Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения аттестации должностных лиц таможенной службы

КМ Украины
Постановление КМ от 25.12.2002 № 1984
редакция действует с 18.07.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2002 р. N 1984

Київ

Про затвердження Порядку проведення атестації посадових осіб митної служби

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 січня 2003 року N 92
,
 від 11 липня 2012 року N 627

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації посадових осіб митної служби, що додається.

2. Державній митній службі привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 р. N 92)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 27

 

ПОРЯДОК
проведення атестації посадових осіб митної служби

Загальні питання

1. Атестація посадових осіб митної служби (далі - посадова особа) проводиться з метою підвищення ефективності їх діяльності та відповідальності за доручену справу.

2. Установлюється три види атестації - первинна, періодична та позачергова.

3. Первинній атестації підлягають особи, зараховані вперше на посади митної служби, якими передбачається присвоєння спеціальних звань.

Первинна атестація проводиться не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після зарахування на посаду перед допуском до самостійного виконання службових обов'язків та присвоєнням первинного спеціального звання.

4. Періодична атестація проводиться один раз на три роки.

Періодичній атестації підлягають посадові особи, що обіймають посади не менше одного року, а також ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше одного року, якщо їх посадові обов'язки суттєво не змінилися.

Жінки, що перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною, проходять періодичну атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Особи, призначені на посаду на визначений термін, і вагітні жінки проходять періодичну атестацію за власним бажанням.

5. Позачергова атестація проводиться за рішенням керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації в разі допущення суттєвих недоліків у роботі, порушення урочистого зобов'язання посадової особи митної служби.

6. Особливості проведення атестації посадових осіб, що призначаються на посади Президентом України, визначаються відповідними державними органами.

Організація та проведення атестації

7. Для організації та проведення атестації в Держмитслужбі утворюється Вища атестаційна комісія, у регіональних митницях, митницях, спеціалізованих митних установах та організаціях - атестаційні комісії.

Кількісний і персональний склад Вищої атестаційної комісії затверджується наказом Держмитслужби, атестаційних комісій - наказами відповідних митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.

Вища атестаційна комісія проводить атестацію посадових осіб, що призначаються на посади наказом Держмитслужби.

Атестаційні комісії регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ і організацій проводять атестацію посадових осіб, віднесених до їх номенклатури.

Атестаційні комісії утворюються у складі голови, секретаря та членів комісії. Головою комісії, як правило, призначається заступник керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації. До складу атестаційної комісії включаються керівники структурних підрозділів, де працюють посадові особи, що підлягають атестації, а також представники кадрової та юридичної служб. Керівник митного органу, спеціалізованої митної установи, організації може залучати до роботи в атестаційній комісії незалежних експертів.

Під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені посадовими особами при виконанні службових обов'язків, передбачених посадовими інструкціями, затвердженими керівниками митних органів, спеціалізованих митних установ і організацій.

8. Атестаційна комісія забезпечує об'єктивний розгляд професійної діяльності посадової особи, що атестується, зокрема з виконання покладених на неї службових обов'язків, а також дотримання урочистого зобов'язання посадової особи, принциповий підхід при підготовці рекомендацій щодо подальшого використання досвіду і знань цієї посадової особи в діяльності митної служби.

9. Термін і графік проведення атестації затверджуються наказом митного органу, спеціалізованої митної установи, організації та доводяться до відома посадових осіб, що атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

10. Атестація посадових осіб - керівників структурних підрозділів та осіб, що ввійшли до складу комісії, проводиться перед атестацією інших працівників цих підрозділів.

11. На кожну посадову особу, що підлягає атестації, складається службова характеристика і атестаційний лист.

Службові характеристики складають і підписують:

заступники Голови Держмитслужби (відповідно до розподілу обов'язків) - на начальників управлінь і самостійних відділів Держмитслужби, начальників регіональних митниць, митниць прямого підпорядкування, спеціалізованих митних установ та організацій;

начальники управлінь і самостійних відділів Держмитслужби - на своїх заступників і на інших підпорядкованих їм посадових осіб;

начальники регіональних митниць - на начальників підпорядкованих їм митниць, на своїх заступників і на інших посадових осіб, безпосередньо їм підпорядкованих;

начальники митниць, спеціалізованих митних установ та організацій - на своїх заступників і на інших посадових осіб, безпосередньо їм підпорядкованих;

заступники начальників регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ і організацій (відповідно до розподілу обов'язків) - на посадових осіб, безпосередньо їм підпорядкованих;

керівники підрозділів регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ і організацій - на всіх підпорядкованих їм посадових осіб.

12. Посадові особи, що складають службові характеристики, зобов'язані:

проаналізувати проходження служби, професійну та спеціальну підготовку, а також конкретні показники роботи посадової особи, що підлягає атестації;

визначити зміст та висновок характеристики на підставі всебічного вивчення особистих, професійних і ділових якостей посадової особи, що підлягає атестації;

скласти характеристику на посадову особу, що підлягає атестації, з аналізом виконання нею посадових обов'язків та дотримання урочистого зобов'язання посадової особи митної служби, навести відомості про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації посадової особи, надати зауваження, висновки та рекомендації щодо подальшої її діяльності;

провести бесіду з посадовою особою, що підлягає атестації, з питань проходження нею служби, підвищення рівня професійних і спеціальних знань, надати рекомендації щодо поліпшення особистої підготовки і стану справ на дорученій ділянці роботи;

ознайомити посадову особу, що підлягає атестації, із змістом характеристики та подати її атестаційній комісії не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

13. У разі незгоди з відомостями, викладеними в службовій характеристиці, посадова особа може подати Вищій атестаційній комісії (відповідній атестаційній комісії) відповідні заяву, обґрунтування, додаткові відомості про свою службову діяльність.

