Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы развития рынка средне- и долгосрочных государственных долговых обязательств на 2003 - 2005 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 01.03.2003 № 285
действует с 01.03.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2003 р. N 285

Київ

Про затвердження Програми розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003 - 2005 роки

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Програму розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003 - 2005 роки (додається).

2. Міністерству фінансів забезпечити здійснення контролю за виконанням затвердженої цією постановою Програми і про результати інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 15 січня та 15 липня.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 34

 

ПРОГРАМА
розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003 - 2005 роки

Необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання країни є подальший розвиток внутрішнього фінансового ринку шляхом впровадження нових фінансових інструментів - середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань.

Програма розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань (далі - Програма) сприятиме ефективному функціонуванню банківських та небанківських фінансових інституцій (пенсійних фондів, страхових організацій, торговців цінними паперами тощо) та водночас створенню нових джерел неінфляційного покриття дефіциту державного бюджету, фінансування пріоритетних програм розвитку галузей економіки та об'єктів інфраструктури.

Програму розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 р. N 583 "Про затвердження заходів щодо реалізації Послання Президента України Л. Д. Кучми до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України" на 2001 - 2004 роки".

Стан розвитку ринку державних боргових зобов'язань

Виникнення державного боргу є наслідком фінансування дефіциту державного бюджету - перевищення бюджетних видатків над надходженнями.

З часу набуття Україною суверенітету обсяги державних витрат, маючи переважно непродуктивний характер, зростали, а разом з цим збільшувався дефіцит державного бюджету.

Оскільки починаючи з 1992 і до 2000 року Державний бюджет України затверджувався і виконувався з дефіцитом, у цей період відбувалося зростання державного боргу.

У 1991 - першій половині 1994 років кошти залучалися з внутрішніх джерел у формі прямих кредитів Національного банку, а зовнішній державний борг утворювався унаслідок надання державних гарантій на забезпечення виконання зобов'язань юридичних осіб - резидентів за іноземними кредитами.

У період з другої половини 1994 року по першу половину 1997 року поряд з наданням державних гарантій за іноземними кредитами державний борг формувався за рахунок отримання зовнішніх позик від міжнародних фінансових організацій, врегулювання заборгованості України за енергоносії, започаткування випуску облігацій внутрішніх державних позик, якими поступово заміщувалися прямі кредити Національного банку.

Починаючи з другої половини 1997 року державні запозичення на внутрішньому і зовнішньому ринку здійснювалися вже інтенсивно.

Для зменшення тиску на видаткову частину державного бюджету та убезпечення економіки від кризових явищ було проведено конверсію існуючого портфеля державних боргових зобов'язань, яка дала можливість відстрочити повернення коштів.

Подальша боргова ситуація залежатиме від того, наскільки зваженими будуть дії у сфері державних запозичень та управління державним боргом. Можливості зменшення боргового навантаження на економіку шляхом реструктуризації вичерпано. Отже, необхідно переходити від антикризового (реструктуризації боргу) до стратегічного фінансового механізму управління, яким є і ця Програма.

Однак на шляху розвитку ринку середньо- та довгострокових державних боргових зобов'язань є ряд перешкод, до яких, зокрема, належать:

відсутність широкого вибору фінансових інструментів, які задовольняли б вимоги різних кіл інвесторів;

недосконалість законодавчої бази, що унеможливлює ефективний розвиток середньо- та довгострокових фінансових інструментів;

низька ліквідність вторинного організованого ринку державних боргових зобов'язань.

Мета Програми

Метою Програми є:

створення ефективно діючого ринку державних боргових зобов'язань на довгостроковий період, у тому числі високоліквідного вторинного організованого ринку державних боргових зобов'язань;

створення привабливих, доступних і надійних для всіх категорій інвесторів середньо- та довгострокових фінансових інструментів;

задоволення інвестиційних потреб окремих високоефективних, високотехнологічних та перспективних сфер економіки країни;

неінфляційне покриття дефіциту державного бюджету і фінансування пріоритетних програм розвитку галузей економіки та об'єктів інфраструктури.

Визначальними чинниками розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань України є:

удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів, якими регламентується функціонування ринку;

інтеграція України до Європейського Союзу та Світової організації торгівлі і відповідна гармонізація українського законодавства із законодавством Європейського Союзу щодо ринку фінансових послуг та інструментарію;

прийнятність для України світових аналогів державних боргових зобов'язань;

нагромадження власного досвіду у сфері розвитку і функціонування ринку державних боргових зобов'язань.

Принципи розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань

В основу розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань України покладаються такі принципи:

верховенство права - виключно правове регулювання ринку державних боргових зобов'язань;

системність - узгодженість заходів щодо реформування ринку державних боргових зобов'язань із заходами і планами в інших галузях економіки, обґрунтування випуску нових інструментів, яке повинно узгоджуватися з можливостями потенційних інвесторів у їх придбанні;

стабільність - забезпечення сталого розвитку ринку державних боргових зобов'язань шляхом створення ефективних механізмів і правил його функціонування;

прозорість - створення таких умов на ринку державних боргових зобов'язань, які гарантують повну відкритість і передбачуваність ситуації та дій інвесторів і держави;

довіра - внутрішня рушійна сила розвитку ринку державних боргових зобов'язань, яка ґрунтується на відповідальності держави перед інвестором;

мотивація - створення державою умов для посилення заінтересованості фізичних і юридичних осіб у придбанні середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань;

відповідність - відповідність співвідношення "дохід - ризик" державних боргових зобов'язань аналогічним показникам корпоративних цінних паперів з метою недопущення неадекватного перерозподілу фінансових ресурсів країни.

