Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования животных на случай гибели, уничтожения, вынужденного забоя, от болезней, стихийных бедствий и несчастных случаев

КМ Украины
Постановление КМ от 23.04.2003 № 590
редакция действует с 21.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2003 р. N 590

Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 467

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків (додаються).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ПОРЯДОК І ПРАВИЛА
проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

1. Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків (далі - обов'язкове страхування) проводиться з метою забезпечення економічної та продовольчої безпеки держави, створення сприятливих умов для розвитку племінної справи в аграрному секторі економіки, захисту економічних інтересів сільськогосподарських товаровиробників.

2. Обов'язковому страхуванню підлягають тварини, перелік яких зазначено у додатку 1.

3. Суб'єктами обов'язкового страхування є:

страхувальники - власники тварин, що підлягають обов'язковому страхуванню;

страховики, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення обов'язкового страхування.

4. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані із загибеллю, знищенням, вимушеним забоєм тварин, які належать на правах державної, комунальної або приватної власності страхувальнику, внаслідок хвороб, стихійного лиха та нещасних випадків.

5. До страхових ризиків, на випадок яких проводиться обов'язкове страхування, належать загибель, знищення, вимушений забій тварин внаслідок інфекційних хвороб, пожежі, вибуху, урагану, блискавки, дії електричного струму, сонячного або теплового удару, землетрусу, повені, обвалу, бурі, бурану, граду, замерзання, задушення, отруєння травами або речовинами, укусу змії або отруйних комах, утоплення, падіння в ущелину, потрапляння під транспортні засоби та інших травматичних ушкоджень.

6. Страховим випадком є подія, передбачена договором обов'язкового страхування, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику.

7. Страхова сума обов'язкового страхування визначається за балансовою вартістю, але не повинна перевищувати ринкової вартості тварини.

8. Розмір страхових платежів і термін їх внесення визначаються у договорі обов'язкового страхування. Максимальні розміри страхових тарифів за договорами обов'язкового страхування становлять 5 відсотків страхової суми.

9. Обов'язковому страхуванню не підлягають тварини:

що перебувають у місцевості, в якій введено карантинні обмеження, за винятком видів тварин, несхильних до хвороби, щодо якої введено зазначені обмеження;

хворі, виснажені та ті, що перебувають у стані дородового чи післяродового залежування;

у яких за результатами останніх досліджень установлено позитивну реакцію на бруцельоз, лейкоз або туберкульоз.

Договір обов'язкового страхування укладається за формою згідно з додатком 2.

10. Розмір прямих збитків у разі вимушеного забою тварин визначається у страховому акті, який складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком, як різниця між страховою сумою, встановленою договором обов'язкового страхування на кожну тварину, і вартістю придатних до вживання/переробки м'яса, шкіри тощо. При цьому обов'язково враховується норматив виходу м'яса від живої ваги тварини, зданої на вимушений забій.

Якщо кількість придатного до вживання/переробки м'яса менша, ніж норматив виходу, розмір збитків обчислюється як різниця між страховою сумою, встановленою договором обов'язкового страхування на кожну тварину, і вартістю придатного до вживання/переробки м'яса, вихід якого визначається за нормативом виходу м'яса живої ваги тварини, зданої на вимушений забій.

Вартість придатних до вживання/переробки м'яса, шкіри тощо встановлюється на підставі документа спеціалізованого підприємства, до якого тварину здано на вимушений забій або якому продано м'ясо, шкіру тощо.

У разі коли внаслідок страхової події м'ясо, шкіра тощо вимушено забитої тварини спеціалістом ветеринарної медицини визнано непридатними до вживання/переробки і страхувальник здав його до спеціалізованого підприємства, страхове відшкодування виплачується у розмірі, що становить різницю між страховою сумою, встановленою договором обов'язкового страхування на кожну тварину, і сумою, отриманою страхувальником за здане м'ясо, шкіру тощо.

Якщо страхувальником подано документ про вартість зданої на вимушений забій тварини у живій вазі, страхове відшкодування виплачується у розмірі, що становить різницю між страховою сумою, визначеною у договорі обов'язкового страхування на кожну тварину, і сумою, отриманою страхувальником за здану тварину.

11. У разі продажу страхувальником частини м'яса вимушено забитої тварини вартість всього м'яса визначається за ціною реалізації (на підставі поданого страхувальником документа).

12. Якщо м'ясо, шкіра тощо вимушено забитої тварини визнано повністю непридатними до вживання/переробки, розмір збитків визначається у страховому акті, складеному відповідно до абзацу першого пункту 10 цих Порядку і правил.

13. У разі сплати страхувальником чергового платежу за договором обов'язкового страхування не в повному обсязі страхове відшкодування виплачується пропорційно сумі внесених страхових платежів.

14. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику документи, визначені у договорі обов'язкового страхування.

15. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір обов'язкового страхування, умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

16. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

 

ПЕРЕЛІК
тварин, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

Племінні тварини: велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні (чистопорідні або одержані за затвердженою програмою породного вдосконалення тварини, що мають племінну (генетичну) цінність і можуть використовуватися в селекційному процесі) віком від 1 року.

