Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Типовой регламент местной государственной администрации

КМ Украины
Постановление КМ от 13.03.2002 № 335
действует с 13.03.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 березня 2002 р. N 335

Київ

Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2456), зміни, що додаються.

2. Головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій привести регламенти місцевих державних адміністрацій у відповідність із цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 39

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Типового регламенту місцевої державної адміністрації

1. Пункт 4 доповнити словами і цифрою "згідно з додатком 1".

2. Пункт 20 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам місцевої державної адміністрації або районним державним адміністраціям, виконавець, зазначений першим, є головним розробником".

3. У пункті 21:

1) абзац другий після слова "зазначених" доповнити словами "структурних підрозділів";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Проект розпорядження вноситься головним розробником разом з довідкою про погодження проекту розпорядження, складеною згідно з додатком 2, в якому зазначаються заінтересовані структурні підрозділи, органи та організації, які:

погодили проект;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження".

4. У пункті 22:

1) абзац перший викласти у такій редакції:

"22. Проект розпорядження вноситься після проведення заінтересованими структурними підрозділами, органами та організаціями відповідної експертизи з пояснювальною запискою, складеною згідно з додатком 3, що містить необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої у разі потреби може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо)";

2) друге речення абзацу третього виключити;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі внесення проекту розпорядження з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей, складений згідно з додатком 4, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований заінтересованим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь".

5. Доповнити Типовий регламент пунктами 221 і 222 такого змісту:

"221. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить проект розпорядження разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначаються коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обгрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

222. Головний розробник разом з проектом розпорядження може вносити до місцевої державної адміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обгрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, його мету та розкривати зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою місцевої державної адміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту текст інформаційного повідомлення передається прес-службі місцевої державної адміністрації для доведення його до відома населення".

6. Пункт 24 викласти у такій редакції:

"24. У разі коли проект розпорядження внесено до місцевої державної адміністрації з порушенням визначених у цьому Регламенті вимог, юридична служба апарату місцевої державної адміністрації у дводенний термін повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього із супровідним листом, складеним згідно з додатком 5, за підписом заступника голови місцевої державної адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) або керівника апарату місцевої державної адміністрації".

7. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі невідповідності проекту розпорядження законодавству юридична служба апарату місцевої державної адміністрації готує висновок, складений згідно з додатком 6".

8. Доповнити Типовий регламент після розділів "Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації" і "Порядок підготовки та проведення нарад" відповідно розділами такого змісту:

"Порядок розгляду та внесення місцевою державною адміністрацією проектів актів Кабінету Міністрів України

301. Проект акта Кабінету Міністрів України (далі - проект акта) подається Кабінетові Міністрів України обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Проект акта вноситься на розгляд обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій структурними підрозділами відповідних місцевих державних адміністрацій, районними державними адміністраціями.

302. Проект акта вноситься до місцевої державної адміністрації та розглядається у порядку, визначеному в пунктах 21, 22, 24 - 28 цього Регламенту.

Проект акта подається Кабінетові Міністрів України відповідно до вимог, установлених розділом VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915";

"Порядок проведення публічного обговорення проектів розпоряджень

511. Проект розпорядження, який зачіпає інтереси населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений на публічне обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту розпорядження у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення іншими засобами.

512. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова місцевої державної адміністрації на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.

Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обгрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані наслідки прийняття цього проекту.

Звернення підписується головним розробником та візується заінтересованими структурними підрозділами, органами та організаціями.

До звернення додаються проект розпорядження, завізований головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:

з якими верствами та групами населення необхідно провести обговорення;

яких результатів необхідно досягти;

заходи щодо проведення публічного обговорення;

термін проведення обговорення.

Проведення публічного обговорення проекту регуляторного акта здійснюється з урахуванням вимог, установлених Положенням про порядок підготовки проектів регуляторних актів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 2000 р. N 1182.

513. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник передає прес-службі місцевої державної адміністрації проект розпорядження з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, а також контактні телефони і адресу головного розробника.

514. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Відповідне доопрацювання проекту є підставою для звернення головного розробника щодо продовження терміну внесення проекту до місцевої державної адміністрації".

9. Доповнити Типовий регламент додатками 1 - 6 такого змісту:

 

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова 

_________________
(назва) 

державної адміністрації 

______________
(підпис) 

_____________________
(ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

ПЛАН РОБОТИ

_________________________________________________________________
(назва місцевої державної адміністрації або її структурного підрозділу)

на _________________________________
(період, на який планується робота)

Зміст заходу 

Обґрунтування необхідності здійснення заходу 

Термін виконання 

Відповідальні виконавці 

  

  

  

  

 

___________________________
(заступник голови (керівник апарату) місцевої державної адміністрації) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім'я та прізвище) 

  

"___" ____________ 200_ р. 

