Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления услуг конфиденциальной связи органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным предприятиям, учреждениям и организациям

КМ Украины
Постановление КМ от 11.10.2002 № 1519
редакция действует с 22.05.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2002 р. N 1519

Київ

Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 8 грудня 2006 року N 1700
,
 від 7 вересня 2011 року N 938
,
 від 29 квітня 2013 року N 328

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям (додається).

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 29

 

ПОРЯДОК
надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям

1. Цей Порядок визначає механізм та умови надання операторами телекомунікацій (далі - оператори) послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям в Національній системі конфіденційного зв'язку (далі - НСКЗ).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

абонент - споживач послуг конфіденційного зв'язку, що користується послугами конфіденційного зв'язку на умовах договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання до НСКЗ;

захищений доступ до Інтернету - забезпечення можливості з'єднання кінцевого обладнання абонента з Інтернетом з використанням НСКЗ;

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з НСКЗ з метою забезпечення доступу до послуг конфіденційного зв'язку;

споживач послуг конфіденційного зв'язку (далі - споживач) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державне підприємство, установа, організація, які потребують, замовляють та/або отримують послуги конфіденційного зв'язку для власних потреб.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" та "Про телекомунікації".

3. Послуги конфіденційного зв'язку в НСКЗ надаються абонентам із встановленими Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (далі - Адміністрація) рівнями якості.

4. Під час надання та отримання послуг конфіденційного зв'язку застосовується єдиний обліково-звітний час - київський.

5. Захист інформації під час надання послуг конфіденційного зв'язку забезпечується операторами шляхом вжиття відповідно до законодавства організаційних та інженерно-технічних заходів із застосуванням криптографічних і технічних засобів захисту інформації.

6. Захист інформації під час надання послуг конфіденційного зв'язку забезпечується також шляхом виконання споживачами вимог цього Порядку, інших нормативно-правових актів у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, з переліком яких оператор зобов'язаний ознайомити споживача до укладення договору про отримання послуг конфіденційного зв'язку (далі - договір).

7. Послуги конфіденційного зв'язку надаються відповідно до договору, примірна форма якого затверджується Адміністрацією.

До укладення договору оператор за зверненням споживача зобов'язаний безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість і порядок надання послуг конфіденційного зв'язку.

8. Під час підключення кінцевого обладнання до НСКЗ оператор повинен присвоїти йому абонентський номер чи інший мережевий ідентифікатор та/або задіяти персональний номер абонента.

9. Кінцеве обладнання споживача підключається до НСКЗ за його заявою у разі наявності технічної можливості шляхом встановлення такого обладнання на об'єктах споживача та його підключення до НСКЗ.

10. Правила взаємодії між операторами в частині використання ресурсів НСКЗ для надання послуг конфіденційного зв'язку визначаються Адміністрацією.

11. Надання послуг конфіденційного зв'язку та вибір варіантів підключення кінцевого обладнання споживачів до НСКЗ проводяться з урахуванням технічної можливості оператора.

12. Кінцеве обладнання, яке підключається до НСКЗ, повинно відповідати вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути внесеним до переліку засобів, що можуть застосовуватися на території України, у смугах частот загального (спеціального) користування.

13. Оператор має право на:

провадження діяльності з надання послуг конфіденційного зв'язку відповідно до законодавства;

скорочення переліку послуг конфіденційного зв'язку, припинення або тимчасове припинення їх надання відповідно до законодавства;

непідключення до НСКЗ кінцевого обладнання споживача у разі його невідповідності вимогам пункту 12 цього Порядку;

примусове відключення кінцевого обладнання абонента у разі порушення умов договору.

14. Оператор зобов'язаний:

забезпечувати безперебійне і якісне надання послуг конфіденційного зв'язку;

забезпечувати правильність застосування тарифів на послуги конфіденційного зв'язку;

вести облік тривалості (обсягу) та вартості наданих абоненту послуг конфіденційного зв'язку, зберігати записи про надані послуги конфіденційного зв'язку протягом строку, встановленого законодавством;

інформувати споживачів про зміни умов надання послуг конфіденційного зв'язку;

приймати заяви про надання послуг конфіденційного зв'язку, вести їх облік;

реєструвати придбане споживачами кінцеве обладнання;

проводити періодичну перевірку кінцевого обладнання на відповідність вимогам нормативних документів з питань захисту інформації;

