Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы Государственного департамента надзора за соблюдением законодательства о труде

КМ Украины
Постановление КМ от 18.01.2003 № 50
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2003 р. N 50

Київ

Деякі питання Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 12 вересня 2005 року N 894
,
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
від 13 травня 2009 року N 464

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року -
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 386/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 41, 25 жовтня 2006 р.)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю (додається).

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

3. Міністерству праці та соціальної політики затвердити порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, який додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю

1. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю (Держнаглядпраці) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінпраці і підпорядковується йому.

2. Держнаглядпраці в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Мінпраці.

У межах своїх повноважень Держнаглядпраці організовує виконання актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Держнаглядпраці узагальнює практику застосування актів законодавства з питань, що належать до компетенції Департаменту, розробляє і подає на розгляд Мінпраці пропозиції щодо його вдосконалення.

3. Основними завданнями Держнаглядпраці є:

забезпечення захисту прав працівників шляхом здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю (крім питань охорони праці) та загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю (далі - роботодавці);

надання працівникам і роботодавцям рекомендацій та пропозицій з питань застосування законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4. Держнаглядпраці відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює контроль додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення реалізації прав і гарантій працівників шляхом проведення перевірок роботодавців та робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2) співпрацює з організаціями працівників і роботодавців з метою впровадження законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

3) забезпечує інформування населення щодо стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

4) подає методичну допомогу роботодавцям, проводить роз'яснювальну та консультаційну роботу з питань, що належать до його компетенції;

5) бере участь у розробленні пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

6) за дорученням Мінпраці здійснює міжнародні зв'язки;

7) виступає в установленому порядку за дорученням Мінпраці замовником науково-дослідних робіт;

8) здійснює заходи щодо професійної підготовки та перепідготовки кадрів у системі підпорядкованих органів;

9) організовує видання необхідної нормативної, методичної та іншої документації;

10) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держнаглядпраці та підпорядкованих органах;

11) виконує інші функції.

5. Держнаглядпраці має право:

1) утворювати експертні і робочі групи, залучати спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, представників об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також громадських інспекторів праці для проведення перевірок і розгляду питань, що належать до його компетенції, та громадян (на їх вимогу) у разі проведення перевірки за їх зверненням;

(підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2005 р. N 894)

2) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

6. Посадові особи Держнаглядпраці (головні державні інспектори праці, їх заступники, державні інспектори праці) мають право:

1) безперешкодно в будь-який час без попереднього інформування з пред'явленням службового посвідчення відвідувати для перевірки додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративні і виробничі приміщення роботодавців, робочі органи виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2) ознайомлюватися з інформацією, документами і матеріалами та одержувати від роботодавців, робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування копії або витяги з документів, ведення яких передбачено законодавством про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, необхідних для виконання їх повноважень. Вимагати від роботодавців або працівників необхідні пояснення. Для проведення перевірки роботодавцем надається робоче місце з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками, створюються з цією метою інші належні умови;

3) давати посадовим особам органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, робочих органів виконавчих дирекцій фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування приписи щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, які підлягають обов'язковому виконанню з письмовим повідомленням про вжиті заходи у місячний або в інший, зазначений у приписі строк;

4) складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, а також розглядати справи про такі правопорушення та накладати адміністративні стягнення згідно із законодавством;

5) вносити роботодавцям пропозиції про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, передавати матеріали про порушення до правоохоронних органів.

Посадові особи Держнаглядпраці мають службові посвідчення встановленого зразка, персональні круглі номерні печатки.

Посадові особи Держнаглядпраці не можуть виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду трудових спорів.

7. Держнаглядпраці очолює директор - Головний державний інспектор праці України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики.

Директор Держнаглядпраці є членом колегії Мінпраці.

Директор Держнаглядпраці має трьох заступників, у тому числі одного першого заступника директора - заступника Головного державного інспектора праці України, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра праці та соціальної політики, погодженим з директором Держнаглядпраці.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить директор Держнаглядпраці.

8. Директор Держнаглядпраці:

здійснює керівництво діяльністю Держнаглядпраці, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром праці та соціальної політики за виконання покладених на Департамент завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів, інших працівників Держнаглядпраці, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держнаглядпраці;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних державних інспекцій праці та їх заступників, працівників Держнаглядпраці, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Держнаглядпраці накази, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держнаглядпраці;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

9. Для виконання покладених на Держнаглядпраці завдань утворюються за погодженням з Мінпраці територіальні державні інспекції праці в межах граничної чисельності працівників Держнаглядпраці. Положення про зазначені інспекції затверджує директор.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Керівників територіальних державних інспекцій праці та їх заступників призначає на посаду і звільняє з посади Міністр праці та соціальної політики в установленому порядку.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1197)

Керівники територіальних державних інспекцій праці є головними державними інспекторами праці Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

10. Держнаглядпраці провадить свою діяльність у взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

11. Для погодженого вирішення питань, обговорення найважливіших напрямів діяльності у Держнаглядпраці утворюється колегія у складі директора, його заступників (за посадою) та керівників структурних підрозділів.

До складу колегії можуть входити керівники органів виконавчої влади, територіальних державних інспекцій праці та громадських організацій.

Персональний склад колегії затверджується Міністром праці та соціальної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держнаглядпраці.

12. Граничну чисельність працівників Держнаглядпраці затверджує в межах граничної чисельності працівників Мінпраці згідно з поданням директора Міністр праці та соціальної політики.

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

Структуру Держнаглядпраці затверджує директор за погодженням з Міністром праці та соціальної політики.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

13. Штатний розпис та кошторис Держнаглядпраці затверджує його директор за погодженням з Міністром праці та соціальної політики та Мінфіном.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

14. Держнаглядпраці утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпраці.

15. Умови оплати праці працівників Держнаглядпраці визначаються Кабінетом Міністрів України.

16. Держнаглядпраці є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 906 "Про створення державної інспекції праці Міністерства праці" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 432). 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 р. N 1572 "Про створення територіальної державної інспекції праці Автономної Республіки Крим" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 600).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 254 "Про внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 906" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 344).

4. Пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності державної податкової служби" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1771 "Про затвердження Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 49, ст. 2122).

____________

Опрос