Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику оценки стоимости объектов аренды

КМ Украины
Постановление КМ от 02.01.2003 № 3
действует с 02.01.2003

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 січня 2003 р. N 3

Київ

Про внесення змін до Методики оцінки вартості об'єктів оренди

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Методики оцінки вартості об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. N 629 (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 276; 1996 р., N 14, ст. 380), виклавши її в редакції, що додається.

2. Уповноважити Фонд державного майна давати офіційні роз'яснення з питань застосування Методики оцінки об'єктів оренди.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 25

 

МЕТОДИКА
оцінки об'єктів оренди

Загальні положення

1. Відповідно до цієї Методики здійснюється оцінка майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, яке належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємств), що передається в оренду, а саме:

цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств (машин, устаткування, інших облікових одиниць основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об'єкт оренди згідно із законодавством);

майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2. Оцінка об'єктів оренди проводиться з метою визначення їх вартості згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та використання її для розрахунку орендної плати.

3. У цій Методиці поняття "оцінка", "незалежна оцінка", "самостійна оцінка", "дата оцінки", "оцінювач", "договір на проведення оцінки майна" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", а поняття "вартість", "балансова вартість активів", "цілісний майновий комплекс", "індивідуально визначене майно", "дата інвентаризації", "вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу)", "передавальний баланс підприємства" - у значеннях, наведених у Методиці оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554.

Інші поняття вживаються у значенні, наведеному у законодавстві, що регулює процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі положеннями (національними стандартами) оцінки майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, нормативними актами Фонду державного майна.

Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу

4. У разі оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу комісією, що утворюється відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

До складу комісії в обов'язковому порядку включаються представники орендодавця та органу, уповноваженого управляти майном, що передається в оренду. До складу комісії можуть входити представники особи, що подала заяву про оренду.

Орган, уповноважений управляти майном, що передається в оренду, забезпечує здійснення заходів передорендної підготовки з метою:

визначення залишкової вартості об'єкта оренди у вигляді цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу;

приведення балансу підприємства у відповідність з вимогами стандартів бухгалтерського обліку;

проведення інвентаризації майна підприємства.

5. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у такій послідовності:

проведення інвентаризації всього майна підприємства з переоцінкою вартості необоротних активів у разі, якщо це не було зроблено раніше (1 розділ балансу);

складання передавального балансу;

складання акта оцінки цілісного майнового комплексу.

6. Під час оцінки визначаються склад і вартість майна, що:

передається в оренду;

передається на утримання або у схов орендарю;

надається орендареві на умовах кредиту;

викуповується орендарем.

7. Інвентаризація проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158, та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

8. Належність майна до необоротних та оборотних засобів визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси", 12 "Фінансові інвестиції".

9. Одночасно з проведенням інвентаризації здійснюється у встановленому законодавством порядку аудиторська перевірка стану бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності на підприємстві, цілісний майновий комплекс якого або його структурного підрозділу передається в оренду.

10. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється станом на останнє число місяця, в якому проводиться інвентаризація майна та складається передавальний баланс. До 15 числа зазначеного місяця комісії з інвентаризації подають протокол інвентаризації, передавальний баланс, затверджені керівником підприємства, та інші дані, необхідні для оцінки майна, до комісії, яка здійснює таку оцінку (зазначений строк може бути продовжений за рішенням орендодавця, але не більш як на 15 днів).

11. Вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, визначається шляхом сумування всіх активів, які входять до цього комплексу, крім оборотних.

12. Вартість основних засобів, об'єктів незавершеного будівництва, невстановленого устаткування, нематеріальних активів, інших необоротних активів, що передаються в оренду, повинна бути приведена у відповідність з вимогами відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном. При цьому дооцінка функціонуючих основних засобів, які мають нульову залишкову вартість, є обов'язковою. Результати переоцінки, дооцінки погоджуються органом, уповноваженим управляти майном, що передається в оренду.

13. Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту відповідно до вимог статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", визначається шляхом підсумовування балансової вартості цінних паперів і залишку коштів у касі, на розрахункових рахунках у банках, дебіторської заборгованості за вирахуванням кредиторської заборгованості.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках, суму дебіторської заборгованості, в кредит надаються лише цінні папери за балансовою вартістю, а у разі їх відсутності сума залишку коштів у касі та на розрахункових рахунках у банках передається орендареві для погашення кредиторської заборгованості підприємства без укладення договору кредиту на підставі внесення відповідної умови до договору оренди.

