Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка комплектования и профессиональной подготовки основного личного состава аварийно-спасательных служб и типовой формы контракта, заключаемого со спасателями при приеме их на работу

КМ Украины
Постановление КМ от 12.10.2001 № 1334
редакция действует с 17.10.2013

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2001 р. N 1334

Київ

Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 жовтня 2013 року N 729

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типову форму контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу (додаються).

 

Прем'єр-міністр України

А. КІНАХ

Інд. 33

 

ПОРЯДОК
комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб

Порядок втратив чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 жовтня 2013 року N 729)

 

Зразок

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ,
ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ З РЯТУВАЛЬНИКАМИ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ ЇХ НА РОБОТУ

місто ______________________

"___" _______________ 200_ р.

__________________________________________________________________
                                   (повне найменування аварійно-рятувального підрозділу) 
в особі керівника ___________________________________________________
                                                                                                        (посада) 
__________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові) 
іменований далі "Роботодавець", що діє на підставі _______________________

__________________________________________________________________

з одного боку, і громадянин __________________________________________

__________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 
іменований далі "Працівник", з іншого боку, уклали цей контракт про нижченаведене:

Працівник ________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові) 
приймається на службу до ___________________________________________
                                                               (повне найменування структурної одиниці, відділу тощо)
на посаду _________________________________________________________
                                                                           (повне найменування посади) 
за кваліфікацією ____________________________________________________
                                                                                    (розряд, категорія, клас) 

Працівникові встановлюється /не встановлюється/ термін випробування
                                                                  (непотрібне викреслити)
__________________________________________________________________
                                                                   (тривалість випробування)

Працівникові спеціальної (воєнізованої) аварійно-рятувальної служби встановлюється (після закінчення терміну випробування) службова категорія та група керівного складу
 ____________________________________________________
                                 (зазначити службові категорію і групу)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором, на підставі якого виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем, які в подальшому іменуються "сторони".

Обов'язки сторін

2. Працівник зобов'язується якісно, своєчасно та у повному обсязі виконувати роботу, визначену цим контрактом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3. Працівник зобов'язаний ознайомитися з особливими умовами праці в аварійно-рятувальному підрозділі, вимогами до стану професійної придатності, з дисциплінарними нормами і ступенем відповідальності під час виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій і повинен виконувати ________________________
__________________________________________________________________
                            (перелік основних характеристик роботи, вимоги до її виконання)
__________________________________________________________________

4. Працівник зобов'язується без поважних причин не відмовлятися від виїзду на рятування людей та ліквідацію аварій.

5. Роботодавець зобов'язується організовувати роботу Працівника відповідно до статутів (положень) аварійно-рятувальних служб, норм і нормативів виконання роботи у надзвичайних ситуаціях з максимальним забезпеченням охорони здоров'я і життя, а також створити умови для спеціальної підготовки і тренування, підтримання та підвищення кваліфікаційних навичок і відповідного рівня фізичного стану та виплачувати Працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, статутом, колективним договором і угодою сторін.

Роботодавець страхує працівника від нещасного випадку згідно із законодавством.

6. Роботодавець зобов'язується з метою забезпечення умов праці на робочому місці (із зазначенням достовірних характеристик), гарантувати пільги і компенсації Працівнику за роботу в екстремальних, небезпечних або шкідливих умовах праці
__________________________________________________________________
                                                   (перелік умов праці, пільг і компенсацій) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Робочий час

7. Особливості режиму робочого часу, в тому числі загальні, в міжаварійний період, у період виконання аварійно-рятувальних робіт:
__________________________________________________________________
            (відповідні режими, графіки, система обліку робочого часу - зазначити необхідне)
__________________________________________________________________

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

8. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Працівникові встановлюється:

посадовий оклад у розмірі ___________________________ гривень на місяць;

надбавки за _______________________________________________________

у розмірі _______ відсотків посадового окладу (зазначити кожну надбавку окремо);

доплати за ________________________________________________________;

у розмірі ___________ відсотків посадового окладу (зазначити кожну доплату окремо);

премія в розмірі _________ відсотків посадового окладу відповідно до діючого положення.

9. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна __________________ календарних днів;

додаткова ________________ календарних днів

та матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі __________________ одночасно з наданням щорічної відпустки.

10. У разі використання Працівником власного автомобіля у службових справах йому відшкодовуються витрати _____________________________________
                                                       (вид, розмір витрат)
__________________________________________________________________

11. Працівникові надаються додаткові трудові та соціально-побутові пільги (за рахунок коштів роботодавця _______________________________________________
                                                                          (перелік пільг і компенсацій) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю працівника під час виконання службових обов'язків, здійснюється згідно із законодавством і колективним договором.

Відповідальність сторін, розв'язання спорів

12. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством і цим контрактом.

13. Спори між сторонами розв'язуються у порядку, встановленому законодавством.

14. В умовах надзвичайних ситуацій і ведення аварійно-рятувальних робіт не допускається Працівником невиконання наказів та вказівок безпосереднього керівника ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                            (у разі потреби зазначити інші умови контракту)

Зміна, припинення та розірвання контракту

15. Зміни до контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

16. Дія контракту припиняється:

а) у зв'язку із закінченням терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи Роботодавця та Працівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених законодавством і цим контрактом;

г) у разі незадовільних результатів іспитів після закінчення занять з попередньої підготовки (стажування) та повторної атестації, щорічного підтвердження рівня професійної придатності за результатами медичного огляду;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

17. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, передбачені нормативними положеннями і статутами служби:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

18. У разі дострокового розірвання контракту у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, відповідній стороні за два тижні надсилається попередження.

19. За два місяці до закінчення терміну дія контракту може бути за згодою сторін продовжена або укладено контракт на новий термін.

Термін дії та інші умови контракту

20. Термін дії контракту з _____________________ до ____________________.

Контракт набирає чинності з дня його підписання сторонами або
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21. Конфіденційність умов цього контракту або окремих його частин:
__________________________________________________________________
                                                      (зазначити випадки конфіденційності)
__________________________________________________________________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані законодавством, і на органи, які здійснюють контроль за їх виконанням.

22. Контракт складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту: ______________________________________________

__________________________________________________________________

Адреси сторін

23. Відомості про Роботодавця:

Повна назва організації ______________________________________________

Адреса ___________________________________________________________

Розрахунковий (поточний) рахунок N _________________________________

24. Відомості про Працівника:

Домашня адреса ___________________________________________________

Домашній телефон ________________

Паспорт: серія ___ N _________, виданий     "___" _______________ ____ р.

__________________________________________________________________
                                                                (орган, який видав паспорт) 

Ідентифікаційний номер _______________________________________

Підстава для надання пільг з оподаткування, інших пільг

__________________________________________________________________
                                      (відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)
__________________________________________________________________

Роботодавець 

Працівник 

________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________

________________________________
(підпис)

_______________________________
(підпис)

"___" _______________ 200_ р. 

"___" _______________ 200_ р. 

М. П.

 

____________

Опрос