Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о Национальном заповеднике "София Киевская"

КМ Украины
Постановление КМ от 17.07.2003 № 1103
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 липня 2003 р. N 1103

Київ

Про внесення змін до Положення про Національний заповідник "Софія Київська"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 21 грудня 2011 року N 1329)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Положення про Національний заповідник "Софія Київська", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 500 "Про Національний заповідник "Софія Київська" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 324), виклавши його у новій редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний заповідник "Софія Київська"

1. Національний заповідник "Софія Київська" (далі - Заповідник) є державним культурно-освітнім та науково-дослідним закладом, що об'єднує комплекс нерухомих і рухомих пам'яток матеріальної і духовної культури, які становлять виняткову історичну, мистецьку, художню та наукову цінність.

2. Заповідник провадить свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінкультури, Держбуду та цього Положення.

3. Завданнями Заповідника є забезпечення охорони та популяризація пам'яток національної і світової культурної спадщини, розташованих на його території.

4. Заповідник відповідно до покладених на нього завдань:

1) проводить роботу щодо виявлення, вивчення, фіксації, обліку пам'яток, класифікації закріплених за ним об'єктів культурної спадщини;

2) забезпечує проведення комплексних досліджень і розроблення проектів реставрації пам'яток, організовує та координує наукові пошуки, дослідження та археологічні експедиції;

3) забезпечує консервацію, реабілітацію, реставрацію і належне використання пам'яток та пов'язаних з ними територій, забезпечує додержання режимів експлуатації пам'яток;

4) бере участь у розробленні та виконанні державних програм у галузі музейної справи та охорони культурної спадщини;

5) виступає за дорученням Держбуду замовником робіт з ремонту, реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації пам'яток;

6) поповнює фонд пам'яток;

7) розробляє програми наукових досліджень;

8) проводить та бере участь у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, у тому числі міжнародних;

9) здійснює підготовку та проводить виставкову, лекційну та інші види культурно-освітньої роботи, у тому числі за кордоном;

10) провадить інформаційно-видавничу та рекламну діяльність;

11) залучає юридичних і фізичних осіб до участі на благодійній основі в утриманні та охороні об'єктів культурної спадщини;

12) організовує заходи з підготовки та підвищення кваліфікації працівників Заповідника.

5. Заповідник провадить свою діяльність за пам'яткоохоронним, реставраційно-реабілітаційним, науково-дослідним, науково-методичним, фондовим, культурно-освітнім, видавничим, міжнародним та іншими напрямами.

6. Заповідник має право:

1) співпрацювати з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, іншими музеями і заповідниками як в Україні, так і за її межами в питаннях охорони культурної спадщини, музеїв та музейної справи;

2) здійснювати в установленому законодавством порядку обмін виставками із закладами культури України та інших країн, надавати експонати для проведення виставок, у тому числі за кордоном;

3) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи;

4) надавати юридичним і фізичним особам комплекс послуг під час проведення на території Заповідника експозиційного, виставкового, лекційного та екскурсійного обслуговування, у тому числі на договірній основі;

5) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) визначати порядок реалізації друкованої, сувенірної та іншої продукції, надання платних послуг, установлювати ціни на них, реалізовувати згідно із законодавством квитки на відвідування об'єктів культурної спадщини;

7) мати власну атрибутику (офіційне найменування, зображення об'єктів культурної спадщини, що перебувають на балансі, репродукції культурних цінностей, що експонуються та зберігаються у фондосховищах), надавати право використання власної атрибутики іншим юридичним і фізичним особам відповідно до законодавства;

8) вступати до міжнародних, національних, регіональних, профільних організацій та фондів (спілок, асоціацій тощо) з охорони пам'яток, музеїв та музейної справи.

7. Заповідник має виключне право на проведення екскурсій та інших культурно-освітніх заходів на його території та об'єктах.

8. Заповідник є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, бланки, логотип.

Офіційна назва Заповідника:

українською мовою - Національний заповідник "Софія Київська";

англійською мовою - National Conservation Area "St. Sophia of Kyiv".

Місцезнаходження Заповідника: Україна, 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 24.

Заповідник належить до сфери управління Держбуду.

9. До складу Заповідника входять Софійський собор з архітектурним ансамблем, музеї Золоті ворота, Кирилівська церква, Андріївська церква та Виставковий зал по вул. Ярославів Вал, 1 у м. Києві, музей Судацька фортеця у м. Судаку (Автономна Республіка Крим).

10. Майно Заповідника є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління.

Майно Заповідника:

не підлягає приватизації, передачі будь-яким підприємствам, установам та організаціям;

не може бути предметом застави;

не підлягає відчуженню, за винятком обміну на інші музейні предмети та музейні колекції;

не може використовуватися для цілей, не пов'язаних з діяльністю Заповідника.

11. Джерелами формування майна Заповідника є майно:

одержане від науково-пошукових, археологічних та інших експедицій;

придбане у юридичних і фізичних осіб за рахунок бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством;

повернене в Україну як незаконно вивезене за її межі;

вилучене на митницях України та передане в установленому порядку Заповіднику;

одержане Заповідником як благодійна допомога від юридичних і фізичних осіб та з інших підстав, передбачених Законом.

12. Рішення про обмін музейних предметів і музейних колекцій Заповідника приймаються Мінкультури в установленому порядку.

Унікальні пам'ятки музейного фонду Заповідника заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання.

Заповідник користується виділеними йому земельними ділянками та несе відповідальність за додержання норм щодо їх охорони і раціонального використання.

13. З метою збереження нерухомих пам'яток, захисту традиційного характеру їх середовища встановлюються зони охорони.

Межі використання зон охорони і їх режим визначаються науково-проектною документацією та затверджуються в установленому порядку.

Проведення археологічних розвідок, розкопок, інших робіт на території Заповідника здійснюється за дозволом Мінкультури.

14. Фінансування діяльності Заповідника здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

15. Керівництво Заповідником здійснює генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Держбудом.

Генеральний директор:

здійснює керівництво і контроль за діяльністю Заповідника, несе персональну відповідальність за виконання ним завдань;

діє від імені та представляє інтереси Заповідника на підприємствах, в установах, організаціях, судових органах тощо;

укладає з трудовим колективом Заповідника колективний договір;

здійснює керівництво організацією наукових зв'язків, обміном виставками з вітчизняними і зарубіжними партнерами в установленому законодавством порядку;

затверджує штатний розпис;

забезпечує ефективне використання і зберігання майна;

розпоряджається коштами відповідно до затвердженого кошторису;

у межах своїх повноважень видає накази, організовує та контролює їх виконання;

укладає договори (контракти) з юридичними і фізичними особами;

затверджує положення про структурні підрозділи Заповідника та посадові обов'язки його працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників Заповідника;

вживає заходів для морального та матеріального стимулювання працівників, застосовує дисциплінарні стягнення;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

16. Структуру Заповідника затверджує Держбуд за поданням генерального директора.

Для розгляду найважливіших питань діяльності у Заповіднику утворюється вчена рада. До складу вченої ради входять генеральний директор (голова), заступники генерального директора, головний бухгалтер, керівники відділів та територіальних підрозділів.

До складу вченої ради можуть входити фахівці інших установ та організацій з правом дорадчого голосу.

Персональний склад вченої ради затверджується наказом генерального директора.

Рішення вченої ради затверджуються генеральним директором.

У Заповіднику можуть також утворюватися науково-реставраційна, науково-методична ради, фондово-закупівельна комісія та інші консультативні органи, які діють на підставі положень, затверджених генеральним директором.

17. Реорганізація та ліквідація Заповідника здійснюється відповідно до законодавства.

____________

Опрос