Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Комплексной программы развития аграрного рынка на 2003 - 2004 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 01.03.2003 № 271
действует с 01.03.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2003 р. N 271

Київ

Про затвердження Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 2003 - 2004 роки

На виконання статті 1 Указу Президента України від 8 серпня 2002 р. N 694 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Комплексну програму розвитку аграрного ринку на 2003 - 2004 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству аграрної політики за поданням інших центральних органів виконавчої влади - відповідальних виконавців Програми щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 22

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
розвитку аграрного ринку на 2003 - 2004 роки

I. Загальні положення

В агропромисловому комплексі формується основна частина продовольчих ресурсів та майже три четверті роздрібного товарообігу, що має визначальний вплив на гарантування продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього і зовнішнього ринку, поліпшення матеріального добробуту населення.

На теперішньому етапі для національної економіки характерними ознаками є позитивна динаміка виробництва валової продукції, зростання обсягів виробництва продукції агропромислового комплексу, істотне зниження темпів інфляції і стабілізація курсу національної валюти, що в свою чергу є однією із причин підвищення попиту на продовольчому ринку України. Для якнайповнішого задоволення такого попиту постала необхідність у підвищенні ефективності функціонування аграрного ринку як системи, забезпечення динамічного реагування на швидкі зміни, що відбуваються на ринку в контексті цінових коливань та змін попиту-пропонування, впровадження нових технологій для проведення операцій на ринку.

У 2003 - 2004 роках прогнозується зростання обсягів виробництва валової продукції сільського господарства до 2002 року в середньому на 3 - 4 відсотки. Реальний приріст валової доданої вартості становитиме в середньому 6,4 відсотка на рік.

Однак внутрішній аграрний ринок є досить нестабільною системою, що спричинено насамперед низьким рівнем внутрішнього споживання, значною залежністю від кон'юнктури зовнішніх ринків продовольства, а також недостатньо розвинутою ринковою інфраструктурою. Тенденції, що спостерігалися на аграрного ринку, зокрема у 2000 - 2002 роках, продемонстрували відсутність стабільності цінової ситуації, що в цілому унеможливлює прогнозоване рентабельне господарювання.

Незважаючи на проведену роботу, в державі ще не сформована інфраструктура ринку сільськогосподарської продукції, яка б забезпечувала вільний прозорий рух сільськогосподарської продукції. Функціонує всього 57 кооперативних агроторгових домів, 976 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Із 280 кредитних спілок, що працюють у сільській місцевості, лише третина має кредитний "портфель" обсягом більш як 50 тис. гривень. Повільно формується мережа оптових продовольчих та плодоовочевих ринків, аукціонів живої худоби та птиці. Товарна наповненість зазначених маркетингових каналів, а відповідно вплив їх на ціноутворення, досить незначний.

Сьогодні 60 - 70 відсотків овочевої та тваринницької продукції виробляється в особистих селянських та фермерських господарствах.

Відсутність чіткої схеми реалізації "виробник - оптова торгівля - роздрібна торгівля - споживач" негативно впливає на цінову ситуацію на аграрному ринку та не дає можливості виробнику отримати достатній дохід з вирощеної продукції. На сьогодні не сформована в інфраструктурі аграрного ринку маркетингова мережа в ланцюжку "товаровиробник (власник продукції) - сільськогосподарські заготівельно-збутові та інші обслуговуючі кооперативи - районні кооперативні агроторгові доми - оптові ринки (товарні біржі, аукціони живої худоби та птиці, оптові плодоовочеві та продовольчі ринки) - споживачі".

Відчувається нагальна потреба у створенні служб, які б вивчали кон'юнктуру аграрного ринку для прогнозування та поширення маркетингової інформації серед товаровиробників.

Розвиток аграрного ринку першочергово потребує нормативно-правового забезпечення.