 

Зразок

ДОВІДКА
про погодження проекту

_______________________________________________
(назва)

Проект розпорядження розроблено ___________________________________
                                                                                            (найменування головного розробника) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                 (підстава для розроблення) 

Погоджено: 

  

  

без зауважень 

_________________
(посада) 

___________________
(ім'я та прізвище) 

із зауваженнями,
які враховано 

_________________
(посада) 

___________________
(ім'я та прізвище) 

із зауваженнями,
які не враховано 

_________________
(посада) 

___________________
(ім'я та прізвище) 

Заінтересовані структурні підрозділи (органи, організації), які не висловили своїх позицій щодо проекту розпорядження чи його окремих положень 

___________________________________
(назва)
___________________________________ 

 

__________________________
(посада керівника головного розробника) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту ___________________________
                        (назва) 

У пояснювальній записці висвітлюються такі питання:

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту (зокрема, на виконання актів законодавства, з власної ініціативи). Чи обумовлено розроблення проекту необхідністю врегулювання проблемного питання у тій чи іншій сфері суспільних відносин і негативні наслідки, пов'язані з цим, чи прийняття розпорядження передбачає вирішення цього питання в регіоні.

2. Мета і завдання прийняття розпорядження

Розкриваються концептуальна ідея, покладена в основу проекту розпорядження; кінцева мета, якої планується досягти реалізацією цього розпорядження. Визначаються практичне значення і цільова спрямованість проекту.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту розпорядження

Відображаються предмет правового регулювання, структура, склад і найважливіші положення проекту.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Зазначається перелік нормативно-правових актів, що діють у даній сфері суспільних відносин, а також перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення.

У разі потреби зазначається, які розпорядження мають бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у зв'язку з прийняттям розробленого проекту розпорядження, а також пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, необхідних для реалізації проекту розпорядження, що вноситься.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансово-економічне обгрунтування проекту розпорядження подається у разі, коли його реалізація потребує матеріальних та інших витрат. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію розпорядження із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття.

Якщо реалізація розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це необхідно зазначити.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття розпорядження

Дається оцінка впливу реалізації розпорядження на соціально-економічну ситуацію в регіоні, галузі чи на підприємстві.

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 

___________________________
(посада керівника головного розробника) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Зразок

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ

за проектом ____________________________
                          (назва) 

Робота з урегулювання розбіжностей __________________________________
                                                                                                    (стислий зміст вжитих головним
__________________________________________________________________
                     розробником заходів, спрямованих на пошук взаємоприйнятних рішень, 
__________________________________________________________________
                                         урегулювання спірних позицій, де, коли і за участю 
__________________________________________________________________
                                      яких керівників велися переговори, консультації тощо) 

Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження 

Орган, який висловив зауваження (пропозиції), їх зміст 

Рішення головного розробника щодо врахування зауважень (пропозицій), мотиви їх відхилення 

 

 

 

 

___________________________
(посада керівника головного розробника) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

 

Зразок

____________________
(найменування) 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Відповідно до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2263, повертається проект розпорядження _____________________
(назва)
для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

Додаток: проект розпорядження та матеріали до нього на _____ арк.

 

___________________________
(заступник голови (керівник апарату) місцевої державної адміністрації) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім'я та прізвище) 

 

ВИСНОВОК
юридичної служби апарату місцевої державної адміністрації

до проекту ____________________________________
            (назва) 

Проект розпорядження розроблено ___________________________________
                                                                                    (найменування головного розробника проекту) 

1. У разі коли за результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

Конституції України, законодавчим актам, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішенням Конституційного Суду України, нормативно-правовим актам, що мають таку ж юридичну силу, - викладається їх суть із зазначенням абзаців, підпунктів і пунктів проекту з посиланням на відповідні норми нормативно-правових актів та рішення Конституційного Суду України, яким суперечить поданий проект;

вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки, у тому числі логічні та змістові, конкретні пропозиції щодо їх усунення.

2. Надається узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту в цілому. Оцінюється правова доцільність, прийняття та обґрунтованість проекту, правильність правового регулювання питання, порушеного у ньому.

Правову експертизу проекту розпорядження проведено __________________
                                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я
__________________________________________________________________
                    працівника юридичної служби апарату місцевої державної адміністрації) 

 

____________________________
(керівник юридичної служби апарату місцевої державної адміністрації) 

______________
(підпис) 

___________________
(ім'я та прізвище) 

"___" ____________ 200_ р." 

  

  

____________

Опрос