Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения экспертизы Национальной программы информатизации и отдельных ее заданий (проектов)

КМ Украины
Постановление КМ от 25.07.2002 № 1048
редакция действует с 10.04.2009

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 липня 2002 р. N 1048

Київ

Про затвердження Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 квітня 2009 року N 294

Відповідно до статті 14 Закону України "Про Національну програму інформатизації" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів), що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)

1. У цьому Порядку терміни застосовуються у значенні відповідно до Законів України "Про Національну програму інформатизації", "Про наукову і науково-технічну експертизу" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308).

2. Основним завданням експертизи Національної програми інформатизації (далі - Програма) та окремих її завдань (проектів) є об'єктивне комплексне дослідження з метою оцінки їх відповідності пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному рівню та тенденціям розвитку інформатизації у світі.

Експертиза проводиться на етапах формування Програми на наступний і подальші три роки та її виконання під час погодження завдань (проектів) інформатизації у передбачених законодавством випадках. У разі потреби проводиться експертиза виконаних проектів інформатизації.

3. Основними принципами експертизи є:

компетентність, об'єктивність і незалежність;

урахування рівня розвитку інформаційних технологій у світі, норм і правил технічної та екологічної безпеки, вимог стандартів, міжнародних угод;

відповідальність за повноту аналізу об'єктів експертизи;

достовірність та обґрунтованість рекомендацій, наданих за результатами експертизи.

4. Об'єкти експертизи:

на етапі формування Програми - завдання (проекти) інформатизації у формі пропозицій, подані органами державної влади та органами місцевого самоврядування (далі - орієнтовні державні замовники) для включення до Програми, а також проекти державних, галузевих, регіональних, інноваційних та інвестиційних програм і проектів інформатизації;

на етапі виконання Програми - проекти інформатизації, зокрема проекти контрактів (договорів, угод) щодо проведення робіт (етапів робіт) із створення, модернізації та розвитку інформаційних систем (інформаційно-обчислювальних мереж, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, банків і баз даних), загальнодержавного, галузевого та регіонального рівня;

виконані проекти інформатизації, щодо яких виникає потреба у проведенні експертизи та отриманні науково обґрунтованих експертних висновків.

Експертиза завдань (проектів) інформатизації, пов'язаних з національною безпекою і обороною, а також тих, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, проводиться згідно із законодавством.

5. Суб'єктами експертизи Програми є:

замовники експертизи - Генеральний державний замовник Програми та державні замовники проектів інформатизації;

організатори експертизи - фізичні та юридичні особи, які на підставі доручення або договору із замовником організовують та проводять експертизу, видають замовникам експертизи експертні висновки;

експерти.

6. Експертизу проводять підприємства, установи, організації та експерти, які визначаються відповідно до законодавства, а також центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідно до компетенції.

Інформація, отримана у процесі експертизи, є конфіденційною.

7. Завдання (проекти) інформатизації у формі пропозицій, подані їх орієнтовними державними замовниками для включення до Програми, а також проекти державних, галузевих, регіональних, інноваційних та інвестиційних програм і проектів інформатизації підлягають попередній та первинній експертизі.

Попередня експертиза, спрямована на визначення відповідності формальних ознак об'єкта експертизи установленим нормам і правилам, вимогам стандартів, обґрунтованості обсягів фінансування, проводиться відповідним структурним підрозділом орієнтовного державного замовника або незалежними експертами. За результатами попередньої експертизи оформляється експертний висновок орієнтовного державного замовника проекту інформатизації згідно з додатком 1.

Для проведення попередньої та первинної експертизи проектів інформатизації орієнтовні державні замовники подають Генеральному державному замовникові Програми:

пропозиції до Програми на наступний рік;

пропозиції до Програми на наступні три роки;

техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації;

експертний висновок за результатами попередньої експертизи, складений орієнтовним державним замовником проекту інформатизації.

Генеральний державний замовник організовує ведення обліку та проведення попередньої експертизи поданих орієнтовними державними замовниками пропозицій до Програми і за її результатами складає експертний висновок за формою згідно з додатком 2.