II. Мета та основні завдання Програми

Мета цієї Програми полягає у створенні умов для формування та розвитку стабільного аграрного ринку, який забезпечуватиме конкурентоспроможність усіх учасників, сприятиме збалансуванню темпів зростання купівельної спроможності з наповненням аграрного ринку якісною продукцією, збільшенню експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, забезпеченню результативності державної підтримки у виробництві та реалізації продукції, забезпеченню системності у розв'язанні економічних проблем агропромислового комплексу.

Основними завдання Програми є:

визначення напрямів здійснення державної аграрної політики та створення умов для ефективного функціонування аграрного ринку;

визначення засад та принципів, на яких базуватиметься розвиток та функціонування інфраструктури аграрного ринку;

забезпечення продовольчої безпеки країни через формування стабільних та прозорих засад аграрного ринку, спрямованих на зростання ефективності сільськогосподарських підприємств, підвищення якості та доступності для споживачів основних видів продовольства;

забезпечення паритетної конкуренції з одночасним створенням можливості узгодження дій суб'єктів ринкових відносин;

стимулювання просування сільськогосподарської продукції та продовольства на зовнішній ринок;

стимулювання підприємницької ініціативи;

реалізація інноваційних та інвестиційних проектів.

III. Основні напрями розвитку аграрного ринку

До основних напрямів розвитку аграрного ринку належать:

1) формування інфраструктури аграрного ринку та стимулювання сільськогосподарських підприємств і власників особистих селянських та фермерських господарств до участі у біржовій торгівлі шляхом:

створення системи збуту сільськогосподарської продукції через формування мережі заготівельно-збутових кооперативів та кооперативних агроторгових домів, оптових плодоовочевих та продовольчих ринків, аукціонів живої худоби та птиці;

забезпечення розвитку середнього та малого підприємництва, інфраструктури аграрного ринку у сільській місцевості, зокрема мережі кредитних спілок;

створення сільськогосподарських дорадчих служб;

розвитку ф'ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією на основі відповідної нормативно-правової бази;

формування оптових ринків зерна, насіння соняшнику, олії, цукру, продукції тваринництва;

2) нарощування обсягів конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку шляхом:

стимулювання виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції з використанням ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій;

диверсифікації виробництва та вдосконалення структури посівних площ з урахуванням внутрішніх потреб та експортних можливостей;

стимулювання агроекологічного напряму в сучасному сільському господарстві, зокрема розвитку альтернативного (органічного) землеробства та налагодження ринку збуту екологічно чистих продуктів харчування;

удосконалення кредитно-фінансової та податкової політики;

спрямування інвестицій на розвиток ресурсного потенціалу харчової, переробної галузей та інфраструктури аграрного ринку;

запровадження ринкових механізмів регулювання та підтримки цін на основні види сільськогосподарської продукції, здійснення заставних та інтервенційних операцій на ринку цієї продукції, цінових доплат за якісні показники продукції, демонополізації ринку економічними важелями;

нарощування обсягів виробництва комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок;

стимулювання експорту сільськогосподарської продукції і продовольства та створення рівних конкурентних умов для вітчизняних товаровиробників;

проведення митної політики на засадах зниження митних тарифів з одночасним вжиттям заходів щодо захисту внутрішнього ринку, які не суперечать правилам та вимогам СОТ, запровадження нетарифних методів регулювання ринку;

гармонізації стандартів та системи сертифікації вітчизняної сільськогосподарської продукції та норм, що регламентують санітарний, ветеринарний і фітосанітарний контроль, з міжнародними вимогами та стандартами, удосконалення системи контролю якості;

3) надання учасникам (операторам) ринку кон'юнктурної інформації щодо цін, попиту та пропонування на основні види сільськогосподарської продукції за допомогою системи її збирання і поширення відповідних даних щодо сільськогосподарської продукції та проведення моніторингу цін, аналізу і прогнозування стану справ на аграрному ринку;

4) наукове та кадрове забезпечення шляхом:

формування інноваційної інфраструктури аграрного ринку, вкладення залучених коштів у виконання перспективних проектів;

створення і впровадження у виробництво нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур;

підвищення генетичного потенціалу тваринництва і птахівництва за допомогою використання найцінніших вітчизняних та зарубіжних порід і типів худоби та птиці;

застосування найсучасніших методів селекції і біотехнології;

розроблення та впровадження сучасних науково-технічних проектів і технологій;

ефективного використання науково-технічного потенціалу країни;

задоволення потреб аграрного ринку у підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів за основними спеціальностями агропромислового комплексу;

включення до програм навчання нових спеціальностей з урахуванням вимог прогресу.

З метою організаційно-правового забезпечення виконання Програми передбачається здійснення основних заходів (додаються).

Контроль за реалізацією цих заходів здійснюватиме Мінагрополітики.

IV. Фінансове забезпечення Програми

Витрати на виконання заходів, визначених Програмою, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в межах асигнувань, передбачених для Мінагрополітики, та місцевих бюджетів (за згодою органів місцевого самоврядування).

V. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

безперебійне постачання продовольчих товарів споживачам;

стабільність процесу купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та продовольства у зростаючих обсягах;

досягнення такого рівня цін та якості продукції сільського господарства і харчової промисловості, який би найповніше задовольняв потреби суб'єктів ринку;

впровадження механізму поширення інформації про попит і пропонування на ринках сільськогосподарської продукції.

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
з виконання Комплексної програми розвитку аграрного ринку на 2003 - 2004 роки

Найменування заходу 

Відповідальні виконавці 

Строк виконання 

Очікувані результати 

I. Формування інфраструктури аграрного ринку та стимулювання сільськогосподарських товаровиробників до участі у біржовій торгівлі 

  

  

  

1. Сприяння створенню інтегрованих агропромислових структур, що об'єднують сільськогосподарських товаровиробників, переробні та торговельні підприємства 

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації 

2003 - 2004 роки 

створення умов для стимулювання товаровиробників до виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та продовольства, більшого наповнення аграрного ринку товарами 

2. Сприяння формуванню на регіональному рівні структур з агротехнічного, агрохімічного, ветеринарного та маркетингового обслуговування особистих селянських та фермерських господарств, заснованих на кооперативних засадах 

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації, райдержадміністрації 

- " - 

створення структур на аграрному ринку, які б діяли у сфері матеріально-технічного забезпечення; підвищення зайнятості у сільській місцевості з урахуванням особливостей регіонів 

3. Сприяння обмеженню товарообмінних (бартерних) операцій у сільському господарстві шляхом поступового скорочення обсягів розрахунків сільськогосподарських товаровиробників за своїми зобов'язаннями зерном 

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації 

2003 - 2004 роки 

зменшення товарообмінних (бартерних) операцій 

4. Забезпечення створення широкої мережі брокерських контор, які б обслуговували сільськогосподарські підприємства 

Мінагрополітики, Національна асоціація бірж 

- " - 

забезпечення доступу товаровиробників до біржового ринку 

5. Забезпечення розвитку системи цінового моніторингу (збору, оброблення, зберігання та розповсюдження оперативної інформації про ціни попиту і пропонування на товарних ринках та тенденції розвитку цих ринків) 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Українська академія аграрних наук 

- " - 

надання суб'єктам аграрного ринку системної інформації 

6. Проведення щорічних науково-практичних конференцій, "круглих столів", семінарів з питань розвитку основних ринків сільськогосподарської продукції та продовольства 

Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук, Національна асоціація бірж, Національна асоціація кредитних спілок, Національна спілка сільськогосподарських кооперативів 

- " - 

забезпечення комплексного підходу до розвитку організованого аграрного ринку 

II. Нарощування обсягів конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку 

  

  

  

1. Впровадження ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій у рослинництві та тваринництві 

