Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Украинского фонда борьбы с ВИЧ-инфекцией и СПИДом

КМ Украины
Постановление КМ от 29.11.2001 № 1620
редакция действует с 15.02.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 листопада 2001 р. N 1620

Київ

Про утворення Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 15 лютого 2002 року N 163
,
 від 21 січня 2003 року N 106
,
 від 13 липня 2005 року N 579
,
 від 15 лютого 2006 року N 147

З метою поліпшення роботи щодо запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціального захисту населення Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом як державну спеціалізовану неприбуткову організацію.

2. Затвердити Положення про Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом (додається).

3. Затвердити головою спостережної ради Українського фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом Міністра охорони здоров'я.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 21.01.2003 р. N 106,
 від 13.07.2005 р. N 579
,
 від 15.02.2006 р. N 147)

4. Взяти до відома, що Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом буде розміщено за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 28

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом

1. Український фонд боротьби з ВІЛ-інфекцією і СНІДом (далі - Фонд) є державною спеціалізованою неприбутковою організацією, підпорядкованою Кабінету Міністрів України. Фонд утворений з метою залучення та цільового використання позабюджетних та міжнародних коштів для реалізації програм із запобігання захворюванню населення на ВІЛ-інфекцію і СНІД.

2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Фонду є:

акумуляція позабюджетних та міжнародних коштів з метою забезпечення фінансовими ресурсами реалізації програм із запобігання захворюванню на ВІЛ-інфекцію і СНІД та фінансування відповідних заходів;

сприяння об'єднанню міжнародних зусиль, спрямованих на боротьбу з ВІЛ-інфекцією і СНІДом в Україні.

4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

проводить роботу щодо залучення коштів, які надходять від міжнародних організацій, установ, урядів іноземних держав для протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції і СНІДу, в тому числі відповідно до міжнародних договорів;

здійснює технічне забезпечення реалізації відповідних гуманітарних програм;

організує залучення благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та юридичних осіб;

бере участь у підготовці та реалізації міжнародних договорів з питань боротьби із ВІЛ-інфекцією і СНІДом;

бере участь у проведенні заходів щодо міжнародного співробітництва у вирішенні питань боротьби із ВІЛ-інфекцією і СНІДом;

вносить МОЗ пропозиції щодо розроблення проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

здійснює інші функції.

5. Фонд має право:

розпоряджатися коштами Фонду;

організовувати відповідно до законодавства лотереї, аукціони та конкурси для залучення коштів юридичних і фізичних осіб;

надавати консультаційні, інформаційні та представницькі послуги відповідно до покладених на нього завдань;

одержувати від органів виконавчої влади в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

6. Фонд діє на засадах гласності.

Фонд щороку не пізніше 15 лютого публікує в газеті "Урядовий кур'єр" та інших засобах масової інформації звіт про кошти, що надійшли, та їх використання.

Фонд взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними особами, банками, кредитними спілками, профспілковими та іншими громадськими організаціями.

7. Кошти Фонду формуються за рахунок:

коштів, що надходять від міжнародних організацій, установ, урядів іноземних держав для протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції і СНІДу, в тому числі відповідно до міжнародних договорів;

благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;

коштів, одержаних від проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, тендерів, виставок;

інших надходжень, не заборонених законодавством.

8. Кошти Фонду спрямовуються на виконання завдань, передбачених цим Положенням, та забезпечення діяльності Фонду відповідно до кошторису, що затверджується спостережною радою.

9. Органами управління Фонду є спостережна рада і правління Фонду.

10. Вищим органом управління Фонду є спостережна рада, склад якої затверджується головою спостережної ради. До складу спостережної ради входять представники центральних органів виконавчої влади, а також можуть входити представники інших державних органів, підприємств, установ і організацій, в тому числі громадських.

Спостережна рада діє на громадських засадах.

Спостережну раду очолює Міністр охорони здоров'я.

(абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. N 147)

11. Спостережна рада Фонду:

здійснює загальне керівництво діяльністю Фонду та контроль за цільовим використанням його коштів;

затверджує організаційну структуру, граничну чисельність працівників, кошторис доходів і видатків Фонду та звіт про його виконання;

затверджує критерії та порядок реалізації гуманітарних програм щодо боротьби із СНІДом;

призначає у разі потреби ревізії та аудиторські перевірки фінансово-господарської діяльності Фонду та розглядає матеріали цих перевірок;

визначає перспективні завдання Фонду.

12. Організаційною формою роботи спостережної ради Фонду є засідання, які проводяться в міру потреби, але не менше ніж чотири рази на рік.

Рішення про проведення засідання приймає голова спостережної ради, а в разі його відсутності - заступник голови.  

Засідання спостережної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 50 відсотків її членів.

Члени спостережної ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів спостережної ради та оформляються протоколом, який підписується головою спостережної ради, а в разі його відсутності - заступником голови.

13. Виконавчим органом Фонду є правління.

Правління Фонду в своїй діяльності підзвітне та підконтрольне спостережній раді Фонду і забезпечує виконання її рішень.

До складу правління входять чотири особи - голова, два його заступники та секретар правління.

Голова правління призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра охорони здоров'я.

Заступники голови та секретар правління призначаються на посади та звільняються з посад головою правління за погодженням із спостережною радою Фонду.

Організаційною формою роботи правління є засідання, які скликаються в міру потреби, але не менше ніж один раз на місяць.

Правління правоможне приймати рішення у разі наявності на його засіданні не менше трьох членів його складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем правління.

Організаційне забезпечення роботи правління здійснює його апарат, положення про який затверджується правлінням.

14. Правління Фонду:

визначає поточні завдання Фонду;

подає на розгляд спостережної ради проект кошторису доходів та видатків Фонду і звіт про його виконання;

затверджує структуру, штатний розпис правління та апарату і кошторис видатків Фонду;

у межах своєї компетенції затверджує положення, інструкції, інші документи;

приймає рішення з інших питань діяльності Фонду.

15. Голова правління Фонду:

забезпечує виконання рішень правління Фонду;

затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;

у межах затвердженого спостережною радою кошторису доходів і видатків розпоряджається коштами Фонду;

без довіреності представляє Фонд у державних органах, підприємствах, установах і організаціях, у тому числі міжнародних;

здійснює розподіл обов'язків між членами правління Фонду і визначає ступінь їх відповідальності;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Фонду.

16. Фонд щороку звітує про результати своєї діяльності перед Кабінетом Міністрів України.

17. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

18. Фонд набуває статусу юридичної особи з моменту затвердження цього Положення і розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 7.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 163)

19. Реорганізація та ліквідація Фонду здійснюється відповідно до законодавства.

____________

Опрос