У разі коли експертний висновок за результатами попередньої експертизи, складений Генеральним державним замовником Програми, позитивний, проект інформатизації надсилається організаторові експертизи для проведення первинної експертизи.

8. На етапі виконання Програми з метою забезпечення проведення первинної експертизи проектів інформатизації державні замовники таких проектів подають Генеральному державному замовникові Програми:

концепцію галузевої програми інформатизації (за наявності);

техніко-економічне обґрунтування проекту інформатизації або технічне завдання на його виконання;

документи, якими затверджено перелік робіт з інформатизації та обсяги їх фінансування на бюджетний рік;

копії контрактів (договорів, угод) щодо виконання проектів інформатизації з визначеною кошторисною вартістю і строками проведення робіт.

На запит Генерального державного замовника Програми державні замовники проектів інформатизації подають додаткові матеріали, необхідні для проведення первинної експертизи, зокрема типові технічні завдання та проекти контрактів (договорів, угод).

Державні замовники подають Генеральному державному замовникові Програми копії або проекти відповідних договорів (контрактів, угод) та рахунків-фактур разом з техніко-економічним обґрунтуванням проекту, в рамках якого проводяться відповідні роботи, у разі виконання проектів інформатизації, пов'язаних виключно з:

постачанням (закупівлею) периферійного обладнання, комплектувальних деталей і комп'ютерного обладнання;

технічним (сервісним) обслуговуванням та модернізацією комп'ютерів;

супроводженням та модернізацією програмного забезпечення;

придбанням системного програмного забезпечення;

наданням послуг із забезпечення доступу до Інтернет, розміщення комп'ютерного обладнання та інформаційних ресурсів;

модернізацією, розвитком та обслуговуванням структурованих кабельних систем, локальних обчислювальних мереж.

9. Для проведення первинної експертизи виконаного проекту інформатизації державний замовник такого проекту подає Генеральному державному замовникові документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку.

10. Про результати розгляду поданих документів Генеральний державний замовник Програми інформує протягом не більш як 45 календарних днів державного замовника проекту інформатизації.

11. Рішення про проведення повторної, додаткової і контрольної експертизи проекту інформатизації приймає її замовник у випадках, передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

12. Первинна, повторна, додаткова і контрольна експертиза проводиться у визначені її замовником строки з урахуванням особливостей об'єкта експертизи за такими напрямами:

1) відповідність об'єкта експертизи Концепції Програми, державним пріоритетам у сфері інформатизації та сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, зокрема:

спрямованість на виконання загальнодержавних завдань;

повнота і системність об'єкта експертизи;

2) організаційне, нормативно-правове та методичне забезпечення, зокрема:

рівень організації управління і контролю за роботами, пов'язаними з виконанням проекту;

відповідність вимогам законодавства з питань авторського і суміжних прав, легалізації та локалізації програмних продуктів;

відповідність вимогам щодо безпеки інформації, у тому числі стосовно криптографічного та технічного захисту;

відповідність вимогам щодо екологічної безпеки, захисту прав споживачів, охорони праці, санітарно-гігієнічним нормам і правилам техніки безпеки;

3) техніко-економічні показники, зокрема:

обґрунтованість обраних методів, стандартів та протоколів обміну інформацією, а також структури об'єкта експертизи;

очікувані функціональні, інтеграційні та технічні характеристики виконаного проекту;

актуальність результатів на час завершення робіт;

доцільність продовження робіт, які проводилися раніше;

наявність аналогічних проектів, які виконувались протягом останніх трьох років за кошти державного бюджету;

інвестиційна привабливість, інноваційність проекту інформатизації, його конкурентоспроможність;

відповідність строків виконання проекту інформатизації запланованим обсягам робіт;

4) фінансово-економічний аспект, зокрема:

загальна вартість об'єкта експертизи;

витрати на виконання проекту інформатизації, що здійснюються за рахунок бюджетних і небюджетних коштів.