Мінагрополітики 

2003 - 2004 роки 

підвищення якості, безпечності та конкурентоспроможності харчової продукції 

2. Удосконалення системи контролю за якістю харчових продуктів на підприємствах шляхом гармонізації державних стандартів з міжнародними 

Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації 

2004 рік 

заощадження (до 30 відсотків) матеріальних та фінансових ресурсів під час вирощування сільськогосподарських культур 

3. Активізація роботи торгово-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном у просуванні вітчизняної сільгосппродукції на зовнішній ринок, проведення маркетингових досліджень, організація участі в зарубіжних виставках, ярмарках тощо 

Мінекономіки, Мінагрополітики 

2003 - 2004 роки 

створення сприятливих умов для виходу на зовнішній ринок вітчизняних експортерів 

4. Оптимізування маркетингових витрат під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції та підвищення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Українська академія аграрних наук 

- " - 

підвищення експортного потенціалу та доходів сільгосптоваровиробників 

5. Активізація співробітництва з компетентними органами Російської Федерації з метою розвитку інтеграційних процесів у бурякоцукровому комплексі та відновлення зовнішнього ринку збуту цукру 

Мінагрополітики, Мінекономіки
МЗС 

2003 рік 

відновлення ринків збуту сільгосппродукції у Російській Федерації 

III. Інформаційне забезпечення 

  

  

  

Створення: 

  

  

  

систем прогнозно-аналітичної інформації за основними видами сільськогосподарської продукції (сегментами аграрного ринку) 

Мінагрополітики, Українська академія аграрних наук 

2003 - 2004 роки 

забезпечення прозорості інформації щодо питань функціонування аграрного ринку на базі використання можливостей новітніх інформаційних технологій і засобів телекомунікації, телебачення, радіомовлення та преси 

ринково-аграрного веб-порталу, який забезпечував би уніфіковану роботу з різними мережними сервісами (електронні торгові майданчики, доступ до інформаційних ресурсів світових ринків, іноземних інвестицій, ринків матеріально-технічних ресурсів для села) 

  

  

  

IV. Наукове та кадрове забезпечення 

  

  

  

Сприяння науковому та кадровому забезпеченню виробництва аграрного сектору економіки 

- " - 

2003 рік 

впровадження науково обґрунтованих технологій та підходів у сільськогосподарському виробництві 

V. Правове забезпечення 

  

  

  

1. Сприяння прийняттю Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про карантин рослин", "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо поводження з пестицидами і агрохімікатами), "Про молоко та молочні продукти", "Про м'ясо і м'ясні продукти", "Про прості і подвійні складські свідоцтва", "Про особисте селянське господарство", "Про товарну біржу" (нова редакція), "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Українська академія аграрних наук 

2003 - 2004 роки 

підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на зовнішньому і внутрішньому ринку 

2. Розроблення проектів законів та інших актів щодо: 

  

  

  

розвитку ринку сільськогосподарської продукції та продовольства 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Українська академія аграрних наук 

2003 рік 

сприяння виробництву конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та продовольства у оптимальних природно-економічних зонах 

державної програми селекції у тваринництві 

- " - 

- " - 

збільшення валової продукції тваринництва до 5 відсотків за рахунок вирощування племінних (генетичних) ресурсів для реалізації 

розвитку оптових плодоовочевих та продовольчих ринків, аукціонів живої худоби і птиці 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Українська академія аграрних наук 

2003 рік 

створення умов для розвитку оптової торгівлі на аграрному ринку 

програми розвитку і функціонування кредитних спілок у сільській місцевості 

Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін, Національна асоціація кредитних спілок 

2003 - 2004 роки 

підвищення рівня забезпечення кредитними ресурсами сільськогосподарських товаровиробників та особистих селянських господарств 

3. Створення нормативно-правової бази щодо функціонування ф'ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією 

Мінекономіки, Мінагрополітики, Національна асоціація бірж 

- " - 

створення умов для запровадження ф'ючерсного ринку 

____________

Опрос