Основні завдання Програми

Програма спрямована на виконання таких основних завдань:

усунення адміністративних бар'єрів на шляху розвитку ринку державних боргових зобов'язань;

удосконалення нормативно-правової бази, яка б сприяла ефективному розвитку середньо- та довгострокових державних боргових зобов'язань;

розвиток вторинного організованого ринку державних боргових зобов'язань та підвищення його ліквідності;

випуск інвестиційно привабливих державних боргових зобов'язань:

- захищених від знецінення фінансових інструментів як об'єктів інвестування пенсійних активів, страхових резервів та інших аналогічних ресурсів;

- фінансових інструментів, які б сприяли залученню заощаджень населення, що перебувають на сьогодні за межами банківської системи;

- цільових цінних паперів, надходження від продажу яких спрямовуватимуться на фінансування пріоритетних програм розвитку певних галузей економіки та об'єктів інфраструктури;

інформаційна підтримка ринку.

Заходи щодо розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003 - 2005 роки додаються.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми при позитивних тенденціях розвитку економіки сприятиме створенню у фінансовій системі країни ряду нових, інвестиційно привабливих фінансових інструментів.

У свою чергу держава отримає різноманітні безінфляційні інструменти для покриття дефіциту бюджету та фінансування потреб окремих високоефективних і перспективних сфер матеріального виробництва. Ставка дохідності залежно від виду державного запозичення повинна зменшитися до 8 - 14 відсотків у 2003 році та 5 - 10 відсотків у 2004 - 2005 роках.

 

ЗАХОДИ
щодо розвитку ринку середньо- і довгострокових державних боргових зобов'язань на 2003 - 2005 роки

Зміст заходу 

Шляхи виконання 

Виконавці 

Строк виконання 

Передбачення можливості випуску облігацій цільових позик для фінансування інвестиційних проектів та державних програм 

підготовка проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів (у частині, що стосується облігацій цільових позик) 

Мінфін
Мінекономіки
Національний банк (за згодою)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

2003 рік 

Визначення цілей, на які спрямовуватимуться кошти, залучені шляхом випуску облігацій цільових позик 

підготовка відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України 

- " - 

2003 рік (після внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу"

Здійснення випуску облігацій цільових позик 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо випуску облігацій цільових позик з визначенням конкретних інвестиційних проектів чи державних програм, на які спрямовуються залучені кошти здійснення розміщення облігацій цільових позик із спрямуванням коштів на найбільш перспективні цілі 

- " - 

- " - 

Надання додаткових гарантій за державними зобов'язаннями 

підготовка проекту закону, що стосується надання додаткових гарантій за державними зобов'язаннями 

Мінфін
Мінекономіки
Національний банк (за згодою)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

III квартал 2003 р. 

Запровадження процедури визначення банків-агентів з розміщення державних цінних паперів та підтримки ліквідності вторинного організованого ринку державних боргових зобов'язань  

підготовка відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Мінфін
Мінекономіки
Національний банк (за згодою)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Державне казначейство
Асоціація українських банків (за згодою)
Антимонопольний комітет 

- " - 

відбір банків, які здійснюватимуть функції агентів 

Мінфін 

2003 рік 

Розроблення економіко-математичної моделі прогнозування впливу наслідків здійснення державних запозичень на макроекономічні показники 

оголошення та проведення тендеру на розроблення відповідної моделі 

Мінфін
Мінекономіки 

II квартал 2003 р. 

розроблення відповідної моделі 

Мінфін 

2003 рік 

Скасування оподаткування доходу, отриманого від інвестування коштів у державні цінні папери 

підготовка пропозицій щодо внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

Мінфін
Державна податкова адміністрація
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Асоціація українських банків (за згодою) 

2003 рік 

Започаткування проведення операцій з управління державним боргом, спрямованих на зменшення вартості державних запозичень та підтримку ліквідності ринку державних боргових зобов'язань 

підготовка відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України 

Мінфін
Державне казначейство
Національний банк (за згодою)
Асоціація українських банків (за згодою) 

2003 - 2005 роки 

Збільшення кількості цінних паперів для одночасного пропонування інвесторам 

здійснення випуску облігацій цільових позик (після внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондову біржу"), казначейських зобов'язань з різними умовами 

Мінфін
Національний банк (за згодою)
Асоціація українських банків (за згодою) 

- " - 

Здійснення освітньо-інформаційної підтримки розміщення державних боргових зобов'язань 

проведення інформаційної кампанії із залученням до участі в ній радника з комунікативної політики на ринках капіталу 

Мінфін 

- " - 

____________

Опрос