Зоопаркові тварини віком від 1 року.

Циркові тварини віком від 1 року.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

Місце і дата укладення договору 

"___" ____________ 200_ р. 

Страховик ________________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження, серія і номер ліцензії та термін її дії)
_________________________________________________________________,

з однієї сторони, та страхувальник ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, дата народження, паспортні дані -
__________________________________________________________________
для фізичної особи, повне найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника, його повноваження - для юридичної особи)
_________________________________________________________________,

з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Предмет договору

1.1. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані із загибеллю, знищенням, вимушеним забоєм тварин _______________ в кількості _____________ голів, які належать страхувальнику на правах державної, комунальної або приватної власності, внаслідок інфекційних хвороб, пожежі, вибуху, урагану, блискавки, дії електричного струму, сонячного або теплового удару, землетрусу, повені, обвалу, бурі, бурану, граду, замерзання, задушення, отруєння травами або речовинами, укусу змії або отруйних комах, утоплення, падіння в ущелину, потрапляння під транспортні засоби та інших травматичних ушкоджень. Страхування здійснюється згідно з Порядком і правилами проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 590 (далі - Порядок і правила).

1.2. Страховим випадком вважається завдання страхувальнику прямого збитку в результаті загибелі, знищення, вимушеного забою тварин внаслідок прямої дії страхових ризиків.

1.3. Розмір страхової суми, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний здійснити виплату в разі настання страхового випадку, становить __________ гривень.

Договором обов'язкового страхування передбачається франшиза - частка збитків, яка не відшкодовується страховиком. Розмір франшизи становить 10 відсотків страхової суми (___________ гривень) на страховий випадок.

1.4. Страховий платіж у розмірі ______________ гривень перераховується на розрахунковий рахунок страховика (або вноситься готівкою в його касу) в повному обсязі чи двома частинами. Платіж в повному обсязі чи першої його частини в розмірі 50 відсотків визначеної суми, що становить ________________ гривень, повинен бути внесений протягом ____________ днів від дати укладення договору, другої - не пізніш як за три місяці після набрання чинності договором.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Страхувальник зобов'язується:

сплачувати страхові платежі у терміни, передбачені пунктом 1.4 цього договору;

повідомляти страховика про всі інші діючі договори страхування щодо об'єкта страхування;

утримувати тварин відповідно до зооветеринарних вимог;

надавати представнику страховика можливість перевіряти умови утримання тварин до укладення цього договору, у період його дії та після настання страхового випадку для визначення розміру збитку;

вживати заходів до запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

повідомляти у триденний термін страховика про настання страхового випадку;

зберігати місце страхового випадку в тому стані, в якому воно залишилось після його настання, до огляду представником страховика;

подавати протягом трьох робочих днів з дня визначення розміру збитків письмову заяву на виплату страхового відшкодування;

надавати страховику документи, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків (довідки гідрометеослужби, органів МВС, служби ветеринарної медицини, органів пожежного нагляду тощо).

2.2. Страховик зобов'язується:

ознайомити страхувальника з Порядком і правилами;

вживати заходів до оформлення протягом двох робочих днів від дня настання страхового випадку необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування;

здійснювати виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених Порядком і правилами;

тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством.

2.3. Страхувальник має право:

отримувати страхове відшкодування згідно з цим договором та Порядком і правилами;

отримувати дублікат договору обов'язкового страхування у разі його втрати;

отримувати один примірник висновку експертизи, проведеної на місці настання страхового випадку, навіть якщо експертиза проводилася за рахунок страховика і без присутності чи участі страхувальника (його представника);

на зменшення страхових платежів у розмірі 10 відсотків у разі безперервного страхування тварин і неотримання страхового відшкодування протягом двох років;

обирати страховика;

оскаржувати відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

2.4. Страховик має право:

перевіряти достовірність відомостей про об'єкт страхування, поданих страхувальником;

з'ясовувати самостійно та із залученням експертів причини настання страхового випадку, визначати розмір збитків та інших обставин, які впливають на визначення підстав для страхового відшкодування та його розміру;

сплачувати страхувальнику частину страхового відшкодування для здійснення додаткових заходів, які дадуть змогу зменшити загальний розмір завданих збитків страхувальнику у зв'язку з настанням страхового випадку;

відмовляти у виплаті страхового відшкодування у разі невиконання страхувальником умов цього договору та Порядку і правил, повідомляти про це страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

3. Порядок виплати страхового відшкодування

3.1. Для отримання страхового відшкодування страхувальник подає страховику:

заяву про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

договір обов'язкового страхування;

акт про настання страхового випадку, складений страховиком;

довідку (протокол, акт тощо) компетентних органів та матеріалів проведеної страховиком перевірки;

довідку про здачу страхувальником тварини на вимушений забій та отриману за це суму компенсації;

акт про направлення тварини на вимушений забій;

документ, що підтверджує непридатність до вживання/переробки м'яса (всієї туші або частини), шкіри тощо вимушено забитої тварини;

висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, якщо тварина загинула внаслідок отруєння;

квитанцію або прибутково-касовий ордер про внесення плати за лікування хворої тварини, рецепт лікаря ветеринарної медицини, засвідчений печаткою, дорожній лист;

документи, що підтверджують витрати на превентивні заходи.

