засвідчується печатками цього суб'єкта та військового представництва;

довідку щодо ідентифікації товарів, якою визначена відповідність конкретних товарів, зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю;

довідку щодо наявності чи відсутності у суб'єкта системи внутрішньофірмового експортного контролю, а в разі наявності такої системи разом із зазначеною довідкою - копію відповідного свідоцтва про її атестацію Держекспортконтролем;

довідку щодо ступеня секретності товару, наданого на попередню експертизу, що підписується керівником суб'єкта підприємницької діяльності, керівником його режимно-секретного органу та керівником військового представництва (якщо такий орган або таке представництво є на підприємстві) і засвідчується печатками цього суб'єкта та військового представництва;

перелік країн, до яких (або з яких) передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, що підлягають державному експортному контролю;

довідку про посадових осіб, які організують та забезпечують виконання суб'єктом підприємницької діяльності законодавства з питань експортного контролю.

Крім зазначених у цьому пункті документів, рекомендується подати відповідні висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів, яка проводиться за ініціативою суб'єкта підприємницької діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності має право доручити проведення попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на проведення експертизи в галузі державного експортного контролю.

У разі коли виникає потреба в детальнішому проведенні експертизи, Держекспортконтроль має право отримати від суб'єкта підприємницької діяльності додаткові відомості, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення, а також провести вивчення питань, пов'язаних з експертизою, безпосередньо на підприємствах-експортерах (імпортерах).

Тривалість експертизи не повинна перевищувати 30 днів з дня подачі усіх необхідних документів до Держекспортконтролю, а в разі, коли потрібне додаткове міжвідомче узгодження, - після завершення такого узгодження.

За підсумками попередньої експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав та видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Форма посвідчення про реєстрацію затверджується Держекспортконтролем";

з) у пункті 14:

в абзаці першому слова "дозволу на здійснення експорту (імпорту) та транзиту конкретних" замінити словами "відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката на право здійснення міжнародних передач";

в абзаці третьому:

у першому реченні слова "підприємницької діяльності" замінити словами "здійснення міжнародних передач товарів", а слова "дозволу на експорт (імпорт) та транзит" - словами "відповідного дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката на право здійснення міжнародних передач";

друге речення виключити;

в абзаці четвертому слово "свідоцтва" замінити словом "посвідчення", а слова "отриманого після проведення попередньої експертизи" - словами "та відповідного висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та умов здійснення міжнародних передач товарів";

абзац п'ятий після слів "недержавної експертизи" доповнити словами "щодо попередньої ідентифікації товарів";

в абзаці шостому слова "підприємницької діяльності" замінити словами "здійснення міжнародних передач товарів", а слова "дозвіл на експорт (імпорт) або транзит" - словами "відповідний дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат на право здійснення міжнародних передач";

и) у назві і тексті Положення слова "галузі експортного контролю" замінити словами "галузі державного експортного контролю".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 06.06.2012 р. N 500)

3. У Положенні про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838 (Офіційний вісник України, 1998 р. N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р. N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18 - 19, ст. 841);

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання";

2) пункт 6 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"копію свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб'єктом;

копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та відповідного висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять третій вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять п'ятим;

у примітці до пункту 6 слова "восьмому, десятому та тринадцятому" замінити словами "десятому, дванадцятому та п'ятнадцятому";

3) останній абзац пункту 19 виключити.

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з розпорядженням Кабінету
 Міністрів України від 20.11.2003 р. N 690-р)

____________

Опрос