забезпечувати захист від несанкціонованого доступу до обладнання та споруд телекомунікацій, які перебувають на балансі оператора і використовуються для забезпечення функціонування НСКЗ, відповідно до нормативних документів у сфері захисту інформації;

негайно повідомляти Адміністрації про всі випадки порушення безпеки обробки інформації у НСКЗ;

отримувати дозвіл Адміністрації на примусове відключення кінцевого обладнання абонента;

усувати пошкодження обладнання та споруд телекомунікацій, які перебувають на балансі оператора і використовуються для забезпечення функціонування НСКЗ;

проводити перерахунок абонентної плати у разі пошкодження кінцевого обладнання не з вини абонента;

у разі надання послуги із захищеного доступу до Інтернету забезпечити абонентам швидкість доступу, визначену договором;

відновлювати доступ до послуг конфіденційного зв'язку згідно із встановленими значеннями показників якості послуг конфіденційного зв'язку в строки, визначені договором;

обмежувати отримання споживачем послуг у разі відсутності коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми шляхом тимчасового припинення надання послуг конфіденційного зв'язку;

здійснювати розрахунок тарифів виходячи із собівартості послуг з урахуванням отримання прибутку;

розглядати пропозиції, заяви, скарги, претензії споживачів і надсилати заявникам письмові повідомлення про результати розгляду в строки, передбачені законодавством.

15. Споживач має право на:

вибір виду та кількості послуг;

безоплатне отримання від оператора інформації про зміст, якість, вартість і порядок надання послуг конфіденційного зв'язку;

своєчасне та якісне одержання послуг конфіденційного зв'язку;

відмову від послуг конфіденційного зв'язку на умовах, визначених договором;

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання оператором обов'язків, передбачених договором або законодавством;

подання оператору пропозицій, заяв, скарг, претензій та оскарження неправомірних дій оператора щодо надання послуг конфіденційного зв'язку в установленому порядку;

захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством.

16. Споживач зобов'язаний:

використовувати кінцеве обладнання, що відповідає вимогам пункту 12 цього Порядку;

не допускати вчинення дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації НСКЗ, захисту її інформаційної безпеки, електромагнітній сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг конфіденційного зв'язку іншим споживачам;

не допускати самовільного підключення до абонентських ліній зв'язку НСКЗ будь-якого іншого обладнання;

не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній зв'язку НСКЗ для надання послуг третім особам;

дотримуватися інструкцій, правил (порядку) користування кінцевим обладнанням;

забезпечувати збереження кінцевого обладнання та негайно повідомляти оператору про всі випадки його пошкодження або втрати;

повідомляти у десятиденний строк оператору про зміну свого найменування, юридичної адреси, розрахункового рахунка та інших даних, передбачених договором;

своєчасно вносити плату за користування послугами конфіденційного зв'язку, а також за фактично отриманий обсяг (тривалість) послуг конфіденційного зв'язку відповідно до умов договору.

17. Тарифи на послуги конфіденційного зв'язку встановлюються операторами у межах встановлених Адміністрацією граничних тарифів на послуги конфіденційного зв'язку.

18. Оператори пропонують на вибір споживача тарифи на окремі види послуг конфіденційного зв'язку та/або тарифні плани на визначений ними перелік (пакет) послуг, а також строк їх дії (граничний або мінімальний).

Вартість послуги визначається у разі застосування:

тарифів, що залежать від обсягу послуги, - за одну тарифну одиницю;

тарифів, що передбачають необмежене отримання чи передачу інформації, - за інтервал часу, протягом якого можливе таке отримання чи передавання.

19. Оплата послуг може передбачати фіксовану суму платежів та/або суму платежів, які залежать від обсягу наданих послуг.

Обсяг наданих послуг встановлюється на підставі тривалості їх надання та/або обсягу надісланої та/або отриманої інформації.

20. Порядок оплати і форма розрахунків за послуги конфіденційного зв'язку визначаються договором.

21. Розрахунки можуть здійснюватися на умовах попередньої (авансової) та/або наступної оплати відповідно до умов договору.

22. Оператор не може вимагати попереднього внесення абонентної плати або авансового платежу за послуги більш як за один поточний календарний місяць.

23. У разі несвоєчасної оплати наданих оператором послуг до абонента застосовуються штрафні санкції відповідно до умов договору.

24. Спори, що виникають між споживачем і оператором з питань надання/отримання послуг конфіденційного зв'язку, розв'язуються в установленому законом порядку.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. N 1700
,
від 07.09.2011 р. N 938
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2013 р. N 328)

____________

Опрос