14. Вартість оборотних матеріальних засобів, що викуповуються орендарем, визначається за даними бухгалтерського обліку з обов'язковою дооцінкою товарно-матеріальних цінностей відповідно до вимог законодавства.

З вартості оборотних матеріальних засобів, що викуповуються орендарем, вираховується кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням підприємством оборотних матеріальних засобів, у тому числі робіт і послуг, які включені у собівартість готової продукції, та залишків незавершеного виробництва, і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві.

15. Оцінка цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу здійснюється у 20-денний строк з дня затвердження протоколу про результати інвентаризації та завершується складанням акта встановленого зразка (додаток 1).

До акта оцінки додаються передавальний баланс, а також довідки про наявність на балансі підприємства майна, наведеного у розділі II акта оцінки із зазначенням назв, інвентарних номерів, балансової та залишкової вартості відповідних об'єктів.

Перший примірник матеріалів інвентаризації та оцінки зберігається у орендодавця, другий - у орендаря.

16. Акт оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

17. У разі коли орендодавцем структурного підрозділу є підприємство, акт оцінки затверджується керівником органу, уповноваженого управляти майном підприємства, структурний підрозділ якого передається в оренду.

18. У разі коли за період між датою оцінки і датою набрання чинності договором оренди зміняться склад і вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу або буде виявлено майно, не відображене в матеріалах інвентаризації, на вимогу однієї із сторін договору оренди або органу, уповноваженого управляти цим майном, повинна бути здійснена дооцінка об'єкта оренди і внесені відповідні зміни до акта оцінки і відповідних договорів, укладених з орендарем.

Оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

19. У разі оренди нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка. При цьому вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

У разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна площею понад 200 кв. метрів звіт про незалежну оцінку майна розглядається і рецензується відповідним органом, визначеним у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

У разі передачі підприємством в оренду нерухомого майна площею до 200 кв. метрів звіт про незалежну оцінку майна затверджується органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства.

Якщо для розрахунку орендної плати не передбачено здійснення незалежної оцінки нерухомого майна, може здійснюватися самостійна оцінка зазначеного майна відповідно до пунктів 20 та 21 цієї Методики.

20. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) за заявою підприємства-орендодавця комісією, що утворюється органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства, здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

За рішенням підприємства-орендодавця може також здійснюватися незалежна оцінка зазначеного майна. Вартість робіт з оцінки оплачується за домовленістю сторін договору оренди.

21. Самостійна оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна завершується складанням акта його оцінки (додаток 2), який затверджується керівником підприємства, а незалежна оцінка - складанням звіту про оцінку майна, який підписується оцінювачами, що безпосередньо її здійснювали, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

До акта додаються відомості розрахунку вартості нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки 15 - 17 до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554), а також звіти про оцінку майна.

22. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), яке перебуває на балансі господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного фонду, здійснюється незалежна оцінка, а звіт про оцінку майна затверджується керівником відповідного органу, визначеного у абзацах другому і третьому статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

 

Зразок

 

М. П.

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
(посада керівника органу, установи, 
підприємства-орендодавця)

____________    _____________________
(підпис)                     (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 200_ р.

АКТ
оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, організації, їх структурного підрозділу, що передається в оренду

_________________
(код згідно з ЗКПО)

__________________________________________________________________
                                                  (повна назва цілісного майнового комплексу) 

Комісія, утворена згідно з наказом _____________________________________
__________________________________________________________________
                                              (посада керівника органу, що утворив комісію) 

від "___" ____________ 200_ р. N ___, у складі

голови ___________________________________________________________,
                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
членів: ___________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___" ____________ 200_ р. N ___) розглянула результати інвентаризації майна і передавальний баланс
__________________________________________________________________
                                              (повна назва цілісного майнового комплексу) 

станом на "___" ___________ 200_ р. і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з передавальним балансом і поданими документами становить:

 

Майно 

Вартість майна, тис. гривень 

  

I. Майно, що передається в оренду 

  

1. 

Основні засоби, усього 

  

2. 

Знос основних засобів 

  

3. 

Основні засоби за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 1 - ряд. 2) 

  

4. 

Орендовані основні засоби за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 3 - ряд. 16) 

  

5. 

Нематеріальні активи, усього 

  

6. 

Знос нематеріальних активів 

  

7. 

