Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Государственной инспекции гражданской защиты и техногенной безопасности

КМ Украины
Постановление КМ от 26.10.2001 № 1446
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2001 р. N 1446

Київ

Про затвердження Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2002 року N 831
,
від 17 липня 2003 року N 1106
,
 від 15 грудня 2005 року N 1197
,
 від 10 червня 2009 року N 590

Постанова втратила чинність з 18 квітня 2011 року - 
одночасно з набранням чинності
Указом Президента України
від 6 квітня 2011 року N 392/2011
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 березня 2011 року N 346)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

1. Державна інспекція цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - Інспекція) є урядовим органом, що діє у системі МНС і є відповідальним перед Кабінетом Міністрів України, підзвітним та підконтрольним МНС.

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

2. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС та цим Положенням.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

3. Основними завданнями Інспекції є:

здійснення державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

4. Відповідно до покладених завдань Інспекція:

у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики щодо здійснення державного нагляду і контролю у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони і діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснює контроль за організацією виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

перевіряє стан готовності органів управління цивільної оборони до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує та проводить перевірки виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільної оборони та діяльності аварійно-рятувальних служб, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд МНС;

забезпечує контроль за нагромадженням, збереженням і цільовим використанням матеріальних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

здійснює державний нагляд за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

перевіряє планування та готовність до виконання заходів щодо організованої евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку проведення державної експертизи проектів і рішень стосовно забезпечення техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій;

(абзац десятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

перевіряє наявність і утримання в готовності локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та локальних систем оповіщення населення у разі виникнення таких ситуацій на об'єктах, які необхідно обладнати зазначеними системами;

(абзац одинадцятий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

перевіряє наявність і готовність до використання за призначенням, у разі виникнення надзвичайної ситуації, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільної оборони, їх утримання та ведення обліку;

здійснює контроль за додержанням стандартів і нормативів у сферах, нагляд за якими покладається на неї;

проводить вибіркові перевірки підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах та організаціях;

бере участь у з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління, сил і засобів під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, перевіряє умови зберігання, знешкодження, утилізації і поховання небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

узагальнює та аналізує інформацію про свою діяльність і подає її до органів управління вищого рівня та інших заінтересованих організацій;

розробляє та подає пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення системи цивільного захисту та цивільної оборони на відповідних територіях, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

надає в установленому порядку інформацію спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, об'єктів підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб, з питань цивільного захисту, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;

бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до її компетенції;

виконує інші функції відповідно до законодавства.

5. Інспекція має право:

залучати до перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних установ, представників громадських організацій (за погодженням з їх керівниками);

перевіряти стан готовності органів управління цивільної оборони до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.

Інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

51. Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, з метою реалізації своїх повноважень мають право:

проводити перевірку центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань дотримання законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;

пред'являти громадянам, підприємствам, установам та організаціям, у тому числі іноземним, вимоги щодо здійснення передбачених законодавством заходів стосовно забезпечення цивільного захисту та техногенної безпеки;

призупиняти до усунення фактів порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, машин, механізмів, устатковання, транспортних засобів, а також виконання робіт, якщо такі порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

обмежувати або зупиняти в установленому порядку роботи з будівництва, реконструкції та розширення об'єктів, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сфері цивільного захисту;

вносити пропозиції щодо зупинення дії виданих дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки у разі недотримання умов таких дозволів або порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту;

здійснювати у разі необхідності звуко-, кіно- і відеозапис як допоміжний засіб, що застосовується для запобігання правопорушенням у сфері цивільного захисту та їх розкриття, складати акти перевірок, приписи та протоколи, подавати в установленому порядку матеріали з питань порушення вимог законодавства відповідним органам для вирішення питання щодо притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності;

здійснювати згідно із законом відповідно до своєї компетенції контроль за діяльністю аварійно-рятувальних служб та тимчасово зупиняти діяльність неатестованих аварійно-рятувальних служб;

розглядати в установленому законом порядку справи щодо накладення штрафів на підприємства, установи та організації за порушення вимог законодавства, давати обов'язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенції.

Посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснюють інші повноваження відповідно до Закону України "Про правові засади цивільного захисту".

(Положення доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

6. Керівництво Інспекцією здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і є Головним державним інспектором України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки (далі - начальник Інспекції).

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

Начальник Інспекції є членом колегії МНС.

7. Начальник Інспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, погодженим з начальником Інспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Інспекції.

8. Начальник Інспекції:

здійснює керівництво діяльністю Інспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за виконання покладених на неї завдань;

абзац третій пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету Міністрів
 України від 15.12.2005 р. N 1197)

подає Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на затвердження положення про територіальні інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, погоджує штатний розпис та затверджує плани їх робіт;

(пункт 8 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

визначає ступінь відповідальності заступників начальника Інспекції та керівників її структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Інспекції, крім своїх заступників;

подає в установленому порядку Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників територіальних інспекцій - головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та їх заступників, погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників інспекцій - головних державних інспекторів з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки в районах, містах, районах у містах;

(абзац сьомий пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

погоджує штатний розпис та плани роботи територіальних інспекцій;

забезпечує організаційне і методичне керівництво територіальними інспекціями цивільного захисту і техногенної безпеки;

організовує професійну підготовку та перепідготовку кадрів Інспекції;

затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим Положенням.

9. Перший заступник і заступники начальника Інспекції одночасно за посадою є відповідно першим заступником Головного державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки і заступниками Головного державного інспектора України з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

Начальники структурних підрозділів Інспекції та їх заступники, інші посадові особи Інспекції, професійна діяльність яких безпосередньо пов'язана із здійсненням державного нагляду і контролю у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки, одночасно за посадою є відповідно старшими державними інспекторами, державними інспекторами з нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

10. Пункт 10 виключено 

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106,
 від 15.12.2005 р. N 1197
,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.06.2009 р. N 590)

11. Інспекція виконує покладені на неї завдання безпосередньо та через територіальні інспекції цивільного захисту і техногенної безпеки у взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органами, що здійснюють державний нагляд.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. N 831)

12. В Інспекції може утворюватися колегія у складі начальника, його заступників та керівників структурних підрозділів Інспекції.

Персональний склад колегії затверджується Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції.

13. Граничну чисельність працівників Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у межах граничної чисельності працівників центрального апарату цього Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

14. Структуру Інспекції за поданням начальника Інспекції затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

15. Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Інспекції затверджує її начальник за погодженням з МНС та Мінфіном.

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1106)

16. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених МНС.

17. Посадові особи Інспекції мають посвідчення встановленого зразка.

18. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

19. Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

____________

Опрос