3.2. Розмір прямих збитків у разі вимушеного забою тварин визначається у страховому акті, який складається страховиком або уповноваженою ним особою за формою, що встановлюється страховиком, як різниця між страховою сумою, встановленою цим договором на кожну тварину, і вартістю придатних до вживання/переробки м'яса, шкіри тощо.

Під час визначення прямого збитку обов'язково враховується норматив виходу м'яса від живої ваги тварини, зданої на вимушений забій.

Якщо кількість придатного до вживання/переробки м'яса менша ніж норматив виходу, розмір збитків обчислюється як різниця між страховою сумою, встановленою цим договором на кожну тварину, і вартістю придатного до вживання/переробки м'яса, вихід якого визначається за нормативом виходу м'яса живої ваги тварини, зданої на вимушений забій.

Вартість придатних до вживання/переробки м'яса, шкіри тощо встановлюється на підставі документа спеціалізованого підприємства, до якого тварину здано на вимушений забій або якому продано м'ясо, шкіру тощо.

У разі коли внаслідок страхової події м'ясо, шкіру тощо вимушено забитої тварини спеціалістом ветеринарної медицини визнано непридатними до вживання/переробки і страхувальник здав його до спеціалізованого підприємства, страхове відшкодування виплачується у розмірі, що становить різницю між страховою сумою, встановленою цим договором на кожну тварину, і сумою, отриманою страхувальником за здане м'ясо, шкіру тощо.

Якщо страхувальником подано документ про вартість зданої на вимушений забій тварини у живій вазі, страхове відшкодування виплачується у розмірі, що становить різницю між страховою сумою, визначеною цим договором на кожну тварину, і сумою, отриманою страхувальником за здану тварину.

Якщо м'ясо, шкіру тощо визнано повністю непридатними до вживання/переробки, розмір збитків визначається у страховому акті, складеному відповідно до абзацу першого пункту 10 Порядку і правил.

У розрахунок прямих збитків включаються також витрати на ліки, введення їх хворій тварині, транспортні витрати за доставку тварини за направленням спеціаліста ветеринарної медицини на м'ясозаготівельний пункт, а в разі загибелі тварини - витрати на розтин туші та доставку до відповідного спеціалізованого підприємства.

Якщо у день настання страхового випадку в господарстві страхувальника утримувалося більше тварин страхового віку і одного виду, ніж застраховано, страхова сума, визначена у цьому договорі, ділиться на фактичну кількість тварин. Страхове відшкодування у такому разі виплачується у розмірі страхової суми на одну тварину. Решта тварин вважаються застрахованими до кінця терміну дії договору страхування.

У разі внесення страхувальником чергового платежу за цим договором не в повному обсязі прямий збиток відшкодовується пропорційно сумі внесених страхових платежів.

3.3. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у його виплаті страховик повинен прийняти протягом двох днів після отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін від дати його прийняття повідомляє заявника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом десяти робочих днів з моменту прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

У разі несвоєчасного здійснення виплати страхового відшкодування страхувальникові сплачується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми страхового відшкодування за кожний день прострочення.

3.4. Після виплати страхового відшкодування до страховика переходить у межах фактично виплаченої ним суми право вимоги, яке страхувальник має до особи, винної у завданні збитків.

3.5. Страхове відшкодування не виплачується у разі:

вчинення страхувальником навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій страхувальника встановлюється відповідно до законодавства;

вчинення страхувальником-громадянином умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про настання страхового випадку;

отримання страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної у їх завданні;

несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

3.6. Відмова страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена страхувальником у судовому порядку.

4. Термін дії договору

Цей договір набирає чинності з моменту внесення страхувальником суми страхових платежів в повному обсязі або першої частини страхового платежу за терміном сплати відповідно до пункту 1.4 цього договору і діє до ______________.

5. Припинення дії договору

Дія договору обов'язкового страхування припиняється у разі:

закінчення терміну дії;

виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;

загибелі (знищення) тварин внаслідок подій, не передбачених умовами страхування;

ліквідації страхувальника, за винятком випадків, передбачених законодавством;

ліквідації страховика у порядку, встановленому законодавством;

прийняття судового рішення про визнання цього договору недійсним;

інших випадків, передбачених законодавством.

6. Спори, що виникають між сторонами, розв'язуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди - в порядку, передбаченому законодавством.

7. Договір складається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається в обох сторін.

8. Інші правовідносини сторін за договором регламентуються законодавством.

9. Адреси сторін

Страховик
____________________________
____________________________

____________________________
(підпис керівника) 

Страхувальник
____________________________
____________________________

____________________________
(підпис фізичної особи або керівника
юридичної особи,
скріплений печаткою*

МП* 

  

____________
* За наявності печатки.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 467)

____________

Опрос