13. Результати первинної, повторної, додаткової і контрольної експертизи оформляються згідно з додатком 3.

14. Висновок, підготовлений за результатами експертизи, повинен містити один з трьох варіантів оцінки:

об'єкт експертизи оцінюється позитивно. Висновок може містити окремі зауваження щодо внесення змін до проекту інформатизації, які не потребують істотного доопрацювання, не пов'язані з додатковими витратами і можуть бути враховані в робочому порядку;

об'єкт експертизи не повною мірою відповідає вимогам законодавства, нормативно-технічних документів або тенденціям науково-технічного розвитку. У висновку чітко формулюються та обґрунтовуються з посиланням на акти законодавства, нормативно-технічні документи зауваження щодо положень проекту інформатизації, які потребують істотного доопрацювання;

об'єкт експертизи оцінюється негативно. У висновку наводяться причини, які унеможливлюють виконання проекту інформатизації, та/або положення такого проекту, що не відповідають актам законодавства і нормативно-технічним документам.

Оцінка об'єкта експертизи згідно з переліченими варіантами є обов'язковою. Висновок, що не містить такої оцінки, повертається організаторові експертизи для доопрацювання.

15. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, здійснюється відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу".

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
орієнтовного державного замовника завдання (проекту)
Національної програми інформатизації

_____________________________________________________________________________________
(найменування орієнтовного державного замовника завдання (проекту)
Національної програми інформатизації)

Завдання експертизи - визначення відповідності формальних ознак
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування об'єкта експертизи)

установленим нормам і правилам, вимогам стандартів та обґрунтованості запропонованого обсягу фінансування. 

Перелік документів, поданих на експертизу, із зазначенням дати
їх подання 

_______________________________________
_______________________________________

Висновок щодо відповідності (невідповідності) формальних ознак об'єкта експертизи установленим нормам і правилам, вимогам стандартів 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Інформація про зарубіжні та вітчизняні аналоги 

_______________________________________
_______________________________________

Інформація про виконання аналогічних проектів орієнтовним державним замовником та обсяги фінансування 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Висновок щодо обґрунтованості запропонованого обсягу фінансування
(з посиланням на норми, нормативи, результати дослідження ринку тощо) 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Експерт 

____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
Генерального державного замовника
Національної програми інформатизації

_____________________________________________________________________________________
                             (найменування Генерального державного замовника Національної програми інформатизації)

Завдання експертизи - визначення відповідності формальних ознак
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування об'єкта експертизи)
установленим нормам і правилам. 

Перелік документів, поданих на експертизу, із зазначенням дати їх подання 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Висновок щодо відповідності (невідповідності) формальних ознак об'єкта експертизи установленим нормам і правилам 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Експерт 

____________________
(найменування посади) 

____________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200 р.

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами ______________________ експертизи
           (вид експертизи)

1. Завдання експертизи - визначення відповідності __________________________________________
                                                                                                                                                              (найменування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                об'єкта експертизи)
пріоритетним напрямам державної політики у сфері інформатизації, сучасному стану та тенденціям розвитку інформатизації у світі. 

Найменування орієнтовного державного замовника завдання (проекту) 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Особливі вимоги щодо проведення експертизи 

_______________________________________
_______________________________________

Перелік документів, поданих на експертизу, із зазначенням дати їх подання 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

2. Підстава для проведення експертизи ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

3. Результати експертизи:

1) оцінка об'єкта експертизи за напрямами:

відповідність положенням Концепції Національної програми інформатизації та державним пріоритетам у сфері інформатизації;

організаційне, нормативно-правове та методичне забезпечення;

техніко-економічні показники;

фінансово-економічний аспект виконання проекту;

2) недоліки та переваги об'єкта експертизи ________________________________________________

4. Окрема думка експерта _______________________________________________________________

5. Загальний висновок _________________________________________________________________

Експерт 

_____________________
(найменування посади) 

__________
(підпис) 

_________________
(ініціали та прізвище) 

___ ____________ 200_ р.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 02.04.2009 р. N 294)

____________

Опрос