14. Під час кожної атестації підрозділи кадрової служби подають Вищій атестаційній комісії (відповідній атестаційній комісії) щорічні оцінки виконання посадовою особою митного органу, спеціалізованої митної установи, організації покладених на неї завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

Атестаційні листи готують підрозділи кадрової служби митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій за зразком, згідно з додатком.

15. На засідання Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії) запрошуються посадова особа, що підлягає атестації, та її безпосередній керівник. Якщо посадова особа не з'явилася на засідання комісії без поважних причин, атестація може проводитися за її відсутності.

Рішення Вищої атестаційної комісії
(відповідної атестаційної комісії)

16. На підставі всебічного аналізу виконання посадовою особою, що атестується, основних обов'язків, складності та результативності виконуваної роботи комісія приймає одне з таких рішень:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття відповідних навичок у роботі, усунення недоліків у службовій діяльності тощо;

не відповідає займаній посаді.

Атестованими вважаються посадові особи, визнані комісією такими, що відповідають займаній посаді, або відповідають займаній посаді за певних умов.

17. У разі прийняття рішення про відповідність посадової особи займаній посаді Вища атестаційна комісія (відповідна атестаційна комісія) може рекомендувати керівникові митного органу, спеціалізованої митної установи, організації зарахувати посадову особу до кадрового резерву, призначити на іншу посаду в іншому підрозділі за її згодою, дозволити пройти стажування на більш високій посаді, достроково присвоїти чергове спеціальне звання, установити надбавку, передбачену законодавством, або змінити її розмір.

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 627)

У разі прийняття рішення про відповідність посадової особи займаній посаді за певних умов Вища атестаційна комісія (відповідна атестаційна комісія) рекомендує керівникові митного органу, спеціалізованої митної установи, організації призначити через рік повторне атестування, якщо посадова особа, що атестувалася, погодиться виконати надані їй рекомендації.

У разі прийняття рішення про невідповідність посадової особи займаній посаді Вища атестаційна комісія (відповідна атестаційна комісія) рекомендує керівникові митного органу, спеціалізованої митної установи, організації перевести посадову особу за її згодою на іншу посаду, що відповідає її професійному рівню, або звільнити із займаної посади.

Кожне рішення атестаційної комісії повинно мати відповідне обґрунтування.

18. Рішення Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії) може бути оскаржене посадовою особою, що проходила атестацію, в установленому порядку керівникові митного органу, спеціалізованої митної установи, організації протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності цієї особи.

В окремих випадках за дорученням керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації Вища атестаційна комісія (відповідна атестаційна комісія) повторно проводить атестацію, приймає рішення і вносить керівникові митного органу, спеціалізованої митної установи, організації пропозиції для розгляду та прийняття остаточного рішення.

19. Засідання Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії) вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу. Рішення комісії приймається щодо кожної посадової особи, що атестується, простою більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться за відсутності посадової особи, що атестується. У разі однакової кількості голосів приймається рішення на користь посадової особи, що атестується.

20. Результати атестації заносяться до протоколу засідання атестаційної комісії та атестаційного листа. Протокол підписується головою і секретарем Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії), а атестаційний лист - головою та членами комісії, що брали участь у голосуванні. Результати атестації повідомляються посадовій особі, що проходила атестацію, та її керівникові одразу після проведення атестації.

Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

21. Характеристики, результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків зберігаються в особовій справі посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового спеціального звання, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, а також інших питань проходження служби.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 627)

Результати атестації та вирішення спірних питань

22. Про результати кожного засідання Вищої атестаційної комісії (відповідної атестаційної комісії) її голова повідомляє керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації.

23. За результатами атестації керівник митного органу, спеціалізованої митної установи, організації видає відповідний наказ.

24. Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається керівником митного органу, спеціалізованої митної установи, організації у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час тимчасової непрацездатності посадової особи, а також час перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

25. Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до законодавства.

26. Рішення керівника митного органу, спеціалізованої митної установи, організації, прийняті за результатами атестації, можуть бути оскаржені посадовою особою до суду.

27. Зміна керівника або складу митного органу, спеціалізованої митної установи, організації не може бути підставою для проведення позачергової атестації.

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Посада, яку займає посадова особа, і стаж роботи на ній на день атестації

________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік закінчення; спеціальність)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив) __________________________ 

Стаж роботи в митній службі ______________________________________

Спеціальне звання _______________________________________________,

присвоєне Указом Президента України (наказом Держмитслужби)

від ____________________ N ______________________________________

Посада в кадровому резерві ________________________________________ 

II. Результати атестації

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

відповідає займаній посаді (за _______________, проти ________________),

відповідає займаній посаді за умови _________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________ (за _____, проти ______),

не відповідає займаній посаді (за ___________, проти __________________)

Рішення атестаційної комісії ________________________________________
________________________________________________________________

Рекомендації атестаційної комісії ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________ (за _____, проти _____)

Голова атестаційної комісії 

____________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

  

  

  

Члени комісії: 

____________
____________
____________
____________
____________
(підписи) 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
(ініціали, прізвище) 

Дата атестації "___" ____________ 200_ року

З результатами атестації ознайомлений _______________________________
                                                                                            (підпис посадової особи, що атестувалася) 

____________
Примітка. У разі коли голова або член атестаційної комісії має іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей посадової особи, що атестується, він викладає її письмово в довільній формі і додає до атестаційного листа.

____________

Опрос