Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии по организации деятельности технологических парков и инновационных структур других типов

КМ Украины
Постановление КМ от 06.08.2003 № 1219
редакция действует с 20.12.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 серпня 2003 р. N 1219

Київ

Про затвердження Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2006 року N 147
,
 від 29 листопада 2006 року N 1657
,
від 9 жовтня 2013 року N 880

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 961 "Про утворення Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1483).

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів

1. Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який утворюється з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, сприяння створенню ефективної інноваційної інфраструктури, діяльності інноваційних підприємств, надає рекомендації з питань, пов'язаних з реалізацією інноваційних проектів, розроблення і здійснення заходів, спрямованих на удосконалення нормативно-правової бази та економічних механізмів підтримки і стимулювання інноваційної діяльності.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1657
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

2. Основними завданнями Комісії є:

удосконалення системи державного регулювання інноваційної діяльності;

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, академій наук щодо створення і функціонування технологічних парків та інноваційних структур інших типів, формування державних інноваційних програм та державного замовлення на інноваційну продукцію;

підвищення ефективності діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів.

3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

сприяє запровадженню сучасних наукових і методичних засад формування та забезпечення ефективного функціонування інноваційних підприємств та інноваційної інфраструктури;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1657)

розглядає і надає рекомендації щодо формування стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів;

вносить пропозиції до проектів державних інноваційних програм і щодо необхідних обсягів бюджетних коштів для їх кредитування;

розглядає пропозиції щодо державного замовлення на інноваційну продукцію;

сприяє організації проведення систематичного моніторингу інноваційного розвитку України;

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

готує рекомендації щодо державної реєстрації технологічних парків, затвердження пріоритетних напрямів їх діяльності, державної реєстрації проектів технологічних парків і подальшої їх реалізації за результатами контролю та моніторингу;

абзац восьмий пункту 3 виключено

(абзаци сьомий - десятий пункту 3 замінено абзацами сьомим та восьмим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 р. N 1657,
 у зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий вважати
 відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим
,
абзац восьмий пункту 3 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

готує пропозиції щодо:

доцільності надання суб'єктам інноваційної діяльності фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету;

удосконалення системи показників і критеріїв економічної та соціальної ефективності інноваційних проектів, що виконуються технологічними парками та інноваційними структурами інших типів;

(абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

удосконалення механізму ведення оперативного бухгалтерського обліку витрат на інноваційні проекти, запровадження системи контролю та відповідної державної статистичної і бухгалтерської звітності;

(абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

сприяння реалізації механізму нарахування та цільового використання коштів, що акумулюються на спеціальних рахунках технологічних парків, здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, комплектуючих виробів та інших товарів, що ввозяться технологічними парками в Україну для реалізації інноваційних проектів.

(абзац тринадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. N 880)

4. Комісія має право:

утворювати робочі групи для підготовки питань, що належать до її повноважень;

залучати спеціалістів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників) для розгляду питань, що належать до її повноважень;

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Комісію очолює голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

6. Персональний склад Комісії затверджується її головою.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 147)

7. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого плану.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів Комісії.

8. Рішення приймається простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

9. Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписується головою Комісії, а за відсутності голови - його заступником та відповідальним секретарем Комісії.

10. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

11. Комісія готує та узгоджує в установленому порядку пропозиції з урахуванням покладених на неї завдань і в разі потреби вносить до Кабінету Міністрів України проекти відповідних рішень.

____________

Опрос