Нематеріальні активи за вартістю за вирахуванням зносу
(ряд. 5 - ряд. 6) 

  

8. 

Відновна (переоцінена) вартість незавершеного будівництва 

  

9. 

У тому числі відновна (переоцінена) вартість устаткування, що підлягає монтажу 

  

10. 

Інші необоротні активи 

  

11. 

Вартість майна, що передається в оренду
(ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 8 + ряд. 10) 

  

  

II. Майно, що передається на утримання або у схов орендарю 

  

12. 

Залишкова вартість житлового фонду 

  

13. 

Залишкова вартість основних засобів об'єктів цивільної оборони 

  

14. 

Залишкова вартість законсервованих основних засобів 

  

15. 

Залишкова вартість мобілізаційних ресурсів (у частині основних засобів) 

  

16. 

Залишкова вартість основних засобів, що передаються на утримання орендарю
(ряд. 12 + ряд. 13 + ряд. 14 + ряд. 15) 

  

17. 

Матеріальні ресурси, якими укомплектовані об'єкти цивільної оборони 

  

18. 

Мобілізаційні ресурси (в частині оборотних засобів) 

  

19. 

Вартість основних і оборотних засобів, що передаються на утримання орендарю, всього
(ряд. 16 + ряд. 17 + ряд. 18) 

  

  

III. Майно, що передається орендареві на умовах кредиту 

  

20. 

Балансова вартість цінних паперів 

  

21. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

  

22. 

Векселі одержані 

  

23. 

Дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів 

  

24. 

Кредиторська заборгованість
(розділи "Пасиву балансу" II + III + IV + V) 

  

  

у тому числі: 

  

24.1 

кредиторська заборгованість за товари 

  

24.2 

інша кредиторська заборгованість 

  

25. 

Вартість майна, що надається орендареві на умовах кредиту
(ряд. 20 + ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 - ряд. 24).
Якщо ряд. 21 + ряд. 22 + ряд. 23 < ряд. 24, то ряд. 25 = ряд. 20

  

  

IV. Майно, що викуповується орендарем 

  

26. 

Виробничі запаси

  

27. 

Незавершене виробництво 

  

28. 

Готова продукція 

  

29. 

Товари 

  

30. 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

  

31. 

Витрати майбутніх періодів 

  

32. 

Кредиторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з придбанням оборотних матеріальних засобів (товарів) і не врахована під час визначення суми кредиту, що надається орендареві. Якщо:
ряд. 25 > 0, то ряд. 32 = 0;
ряд. 25 < 0, а ряд. 25 (за абсолютною величиною) > ряд. 24.1, то ряд. 32 = ряд. 24.1;
ряд. 25 < 0, а ряд. 25 (за абсолютною величиною) < ряд. 24.1, то ряд. 32 = ряд. 24.1 - ряд. 25 (за абсолютною величиною); 

  

33. 

Вартість майна, що викуповується орендарем
(ряд. 26 + ряд. 27 + ряд. 28 + ряд. 29 + ряд. 30 + ряд. 31 - ряд. 32)

  

 

Голова комісії 

_____________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_____________
_____________
_____________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

 

Зразок

М. П. 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________________
(посада керівника підприємства-орендодавця)

____________     _____________________
        (підпис)                 (прізвище та ініціали)

"___" ____________ 200_ р. 

АКТ
оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна

__________________________________________________________________
                                              (повна назва об'єкта оцінки, інвентарний номер)
__________________________________________________________________

Підприємство (господарське товариство), на балансі якого перебуває майно, що передається в оренду

_________________
(код згідно з ЗКПО) 

___________________________________________________________________
                                          (повна назва підприємства - юридичної особи) 

Комісія, утворена згідно з наказом _____________________________________
___________________________________________________________________
                                                 (посада керівника органу, що утворив комісію) 

від "___" ____________ 200_ р. N ___, у складі

голови _____________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
членів: _____________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

на засіданні (протокол від "___" ____________ 200_ р. N ___) розглянула результати оцінки нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна і з урахуванням вимог Методики оцінки об'єктів оренди визначила його оціночну вартість на "___" ____________ 200_ року.

Комісія підтверджує, що оціночна вартість майна згідно з відомостями розрахунку становить:

Назва об'єкта оцінки 

Вартість, тис. гривень 

 

Голова комісії 

_____________
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

_____________
_____________
_____________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

"___" ____________ 200_ р. 

____________

Опрос